Dunántúli Napló, 1962. május (19. évfolyam, 101-125. szám)

1962-05-03 / 101. szám

cA munka izet'elme se M Vi olák köszöntik Kádár Já­nost a díszemelvényen. Marosán György a felvonulás résztvevői között« i az a többlet, ami kiválóvá tette R ül Henriket annyi más esztergá­lyos között. Talán a gépe? Aligha, hiszen van még azonkívül a forgácsolóban jó né­hány „Norton szekré­nyes” esztergapad, újabb is. modernebb is az övénél. Azt sem lehet ráfogni, hogy speciális szerszámok­kal, késekkel, fúrók­kal dolgozik, mert ugyanazt a mvidiák” ugyanazt a fúrót hasz nadják a „drehusok” is. Mi hát akkor? Mert annyi bizonyos, hogy Rill Henriket az el­sők között is a leg­elsők közé sorolják a Sopiana Gépgyár esz tergályos gárdájában. Danajka Tibor a szer számrészleg vezetője is a legjobbakat mondja róla. — Sokoldalú, kitű­nő szakember. Elég. ha megbeszéljük, hogy mi a szerepe ért nek, vagy annak az alkatrésznek, 6 már rajzot asm, M? kasai Ha mondom, hogy egy „pfanter-tüské- re” volna szükség csak azt kell jelez­nem. melyik géphez lesz s már hozza is fog. A kúptól a. leg­különbözőbb mérete­kig a „tűrés” mérté­kig századmilliméter nyi pontossággal az összes méret ott van a fejében. — Pedig eleinte bá nyász akartam lenni — ezt már ő mond­ja. — Apám is az volt, talán nem is el­lenezte volna, ha va­lamivel erősebb fizi­kummal rendelkezem így lettem esztergá­lyos, pedig az serti kisasszony szakma: Pesten tanult, Zug­lóban a Szellőző Mű­veknél, de a „szaba­dulólevél” után visz- szajött Pécsre. Azt mondja, itt tanúit meg igazán dolgozni. — Nem szeretem a szériamtmkát, s igy nincs is panaszom. Itt igazán bőviber vagyok a kényes egye ét munkának, mert köSPf? ' van szebb dolog an­nál, amikor szerszám készítő szerszámokat gyári1'az az ember — És itt a szer­számúi ühelybe n meg is Tehet mutatni, mit tudok. Kedvet leap tőle az ember, amikor a mun ka, az' alkotás szép­ségéről beszél. — Én gyönyörköd­ni tudok a munkám­ban. Már akkor, ami­kor a kést, a fúrót köszörülöm., szóval amikor felkészülök hozzá. És amikor el­kezdem, amikor lá­tom, hogy a kés „hol- kerje” úgy visz, ahogy és akarom. És már érzem az uj­jaimban azt is, mi­kor keü ráilleszte­nem a mikrométert, hogy csak a „tűrés mérték?’ maradjon rajta. Valahogy úgy megy az egész, hogy én figyelek és gon­dolkodom, 3 az rajta can mind a munka­darabon. És mintha tíz alkatrész ts tudná, hogy gonddal, szere­tettel készít®:., s mént ha halás is lenne- érte. VALAHOGY tény­leg'úgy van, ahogy Üli Henrik mondj"., óért van-e hálásabb dolog annál, ayiikor a kézből kiadott szerszám, a másod, harmad kézben is di­cséri a mesterét, ami kor öröm kézbevenni, gyönyörűség dolgoz­ni vele. De másként is meghálálja a be- léjeplántált gondot, szeretetet. .Rill Hen­rik immár második éve nyeri el egymás­után a „Kiváló dol­gozó” oklevelet. S ez a nagy ügyszeretete masokra is átragad. A tanulókra, akik Rill Henrik eszterga­gépe mellett tanul­ták meg a szép mes­terséget. Mint Kovács Rudolf is, aki a ta­valyi országos ipari- tanuló versenyen az első hat között vég­zett. így hálálja meg hát a holt anyag az .,életrekeltő” meste­rek szeretetét. m $ es, A vállalati jelvénnyel vonulnak a „Patyolatos” lányok. még nagyobb, hogy ma már egyes műhelyek, mint például a Pécsi Bőrgyár apróbőrmű- helyének dolgozói, határozzák el: kivívják maguknak a szo­cialista műhely címet. A Pécsi Bőrgyár soraiban meneteltek a szentlászlói ter­melőszövetkezet tagjai is. mosolyogtak, mint ahogy csak az az ember