Dunántúli Napló, 1962. február (19. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-07 / 31. szám

« MAPI* 19®2. FEBRUÁR 1. 1 Ebben az évben Iámét megrendezik a gyermek tornászok vetélke­dését, amelynek az elmúlt esztendőben nagy sikere volt. A kis tornászok már most készülnek a találkozóra. Képünkön: Pince­helyi Klári, a tehetséges kis tornászpalánta, gyakorlat közben a gerendáin. Akik ráléphetnek a Chile felé veze ti á ra... Dunai 1., Csupák es Sós o válogatott kepeiben Barófci Lajos szövetségi kapitány kijelölte a 32 tagú labdarúgó válo­gatott keret játékosait, akik kö­zött helyet kapott megyénk két NB I-es csapatának három játéko­sa Is. A Pécsi Dózsából Csupák és Dunai I., a Komlói Bányászból pedig Sós előtt nyílott lehetőség arra, hogy kijuthassanak: a chilei világbajnokságra. Megyénk sport- közvéleménye örömmel fogadja bi­zonyára a hírt. A játékosok szá­mára pedig nagyon sokat jelent, hogy a szövetségi kapitány válasz­tása rájuk esett. Erről beszéltek a játékosok, akik nem véletlenül jutottak el eddig, hiszen nagy szorgalom és sportszeretet. ki­tartó és rendszeres edzések után ölthetik magukra a címeres mezt. Csupák József, a Pécsi Dózsa balhátvédje 1947- ben kezdte sportpályafutását a Kő­bányai DSE ificsapafóhan mint jobbösszekötő. Hamarosan beke­rült az első csapatba és 1952-ben, amikor katonaként Pécsre került, VB-történelem »dióhéjban“ CSALOGATNI KELLETT AZ ELSŐ RÉSZVEVŐKET • A VILÁGBAJNOK KÜLÖNÖS BOSSZÚJA • 1934-BEN CSEHSZLOVÁKIA, 1938-BAN MAGYARORSZÁG VÍVOTT DÖN TŐT AZ OLASZOKKAL 9 ANGLIÁT NEM ÉRDEKŰ A VB. ötvermyote évvel ezelőtt, »Öt­ben alakult meg a Nemzetközi labdarúgó Szövetség, a FIFA (Fö­deration Internationale d« Football Association). A hét alapító ország t— Anglia, Wales, Írország, Bel­gium, Hollandia, Németország és Svájc — képviselői már alapsza­bályok kidolgozásánál gondoltak a ..nemzetközi labdarúgó bajnokság” kiírására és ezért megrendezését a FIFA kizárólagos jogának ismer­ték el. E Jog érvényesítéséig azon­ban élég sok év telt el... Az első nagyobbszabású országok közötti labdarúgó tornát ugyanis nem a FIFA, hanem a Nemzetközi Olim­piai Bizottság megbízásából Anglia rendezte az 1908-as londoni olim­pián. Ha az akkori sportvilág Angliát 1908-as és 1912-es, Bel­giumot 192óas, Uruguayi pedig 1924-es és 1928-as olimpiai győzel­me alapján világbajnoknak tekin­tette is, hivatalosan „mégiscsak” olimpiai bajnokok voltak. Az első hivatalos labdarúgó-vi­lágbajnokságért 1930 júliusában Móntevideóban, Uruguay fővárosá­ban folyt a küzdelem. Kiírását az tette szükségessé, hogy azok az or­szágok, ahol a legnépszerűbb és a legmagasabb színvonalú volt a labdarúgás, nem vehettek részt legjobb nemzeti tizenegyükkel az olimpiai tornán, mivel bevezették a hivatásos futballt, a nyűt pro­fesszionizmust. A FIFA ebben az időben már hatalmas, negyvenegy (ma már száznál is több!) tagál­lammal rendelkező világszervezet volt, a világbajnokságra mégis szinte csalogatni kellett a részve­vőket. Hja, annak idején még nem voltak légiforgalmi társasá­gok, amelyek 24 óra alatt, átröpí­tettek” volna a csapatokat Euró­pából Amerikába! A hosszú oda- vissza hajóútra és a mintegy két­hónapos távollétre csak négy euró­pai ország (Jugoszlávia, Románia, Franciaország és Belgium) labdarú­gói vállrJJcoztaik. Közülük csak a jugoszlávok jutottak he