Dunántúli Napló, 1962. június (19. évfolyam, 126-151. szám)

1962-06-03 / 128. szám

■/ 8 IVAPLÓ 1962. JÜNItTS t 1 Igazán lelkesítő, hogy vég« te minden valamire való újság em más orgánum vitát indít. Helyes te mart legalább vitánk legyen elég, ba még kevés az új krumpli és ritka a lepényevés. Figyelmesen olva­som egyik újságban a vitát és ar­ra a megdöbbentő felfedezésre ju­tottam, hogy nem is azon vitat­koznak amin eredetileg akartak, hanem mindegyik valami máson. Mondom ismerősömnek e felettébb elkeserítő jelenséget, de ő megvi­gasztal: — Sebaj: Erre rájönnek ők te és akkor azon vitatkoznak majd, bor min kellett volna vitatkoz­niuk. * Lehetetlen, hogy a labdarúgó- világbajnokság milliókat érdeklő futamában elszürkülne a Pécsi Dózsa huszáros győzelme a hol­land kékingesek ellen. Jó kis mér­kőzés volt az szentigaz és minden­ki dicsérte Kappant, aki nagy eszére hallgatva, létrehozna ezt a kupát. A hollandok k— lak öt du­gót és efelett! örömben így filo­zofált egyik sz'—'toló: — Kár, hogy ilyen gyorsan s.ósszerappantak” ezek a bollajv dók. Megváltozik egyes autóbuszjáratok útvonala Még egy apró szurkolótörténet. A vasutas szurkolók jelentős része szemmel láthatóan emelkedett han­gulatban volt - délutáni Pécsi Dó­zsa meccs «n, a P'rSK győzelme fe­lett érzett túláradó öröm nyomán. Egy szolgálatból érkezett vasutas odaül társai közé és miközben a nagyobbik Dunai befejeli a hol- landoknak az egyenlítő '-ólt. így érdeklődik a vasutas fiúk ered­ményéről: — Ml volt délelőtt? Győztünk, vagy kikaptatok; * Ismerősöm, aki mindig nagy becsben tartotta gyomrát, sőt ese­tenként szemének zn-fiéke túlha­ladja gyomrának befogadóképessé­gét, újfajta megfogalmaz st állított fel arról, hogy mi mindenre ké­pes az ember: „Akár hiszed, akár nem, éhség nélkül negyven napig is kitúrja az emberi * Sok közismert ellentétet és kü­lönbséget kifejező szólásunk van, mint pL „messze van, mint kala­pos inas az istentől”. Kollégám egy ügy kapcsán a valóság és az állítás közötti különbséget magya­rázza és keres egy csattanós ha­sonlatot, de újat. — Amit mondanak, az olyan messze van a valóságtól, mint az aranybulla a tanács pecsétjétől. Sikerüli neki... * Televízión nézzük a Májusi fagy című motMimentálie magyar film­alkotást és V Zbtn mindenki évő- dik: „Na, cöc6, hogy egyem a szí­ved a kútnál __” „Éppen il- én­k or törik el annak a bordélynak is a kereke ..„Pusztuljak el, ha most nem a szövetkezeti bolt­ba mennek, mert az még nem volt a filmben . .." „Próbálj meg az utcasarkán így úszni a levegőben es abban a pillanatban vendég le­szel a Rét utcában ..és így to­vább. Hallgatom a megjegyzéseket és eszembe jut, hogy sokkal jobb ez a tévé, mint a mozi, mert itt legalább azon melegében meg­mondhatja az ember a véleményét es nem pisszegik, nem hurro-'ák le. Tehát a tévé kifejleszti az em­berekben a 3 fi "usságot és hoz­zájárul annak a gyakorlati meg­valósulásához, hogy az legyen a szánkon, amit a szívünkben ér­zünk. Ez mind nagyszerű, de mi le— akkor, ha jó filmeket te gyártunk majd? Akkor visszafej-1 lődik ez a példás népszokás? Ép- ’ pen elmondom ebbéli a “go