Dunántúli Napló, 1962. február (19. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-08 / 32. szám

napló m februAk a. 1 finniii A megyei asztalitenisz-bajnokságban különösen a lányoknál, több érdekes meglepetés született. A vidékiek vitték el a pálmát a serdülő korosztályban. A sásdi lányok például 6 aranyérmet vit­tek haza a vetélkedésekről. Képünkön: Ágas vári Erika, Kovács Má­ria és Szalay Gizella, a sásdi leány asztalitenisz csapat kiválósá­gai edzés közben« écsi Dózsa l'.—Pícsi Dózsái. 3:1 (1:0) Tegnap délután közel kétszáz néző előtt tartotta meg tartalék­csapatával heti kétkapus edzőmér­kőzését a Pécsi Dózsa NB I-es Lab­darúgó csapata. A Dunántúli Napló Kupa döntőjére készülő lila-fehér gárda a következő összeállításiban kezdte a játékot: Danka — Bendes, Kocsis, Kiss — Serédi, Halasi — Györkő, Dunai I., Rádi, Dunai H.. Török. Az első húsz percben töb­bet támadott az első csapat, de a tartalékok védelme jól tömörült és csatáraik többször veszélyesen tá­madtak. Több gólhelyzet alakult ki Danka kapuja előtt, amelyből egyet sikerült értékesít on lök. A második félidőben Kocsis he­lyett Csordás lett az első csapat­ban a középhátvéd, aki átállt a tartalékoktól. Mintegy 10 percnyi meddő mezőnyfölény után Györkő szerezte meg a kiegyenlítő gólt. Szinte állandóan a tartalékok tér­felén folyt a játék, gólt azonban a második csapat ért el. A gólszer­zők Fenyvesi (2, egyet H-esből) és Fülöp, illetve Györkő voltak. Hétközben Pontosa» 3200 fizető nézőt von- eott a vasárnapi Dunántúli Napló Kupa első fordulója, az év első komolyabb pécsi labdarúgó ese­ménye, a Tüzér utcába. A talál­kozók a várakozásnak megfelelő, Idényeleji játékot hozták, és az előre megjósoltak győzelmét. A kupaküzdelmek Igazi cseme­géjét majd a vasárnapi összecsa­pások hozzák. Egy osztályba tar­tozó együttesek küzdenek egymás- sál, egy héttel közelebb jutottunk a bajnoki rajt időpontjához — s két csapat elégtételt akar venni. Ugyanis a második forduló talál­kozójának érdekessége, hogy olyan csapatok mérkőznek, amelyek kő­éül a jelenlegi tabellán hátrább tartózkodó csapatok, az őszi baj­noki fordulók során l:0-ra 'meg­verték a fölöttük lévőket. Mert ki ne emlékezne a Komlói Bányász- Pécsi Dózsa, (1:0), vagy a Pécsi BTC—Pécsi VSK (1:0) pár hónappal ezelőtt lezajlott harcára. Mindkét vasárnapi találkozó te­hát egyaránt sok érdekességet rejt. És még egy ide kapcsolódó érde­kesség: a Pécsi Dózsa—Komlói Bányász kupa-döntő kezdőrúgását ezúttal Meggyesi Mária, a Pécsi Nemzeti Színház fiatal, népszerű művésznője végzi. Sok meglepetéssel és tanulság­gal végződött a Pécsett lezajlott területi fe’nött egyéni ökölvívó­bajnokság. A hét végén az ifjú­ságiak gyűlnek össze hasonló küz­delemre. A területi ifjúsági egyéni ökölvívó-bajnokságot Szekszárdon rendezik szombat—vasárnap. Szintén négy megye — Baranya, Zala, Somogy, Tolna — megyei bajnokságainak első két helyezett­je nyert jogot az indulásra. így körülbelül' 70—80 fiatal versenyző lép majd szorítóba. A legnagyobb figyelem termé­szetesen a PVSK területi csapat - bajnokságot nyert versenyzői felé Irányul — sikerül-e elsőségüket, as egyéni