a legjobb négy közé. A döntőt a dél-ameri­kaiak vívták. Argentína félidőben td-re vezetett, az „uruk" azonban szünet után három gólt lőttek, s 4:2-re megnyerték a mérkőzést, így lett a Labdarúgás első hivata­los világbajnoka — Uruguay! A második világbajnokságot Olaszország rendezte 1934-ben. Erre a tornára felvonult az európai él­gárda — Anglia kivételével. De nem jelent meg Uruguay csapata, a világbajnoki cím védője, amely így viszonozta azt, hogy négy év­vel előbb nem mentek Uruguayba az európalaik. A részvevőket nem kellett toborozni, 29 ország szeret­te volna elküldeni fialt a kék olasz ég alá. Ez tizenháromnak nem sikerült. Kiestek a selejtező­ben. A világbajnokság Olaszorszá­gé lett... A harmadik rendező, 1939-ban Franciaország volt. Sok volt megint a jelentkező, selejtezőket kellett rendezni, néhány „nagyha­talom” nevezését azonban hiába várták. Uruguay és Argentína megint nem jött át Európába, Anglia pedig még mindig nem kapcsolódott be az egyre népsze­rűbbé vált küzdelembe. S nem le­hetett ott a részvevők sorában Ausztria sem, pedig a selejtező csoportból tovább került. Mire azonban eljött a világbajnoki dön­tő napja, Ausztria már nem sze­repelt Európa térképén. Bekebelez­te a fasiszta Németország. Ma­gyarország Holla nd-In dia (6:0), Svájc (2:0) és Svédország (5:1) le­győzése után került össze a világ- bajnoki címet védő olaszokkal. Az olaszok símán nyertek 4:2-re és megvéditék a világbajnoki címüket. (Folytatjuk.) Sporthírek öltötte magára a válogatott mezt az angol csapat ellen. A roma] olimpián pedig ő is feliratkozott a magyar csapat góllövői közé. Ez­után már az A- és a B-válogatott keretnek szinte állandóan tagja. Amikor nyilatkozatot kértünk tőle a tegnapi edzés előtt, még nem tudta, hogy a „chilei” keret tagja, mert munkából jött és nem olvas ta még az újságot. Meglepődött, de mint aki már rutint szerzett a nyi­latkozatadásban, ezeket mondotta — Én is mint a többi válogatot­tak, nagyon igyekszem majd a jö­vőben, mert nagy feladat vár a magyar csapatra Chilében. Érzem, a felelősséget és azon leszek, hogy ott lehessek a ferihegyi repülő­téren. Tudom, hogy sokat kel', még a gyorsaság tekintetében fej­lődnöm. mert az erőnléttel előre­láthatólag nem lesz baj, de min­dent megteszek majd az edzéseken és a mérkőzéseken. Sós Károly már mindig számíthatott rá az edző. A következő állomás a Pécsi Bányász, akkor még NB H-ben szereplő csapata volt és változat­lanul a jobbösszekötő, vagy a kö­zépcsatár posztján szerepelt. Há­rom év múlva került mostani csa­patához, ahol 1956-ban Kalocsay edző egyszer hátvédnek állította be, s azóta szinte állandóan védő­játékosként szerepel, ritkán került fedezet, vagy csatár posztra. — Nagyon meglepődtem a hir ÓU vasisa közben — mondotta Csupák József — hiszen eddig csupán egy­szer. 1957-ben lehettem volna B- válogatott kerettag, de lesérültem. Most pedig a „chilei” keretben kaptam helyet. Nagyon fogok igyekezni az edzéseken, bajnoki mérkőzéseken egyaránt, hogy meg­felelően helytállhassak és továbbra is megfeleljek az előlegezett biza­lomnak. Tudom, hogy nem lesz könnyű, de mindent megteszek, hogy siketüljön, Duna« János, a lila-fehérek összekötőjének lab­darúgó élete szinte ugrásszerűen ívelt felfelé, ű 1953-ban kezdte a Bajai Bácska csapatában és 1959- bén került a Pécsi Dózsához. Meg ebben az évben tagja lett az után­pótlás-válogatottnak, majd pedig a B-keretnek. 