almá­mat, amikor meg”-ugtatoak: — Nyugi! Nem kell utópistának lenni. K. ). A Pécsi Közlekedési Vállalat ér­tesíti az utazóközönséget, hogy jú­nius 4-től kezdődően a Rákóczi út villanyrendőr és Zsolnay-szobor közötti szakaszának lezárása miatt az autóbuszjáratok útvonalát és megállóhelyeit ideiglenesen az. alábbiak szerint változtatja meg: M-ES JÁRATOK: Útvonala mindkét Irányban: Fürst Sándor o, Zsolnay u, Rákp- czi út, Bajcsy Zs. u, Vasút utpa. Szabadság u, Mártírok u, 39-es „an dár u. Megállóhelyei: Zeolnay-domb, Ba lokány liget, Gépipari Technikum, Hal tér, Zólyom u, Mártírok u. Rét u. sarok. vasúti bérházak. Megyeri út, Mártírok u. sarok, Ybl Miklós u, 39-es dandár u. sarok, Uj-Mecsekalja. te-AS JÁRATOK: Útvonala Uj-Mecsekalja felé ha­ladva: Fürst Sándor u, Zsolnay u, Rákóczi út, Bem u, Széchenyi tér, Janus Pannonius u, Szt. István tér. Kőház tér, Rákóczi út, Rét u, Jó­zsef Attila u. Me1—éri u, Alkony u, Tüzér u, 39-es dandár út. Visszafelé haladva: a járatok a Kórház tér—Széchenyi tér között a Geteler Eta utcán át közlekednek. Megállóhelyei: Zsolnay-domb, Balokány liget. Gépipari Techni­kum, Hal tér, Széchenyi tér. Kor­ház tér, Rét u, József A. u. sarok, Petőfi u, Megyeri u. Alkony u, Ybl Miklós ti, 39-es dandár u. keresz­teződése, Uj-Mecsekalja. A korábbi időszakban a Béresén—1 utcától a Hal térhez áthelyezett 20-as jelzésű megállóhelyet visszahelyezi a Ber­csényi utcához. íj-ks járatok: Útvonala * Gyümölcs utca félé haladva: a villanyrendőrig az ere­deti útvonal. Innen Bajcsy Zst u, Móricz Zsigmond u, Szabadság u, József A. u. Megállóhelyei: a terelő útszaka- s»ti: Hal tér, Móricz Zs. u. bérhá­zak, Szabadság u„ József A. u. ke­reszteződésénél lévő 39-as megálló­helynél. Útvonal a Zsolna— gyár felé ha­ladva: Petőfi u, József A. u. Sza­badság u, Majláth u, Bajcsy Zs. u, Rákóczi úton át. Megállóhelyei: Petőfi u, József A. u. sarok. Majláth Ti, Jókai u. kereszteződés, Hal tér: 39-AS JÁRATOK: Útvonala: Szabadság «, Mafláth u, Jókai u, Jókai tér, innét eredeti útvonalán a Kürt utcáig. A terelőút mindkét irányban áro­nod. a-H jArato*: Útvonal* mindkét irányban: Fő­pályaudvar, Vasút u, Bajcsy Zs. u, Rákóczi út. Irányi D. tér, Felső­Vámház u. Fürst S. u. Megállóhelyei a Főpályaudvar— Rákóczi út közötti szakaszon: csak a Zólyom utcánál. «-ES JÁRATOK: Útvonala mindkét Irányban: Fő- pályaudvar, Vasút u, Bajcsy Zs. u, Rákóczi út, Zsolnay Vilmos utca, Fürst S. u. Megállóhelyei: Főpályaudvar—Rá kóczi út között a Zólyom utcánál, a Zsolnay Vilmos utcában pedig a Balokány ligetnél. A többi megállóhely változatlan. • A MAVAUT autóbuszállomás 1962. május 14-ével történt áthelye­zése miatt a Kertváros—Széchenyi tér között közlekedő Járatok ré­szére a Zólyom utcai megállóhe­lyet megszüntetjük, ezzel egyide­jűleg a Bajcsy Zs. u.—Regös u. sarkán és a Vasút u.