bajnokságok során is biz­tosítaniuk? A vasutas szineket hat megyei bajnok képviseli majd — Száviss, Zomi, Arató I.. Peti B., Pataki és Kósa, — akik közül az Énekes István emlékversenyen első díjat nyert Pataki és a nehézsúlyú Kósa Géza bajnoksá— szinte biztosnak látszik, de jó szereplést vár Hor­váth edző még Petitől, Szá vies tói és Zomitól is. Sokat fejlődtek a Pécsi Dózsa fiatal ökölvívói is, ezért nem len­ne nagy meglepetés, ha Misákot, Hegedűst, Katonát és Szetntgyörgy- várit is a döntőben találnánk. Ba­ranyából e két szakosztályon kí­vül még a Pécsszabolcsi Bányász, Komlói Bányász és a Vasas II. Bá­nyász versenyzői vesznek részt Szekszárdon e nagyon erős me­zőny küzdelmeiben. Több, a városi TST által rende­zett eseményre kerül sor a közeli napokban. Pénteken, február 9-én ismét az ágit. prop. bizottság tart sportakadémiai előadást. A meg­jelentek előtt dr. Büchler Ró­bert, a Testnevelési Főiskola do­cense, „Az edzői magatartás mér­céje’' címmel tart előadást. Ezt kö­vetően a 12. számú sporthíradót ve­títik az érdeklődőknek. Az előadás ra a városi tanács félemeleti kultúr termében kerül sor. Ugyancsak pénteken a VTST he­lyiségében tartják egész napon át a középfokú sportvezetőképző tan­folyam negyedik konferenciáját. A tamfolyamon résztvevő mintegy 25 hallgató előtt dr. Kövecs Fe­renc, Szigeti Lajos, S z u - chovszky Bertalan és dr. Var­sányi László tart előadást Az atlétikai szövetség február 16- án versenybíró-képző tanfolyamot indít a VTST helyiségében. Az első előadásra ezen a napon 17.30 órai kezdettel kerül sor. E heti totóitppleink I. Atalanta—Bologna Népsport x 1 Népszab. 1 Népszava 1 2 D. Nap 1 2. Catania—Juventus 2 x 2 X 1 2 1 2 S. Florentlna—Palerm 1 1 1 1 4. Mantova—Lmneross 1 X I 1 i 5. Padova—Sampdor X 1 1 2 1 2 1 X 6. Spal—Internaziona 2 2 X 2 2 7. Reims—Monaco 1 x : 1 1 X 1 X 8. Lens—Nimes 2 1 2 1 X 1 2 9. Soehaux—Lyon l 1 2 1 10. Angers—Rouen l 1 1 X 1 11. Saint Etienne—Sedan 1 2 1X2 1x2 x 2 1 12. Mohtpellier—Lens x 1 2 x 2 2X1 1 2 Másfél hét múlva, február 18-án Ismét asztalhoz áll a megye vala­mennyi asztaliteniszezője. Megkez­dődik a megyei, bajnokság tavaszi fordulója. Az első „félidő” utági a férfi tabellán a Pintérrel lényege­sen megerősödött PEAC csapata áll — veretlenül, — nőknél pedig az NB II-ből kiesett BTC együttese vezet biztos fölénnyel. A tavaszi forduló mérkőzés-soro­zata május végén fejeződik be, s a jilniusi osztályozók után remél­jük két NB n-es csapattal gazda­gabb lesz Baranya. * Szépen fejlődnek, és egyre több jő eredményt mutatnak fel a mint egy két és fél éve működő Sport­iskola vívó-szakosztályának tagjai. A két hete Pécsett rendezett terü­leti ifjúsági vívóbajnokságon, a tavalyi egyel ellentétben, idén há­rom versenyző harcolta ki a jogot az országos ifjúsági bajnokságon való részvételre. Szombat—vasárnap Budapesten a Sportcsarnokban megrendezésre kerülő országos ifjúsági egyéni vívóbajnokságon a többi pécsi vívón kívül ott küzd majd a kar- dozók között Köves Péter és Ma­rosvári József, a női tőrözők kö­zött a 13 éves Nagy Ilona is — a fiatal pécsi szakosztály három fiatalja. JZaxél'interjú ^őideqkúti QhindorraL A Fiorentináról • A chilei VB-r n <* Terviről Kilián továbbképző tanfolyamot rendeznek A Kilián Testnevelési Mozgalom előtt álló 1962. évi feladatok szük­ségessé teszik, hogy az eredmé­nyek hitelesítésére jogosult sport­vezetők közelebbről ismerkedjenek meg ez évi tennivalóikkal. Ezért minden TST egynapos továbbkép­ző előadást rendez a hitelesítésben részvevő testnevelők, játékveze­tők, versenybírók és társvezetők részére. A tanfolyamokat február 1« és március 2ö-a között rendezik meg. A továbbképzés anyagában szere­pei a hitelesítők feladata és szere­pe, a hitelesítés gyakorlati lebo­nyolítása, adminisztratív ügyek intézése és a mozgalom 1962. évi legfontosabb helyi feladatai. A hi­telesítők munkájának megkönnyí­tésére „Kilián-zsebkönyvet” ké­szítettek, mely könnyen áttekint­hető formában mutatja be a test- nevelési mozgalom feladatait, kö­vetelményeit és világos útmutatást ad a hitelesítők munkájára vonat­kozóan. Nemcsak az olasz sportlapok, ha­nem Európa valamennyi számotte­vő sport orgánuma nap-nap után foglalkozik Hidegkúti Nándorral, a firenzei Florentlna jelenlegi edző­jével. A sokszoros volt magyar vá­logatott labdarúgó — nem egészen másfél év alatt — az olasz baj­nokságban mérsékelt sikerrel sze­replő Fiorentinából a bajnokság egyik esélyesét kovácsolta össze. Hidegkúti Nándor Pécsett nem­csak mint a magyar labdarúgó-vá­logatott középcsatára, hanem mint Vérbeli sportbarát is ismert. Visz- szavonulása után több alkalommal tartott élménybeszámolót váro­sunkban. Most, hogy nevétől han­gos az európai labdarúgás, úgy véljük, helyesen cselekedtünk, amikor levélben kértük fel, hogy olvasóink számára adjon felvilágo­sítást a Fiorentina sikeres szerep­lésének titkáról, jövő terveiről, a chilei világbajnokság esélyesedről és még néhány időszerű kérdésről. Hidegkúti Nándor készséggel tett eleget kérésünknek és „postafor­dultával’.’ küldte meg válaszleve­lét, melyet — a hozzá intézett kér­désekkel együtt alábbiakban köz­lünk: MI a Florentlna sikeres szereplésének titka? Annak eUetnére, hogy a bajnok­ság csaknem egész éven át tart, az olasz Labdarúgásban nem nagy súlyt fektetnek az alapozásra, és általában az egyéni teljesítményt nagyobbra értékelik a csapatmun­kánál. Véleményem szerint ez a módszer a korszerű labdarúgásban nem állhatja meg helyét, ezért múlt év elején „magyar módsze­rű” alapozással készítettem fed a csapatot. Ezen túlmenően a csa­pat játékstílusán is változtatásokat hajtottam végre, előtérbe helyez­tem a csapatmunkát, illetve oly játékosokat szerepeltettem, akikről az volt a megállapításom, hogy a csapat szempontjából hasznosab­bak, mint az egyéni tudást csillog­ta lók. A csapatot ugyanazon módszer rel készítettem fel, mint annak idején Budapesten az MTK-t, azzal az eltéréssel, hogy itt nagyobb szerepet adtam az erőt fejlesztő gyakorlatoknak. Mivel Olaszország­ban profi labdarúgás van. itt nin­csenek úgynevezett könnyű mér­kőzések, itt minden egyes mér­kőzést végig kell hajtani. Mint odahaza mondanák bátran hozzá­nyúltam a fiatalokhoz, eredménye­ink elképzelésemet igazolták. Megnyeri-e a Florentini a bajnokságot? Sem