1960-ban Tichy helyett liéiién? szó a szenllCrinci sportaözivöi srői Az elmúlt héten akarták megtar­tani Szentlőrincen a vezetőségvá­lasztó sporköri közgyűlést, de el­maradt. A közgyűlésen megjelen­tek a község vezetői, valamint 25— 30 sportszerető szurkoló. Az aktiv sportolók nagy része teljes érdekte lenséget tanúsított az eseménnyel kapcsolatban, mert közülük mind­össze négyen (két kézilabdázó i*s két asztaiueniszező) jelente' meg a közgyűlésen, ahol az őket rítő és foglalkoztató szervinek. a szentlőrinci sportkör élére kelteit volna új vezetőséget választ,miok. Ezek a tények, amelyek felett ■tem lehet elsiklani. Szentlőrincen van a pécsi járás egyik olyan sport köre. ahol megvannak a lehetősé­gek komoly sporteredmények el­érésére. Ezt bizonyítja az is ogy nemcsak a 25—30 ember, aki ' gyűlésen megjelent, hanem a köz­ség vezetői is úgy nyilaiké ;iak- hogy mindent megtesxtek a sport­kör érdekében. Segíteni akar a pártszervezet, a tanács, a tsz. hogy újra elevenné tegyék községük sportéletét. S erre mit válaszolnak a sportolók . .? Egyszerűen nem jelennek meg azon a közgyűlésein, ahol a saját vezetőiket kellett volna megválasz­tanak. Hogy ez mennyire az ö érdekük és hogy milyen helytele­nül jártak el, azt nyilvánvalóan nem kell különösebben bizonyíta­ni. De vannak Szentlőrincen lel­kes sportemberek is, akik az em­lékezetes közgyűlésen — amely eredménytelenül feloszlott — a TST javaslatára mégis tettek va­lamit ... Megválasztottak egv 13 fős bizottságot, amelynek felada­ta, hogy egy határozatképes köz­gyűlést szervezztn. így aztán feb­ruár 24-én — a tervek szerint — ismét összejönnek Szentlőrincen a "portkedvelők, hogy kiköszörül V-k a csorbát, amely községük sport­munkájának élén esett. Uj alapokon a középiskolás atlétikai bajnokság ▼árosunk testnevelési szakfel­ügyelői az elmúlt héten Budapes­ten megbeszélésen vettek részt, melyen a középiskolás atlétikai bajnokságok új rendszerét beszél­ték meg. Mezőfi Andris, a Diák Sportköz­pont elnöke Ismertette az országos szerv terveit a középiskolások at­létikai bajnokságával. Eltérően a korábbi versenyrendszertől már 1962-ben külön vesznek részt a bajnokságban a megyei Jogú váro­sok középiskolás atlétái, mégpedig mind az egyéni, mind a csapat versenyben. Az idei középiskolás atlétikai bajnokságokat június vé­gén rendezik Budapesten. A pécsi középiskolai sport veze­tői úgy határoztak, hogy városunk diák atlétáit Bar ács Ferenc né. Schützenhoff er György és Gáspár János testnevelők fogják felkészí­teni a versenyekre. A közeli na­pokban megtörténik úgy a női, mint a férfi keret kijelölése és kezdetüket veszik a közös edzések — A Baranya megyei Játékveze­tők Testületé értesíti tagjait, hogy február 9-én, pénteken 18 órai kez­dettel a szokásos továbbképző elő­adások megkezdődnek a JT. hiva­talos helyiségében. A tagság pon­tos megjelenését kérik! A Pécsi Bányász Sportkör 1962. február 8-án este fél 6 órai kez­dettel tartja sportköri közgyűlését a Szénbányászati Tröszt Déryné utcai kultúrtermében. a Komlói Bányász csapatában a csatársor tengelyében küzd a baj­noki pontokért. Gyerekkora óta a Bányászban játszik. Fedezetposz­ton is játszott, de a legutóbbi években csak a csatársorban sze­repel. Csapatának egyik erőssége. Egyszer már