—Bajcsy Zs. u. sarkán ÚJ megállóhelyet létesí­tünk. Áramszünet Araniszúnet lesz 4-én, hétfőn IS­IS óráig nagyfeszültségű hálózat karbantartása miatt az alábbi te­rületen: Basamalom út Nárcisz u., ixitz-malom, Bulgar, Balo- káinyliget, Cimka Panna, Danko u., Nagyhídi iL, Rigó uM Fürj u., Kis- állotmás környéke. Áramszünet lesz továbbá 5-én 8~ tól 16 óráig nagyfeszültségű háló­zat karban tar tasa miatt az alábbi területen: Felszabadulás u., Re­mény u., Puskin tér, Előd u., Al­mos u., Táltos u., Csaba u., Huba U», Gyula u., Géza u., Gyár u., Ságvári Endre u., Pécsbányarende- 25Ő, valamint a Stáza üzem és Fünst S. u. Áramszünet lesz még 7-én, csü­törtökön nagyfeszültségű hálózat karbantartása miatt az alábbi te­rületen 8—16 óráig: Dózsa Gy. u-, Gyöngyösi u., Piroska u., Diós­dűlő, Hét vezér u., Csöpp u., De­rűs u., Mecsekszabolcsi út, Lujza. Áramszünet lesz hálózat karban­tartás miatt a kozáxi szőlőhegyen 4-étől 23-ig minden nap reggel 7 órától 16 óráig. Tanácstagi beszámolók Anyakönyvi hírek Tanácstagok fogadóórái IV. kerület Júmtns 4-én délután 5 órakor Tóth József Uj-Mecsekalja CL épület. Június 9-án • délután 5 órakor Bereczki Antal Uj-Mecsekalja, Kö­rösi Cs. S. u. 8/b, L esTL, Havasd Nándor, Hajnóczy u. 11. Június 9-én délután 5 órakor Gáspár Kárody, Hargita ft- 11^ IL em. Születtek: Orsós János, Ricza János, Kövy Tünde, Szalad Judit, Horváth Mar­git, Schein Zoltán, Bemáth Zsu­zsanna, Jakab János, Vitvindics József, Budai Marian, Kolompár László, Zirsitein Béla, Lópóczki József, Keserű Judit, Kaposi Já­nos, Márton-Illés Attila, Trapp Er­zsébet, Sípos István, Oroszlán Ibo­lya, Dóczi László, Kárpáti Zoltán, Fieder Edit, Musch János, Soós Angela, Takács Alujzda, Bük Pé­ter, Hámori Hedvig, Bland! Antal, Choinoid Judit, Réti. Ibolya, Ságf Zsuzsanna, Horváth Iván, Tóth Sándor, Szili Csaba, Garányi Györgyi, Somogyi Hona, Erdei Ró­bert, Néma Eszter, Papp Erzsébet. Fenyves Enikő, Famady Éva, Schaub Magdolna, Horváth Sám- dor. Hargitai Angela, Heves Esz­ter, Nagy Rózsa, Gáti Beáta, Her- javecz Gusztáv, Kárász! Zsuzsanna, Hetesi Ildikó, Bocsi Zsuzsanna, Dobéi Tibor, Ackert Anna, Páva Kanna, Horváth Attila, Bősz Já­nos, Nagy János, Vörös-Bene Te­réz, Fleischmann Zsolt, Langer László, Csirke Tibor, Széder Já­nos, Balogh Róza, Soós Angela, Bartostyák Tibor, Molnár Ferenc, Tkrkßla Judit, Kovács Csaba, Mol­nár Mátyás, Gondos Attila, Nagy Zoltán, Bruckner János. Házasságot kötötte*: Gvöyác István tetőfedősegéd és Máturic Márta könyvkötőtanuló, Molnár Ferenc faesrfcergályos mester és Geiszt Mázta, Viczián Sándor üzletvezető és Gál Mária fodrászsegéd, Bancsu Tibor turbi­na főgépész és Galambos Zsuzsan­na könyvelő, Glück Tibor gépko­csivezető és Molnár Piroska, Po- j povics János ellenőr és Zsigmond ■ Dana eladó, Gergely László laka­tossegéd és Karádi Ilona jegyki­adó, Balogh János BM dolgozó és Katona Mária számlázó, Tölcsér István BM dolgozó és Marák Ju­lianna kötőnő, Schmidt József operátor és Drevetnka Éva gyer­mekgondozó, Görbicz József laka­tos segéd és Szabó Erzsébet eű- adósegéd, Puskás Ferenc villany- szerelő és Rákosi Mária gyári munkás, Gálszécsy András vezetó- anyagtaeaelő és Jiliy Csilla ápoló­nő, Luczi Ferenc gépkocsivezető és Albrecht Mária asszisztens, Kfc- Gadó Ferenc gépkocsivezető és Kribeneik Mária csomagoló, Pal- kovics Lajos üzemvezető és GyŐrt- Kiss Katalin eladó, Baráth László kollektor és Szabó Hona, Bogádi