Dunántúli Napló, 1962. június (19. évfolyam, 126-151. szám)

1962-06-01 / 126. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ;nHHHiHiiHHtt»iiii mz. iwrrm 1. j PÉNTEK | NAPLÓ A M AGYAI! SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LÁP/A SIX, 6y FOLT AM, ÄRA: 50 FILLÉR 13«. SZÁM R szovjet társadalom leszerelési és békekonferenciájának megbízása a leszerelési és béke-világkongresszusom résztvevő szovjet küldötteknek Moszkva (TA52SZ). A háború a mai viszonyok közök nem eikeituiiereiien. Napjaánkfean a népek egyesült erővel meg tudják akadályozni a háborút. „Még soha nem Toltak ilyen nagy lehetőségek arra, hogy a oéplömegek közvetlen be­folyást gyakoroljanak a nemzetközi élet fontos kér­déseinek megoldására” — hangzik az a megbízatás, amelyet a szovjet társadalom leszerelési és békekonferen­ciája adoitit a Moszkvában megtartandó leszerelési és bé­ke vilagkon gresszus szovjet küldötteinek, A moszkvai konferencia megbízza a 'vjiagkongneíSE'U- son résztvevő küldötteket, hogy jelentsék ki: a szovjet nép, amely kor­mányával együtt védelmezi a békés együttélés lenini po­litikájának elveit, a jövőben is következetes és határo- . zott harcot vív majd az álta­lános és teljes leszerelésért es minden olyan intézkedés megvalósításáért, amely a fegyverkezési verseny meg­szüntetését és a nemzetközi feszültség enyhítését célozza, A szovjet közvélemény.él- «ngéd'heleitlemj'l szükségesnek tartja, hogy együttm úködve j minden ország társadalmával \ határozottan harcoljon a nem- i zetközá leszerelesi egyezmény i megkötéséért és ennek alapján | a szigorú nemzetközi ellenőr- j zés méllebt végrehajtandó ál- j talános és teljes leszerelésért. | Másikra széliünk a leszerelés szigorú nemzetközi ellenőrzése mellett, de elutasítjuk' a fegy­verzet ellenőrzését — hangzik a megbízás. A leszerelési és béke világ- kongresszuson résztvevő szovjet küldöttek megbízást kaptak arra, hogy támogas­sanak minden olyan konst­ruktív javaslatot, amely a nemzetközi feszültség eny­hítésére, az államközi biza­lom megerősítésére és a megoldásra váró nemzetközi kérdések békés rendezése szántára kedvezőbb légkör megteremtésére, irányul. Ezzel kapcsolatban a megbízás kiemeli a német békeszerző­dés megkötésének és a nyugat- ber&m helyzet rendezésének sürgető szükségességéi. A moszkvai leszerelési és béke-értekezlet résztvevői megbízzák a küldötteket, juttassák kifejezésre, hogy a szovjet emberek, lelkesen támogatják azt az igazságos haeeot, amely«! az ejnye mott népek vívnák nemzett felszabadulásukért, a gyar­mati rendszer minden for­májának megszüntetéséért, a külföldi csapatoknak terüle­tükről való kivonásáért. A' küMöttekmek megbízások értelmében határozott harcra kell buzdítanánk a kongresz- sizus résztvevőit azon erők el­len, amelyek, akadályokat gör­dítenek a béke és a leszerelés útjába, a termonukleáris há­ború elkerülhetetlenségét pro­pagálják és fokozott előkészü­leteket tesznek egy ilyen h ábo­rúra. A megbízás végül kumondja: a szovjet küldötteknek szoros együttműködést kell terermte- niök a kongresszus minden résztvevőjével. függetiletruül azok politikai, társadalmi, ved lásii és egyéb nézeteitől. A MÁV fűtőház ipari tanulói társadalmi munkában elkészítették a mecseki úttörő- vasúi Diesel-mozdonyát. Képünkön Sziícs László az utolsó simításokat végzi: eilenőrai « legkisebb csavart is.