tud mosolyogni, aki tudatában van: jó munkát végzett. Hömpölygőit az emberfo lyam itt Pécsett is, másutt is. Olyan volt ez az emberfolyaip, mint egy valóságos folyó, amely céltudatosan halad a nagy cél: a kommunista tár­sadalom megteremtése felé Lelkesen ünnepelt megyénk termelő* «söretkexeti parasztsága is Sásdon hózápor köszöntötte május '-1 sejét. Éppen reggel kilenckor, amikor az ünnepi felvonulás elindult volna, hatalmas hó­pelyheket kavart a szél. Mind­ezek ellenére hatszáz ember gyűlt össze és hallgatta meg Vihart János elvtársinak, a já­rási pártbizottság tagiának ün népi beszédét a kultúrházban A környező községek — Me­ződ, Varga; Vázsnok, Felső egerszeg — lakói is bementek Sásdra, az ünnepségre. A járás községedben, 21 he­lyen rendeztek járási előadók­kal ünnepi gyűléseket. Elhalom már előző este megtartották az ünnepi gyűlést, amelyet egész napos kulturális bemutató elő­JtoLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1962. MAJffi X CSÜTÖRTÖK | Hatalmas tömegek ünnepelték Pécsett és a j megyében a tizennyolcadik szabad május elsejét Sxinpompás felvonnia* Pécsett A MAGYAB SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGAÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 3E1X. ÉVFOLYAM. ÄRA: S« FILLÉR in. szám Odaítélték az 1961. évi Nemzetközi Lenin-békedíjakat Dobi István elvtárs a kitüntetettek kSxött A netnzeikoa Lenin békedíjakat odaítélő bizottság az IMI. évi díjakat, a béke megőrzéséért és megszilárdításáért folytatott harcban szerzett kimagasló érdemeiért a következők­nek ítélte oda: K warne Nkrumah ghanai államférfinak. Fabio Picasso francia festőművész és közéleti sezmelyi- ségnek, Dob] Istvánnak, a Magyar Népköztársaság áliamférfiának, Fai* Ahmed Fai zu pakisztáni költőnek és társadalmi sze­mélyiségnek, Olga Poblete de Espionosa chilei közéleti személyiségnek. A Nemzetközi Lenin Békedíj Bizottság Dmitrij Szkobelcin j akadémikus elnökletével április 19-én és 20-án tartotta üléseit, j Dobi István, az Eénöki Ta­rács elnöke nyilatkozott a TA.SZSZ és az Izvesztyija bu- ui.pes.ti tudósítóinak. Nyilat­kozatát az Izvesztyija május elsejei számában közli, — Mélységes megilletődéssel értesültem arról, hogy kitün­tettek a világbéke megszilárdí­tásáért elnevezésű Nemzetközi Lenin-díjjai — mondotta Dobi István —. A Lenin-díjat a leg­nagyobb, a legnevezetesebb ki­tüntetésnek tartam. Amikor értesültem erről a hírrpl, az az eltökéltség hatott át, hogy s jövőben is az amberi hala­dást. a békét szolgáljam. Hi­szem. hogy ez a kitüntetés az egész magyar népet ösztönözni fogja, mivel egész népünk — akárcsak én — úgy érzi, hogy ez a Lendn-díj az elismerés és a bizalom kifejezője. — A magyar nép nehéz harcban vívta ki szabadságát, s felelősséget érez az emberi­ség minden nagyszerű vívmé­" jv-?; .,!■ nyaért, anákoí ratio., leiíkefeee- déssel és eit»kélter> vesz részi a békemozgalombain, egyönte­tűen síkraszáíl a Szovjetunió ama erőfeszítéseinek támoga­tásáért. amelyeknek célja a világháborús veszedelem elhá­rítása, a béke biztosítása — fejezte be nyilatkoBatát Dobi István. * • Pablo Picasso, a világhírű festőművész nagy őreimmel szerzett tudomást róla. hogy megkapta az 1961. évi Lemn- békedíjat. Különösein azt kelte nagyra — mondotta —, hogy ezt a dijat az az ország adományozza, amely ismert a békéért folytatott állhatatos harcáról Kádár János elv társ nyilai kozott a japán állami televíziónak Az elmúlt hetekben a japán állami televízió munkatársai, Niahikowa