László gépkocsivezető és Molnár AZ IBUSZ közli az utazóközönséggel, hogy az alább felsorolt nemzetközi vonatokon 1962. május 27-től CSAK ELŐRE MEGVÁLTOTT HELYJEGGYEL lehet utazni. A helyjegy ára 1. és 2. kocsiosztályon egységesen 6,— Ft Csehszlovákia, Lengyelország és az NDK viszonylatában Sofia—Warszava Expressz (Komárom—Pozsony—Warsrava felé) Hungária Expressz (Szob—Prága—Berlin felé) Orient—Balt Expressz (Szob—Prága—Bérűn felé) Pannónia Expressz (Komárom—Prága—Berlin felé) Románia, Bulgária és Jugoszlávia viszonylatában W&rszava—Sofia Expressz (Kelebia—Belgrad—Sofia felé) Pannónia Expressz (Kelebia—Belgrád—Sofia felé) Balt—Orient Expressz (Biharkeresztes—Bncnresti felé) Figyelemmel arra, hogy a menetjegyek, illetve a helyjegyek az utazás megkezdését megelőző EGY HÓNAPPAL ELŐBB elővételben megvált­hatók, továbbá, hogy a vonatok KORLÁTOLT BEFOG ADÖKÉPESSÉ- GÜEK, ezért ajánlatos a menetjegyet és a helyjegyet az ÚTLEVÉL KÉZ­HEZVÉTELEKOR AZONNAL MEGRENDELNE (Az említett helyjegy­köteles vonatok mellett Csehszlovákiába, Romániába és Jugoszláviába HELYJEGYNÉLKÜLI MENTESÍTŐ VONATOK is közlekednek. Részletes felvilágosítás az IBUSZ utazási irodában: PÉCS, Széchenyi tér 8. szám. Telefon: 30—39. KOMLÓ, Lenin tér 4. szám. Telefon: 20—20. Erzsébet nyilvántartó, Pap Sán­dor építésztechnikus és Miklósi Judit adminisztrátor, Sugár Sán­dor fűtő és Harmatit Rozália, Pfeiffer Tibór porcelánfestő és Lengyel Csilla eladó, Arvay Jó­zsef díszműkészítő és Burek Má­ria varrónő, Ferencsik Gyula csil­lés és Tóth Terézia eladó, Nagy József asztalos és Pallosi Anna konyhalány. Mátyás József íűre­szes és Reiter Elvira hírlapárus. Meghaltak: László Jóasefné sz. Schmidt An­na 61 éves, Török János 78 éves, Matiovics Gyuláné sz. Richter Má­ria 65 éves, Forsth offer Adám 86 éves, Schváfo Henrik 69 éves, dr. Tolnai Vilmosné sz. Fürst Korné­lia 87 éves, Kiss József né sz. Var­ga Rozália 82 éves, Orbán Rudolf 74 éves, Főnéi György 50 éves, Ménesi Istvánné sz. Valler Teré­zia 60 éves, Petries Flórián 78 éves, Prohászíka József 55 éves, Kösz József 42 éves, Pikó Tibor 22 éves, Kállinger Istvánné sz. Ber- náth Katalin 80 éves, dr. Abaházy Istvánné sz. Hajduczky Teréz 70 éves, Csaba Károly 47 éves, Zu- pánesics Edémé sz. Bach Schmidt Paulina 61 éves, özv. Markovit» Lajosné sz. Hdler Mária 78 éves, Koller Ildikó 4 napos, Orsós Zsuzsanna u napos, özv. Schmidt Jakabné az. Schneider Terézia 79 éves, Kis-Vén Lajos 7 napos, Hor­váth Jánosáé sz. Szabó Margit 51 éves. özv. Uggefci Lajosné sz. Dittmájer Matild 77 éves, Czakó Zsuzsanna 1 napos, Bakó István 80 éves, Véghelyi László 61 éves, I Schadt István 84 éves, Link Miklós 4 hónapos, Kovács Géza 73 éves, Szfcojka Györgyi 2 hónapos, özv. dr. Zárai Károlyné sz. Tegyey Auréllá 85 éves, Petkes Lajosné sz. i Tu kora Erzsébet 39 éves, Tóth I András 32 éves, Konczos János , 89 éves. Bony ár Lajosné sz. Tóth 1 Mária $8 éves, Hetényi Zoltán 2 napos, Tárnáy AJfonz 35 éves, Gálos Ödön 66 éves, Pál fi József 79 éves, Domonkos Zsuzsanna 8 éves, Sztojka Erzsébet 5 éves. Pécs város HL kerületi tanácsa szeretettel meghívja az i-?es