szerepelt az utánpót­lás-válogatottban, és Albert Jó­zsef edző szerint, ha bátrabb vol­na, már régebb óta az utánpótlás- válogatott állandó tagja lehetne. Többször hívták más csapatokhoz, de ő hű maradt a bányász szí­nekhez. Fő erénye a gyorsaság és kapura is bátran lő, bár nehezen bocsátkozik közelharcokba. Bízunk Sós Károlyban, hogy mint újdonsült válogatottjelölt, jól megállja a helyét a „nagyok” kö­zött. Február 9-én Sportakadémia A városi TST ágit. prop. bizott­sága február 9-én, pénteken ren­dezi meg a Sportakadémia soron- következő előadását. Ezúttal dr. Büchler Róbert főiskolai docens „Az edzői magatartás normái” cí­men tart előadást. "nyi A magyar testnevelés egyik leg­jelesebb kutatójának előadását — főiként edzői körökben nagy vá­rakozás előzi meg, számos oly kér­désre kaphatnak választ a részve­vők, melyek a mindennapi sport­életben előfordulnak és az edzők számára úgy szakmai, mint neve­lési téren rendszeresen visszatérő problémákat okoznak. Az előadásra a városi tanács fél­emeleti kultúrtermében kerül sor 18 órás kezdettel. Az előadást film­vetítés követi, ez alkalommal a 12. sz. Sporth'íradó kerül bemutatásra. Férfi portást keres — (nyugdíjas nem lehet) az Albertfalvai Vegyi­gyár pécsi telepe. Pécs Batthyány u. 2—4. sz. ____________________4571 E gy dunyha és négy vánkos eladó. Doktor Sándor u. 51 sz. _______ 4575 E lcserélném pécsi két és félszoba, összkom­fortos. gázos, telefo­nos, I. emeleti laká­somat budapestiért. — „Főváros” jeligére Sallai utcai hirdetőbe. . 4589 2 szoba, fürdőszobás b „óvárosi társbérleti lakást cserélnék 3 szó­in komfortosra a bel­városban. — Címeket „Minden költséget té­rítek” jeligére Sallai utcai hirdetőbe kérek. __4583 R e kam ié nagyon szép, eladó. Rákóczi út 70., emelet.______________63 K ombináltszekrény és hálószobabútor nagyon szén kivitelben aszta­losnál kedvezménye­sen el^dó és megren­delhető. — Alsó-Balo­kánv utca 5 sz.______ N em súlyos fekvőbe­teg mellé gondozót ke resek. — Jelentkezés: Kossuth L. u. 10. sz. FÉNYSZÖV műterem. 14—13 óráig. _____ B elvárosi kétszintes ház építéséhez a föld­szintre társat keresek. ó,Telek van” jeligére W meai hirdetőbe Készpénzért 2 vagy 3 szobás családi házat keresek megvételre bel városban vagy a szi­geti iészen. Ajánlato­kat „Vidéki” jeligére Sallai utcai hirdetőbe. 4566 Belvárosi földszintes, kertes, egyszobás kom fortos lakásom elcse­rélném modem ház­ban I. emeletig, egy- szoba, komfortosra. — Címeket „Jól jár” jel­igére Sallai utcai hir­detőbe. 456'! Veszek hálószobabúto­rokat, vaságyakat, fa­ágyakat. íróasztalokat, szekrényeket, széke­ket, asztalokat, reka- miékat, konyhaszek­rényeket, konyhagarni túrákat, vitrineket, könyvszekrényeket, fehér márványt. Kot­tái, Rákóczi út 48. 60 Egyszoba, konyha, ’ vagy szobás lakásért 10 ezer Ft kölcsönt adok. „Pécsiek előny­ben” jeligére Sallai utcai hirdetőbe. ___________________4540 B eköltözhető lakással városi szőlő, gyümöl­csös betegség miatt el­adó. Sánc utca I sz. 4543 A Komlói Állami Épí­tőipari Vállalat motor szerelői vizsgával, jo­gosítvánnyal és garázs mesteri vizsgával ren­delkező garázsmester azonnal felvesz. Ezen­kívül építőipari gépek javításában szakmai gyakorlattal rendelke­ző szerelőket T. M. K. műhelyünkbe felve­szünk. 73 Vennék kisebb családi házat részletre vagy életjáradékra Pécsett, vagy annak környé­kén. Esetleg 20—20 ez­ret előre fizetek. Címe­ket Dús Ferencné, Pécs, István-akna 5. sz H. em. 16 ajtó alá kérek. 4564 Egy szoba, konyh ás lakásl keresek. „Ha­mar” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 81 Modern sötét kisipari háló eladó. Alkotmány u. 75. L em 15. Mini­den nao 8 tóSL Nóg­rádiéi «r~ líáíószobabútor. hár­masszekrény, rekamié konyhabútor, bútorfé­lék olcsón eladók. — M egy éri út 6 sz. ____62 K isfiam egy bőrkesz­tyűje vasárnap a Bu- zássy Ábel úton elve­szett. A megtalálót kérem a Ped. Főisko­la portálán szívesked­len leadni.__________65 E sztergamunkák, du­gattyúk görgőzése rö­vid határidőre. Gépmű hely. Rákóczi út 4«. ___________________4547 E ladó hármasszekré­nyek, kályhák, matra­cok. sodronyok, szek­rények, ágyak, toalett tükröse, éjjeUsaeücnó- ftPdku KalMtfBlft Bé­kéért ét «I lé Mélyépítésben jártas mérnök, technikus és pénzügyi vezetőt azon nali belépésre kere­sünk. Pályázatot fize­tési igény megj elölésé vei és önéletrajzzal a Dráva—Feketevíz-közti Vízgazdálkodási Tármi lat Sellye címre ké­rünk.________________73 K iárusítás az Alkot­mány utca 5-ben. — Használt férfi, női, gyermek télikabátokat mindenféle ruhanemű két. lábbeliket, sez- lont, fehér kerékasz­talt. fésülködőszéket. virágasztalt, pultot, pró bababát, 88x80-as abla­kot tokkal, keskeny stelázsH. képeket és egyábgteeft Márösftuafc OÜCSŐR, öö 4 ajtós Skoda eladó. Cím: Szabadság u. 15. Horváth.______________ H áló. konyhagarnitú­rák, sezlonok, reka­mié, ülőgarnitúrák, he verő. teljes ebédlőgar­nitúra, ágyneműtartó párnásszékek. szekré­nyek, ágyak. sodro­nyok, matracok nagy választékban Bárány­nál. Hal tér 1.______€8 A bicsérűi I-es legel- j tetési bizottság szarvas * marha és sertés pász­tort keres. Fogadás 1962. február 11-én a j kultúrházban. délelőtt : 9 órakor. Fizetés meg- ; egyezés szerint. 76 Veszek hármasszek­rényt, süllyesztés és sima varrógépet, vit­rint, könyvállványt, íróasztalt, sezlont, szép. modern rekami- ékat. Bárány. Hal tér 1 sz. 68 Tüzif»fűrészelő Tamás Kálmán. Telefon: 39-91 György utca 6 sz. 71 Esküvőre fehér szőr­me kuli-bunda, pelerin és boleró kölcsönzés. Teréz utca 5 sz. 72 Stingl rövid zongora páncéltőkés eladó. — Megtekinthető: du. Sí­től Pécs. Jókai út 39. ITI. em. 16. 73 Uj függöny karnisok — minden színben kap­hattok. Konyh aberende zés eladó, megrende­léskor részletfizetés. — Atléta tL 38. (Tüzér titcati MtaltoáKyá&ál.) m Csőgarnitúra, politúro­zott garnitúra, két he­verő ebédlőgamitúra, irodai íróasztalok új­szerű állapotban eladó Bárány, Hal tér 1. 81 Jegyezze: Minőségi kalaptisztítást, formá­zást Kertész kalapos­nál. Kossuth utca 1. Udvarban. 82 Néprádiót veszek jó állapotban. Siklósi ut­ca 22 sz., üzletben. 84 Kapitány János tűzifa fűrészelő. — Telefon: 10-01. Alkotmány utca 6 sz. _____ 5558 A Pécsi Tempó Álta­lános Szolgáltató Szö­vetkezet. Pécs. Szabad ság u. 40. Főkönyvelői állás betöltésére pályá zatot hirdet. Feltételek Legalább képesített könyvelői minősítés, 5 éves gyakorlat. A pá­lyázók részletes önélet rajzot küldjenek be. Fizetés megegyezés szerint. Erkölcsi bizo­nyítvány szükséges. ___________________4434 V illányban 474 sz. ház beköltözhetően eladó, vagy pécsiért elcserél­hető. Csicskár. Villány ___________________4502 Ü ltessen rózsát! Kü­lönleges újdonságok, gyönyörű színek. Szál­lítás postán, kérjen díjmentes fajtajegyzé­ket. Szálkái róasaker- tészeft Bud&peofe, Dal­színház u. W sz. TI A PÉCSI RADIO 1962. február 7-i> szerdai műsora a 223,8 m középhullámon: 17 *>9: Szerb—horvát nyelvű műsor. 17.30: Német nyelvű műsor. 18.00: A nagyvilágból. — Jegyzet. 18.10: Zentay Anna, Rátonyi Róbert (ének), Sándor János (xilofon , Benőin Hardy (hammond-orgona), valamint a Magyar Rádió Eszt- rádzenekarának könnyűzenei mű sora: l. Hajdú Júlia: Vidám nyi­tány a Táncszvitből (M. R. Eszt- rádzk.), 2. Bródy: Együtt a Du­nán — Riporterdal (Rátonyi Ró­bert), 3. Szomor: Kipi köp (Zen­tay Anna), 4. Konoertpolka (Sán­dor János — xilofon), 5. Harsá­ny!: Az ember dudol a kádban (Rátonyi Róbert), 6. Behár: Tűz- tánc (M. R. Esztrádzk.), 7. Egyve­leg régi melódiákból (Benőn Hardy — hammond-orgona), 8. Fényes: Két szerelem — Tánc­kettős (Zentay Anna, Rátonyi Róbert), 9. Horváth: Te vagy a fény (M. R. Esztrádzk.). 18.40: Mit mond a tudomány az ég­hajlat változásairól? — Tudomá­nyos szemle. 18.55: A Pécsi Rádió hangverseny- dobogóján. I. Kaposvári művé­szek -műsorából: 1. Kodály: Háry János — Marci dala (Csorba Ist­ván), 2. Kodály: Háry János — Hej két tikom (Farkas Anni). — II. Bánky József zongorázik. 1. Liszt: Hárfa etűd. — ni. A Pécsi Zeneművészeti Szakiskola leány- kara énekel, vez.: Agócsy László. 1. Kodály: Vejnemöjnen muzsi­kál, 2. Kodály: Szabadság him­nusza. 19.10: Dél-dunántúli híradó. 19.30: Jegyzet. 19.35: Jódli dalok és polkák. 1. Strauss: Könnyű vér — polka (Császár—Groll harmonikakettős), 2. Fischmann: Jodeldie — Jodel- dee (Franz Lang), 3. Bonn: lm Bluescht (Bommelbucklei egy.), 4. Jodeln muss man (Jódliének), 5.. Avsenik: Trombita echo — polka (Steff Lindemann zk.), 6. Sulzbödk: Wenn ich jodle (Franz Lang), 7. Lehmann: Bajor polka (Georg Lehmann), 8. A vadász ünnepe (énekkar), 9. Vasek: Pol­ka fBohév fúr. zk.). 20,00: Műsorzárás, SZÍNHÁZ: Nemzeti Színház: A salemj boszorkányok (este 7 órakor). Kamaraszínház: A bűn és bíinhő- dés (délután 5 órakor, ifjúsági előadás). mozi: Park: Májusi fagy (fél 5, fél 7 éa fél 9 órakor, szélesvásznú). Petőfi: Római történetek (fél 5, fél 7 és fél 9 órakor, szélesvásznú), Kossuth: Boszorkány (fél 5, fél 7 és fél 9 arakor). Kossuth Híradó Mozi: Magyar híradó, 62/1. világhlradó, 11. sz. sporthíradó, Eger, Józan ésszel az esztelensiég ellen. (Előadások 11 órától folytatólagosan 3 óráig). Fekete Gyémánt (Gyárváros): Nem ér a nevem (5 és 7 órakor). Építők kultúr otthona: Szeptem­beri szerelem (5 és 7 órakor). Csak 18 éven felülieknek! Jószerencsét (Pécsszabolcs): Adua és társnői (5 és 7 órakorh Csak 18 éven felülieknek! Rákóczi (Mecsekalja): Hamupi­pőke (7 órakor). Május 1. (Vasas TL): Két élet L (7 órakor). Kossuth (Mohács): Sorsok állo­mása (5 és 7 órakor). Zrínyi (Szigetvár): Csinos férj (8 órakor). Táncsics (Siklós): Királyasszony lovagja (8 órakor). DUNANTÜLI NAPLÓ A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Felelős szerkesztő Vasvári Ferenc Kiadja a Dunántúli Nap.á Lapkiadővállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiad v itai! Pécs. József Attila u. in Telefon- 15-32. 15-33. PÉCSI SZIKRA NV i\]DA Pécs. Munkácsy Mihály ■ in <2. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivatalok* tM és kézbesítőknél Előfizetési díj 1 hőnapra 11.— V% 1 »

Next

/
Oldalképek
Tartalom