Yoshihisa, Kimura Torna, Kató Moszahikó és Umemura Hirosahi urak filmet J készítették Magyarországán, í Énnek sorén — kérésükre — j interjút adott Kádár János elvtárs,' a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára, a Ma­gyar Népköztársaság Minisz­tertanács áuak elnöke. Az interjút a Magyar Tele­vízió május 3~á% 19.45 órakor sugározza. Kél kép a budapesti! május elsejei unnenseorrol ......................... N agyszabású, színes gyermeknap lesz az idén Az idén május 27-en. vasár­nap ünnepeljük a nemzetközi gyermeknapot. Különösen nagy jelentőséget ad az idei gyermeknapnak az, hogy egy­beesik a szovjet pionír-.mozga­lom létrejöttének 40. évfor­dulójával. Ezért az eddigieknél 'mér szebben szeretnék rnegiv idéz­ni a gyermeknapot a fcLHőt- tek. Hogy ee sikerüljön, szé­leskörű társadate* bizottságot hoztak létre tegnap a nőtanács irányítása mellett, Pécsét! A gyermeknapot előkészítő bizottságban résztvesz a nép­front, a nőtanács, a KISZ, a Vöröskereszt Szervezet, az úttörőház képviselője, valamint az Állami Áruház, a városi és a megyéi könyvtár, a Moziüze­mi Vállalat a sajtó és a rádió egy-egy képviselője. A felvonulók a Széchenyi tér en. Fél tízkor elindult fegyelme­zetten. vörös zászlókkal, lufi­ballonokkal, téli kabátban, ballonban a tömeg. Hideg csip kédte az arcok :t, a szél a ka­bát alá is alá bújt. de »ír lőtt a nép. A tizennyolcadik sza­bad május elsejét ünnepeltük A vörös zászlók között eb ben az évben három feliratos is volt. A Pécsi Szénbányászati Tröszt, a Baranya megyei Épí­tőipari Vállalat, a Pécsi Sütő­ipari Vállalat vörös zászlaján ez volt olvasható: „A Minisz­tertanács és a SZOT vándor­zászlaja”. v A munkát ünnepelték gz cm rberékT ^' munkái, ' - amelynek eredményé százalékokban, több és jobb ruhában, új há­zakban, közszükségleti cikkek­ben, gépekben' mutatkozik meg. Azt a munkát ünnepel­ték. amit csak békében lehet végezni, " , Magasba emelkedtek a táb­lák: „Éljen a népek barátsága! Békét az emberiségnek!” Min­denkihez és mindenki nevében szóltak ezek a táblák. „Le a Háborús uszítókkal! Soha töb­bé Hirosimát!” Táblán voltak ezek a jelszavak is, de lénye­gül ott volt az emberek arcán. Ott volt a nevető fiatalokén, a sportolókén, akik élni akar­nak, akiknek céljaik vannak, terveik vannak, ott volt az anyákén, akik elhozták gyer­mekeiket, az idősebbekén, akik békességben akarják leélni hátralévő idejüket. Még soha annyi Kiváló Vál­lalat-jelvényt, soha annyi szo­cialista brigádot nem láttam, mint ezen a május elsején. Ezen a május elsején ott volt már a táblákon a jelszó: „Kö­szöntjük a szocialista munka élharcosait,, a szocialista mun- feabrigédókat!” A szocialista munkabrigádokat, amelyeknek tagjai nem csak szocialista módon dolgoznak, de úgy is élnék. Nagy "eredmény ez. És Együtt a patronálókkal. együtt a munkásokkal. Magasra emel-, ték a táblát, büszkék voltak ar ra. hogy a munkásokkal ma már egy a céljuk, együtt me­netelnek. És büszkék voltak a bőrgyáriak is, hogy két év alatt az ő segítségükkel szilárd ter­melőszövetkezet lett Szent- lászlón. A munkás-paraszt szövetség demonstrációja is volt e felvo­nulás. És seregszemléje volt a jö­vőnek is, a gyönyörű jövőnek, melynek alapjait mi, a régi generáció rakjuk le. Elnéztem a diákok fegyelmezett, sorait, akik között sok' volt az iöverán- ba öltözött, jelezve, hogy ő sn iskolában már szakmát is tu-, nul. A diákokkal együtt vo­nultak fel a tanárok is. Ók is ZFohftaitk * t, aMsfogj

Next

/
Oldalképek
Tartalom