es 4-es számú Rét u., dr. Heim Pál u., Bajnok u., Dárda u., Kolozsvár u., Nagyszeben u., Apponyi tér la­kosságai e hó 6-án, szerda dél­után 6 órakór iparitanuló-intézet dísztermében (Rét u. 41.) tartandó tanácstagi eszámolóra. Kerületi tarxaettagok: Veress Endréné és dr. Pilaszanovich Im­re docens. A beszámolót elmondja: Aht^l György városi tanácstag, a Zene- művészeti szakiskola igazgatója. Részt vesz és felszólal dr. Huth Tivadar orvosprofesszor, ország- g-űiési képviselő, A választókerület lakosságának a Zeneművészeti Szakiskola nö­vendékei műsorral kedveskednek. Ezen a napon 6-án szerda dél­után 6 órakor a Petőfi úti általá­nos iskola úttörő helyiségében ugyancsak tanácstagi beszámolót tartunk a 2-es és a 3-as számú választókerület, József Attila u., Semmelweis u., Szabó József u. lakosságának. Kerületi tanácstagok: Gaál La­josné, Halász Rezsőné. Váró-’' ta­nácstag: ‘ Molnár Géza. A beszámolót elmondja: Halász Rezsőné általános iskolai tanárnő, kerületi tanácstag. A választókerület lakosságának minden egyes tagját szeretettel várja és pontos megjelenésre szá­mít a Pécs város ni. kerületi tanácsa I. kerület | Június 4-én este 6 órakor Böröoi I János, Szántó Mihály, Kengyel j Jánosné, Kozma János né, Peti Jó* | zsef, Vicze István Vasas II. falusi ! pártház, Gál ősi József, Tárnái Jó* j zsefné. Borbála-telepi kultúrház, j Bencze József, Szőke Istvánné, I-o* j ga Antal, Michelutti Ferenc, Bo* zsér János, Markovics Károly, ke* resztes Mihály né, Győző János Szabolcs telepi pártház, Baiazs 1 e- renc, ozv. Gombár Mihálym-, Va­don Mátyásné Bártfa u. iskolai Jantacska Józsefne, Bárdosi La*« jós, Csíki Lajos Feisővámház in iskola. Június 5-én délután 6 órakor Francsics Gyulané, Zaracsi János, Hergert János, Fruzsina István Erzsébet-telepi kultúr ház, Papp János, Romvári István, Kuni ez Béla, Tóth Gyuláné, Baiatonyi Györgyné Zsolnay kultúrház. Június 6-án este 6 órakor Dasa Pálné, Zilai János, Bencze István, Kislrovács János Vasas L falusi kultúrház, Toller -ászló, Magyar Ferenc, Simon Imre, Amrein Istvánné, Zöld Gyula, Lu­kács Ernőmé, Kiss Gizella Budai II. pártház, Süvecz György. Gyimesi Lajos Pécsújhegy szőlőhegjd pgrt- ház. Június 8-án délután 6 órakor Zöld Gézámé, Ramaiisel Ferencné, Szörényi Jánosné, Köhler Lászlómé öregmeszesi szakszervezett helyi­ség. Közlemények a gépíró és gyorsíró iskola a óéiratásokat az 1962/63. tanévre Pécsett, Temesvár u. 2. sz. alatt (Közgazdasági Technikum ipari Tagozat épületében) a következő betűrendi sorrendben tartja: jünius 25-én, hétfőn az A—F-ig, 26-án, kedden D--L-ig, 27-én, szerdán M—S-ig és 28-án csütörtökön Sz— Zs-ig kezd óbetűs nevek szerint. A beiratás hoz: feltétlenül szükséges legalább a VTIT ált. iskoláról szóló bizonyítvány, anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány és 1O0,— forint. 32120 A Magyar Hidrológiai Társaság pécsi csoportja június 4-én, hét­főn délután 17.30 órakor a MTESZ helyiségében (Janus Pannonius u. 11. sz.) klubestet rendez. A klub- est keretében Szilágyi Elemér „Komló szociálist'’ varos vízgaz­dálkodási problémái” címmel ve- títettiképes előadást tart. Az elő­adást hozzászólások követik. A Pécsi Orvostudományi Egye­tem és Orvosegészségüsv; Dol­gozók Szakszervezete Pécs-Bara- nyai Területi Bizottságának tudo­mányos szakosztálya június 5-én, kedden délután 6 órakor az élet* tani intézet tantermében XVIII, (rendid vüll) tudományos ülésól tartja. Prof. Monte A. Greer (Ore­gon University, Portland): A hy* pophysis pars anterior működésé* nek központi idegrendszeri sza­bályozása (angolul). * tarlatlatogatas Pécs Város Művelődési Háza lato» gatást szervez a nemzetközi fotó­szalon kiállít.-sár* 1362. június 6-ái* szerdán este 6 órakor. Tárlatvezetóf Dr. Szász J<|nos. Gyülekezés a Ja» nus Pannonius utca . számú hás előtt. * A Szabadszentkirályi Űj Élei MTSz. pécsi piacra becsületei zöldség elárusítót keres. Jelent* kezés írásban. Fizetés megállt podás szerint. A 2] • KESZTYŰGYÁR felvess mérlegképes képsítésű Ipari gyakorlattal rendelkező szám­viteli dolgozót, vezető számvi­teli beosztásba pécsi vállalat- tünkhöz. Jelentkezni személy- j zeti osztályon. Á 18 Fájdalommal fcuda/fcjulc, hogy szeretett jó feleség, édesanya, nagyanya, anyós, testvér és kedves zokon Németh Jánosné WeűdSn MatiM május Sl-én, «9 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése június 4-én, héti'őn fél 4 óra­kor lesz a pécsi köztemetőben. 541 A gyászoló család Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó férj. édesapa, após. nagyapa, vő és kedves rokon Berta István MÁV vezető ióeffLenőr május 31-én, 58 éves korában váratlanul elhunyt- Temetése júnitas 4-én. hétfőn 3 órakor lesz a köztemetőben. 647 A gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton te köszönetét mon­dunk mindazoknak, afei.k fe­lejthetetlen drága férjem Bendrát Vilmos temetésén megjelentek, köszö­nik, virágok küldésével fáj­dalmunkat enyhíteni Igyekez­ték. Külön köszönetét mon­dunk Ba/pp és Sárai elvtánsak- nak a megható búcsúztatásért, a Tejipari Vállalat vezetőinek és pártszervezetének, a kedves munkatársak, ismerősök és szomszédok megjelenéséért és együttérzéséért. 150 özv. Bendrát Vümosné DUNANTtTLI napló A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Felelős szerkesztő: Vasvári Ferenc Kiadja a Dunántúli Napló Lapkiadóvállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pé$s, József Attila u. 10. Telefon: 15-32, 15—33. PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs, Munkácsy Mihály u. IC. tíz. Terjeszti a Magyar Posta. ESőfSzethető a helyi postahivatalok­nál és kézbesítőknél. ■ Előfizetési díi 1 hónapra 11.— Ft VASARíNAP: A PÉCSI RADIO 2962. június 3-1. vasárnapi műsora a 223,8 m közphullámon: 17.00: Szerb—horvát nyelvű műsor: Szabad idejében... — Zenés összeállítás. 17.30: Német nyelvű műsort Ajándéöcműsor a Szederkényi Növényvédő Állomás dolgozói­nak. 18.09: Magyarnöták. 18.30: Tíz perc vidámság. 18.30: Puskin: Mese az aranykakas- róL — Elmondja: Koó6 Olga. 18.10: Pécsi művészek hangver­senye. 19.00: Dunántúli növeliáskönyv. — Nagy Ignác. 19.23: Hanglemezparádé. 13.50: Sporthírek és totó-lottó rejtvény. 