én, sem a csapat vezetői nem gondolnak arra, hogy meg­nyerjük a bajnokságot. Nagyon meg leszünk elégedve a második— harmadik helyezéssel. Az olasz bajnokságban hétközben is vannak fordulóik, a látékosok ezért igen nagy megterhelésnek vannak kité­ve, ez teszi szükségessé a gyako­ri változtatásokat a csapatokban, mert nem minden játékos rendel­kezik oly adottságokkal, hogy nyolc nap alatt három bajnoki mérkőzést játsszon. Sajnos, csapa­tom játékos állománya — az itteni szükségletnél — kisebb, így nem áll módomban minden esetben a megkívánt cseréket, elsősorban a csatároknál végrehajtani, miért is váratlan gyengébb játékok és vá­ratlan pontveszteségek érik csapa­tomat. Ez a körülmény is hozzá­járul ahhoz, hogy nem táplálunk bajnoki reményeket Megújítja-e szerződését? A Fiorentinávai kötött szerződé­sem ez év november 1-én jár le. Nincs szándékomban azt megújíta­ni, hanem visszatérek Budapestre. Baranya legjobb úszói 1961-ben 100 M FÉRFI MELLÚSZÁS: Ranglistavezető 1960-ban: Barton József (Pécsi Dózsa) 120,-5 1961-ben: L Barton József dr. (P. Dózsa) 1:20,2 2. Hunyor Gyula (P. Urán) 1:21,3 3. Bonyár Lajos (P. Dózsa) 1:23,1 4. Gyöngyösi László (P. Dózsa} 1:.3,2 5. Kiss Ákos (P. Spartacus) 1:24,5 6. Martin János (P. Dózsa) 1:24,8 7. Papp Csaba (P. Urán): 1:24,9 8. Gálhidi László (P. Urán) 1:25,0 200 M FÉRFI MELLÚSZÁS: Ranglistavezető 1960-ban: Barton József (Pécsi Dózsa) 2:55,2’ 1961-ben: 1. Barton József dr. (P. Dózsa) 2:55,1 2. Hunyor Gyula (P. Urán) 2:56,2 3. Kiss Ákos (P. Spartacus) ?:59,2 4. Bonyár Lajos (P. Dózsa) 3:01,4 5. Gálhidi László (P. Urán) 3:09,2 6. Kun László (P. Dózsa) 3:09,7 7. Papp Csaba (P. Urán) 3:10,7 6. Szilárd István (P. Dózsa) 3:10,8 A listavezető Barton dr. mindkét ideje megyei csúcs. A Dózsa egyik legszorgalmasabb úszója remélhe­tőleg az elkövetkező versenyeken tovább javul. Hunyor különösen 200-on fejlő­dött sokat: 5,7 mp-et. Az egyik leg tehetségesebb pécsi úszó. Jápános felépítése kiváló mellúszó-tulajdon f Ságokat rejt. Az idén könnyen meg szoríthatja dr. Bartont mindkét távon. Bonyár Lajos minden számban az élmezőnyben helyezkedik el. Ez is azt bizonyltja, hogy sokol­dalú úszó, s rászolgált a szakem­berek bizalmára, amikor bekerült a magyar válogatottba. Gyöngyösi tanulmányai miatt keveset edzett, 7 tizeddel elmaradt előző évi idejétől. (Folytatjuk). UJ TÁNCISKOLA kezdődik február lS-án. kedden este fél 7 órakor a Szakszervezetek Doktor Sándor Művelődési Házá­ban, (Kossuth Lajos u. 13.) Tanít: Balogh, 4S60 Fiatal házaspár bútoro ZOt albérleti szobát keres belvárosban. — Jtgen sürgős” jeligére Sallai utcai hirdetőbe. ___________________4597 401-es Moszkvics eladó nagymotort beszámí­tok. Pelcz Fülöp Bel- várdgyula. 4588 Mágocson Hunyadi út 24 számú 3 szoba, 2 konyha melLékhelyisé- ges családi ház, 700 négyszögöl telekkel be költözhetően eladó. 82 Csőgamitúra. politú­rozott garnitúra, két heverő, ebédlőgarnitú- ra, irodai íróasztalok újszerű állapotban eladók. Bárány, Hal j tér 1. 811 Esküvői ruhákat, kora beli jelmezeket, gyer­mekjelmezeket népi táncruhákat kölcsönöz zön Pécs, Rákóczi út 66. Telefon: 52-13. 34 5000 Ft kölcsönt kere­sek ..1500” jeligére Sal­lai utcai hirdetőbe. ___4589 B orbélysegédet felve­szek üzlet önálló veze­téséhez. Felső-Vám- ház utca 43 sz. _________________ 4598 I gényesnek filodend- ron eladó. Uj-Mecsek- alja 53 ép. n em. 22. du. l-től. _________________ 4603 K is szőlőt vagy gyü­mölcsöst keresek be- k.ü' " >:he::ö ’ kőházzal. Hvjzezer forint kész­pénz. a többit ezer fo­rint havi részletre. — Ajánlatokat ..Március” jeligére Sallai utcai hirdetőbe kérek ___________________4607 V eszek hármasszek- rényt. süllyesztő« és sima' varrógépet, vit­rint. könyvállványt, íróasztalt. sezlont, •zép, modem rekamié- ftat. Bárány« Hal tér Használt férfiöltönyt zakót, nadrágot stb. veszek. Hetényi. Bem utca 20 számú üzlet­bem _________________48 E ladó hármasszekré­nyek, kályhák, matra­cok, sodronyok, szek­rények, ágyak, toale’ tükrök, éjjeliszekré nyék. Holtainál, Rá kóczi út 48 sz. 59 Veszek hálószobabúto­rokat, vaságyakat, fa­ágyakat, íróasztalokat, szekrényeket, székeket asztalokat, rekamiékat konyhaszekrényeket, konyhagarnitúrákat. — vitrineket, könyvszek­rényeket. fehér már­ványt. Koltai, Rákóczi út 48 sz,____________60 H álószobabútor. hár- masszekr^ny, rekamié k ony ha bú»toi*, bútor­félék eladók. Megyeri út 6 sz._____________© H álószobabútorok, — szekrények, hármas­szekrények, toalett­tükrök ágyak, székek, asztalok, sezlonok éj­jeliszekrények olcsón eladók. Doktor Sándor O. n m. OzSab . B Egy nagyméretű ágy. szekrény, asztal, fotel­ágy (gyermek részére) és több apróság eladó. Leonardo da V. u. 12. Fehér. du. 5—7-ig. 70 Uj lemezjátszó, reka­mié, hármasszekrény és gyermekágy eladó. Jókai u. 32. I. em. 2. 83 Azonnal beköltözhető 2 szobás. élőszobás, összkomfortos Örökla­kás eladó, magasföld­szint. — Érdeklődni: Pécs, Rét u. 27/1. 2 a. 89 Belvárosi komoly fél­ház befektetésre is al­kalmas. beköltözhető­en eladó. Katalin u. 5. • 4608 Háló, konyhagamltú- rák, sezlonok. reka­mié, ülőgarnitúrák, heverő, teljes ebédlő- garnitúra. ágynemű­tartó. nárnásszékek. szekrények, ágyak, sodronyok, matracok nagy választékban Bá­ránynál: fiat fái L • Vasas I-en 600 n. öl szőlő présházzal lak­ható szobával együtt eladó. Érdeklődni: Va­sas I. 210. Rostáséknál 93 Bútorozott szoba. azon nal kiadó ül. kér. — Cupi-telep. Érdeklődni fűszattooii. Bálintnál. | Uj TV: Budapest 611 igényesnek eladó. Pécs Dobó István u. 78. sz. H. em. 9, ______ 92 R ekamié nagyon szép, eladó. Rákóczi út 70. emelet.__________ 95 9 méter epinglé (bútor szövet bordó) eladó. — Felsőmalom u. 27. sz. T. em. 5. Megtekintőe- tő du. 3—fl-lg._______98 ? 20 kilós angol 6ertés eladó. Gyárváros. Ba- i anyavár u. 9 sz. 101 Esztergamunkált. du­gattyúk, görgőzések rö vid határidőre. Gépmű hely. Rákóczi út 48 sz. ___________________4547 V illányban 474 sz. ház beköltözhetően eladó, vagy pécsiért elcse­rélhető. Cslcskár. Vil- lány.______________4502 K isasszonyfán 88 sz. összkomfortos ház gaz dasági épülettel, első- osztálvú téglából épült 1913-ban, 300 négyszög­öl villányi telepítésű jó karban lévő szőlő, pince összes felszere­léssel. sok gyümölcs­fával. — Ugyanott 500 négyszögöl akácos be­tegség miatt sürgősen eladó, azonnal beköl­tözhető. ..Akácfavirág” jeligére Sallai utcai hirdetőbe. 4534 Újabb versenybírói tanfolyam indul A városi atlétikai szövetség — az atlétikában fennálló versenybíró hiány felszámolása érdekében — február 16-i kezdetted versenybírói tanfolyamot ipdít be. E tanfolya­mon a versenybíró teendők ellátá­sához szükséges tudnivalókon kí­vül a Kilián Testnevelési Mozga­lom hitelesítői követelményeiből is kiképzést nyernek. A tanfolyamon való részvétel díjtalan, jelentkezni lehet a városi TST-nél. Arról még korai lenne szólni, hogy melyik sportkörhöz. Mi a véleménye a magyar VB-keretrői és esélyeinkről? Helyesnek tartom Bárón Lajos szövetségi kapitány felkészülési terveit. Ha a csapat jól beidegzi. a kapitány által kidolgozott játék­rendszert, akkor bekerülhetünk a legjobb nyolc közé. Ehhez szüksé­ges azonban, hogy a játékosok sportszerűen készüljenek és tudá­suk legjavát nyújtsák a VB-mtr- kőzésein. Ügy gondolom, hogy a keretbe meghívott játékosok azou, akik a jelenlegi magyar labdarú­gást a legeredményesebben képvi­selhetik Chilében. Kit tart a VB esélyesének? Erre igen nehéz választ adni. Remélem, hogy a magyar együttes kiharcolja a nyolcas döntőbe ju­tást. Rajtuk kívül még Brazília, Chile, Uruguay, Argentína. Szov­jetunió, Spanyolország és Anglia tizenegyét várom a legjobb nyoic közé. Mi a véleménye Olaszországról? Olaszország nagyon szép, nekem különösen Firenze, Velence és Ró­ma tetszik. Már bejártam az egész országot, nagyon sok szépet lát­tam. Az országnak igen szerencsés fekvése van. A tenger kedvelői például most is strandolhatnak, de ugyanebben az időben hódol­hatnak kedvteléseiknek a téli sport hívei is. A sok szép és jő ellenére — ami­vel körülvesznek olasz sportoúra- taim —, hiányzik a hazai környe­zet. Minél hosszabb ideig van az ember külföldön, annál nagyobb mértékben jelentkezik a honvágy. Hiányzik Budapest, a Lánchíd, a Népstadion, a magyar konyha. Hiányzik a jó magyar halászié — amelyet Pécsett is ettem a Ha­lásztanyán —. Egyszóval, hiányzik a magyar miliő, amit nem tud pótolni semmi a világon. Befejezésül üdvözlöm pécsi ■ sportbarátatmat, személyes ismerő­seimet és lapjuk kedves olvasóit. Remélem válaszaim elfogadhatóak és bízom abban, hogy személyesen Is találkozni fogunk. ü Ennyit írt Hidegkúti Nándor, a magyar labdarúgásnak immár nem csak volt világhírű játékosa, ha­nem mint nemzetközi viszonylat­ban is elismert labdarúgó edző. Hidegkúti, hogy úgymondj uk „be­futott” a Florentininál elért sike­reivel. Magunk részéről reméljük, hogy hazatérése után a magyar labdarúgásban fogja kamatoztatni Olaszországban szerzett tapasztala­tait és még sokszor fogjuk látni a pécsi kispados, is, — A Pécsi Dózsa sportkör el­nöksége és labdarúgó szakosztály vezetősége értesíti a labdarúgást kedvelő közönséget, hogy az 1962. évi tavaszi bajnoki labdarúgó sze­zon hátralevő öt hazai bajnoki mérkőzésére, kedvezményes ülő­hely és állóhely bérleteket február hó 15-étől március hó 1-ig a Sör­ház utca 8. szám alatti sportiro­da helyiségében még adnak kL Mélyépítésben jártas mérnököt, technikust és pénzügyi vezetőt azonnali belépésre ke­resünk. Pályázatot fi­zetési igény megjelölé sével és önéletrajzzal a Dráva—Feketeviz- közti Vízgazdálkodási Társulat Sellye címre kérünk. 73 Eladó szekrény, reka­mié. modern vitrines, fiókos szekrény. Ér­deklődni: Rákóczi út U/fc Bárteftügyelőnél. 96 Elcserélném Erzsébet- telepi szolgálati laká- sómat pécsi vagy me- szesi egyszoba kony- hás lakásért. Érdeklőd ni: Erzsébet-telep. Kun utca 5. Fóth. 4586 Férfi portást keres — (nyugdíjas nem lehet) az Albertfalvai Vegyi­gyár pécsi telepe. — Pécs, Batthyány u. 2—4 sz. 4571 175-ös Tünde 8000 Ft­ért sürgősen eladó. — Tettye u. boltnál. — Gáspár u. 32 sz. Hálószobabútorok. — szekrények, hármas­szekrények. toalett­tükrök. ágyak, székek asztalok, sezlonok éj­jeliszekrények olcsón eladók. Doktor Sán­dor Ud 37, Üdét; 67 A PÉCSI RADIO 19S2. február 8-i, csütörtöki műsora a 223,8 m középhullámon: 17.00: Szerb—horvát nyelvű műsor: HÍTek. Ahol nincs megállás ... Ha úgy volna, mint az álomban... Macedón népdalok. 17.30: Német nyelvű műsor: Kutatás és kísérletezés a bányá­ban. — Jegyzet. Strauss-lceringők. 3 perc tudomány. A Német Rádió Tánezenekara játszik. Hírek a szocialista tábor orszá­gaiból. Polkák. 18.00: Könyvespolc. — A műszaki irodalomról. 18.10: Részletek Abrahám Pál és Sidney Jones operettjeiből. 1. Operettegyveleg, Abrahám: Havay rózsája. Bál a Savoyban és Viktória (Valeria Bak. Gitta Lind. Herbert Emst Groh, Kurt Lorenzen, Vieo Torriani, Horst Winter), 2. Jones: Gésák. — rész­letek (Sabina Mayer, Annie Ftfnd, Constantin stellakis, Max Kuttner). 18.30: innen—onnan az építőiparból. — Riport összeállítás. 18.45: A zenei szerkesztő postájá­ból. 19.25: Dél-dunántúli híradó. 19.50: Tíz perc vidámság. 20.00: Műsorzárás. SZÍNHÁZ: Nemzeti Színház: Rómeó és Júlia (Liszt-bérlet, este 7 órakor). Kamaraszínház: Elveszett fiú (este fél 8 órakor). Tájszinház: A Cirkuszhercegnő Siklósra hirdetett előadása beteg­ség miatt elmarad, helyette Mo lesz megtart««. MOZI: Park: Afrikai képeskönyv (fél 5, fél 7 és fél 9 órakor). Petőfi: Az énekesnő hazatér (fél 5, háromnegyed 7 és 9 órakor). Kossuth: Uj barázdát szánt az eke I. (fél 5, fél 7 és fél 9 órakor). Kossuth Híradó Mozi: Magyar híradó, A néger, Pávatánc, Nyuszi és. a puska, Minden jegy elkelt. Kicsi a bors, de erős (Előadások 11 órától 3 óráig folytatólagosan). Építők kultúrotthona: Szeptem­beri szerelem (5 és 7 órakor). Csak 18 éven felülieknek! Rákóczi (Mecsekülja): Szurkolók lesen (7 órakor). Május I. (Vasas n.): Estei-ina (7 órakor). Kossuth (Mohács): Megszállottak (6 és 8 órakor). Zrínyi (Szigetvár): Csinos férj (8 órakor). Táncsics (Siklós): Nem ér a nevem (8 órakor), DUNÁNTÚLI napló A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Felelős szerkesztő: Vasvári Ferenc Kiadja a Dunántúl] Napló La pkiadó vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadtál''1» tall Pécs, József Attila u. I«. Telefon: 13-32. 15-33. PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs. Munkácsy Mihály IP. s*. Terjeszti a Magyar Porta Előfizethető a helyi postahivatalok­nál és kézbesítőknél. SBőflzetési díj 1 hónapra 11.— Ft­* t

Next

/
Oldalképek
Tartalom