- Foto: Czakó Műszaki tanácskozás István aknám Százhárom méteres rekorderedményt ért el Farkas József elővájási csapata Szerdán délután a szabolcsi lstván-aknán műszaki értekez­letei tartottak, amelyen reszt­vettek a szaksaervecaeti es párt bizalmiak. valamánt a szo­cialista brigád vezetők. Meg­beszélték az értekezleten, a júniusi termelési feladatokat és a kongresszusi munkatér- seunyel. kapcsolatos problé­mákat. Több műszaki vezető váltatta, hogy a következő i dőikben egy-egy szocialista brigádot közvetlenül patronál és segíti őkéi a célkitűzésük elérésében. ­Júniusban több nagyobb ka­pacitású munkahelyet készíte­nek elő az Istvátn-aiknán s en­nek sikere érdekében az éjje­les műszakokra öt aknászt osz­tottak be a fejtések előkészí­tésére, hogy a nappalos har­madaiknak biztosítani tudják a termelés zavartalan menetét. A párt VIII. kongresszusá­nak tiszteletére indult szocia­lista munka versenyben május­ban szüleit élt a legkiemelke­dőbb eredmény Farkas József (20) vájár, elővájási csapata, amely a, szocialista brigád címért harcok májusban 18S méter, háromezres TH-val bű> tosított vágatot hajtott ki: Ugyancsak szép eredményt ért el Baráth Sándor szociálissá címért küzdő elővájási csapa­ta az előirányzaton félül lő méterrel, vagyis összesen 65 méter hosszúságú vágatot haj­tottak ki. Szíavek—Bokor vá­járok frontfejtésd csapata az elmúlt hónapban 1837 csíiié szénnel termett többet, min* az előirányzat vett. 1 Szakszirvezeli Világszövetség YiirehaltÉ kipttsliiuk 23. ülése Az idea újabb 71 féle gyártási eljárást vesz át gépiparunk a Szovjetuniótól A magyar es a szovjet gép- J ipar szakembereinek együtt- [ j működése mind szervezettebbé j válik. A magyar küldöttségek j | elsősorban a híradástechnika, j j az energetika, a műszergyártás j ; korszerüsiteséhéz szerezitek I ! értékes tepasatalatakaó, a ná- j 1 lünk járó szovjet szakemberek j t pedig főiég az erősáramú ipar,, Az Orvos-Egészségügyi Szak ssérvezet dei-dunántúli bel­gyógyász szakcsoportja és a megyei tanács egészségügyi o,sz tiiyá rendezte meg a dunántúli belgyógyászok IX. vándorgyű­lését. A háromnapos belgyó­gyász-kongresszust tegnap dél­előtt kilenc órakor dr. Kis­hont! Tibor megyei főorvos, a megyei tanács egészségügyi ősz tályának vezetője nyitotta meg a pécsi járási tanács nagyter­mében . Dr. Kishonéi ehttárs beszélt as egészségügyi munkáról, az dővosok ‘tevékenységéről, s a 'mégyé egészségügyi 'helyzeté­ről,'' (Üdvözölte a. kongresszus réSsft'Vevőit.;Ezután eh'. Hámori Artur professzor mondott el­nöki' megnyitót,: amelyben ' a belgyógyászok munkásságát méltatta. Beszélt a vándorgyű­lés jelentőségéről, amely a bel­gyógyászok továbbképzését, is­mereteik bővítését segíti elő: A megnyitó után a kongj esz. szus résztvevői szakmai előadá sokat hallgattak meg, s hozzá­szóltak az előadásokhoz. A bel­gyógyász vándorgyűlés első napján, tegnap este a résztve­vők baráti összejövetelt tartot­tak az Olimpia étteremben. Ma folytatja munkáját a kongresz szus. Holnap, az utolsó napon Harkányban tartják még az előadásokat, köztük több olyant is. amely a harkányi .víz gyógyhatásúról szól, s szakmai szempontból taglalja azt. Biztató kezdeti eredmények Mohács-szigeten a pártkongresszus tiszteletére indított iBiinkarerscnyben dog', mai’ á második toltogelé­sei is befejezik a burgonyá­nak. . , A. kukorica egyélésit és kapá­lást is befejezték május 31-re és június 28-ig a fejtrágyázás­ra és a 'kukorica második ka­pálására is sor kertül. A lucernakaszálást is elsők között végezték és a gyűjtést is befejezték. Sokkal eredményesebben végzik a munkát máhii: tavaly. s ebben jelentős része van a havi rendszeres 15 ■ forintos munkaegység előlegnek, a pre­mizálási rendszernek, és a ve­zetőség, a pártszervezet szer­vező készségének. A tavalyi 10 hold helyett az idén már 80 holdon kertész­kednek, s a mohácsi piacon lé­vő elárusító standon napon,!» árusítanak káposztát, retket, friss sálától­Vadon: A. ►-aki­Csütörtökön a Gellert szálló épületében berendezett tanács­teremben megkezdődött a Szak szerkezeti Világszövetség Vég­rehajtó Bizottságának XXV. ülése. A tanácskozáson megvitatják a szakszervezetek V. világkong reseziisán hozott határozatok végrehajtásának tapasztalatait, a nemzetközi munikásmozga- iom ' időszerű kérdéseit, a je­lenleg! nemzetközi helyzettel összefüggő szakszervezeti tente valókat, valamwtt a második nemzetközi nőkonferencia ösz- szehívásával kapcsolatos fel­adatokat. Az ülésen a magyar szak­szervezeteket Somogyi Miklós, a SZOT elnöke, Etrutyó János, a SZOT főtitkára, Beckl Sán­dor, a SZOT tátikára és Kádas István, , a SZOT nemagtközá kapcsolatok osztályának veze­tője képviseli. A tanácskozást Renato Bi- tosst, az SZVSZ elnöke nyitotta meg, majd Brutyó János, a SZOT főtitkára a vendéglátó magyar szakszervezetek nevé­ben meleg szeretettel üdvözöl­te az SZVSZ Végrehajtó Bi­Már eddig is szop eredmé­ny éltet értek el a mohácsszá- geti IX. Rákóczi Tsz-ben, a VIII. pártkoffigresszús tisztele­tére indított munka.verseny­ben. Az újmohácsi, sárosi és kandai növény termesztési bri­gádok vállalták, hogy a nap­raforgói mindenütt egyelik és megkapáiják május 19-ig. Vál­lalásukat 4 nappal a határidő előtt teljesítették. A burgonya kapálását a terv szerint má­jus 28-ig befejezték és a má­sodik kapálást június 10-ig elvégzik. A fogatosok június j 12-ig az első, június 25-ig pe- i Á Lumumba-kormány egykori tájékoztatási miniszterének nyilatkozata a kongói helyzetről és Gizenga sorsáról hez vezethet. A Gizenga ellén emelt vád jogi és erkölcsi szem pontból erősen kifogásolható. (Mosni'az iitÉns m öe raiásilí mk A Művelődésügyi miniszter intézkedésére az általános is­kolai beiratkozások eddigi íendje megváltozik. Az 1962— 1963-as tanévtől csak az új tan köteleseket (az első osztályoso­kat) és a más iskolákból átje­lentkezett tanulókat kell járna 21rén és 22-én beíratni. Az 1961—1962-es oktatási évben iskolába járt gyerekek' "taft.kö- kötelezettsése és iskolába járá­si kötelezettsége további bei hi­tás nélkül is fennáll. A U nul- rnányi értesítőket a jCvőiw a tanulók az első tanítási bérbS adják be az osztályfőnököknek, (alsó tagozaton az osztály vese- nős«-arief zmj3&B A DUNÁN * i. Megkezdődéit a dunénté-i belgyógyászok háromnapos vánÉrjpisse xotlságának tagjait, a haladc ! nemzetközi szakszervezeti mos í ga-lom képviselőit. ■ Ezután Louis Saillani, a Saat j szervezeti Világszövetség fótit- I kára tartotta meg. beszámoló­J ját. a gépgyártás é6 a kohásza: új módszereit tanulmánybézait. Ebben az évben a tervek sze­rint 71 féle gyártási eljárás? tanulmányoznak a Szovjet­unióbari a magyar .gépipari küldöttségek, a ma gyúr gép­gyárak pedig kőrüHbe&il .negy­ven szovjet küldöttségek ad­ják át tapasztalataiét ! Rabat (TASZSZ). Kasamura,: a Lumumba-kor­I many egykori tájékoztatásügyi I minisztere’, aikj jelenleg Marok j kőbán tartózkodik, a TASZSZ I tudósítójával folytatott beszéfi.- | getése során a következőket I mondotta: Gizenga önkényes letartóz-! tatása a Kongóban tevékeny- { ke-dó pénz-csoportok mamöve- | ] re, Nyílt és közvetlen nyomás- j : sail, a kongói politikai életre | ! befolyást gyakorló dollárral j érték el a' kongói parlament- j ! ben a Gizengo ellen hozott i 1 döntés! Amennyire tudóm — mon- ! . dótta Kásnn/mra — Gizenga j egészsége erősen megingott, an I« hak ellenére, b°§J' a hivatalos i • nyilatkozatok továbbra is az ; ! ellenkezőjét állítják. Félek, j hogy a vele való rossz bánás- j ! mod- áuffi»» iaSMes&iam&t&tiít, t Erb János.fel

Next

/
Oldalképek
Tartalom