30.00: Műsorzárás. SZÍNHÁZ: Nemzett Színház: Cigánybáró (délután 3 és este 7 órakor). Tájszínház: Glória (délután 3 és este 8 órakor Zalaegerszegen). MOZI: Park: Ember a holdon (délelőtt 10 órakor). Húsz évre egymástól (fél 5, fél 7, fél 9 órakor, széles­vásznú). Petőfi: Ludas Matyi (délelőtt 10 órakor). A rendőr (fél S. féi 7, fél 9 órakort. Délután fél 3 órakor a filmművészeti kör előadása. Kossuth: Én és a nagyapám (délelőtt ‘ 10 óraikor). A kiátkozott + Két óceán között (fél S, lél 7, fél 9 órakor).. Délután 2 órakora filmművészeti kör előadása. Ifjúsági filmszínház: Az é#et titka (6 órakor). Gárdonyi Géza kultúrotthon 0*v­tenkút): Megmérgez a családom (6 órakor). ■ Fekete Gyémánt (Gyárváros): A sztyeppék csendjében (délelőtt 10 órakor). Salem! boszorkányok (5, 7 órakor, csak 1« éven felüliek­nek). Építők knltúrotthona: Csutak és a szürke ló (délelőtt 10 órakor). Szerelem és a másodpilóta (5. 7 órákor). _. . Bőrgyári Művelődést otthon: Nem ér a nevem (fél 3. fél 5 óra- kor). Jószerenesé* (Pécsszaboles): Osz­lik a sötétség (délelőtt 10 órakor). Lelkiismeret lázadása H. (3. 5, 7 órakor). „ . Rákóczi fM ec&efcalja): Hosszú menetelés (délelőtt 10 órakor). Egy asszony meg a lánya (5, 7 óraikor. Csak 18 éven felülieknek). Május 1 (Vasas H.): Rászedett udvarlók (délelőtt 10 órakor). Két félidő * pokolban <4. 6 órakor). Kossuth (Mohács): Londonba* jártunk (délelőtt 1® órakor). Ha­lászlegény frakkban (4, 6. 8 óra­kor). Zrínyi (Cipőgyári kultúrotthon Szigetvár): Amíg élek (délelőtt 18 órakor). Házasságból elégséges (4, 6, fél 9 órakor). Táncsics (Siklós): Varáasember- ke (délelőtt 10 órakor). Afrika* képeskönyv (6. fél 9 órakor). HÉTFŐ: A PÉCSI &ADIÓ 1962. június 4-i, hétfői műsora a 223,8 m középhullámon: 17.00: Szerb—horvát nyelvű műsor: Hírek, tudósítások. Már az aratásra készülnek ... -* Riport. Hétfői beszélgetés: Hasznos-e a napozás? Km túrcsoportjaink műsorából. 17.30: Német nyelvű műsor: A népfrontpolitika — oszrtály­politfka. — Kommentár. Öregek napja Borbála telepen. — Riport. Otthonunk körül: Film, tele.ízló és a gyerekek. Népi dallamok. 18.00: Nagy Józsa és Berczeli Tibor magyamótákat énekel. 18.30: Híradás a mezőgazdaságból. 18.50: Dalok és hangszerszólók. 19.05: Dél-dunántúli híradó. 19.25: Operett-melódiák. 19.45: Tükörben a pécsi konfekció­ipar. — Riportműsor. 20.00: Műsorzárás. SZÍNHÁZ: Nemzeti Színház: Glória (este 1 árakor). MOZI: Park: A rendőr (fed 5. fél 7. fél y órakor, szélesvásznú). Petőfi: Húsz évre egymástól (fél 5, fél 7. fél 9 órakor, széles­vásznú). Kossuth: Hoffmann meséi (fél 5, fél 7. fél 9 órakor). Kossuth Híradó Mozi: Magyar híradó. Vásárhelyi színek. Erdu.lr és emberek, 10. sz. világhíradó. Torreus. (Előadások 11 órától foly­tatólagosan 3 óráig.) Ságvári Endre kultúrotthon (G)- mecsekaÜa): Nosrthy fiú esete Tóth Marival (fél 6. fél 8 órakor). Fekete Gyémánt (Gyárváro«): Felmegyek a miniszterhez (6 óra­kor). Jószerencsét (Pécs&zabolcs): Ha­lászlegény frakkban <5, 7 órakor). Művelődési Ház (Szigetvár): Óz, a csodák csodája (5 8 órakor). Park Kertmozi: Emberek éj farkasok (jó idő esetén háromr*« gyed 9 órákor, szélesvásznú). 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom