Dunántúli Napló, 1962. április (19. évfolyam, 77-100. szám)

1962-04-01 / 77. szám

WtLA& ruaUSS-ARSKl, egyesüljetek^ i nmiuwgrtj^i lUlWWflUfi! 1962, ÁPRILIS 1. VÁSÁRNAP | NAPLÓ A MAGYAB SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM, ARA: 7* FILLÉR 77. SZÁM kerüld a Dohány értékesítő Vál­lalathoz. A további mennyisé­get, mintegy 40 millió darabot a honvédség részére készítet­tek. tek. így-' a 23. millió forintos terv helyett csak 20 millió fo­rint volt az' építőanyagok első három havi forgalma. Az űj panelgyár mellett épül majd fel 40 millió forintos beruházással a pécsi stáza- iizem. Az új üzem évi 180 ezer négyzetméter könnyű födém panelt gyárt majd. az építőipar részére. AZ ALBERTFALVAI VE- GYIGYAR pécsi telepén a ne­gyedévi eredmények azt mu-\ tátják, hogy az év első három hónapjában sikeresen végez­ték munkájukat. A 9 millió 200 ezer forintos tervüket 100 százalékra teljesí­tették. Gyártmányaikból álta­lában a tervezettnél nagyobb mennyiséget készítettek. Pél­dául habzószódából 130 vagon helyett 142 vagonnal, Florin mosószerből 120 tonnát tervez­tek és 153-at teljesítettek, vagy az Asszonydicséret mosóporból az 1 millió 620 ezer doboz he­lyett 1 millió 630 ezer dobozzal gyártottak. Légyfogóból 8.5 millió db készült el. ami tréfás példával illusztrálva azt jelen­ti, ha csak mindegyik egy le­gyet csip is el, nyolc és fél­millió légy pusztul el. Mivel a vegyigyár látja el Miskolcot is lógyfogómasszával, ebben a negyedévben is 12 tonnát szál­lítottak belőle. Egy-két áruféleségből azon­ban nem tudták legyártani a tervben előirányzott mennyisé­get, pl. bőrolajból 42 tonna helyett csak 40-et, padlóbe- eresztőből 67 tonna helyett 43 tonnát készítettek. Más áruféle ségből többek között 20 tonna kristályszódát és 23 tonna ke­feviaszt gyártottak. A PÉCSI DOHÁNYGYÁR az első negyedévi tervét, amely 680 millió darab cigaretta gyártásában volt megállapítva, pontosan teljesítette. Legtöb­bet a leginkább kedvelt Kos­suth cigarettfajtából gyártot­tak, 430 millió darabot, amig a Tervből 140 milliót. Harma­dik helyre a Munkás sorolha­tó, amelyből 70 millió darak - ............— • A BARANYA MEGYEI TEJ IPARI VÁLLALAT negyedévi tervét 108 százalékra teljesí­tette. Az első három hónapra 29 670 hektoliter tejforgalmat tervezett be, amelyet 29 840 hektoliterre teljesítettek. Vaj­ból csak 95 százalékra közelí­tették meg a tervet, miután 2309 mázsát készítettek három hónap alatt. A vállalat 3351 | mázsányi sajt termelésével [ pontosan teljesítette előirány- j zatát. • A BARANYA MEGYEI \ TÜZÉP VÁLLALAT idén a j hosszúra nyúlt tél miatt a szó- j kottái több tüzelőt értékesített. Ebben a' negyedévben a TÜ- ZÉP-től vásárolt szén, fa. koksz és brikett értéke meg­haladta a 15 millió forintot. Ezzel szemben építőanyagból kevesebbet vásároltak az-em-, berek, mivel a kedvezőtlen j időjárás miatt amúgy sem 1 vagy csak nehezen építkezhet-* Választási kampány a francia népszavazás előtt Halálra »téliek két OAS«banilitá( Párizs. Franciaország egy hét múlva válaszol De Gaulle kettős kér­désére : helyesli-e az eviani egyez­ményt és megadja-e a köz­társasági elnöknek a teljha­talmat az egyezmény végre­hajtásához. De Gaulle hétfői rádióbeszé­de óta a nagy politikai pártok kifejtették álláspontjukat. Bar nem kétséges, hogy a francia választók túlnyomó többsége igennel fog válaszolni április 8-án. a különböző politikai irányzatok képviselőinek nem kis fejtörést okozott, hogyan fogalmazzak meg állási>orttju- kat, A népszavazást megelőző kampányban nem annyira az ry rendorbiztos gyilkosainak pere. A francia tisztviselőt Algériában ölték meg az OAS banditái. A tárgyalás nagy feltűnést keltett Franciaországban, nem csak azért, mert ezúttal hang­zott el először halálos ítélet az OAS merénylői felett, hanem a vádlottak vallomásai is meg­döbbentették a közvéleményt. A gyilkosság tettesei az idegen légió Salanhoz kötött katonai, feltárták a gyarmati hadsereg módszereit, amelyeket ma az OAS terroristái alkalmaznak. i A védőügyvédek védenceik szabadlábra helyezését követel ték, azzal érveltek, hogy a vád­lottak a Francia-Algéria védei mében követték el tettüket és ezért az eviani egyezmény ér­telmében amnesztia alá esnek. A bíróság nem fogadta el-ezt •az érvelést;'. az. államügyész .azonban a'halálbüntetés mellö zését kérte A bírák nem mer ték kihívni a közvélemény' ha ragját, két vádlottat halálra, kettőt pedig életfogytiglani bor tönre ítéltek. Kubai szakszervezeti és finn iróküldöttség érkezett hazánkba Hz Elnöki Tanács ülése Mai számunk tartalmiból; Daiosemlékek Tavasz a vetömagholtbao A péesi bánra üzemek jelentik a fÖwk'át V Pécsi'viz A miniszter és a szélhámosán, Ismét kéib^n a pöröly Bácsszőllós, Csikéria. Kun-baja és Mélykút községeket a kis­kunhalasi járáshoz csatolják. Az Elnöki Tanács végül egyéb ügyeket tárgyalt. szervezet küldöttségé. A dele­gáció vezetője Leslie Rodri­guez Aguilera, a szakszervezet titkár« * Szombaton négytagú fmn író küldöttség érkezeti Budapest­re. A küldöttség vezetője: Martti Santavouori, a Finn író szövetség elnöke, regényíró, tagjai: Martti iMrni, akinek a „Negyedik csigolya” című re­génye a közelmúltban jelent meg magyar nyelven, továbbá Beljo Meri és Harri Kaasa lan­tién. április 8-i ■ igenről vagy nem-! röl van szó, mint inkább az azt követő parlamenti válasz­tásokról, amelyeknek eredmé­nye szempontjából nem kö­zömbös. hogy a pártok az al­gériai kérdésben és De Gaulle egész politikájával kapcsolat­ban, milyen pozíciót, foglal­nak el. A jelenlegi nemzetgyűlés fel oszlatását ugyan még nem jelentették be hivatalosan, mégis kevesen kételkednek benne, hogy De Gaulle a nép szavazás eredményét az őt támogató pártok, elsősorban az l’NK helyzetének megerö sitésére és saját hatalmának növelésére igyekszik majd kihasználni. A Francia Kommunista Párt mar a népszavazás bejelentésé­nek másnapján világosán le­szögezte választói : előtt: hfe- lyesli az eviani egyezményt, amelyben saját következetes politikájának eredményét lát­ja és igennel szavaz az algériai békére. Ugyanakkor aláhúzta: továbbra is elveti a degaulteis- ta személyi hatalmat, amely kúl- és belpolitikái vonatko­zásban is reakciós politikát, folytat és az algériai háború elhúzódásáért is felelős. De Gaulle, mim a pénteki minisztertanács után közöl­ték, április 6-án újabb be­széddel zárja H a belpoliti­kai kampányt. * A párizsi katonai törvény­szék előtt befejeződött Gavou­Vöroskereszíes aktívákat tüntettek ki Újabb egzotikus állatokkal gyarapszik a pécsi állatkert Pécsett járt dr. Anglii Csaba, a Fővárosi Allatkert igazgatója munkáért, harmmriwom pe-» dig a jó munkáért kitüntetést kapott. A kitüntetések atnyújtása után Csendes Lajos elvtárs, a. megyei pártbizottság nevében üdvözölte a kitüntetetteket és az ünnepségen résztvevőket. Röviden méltatta a Vöröske­reszt jelentőségét s köszöne­tét fejezte ki a vöröskeresz­tes aktívák jó munkájáért. Ezután dr. Eles István, a ki­tüntetettek nevében szólalt fel s megköszönte a kitüntetése­ket. Az ünnepség után a meg­jelenteket megvendégelték. — Semmi, akadálya annak, hogy a klímára kevésbé érzé- 1 kény állatokból akár a jövő ; heten már küldjünk Pécsnek. Jelenleg kétpúpú tevét, lámái, nőstény farkast és az egyetlen pödröttszarvú háziállatfajtát, a rackát, máris tudjuk adni. Amint láttam, a majomketrec is készen van, s igy egy djeral- da páviánt, ami egyébként igen ritka, értékes állat, is kül d.ünk. Az eléggé játékos fajta páviánnal egyidőben játszótár­sat, egy kamerun kecskét is átadunk, amit egy ketrecben lehet tartani a páviánnal. Idén meg, ha elkészül a jelenlegi medveketrec átalakítása orosz- lanketreccé, a hím mellé egy nöstényoroszlánt adunk.. Egy pumát is küldőnk Pécsre, hogy az oroszlánketrcc se maradjon kib-as.znalatlav.ul — tette hozzá, ■mosolyogva — A tanács veze­tőivel már megegyeztünk, s most. már csak a pécsiektől függ... mikor tudják fogadni az állatokat — fejezte be syiLast- ikogatát .djr...Aagfci Csaba. Kiosztották az idei YbNijakat A díj 1. fokozatával tüntették ki Köves Emilt, a Pécsi Ter­vező Vállalat mérnökét Dr. Trautmann Rezső épí­tésügyi miniszter szombaton délben a minisztérium kollé­giumi termében tartott-ünnep­ségen kiosztotta az ez évi Ybl Mikiós-díjakat. A díj 1. foko­zatával tüntette ki Kelemen László (UVATERV), Köves Emil lPécsi Tervező Vállalati, Preisich Gábor (BUVÁTI), Varga László (EKME) és Wag­ner László (Iparterv) építésze­ket, A 2. fokozatot kapta Balogh István (Lakóterv), Fa­faj) Tamás (Győri Tervező Vállalat), Gulyás Zoltán (Ipar- terv), Kiss László (Közti) , és Szörényi Istvánt (Lalkotes-tf) tervraő., g V A i •e üzemeink az első negyedév végén 680 millió darab cigaretta — Mintcsy 30 ezer hektoliter tej 15 millió forint tüzelőanyag'értékesítés 1 A pedagógusok saakszerve- ; zetének meghívására néhány ; napra szombaton hazánkba ér- 1 keaett a Kubai Pedagógus Sza-k >^»-— .............. T egnap délelőtt fél tízkor a Hazafias Népfront székhazá­ban ünnepséget rendezett a megyei és városi Vöröskereszt hazánk teLazabaöittasának év­fordulója alkaümaből. Az ün­nepségen megjelenít Csendes Lajos eivtars, a megyei párt- bizottság ágit. prop. osztályá­nak vezetője i«, Dr. Kishortíi Tibor megyei főorvos, a Vöröskereszt me­gyei elnöke ünnepi beszédében méltatta a Vöröskereszt mun­káját. összehasonlította a mos­tani szer vezetet a felszabadu­lás előttivel s hangsúlyozta, hogy ma a Vöröskereszt nem jótékonysági egylet, hanem j komoly segítőtárs a jobb. egészségesebb életmód kiala­kításában. A szervezet aktívái­nak áldozatkész munkájáról is megemlékezett, dr. Kishonti elvtárs. Elmondotta, hogy a megye Vöröskeresztes sízerve- zete az egyik legnagyobb ak- tivahál ázattál rendelkező az országban s az aktívái szinte kivétel, nélkül jó munkát vé­geznek, Kiemelte, hogy az ak­tíváknak a térítésmentes vér- adás szervezésében az egész­ségügyi -Mvilágosító munká­ban milyen fontos szerepük van, amelynek eleget is tesz­nek. Az ünnepi beszéd után a vörös-keresztes munkában élenjáró aktívákét kitüntették. Öten: özv. AÍmubert Gusztávné, ■ dr Éles István, Lovász Miklós- i né. Dékány Jénosné és Krizsa - \ nyik Púiné a „Voröskeresztes j munka, kiváló dolgozója’' ki- tünrábésben re-sassültek. Hu- : rapnkStant sdtóya as érdemes* A Népköztársaság Elnöki Ta nácsa ülést tartott. Megtár­gyalta és elfogadta az állami szervek és szövetkezetek gaz­dálkodásának évi rendszeres ellenőrzéséről és a bankellen­őrzésről szóló 1955. évi 29. szá­mú törvényerejű rendelet egyes rendelkezéseinek módo­sításáról szóló törvényerejű rendeletet. Az Elnöki Tanács Czinege La jos altábornagy, honvédéi - mi minisztert vezérezredessé, kinevezte. Ugrat Ferenc vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyettest és Köteles Jenő vezérőrnagyot altábornaggyá, Hensitzky La­jos. Kálazi József, Penczi Jó­zsef, Reményi Gyula, Szűcs László ezredeseket vezérőr­naggyá nevezte ki. Az Elnöki Tanács Galambos József rendőrézredes, belügy­miniszter-helyettest rendőr­vezérőrnaggyá és dr. Korom Mihály határőrezredest határőr vezérőrnaggyá kinevezte. Az Elnöki Tanács Beck Ist­ván rendkívli követet és meg­hatalmazott minisztert felmen tette a Magyar- Népköztársaság hágai követségének vezetésére kapott megbízása alól, s ezzel egyidejűleg ' Révész Gyulát rendkívüli követté és megha­talmazott miniszterré kinevez- j le és megbízta a Magyar Nép- köztársaság hágai követségé- j nek vezetésével. Az Elnöki Tanács elrendelte* a bácsalmási járás megszűnte- | lését. A megszüntetett járás ! községed közül: Bácsalmás, j Madaras, Katymár. Mátételke. ■ tatahaza községekét.-3, hassa* Tegnap és tegnapelőtt Pé- | esett tartózkodott dr. Anghi j Csaba professzor, a Budapesti j Állatkert igazgatója. Dr. Anghi j elvtárs a városi tanács meg­hívására látogatott el városunk j ba. Megtekintette a mecseki j vidámparkot és állatkertet. Kétnapos tartózkodása során tegnap megbeszélést, folytatott ! a városi tanács és az allatkerl vezetőivel. A megbeszélés fo­lyamán megegyezés jött létre, amely szerint újabb állatokat, — köztük több egzotikus álla­tot is — kap Pécs a Fővárosi Ál latkert tol. Látogatása alkalmával dr. \ Anghi Csaba munkatársunk- j nák az alábbi tájékoztatás! adta: — A pécsi állalkertet . már. I létrehozásától kezdve ismerem, j Talán ezért is tartom szív- j ügyemnek a fejlődései amit állü'tdócin figyelemmel kísé­rek. Eredetileg a magyar fauna j bemutatására, létesült és ren- j dezkedett be az állatkert, s { csak, .később mentik.Jel-e. .eog-ri dolat. hogy egzoláriumot is létre hoznak. Ez nem egyszerű­mért a klitnú miatt nagyobb felkészültségéi igényel. Én úgy látom, hogy az egzotikus álla­tok bemutatásának lehetőségei adottak Pécsett is. Természe­tesen fokozatosan a megfelelő létesítmény építésével lehet csak ilyen állatokat ide telepí­teni. Az állatkert fekvése, el­helyezése kitűnő és kiallitás- technikaílag is előnyös, külö­nösen azért, mert erdőben van. ami az állatok szempontjából nagyon jó. A területe nagy és éppen emiatt alkalmas arra. hogy az egzotikus állatfajták részére megfelelő létesitmé- nyek készülhessenek. Az it* tarlóit állatokat latna, arra t meggyőzödéire jutottam, hogy a fejlődés igen erőteljes s ez mar magéban garancia arra is. , hogy az ide elhelyezett állatok megfelelő környezetbe kerül- j nek. —- Milyen újabb állatokra! számító a-tunk a PSwases. .Jdaf.- kerttői? 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom