Dunántúli Napló, 1962. január (19. évfolyam, 1-25. szám)

1962-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1962 ELSŐ PÉCSI ÚJSZÜLÖTTJE l um. janttAr i. SZERDA | NAPLÓ A MAGYAB SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM, ARA: 50 FILLÉR 1. SZÁM * Újévi nyilatkozatok és üzenetek a világ minden részéből Hruscsov és Brezsnyev üdvözlő távirata az NDK vezetőihez Nyíldta Hruscsov, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Köa- pomti Bizottságának első titká­ra., a Minisztertanács elnöke és Leonyid Brezsnyev, a Szovjet­unió Legfelső Tanácsa Elnöksé­gének elnöke az újeszitendő al­kalmából táviratban üdvözölte Walter Ulbrichtot, a Német Szocialista Egységpánt Közpon­ti Bizottságának első titkárát, az NDK Áblamitanécsának el­nökét, továbbá Ottó GrotevoM miniszterelnököt, Johannes Dieckmannt, a Népi Kamara elnökét és Én eh Correns pro­fesszort, a Demokratikus Né­metország Nemzeti Frontja Qr- Eágos Tanácsának elnökét. •— Szilard meggyőződésünk f— hangzik a szovjet vezietők üdvözlő távirata — hogy. az új esztendőben tovább fejlődik g Szovjetunió és az NDK meg­ingathatatlan barátsága és sok eűdalú együttműködése. Országainknak a német bé­keszerződés megkötése és a nyugat-berlini helyzet nonma- tizáiiása érdekében kifejtett erő feszi Lesei széleskörű támogatás ra találnak mindazokban az országokban, amelyeknek ér­deke az európai béke és biz­tonság megszilárdítása. A né­met békeszerződés aláírása je­lentősen hozzájárulna a nem­zetközi légkör meg javulásához és komoly akadályt jelentene a revamsisták és militaristák bűnös tervednek megvalósulása útjában. gyed Népköztársaság a Magyar Népköztársaság, a Bolgár Nép- köztársaság. a Romén Népköz- társaság, a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság, a Koreai Népi Demokratikus Köztársa­ság, a Mongol Népköztársaság, valamint a Jugoszláv Szövet­ségi Népköztársaság és a Ku­bai Köztársaság államférfiiai- hoz. PEKING Csen Jl, a Kínai Népköztár­saság helyettes miniszterelnö­ke és külügyminisztere foga­dást adott a diplomáciai kar tiszteletére, A kínai kormány és nép to­vábbra is a béke politikáját követi, erősíti a szocialista tá­bor egységét és fejleszti a né­pek közötti baráti kapcsoltato­kat — mondotta Csen Ji. Csou En-laj miniszterelnök rövid nyilatkozatában azt a reményét fejezte ki, hogy az új esztendő a világ népei közötti barátság és szolidaritás éve lesz. NEW YORK U Thant, az ENSZ ügyvezető főtitkára a világ minden né­péhez és kormányához intézett újévi üzenetében rámutatott az elmúlt év veszélyeire, amelyek nem oszlottak el. Ezekből a nehézségekből azonban az a tanulság szűrhető le. hogy & továbbélés nem lehetséges együttműködés nélkül. Ez vi­szont csak úgy lehetséges, ha a népek, az emberek és az egyének egyéni érdekeiket alá­vetik a magasabbrendű érde­keknek. Dimiter Ganev úfévi köszöntője Szófia (MTI); Dimiter Ganev, a bolgár nemzetgyűlés elnökségének elnöke az újév aLakalmából üdvözlő beszédet mondott a bolgár népihez, amelyben töb­bek között hangoztatta: Az elmúlt év eseményed alá­támasztják, hogy a világ fej­lődésében egyre inkább a szo­cializmus, demokrácia és a bé­ke a meghatározó tényező és hegy a kapitalista rendszer v issza vonhatatflamui a hanyat­lás időszakába lépett, Nekünk minden alapunk megvan arra, hogy az új, 1962- es évet örömmel és megelége­déssel, valamint azzal a szilárd meggyőződéssel fogadjuk, hogy ez az év újabb nagyarányú si­kereket hoz számunkra hazáptk szocialista fejlődésében. Január elsején hajnalban 3 óra 5 perckor született Farkas Géza, a pécsi szülészeti klinikán. így tehát ő az új év első pécsi újszülöttje. A nagy családi esemény alkalmából gratulálunk a Farkas-családnak, no, meg a kis Gézának, akinek még sok boldog újévet és boldog gyerekkort kívánunk. fl Sátorhely—Bólvi Állami Gazdaság lett az első a megye állami gazdaságainak versenyében BERLIN Walter Ulbricht, az NDK Ál­lamtanácsának elnöke, Otto Grotevohl miniszterelnök, Jo­hannes Dieckmann, a Népi Kamara elnöke és Erich Cor­rens professzor, a Demokrati­kus Németország Nemzeti Frontja Országos Tanácsának elnöke az új esztendő alkalmá" ból üdvözlő táviratot intézett a világ államíérfiiaához. A Szovjetunió vezetőihez in­tézett távirat többek közt hangsúlyozza: — Meggyőződésünk, hogy a német népnek a Szovjetunió­val és a többi szocialista or­szággal szoros barátságban és testvéri együttműködésben si­kerülni fog, hogy az új eszten­dőben új sikereket érjen el a békéért és a szocializmus fel­építéséért folyó harcban. Hasonló üdvözlő táviratot in téztek az NDK vezetőd a Kínai Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Len­Az olasz nép előtt nyitva áll a szocializmushoz vezető út — Togliatti cikke Róma (TASZSZ). Az Unita című lap közli Palmiro Togliatti újévi üdvöz­letét. „Az elmúlt év — írja Togliatti — nem nevezhető könnyű esztendőnek”. A régi kapitalista országok nem akar nak lemondani az erőszak és a megfélemlítés útján szerzett uralmukról. Nem óhajtják fel­számolni a hidegháborút és: nem mondanak le arról a ki-: sér létről, hogy erőszakkal gá­tolják meg a szociaüzmus elő-; rehaladását A gyűlölt gyarmati rend szert a legbarbárabb módsze­rek segítségével igyekeznek fenntartani. „Minket nem lehet megté­veszteni az árubőséggel és a fényesen kivilágított kiraka­tokkal — folytatta Togliatti. — A csillogás szegénységet és nincstelenséget takar”. Az úgynevezett nyugati civi­lizáció a bomlás és a hanyat­lás mély válságát éli át. „Fel­szólítjuk a munkásosztályt és a népitömegeket, küzdjenek minden erejükkel a kizsákmá­nyoláson, a korrupción és a (Folytató* a 4. oldalon.) 1961-ben főként kiemelt fel­adatok teljesítésére indítottak versenyt az állami gazdaságok­ban. A termelékenység növelé­se, a kukorica és silókukorica, valamint aprómagtermelés fo­kozása mellett a tejtermelés emelését, a sertés és szarvas­marhatenyésztés fejlesztését tűzték ki célul. A versenyt a közelmúltban értékelték és a legjobbak kö­zött már ki is osztották a dí­jakat. Kukorica, termesztésben leg­jobb a Szentlőrinci Tangaz­daság, ahol több száz hold átlagában 25 mázsás termést takarítottak be májusi morzsoltban számítva. Ugyancsak szép eredményt ért esi a Sátorhely—Bólyi Állami Gazdaság, ahol 4500 holdon át­lagosan 18 mázsa kukorica ter­mett. Májusi morzsoltban szá­mítva 23 mázsás lett volna az átlagtermésük, az elemi kár azonban holdanként 5 mázsá­val csökkentette a termést. Tej termelésben a Pécsi Álla­mi Gazdaság lett az első. ahol a 600-as létszámú tehenészet­ben 9 és fél liter volt az évi istállóátlag. A Mohácsi Tangaz daság 12 literes istállóátlagá­val a második helyre került, mert csak 90 tehene van. Aprómagtermelésben a Sá­torhely—Boly Állami Gazda­ság bizonyult a legjobbnak, ahol az aszály és a rendkívüli egérkár ellenére 370 holdon át­lagosan holdanként 1,3 mázsa lucerna és lóheremag termett. A nagy szárazság leginkább a silókukoricát sújtotta, éppen ezért kielégítő a Sátorhely— Bólyi Állami Gazdaság ered­ménye, ahol 1827 holdról átla­gosan 133 mázsa silókukoricá­juk lett A Szenitlőrincá Tan­gazdaság valamivel többet 148 mázsát termelt silókukoricából holdanként, de lényegesen ki­sebb területről mint a sátor­helyiek. A sertéstenyésztési verseny­ben a Bükkösdi Állami Gaz­daság vitte el a pálmát, ahol havonta 16—18 kilót gyarapod­tak átlagosan a sertések és 27 százalékos volt a takarmány­értékesítés; Szarvasmarha tenyésztésben ugyancsak a Bükkösdi Ál lanti Gazdaság érte el a legjobb ered ményt. Összegében értékelve az ered ményeket az 1961-es évben legjobb munkát a Sátorhely —Bólyi Állami Gazdaság dől gozői végezték. Veszélyben az elfogott portugál kommunista vezetőn Portugáliából szerzett érte­sülések szerint veszélyben van azoknak a portugál hazafiak­nak az élete, akiket néhány nappal ezelőtt tartóztatott le a portugál titkos rendőrség. A Daily Worker szerint különö­sen súlyos állapotban vannr Pires Jorge és Octavio Pato, Portugál KB Politikai Bi­zottságának tagjai. Szilveszleréj és űj év első napja — föld alatt A deeazevffie-l bányászok Szilveszter éjszakát és újév napját is a bánya mélyén töl­tötték. Sztrájkjuk kedden 14. napjába lépett. Szilveszter éj­szakáján a Francia Kommu­nista Párt Központi Bizottsága nak küldöttsége szállt le a bá­nyába és valamennyi francia kommunista üdvözletét tolmá­csolta a sztrájkoflékmaik. A szénmedence egész lakos­sága szolidáris a bányászokkal A környékbeli parasztok és kiskereskedők is támogatják a sztrájkmegmozdulást — élelem ■ad látják'el a bánya mélyén ggfeájikcűó munkásokat; A bezárásra ítélt szénbányák 50 000 ember megélhetését biz­tosítják, nékik adják el termé­keiket a környékbeli parasz­tok, belőlük ebiek a kiskeres­kedők. Aveyron megyében meg bénult a közigazgatás, mintegy 300 pjoigármester lemondott, a tisztviselők beszüntették a munkát. A decazevibe-i bányászoké­hoz hasonló sors fenyegeti a kelet-pireneusi szénmedence dolgozóit is. A kormány itt is tervbe vette a bányák bezárá­sát. A* étaő 32 bányász újév­kor kapta meg a felmondást, ^Otie(önLntpp^ÍL eqtj „qandnelkiLLi” iqazqatóaaL Az újév igazi első napja nem a pirosbetüs naptári ün­nep hajnalán kezdődik, hanem az utána következő hétköznap reggelén. Amikor először vág­juk hónunk alá az aktatáskát, először gyűrjük zsebre a tíz- órais csomagot és amikor a gyári porta blokkoló óráján először nyomjuk rá munkala­punkra az új esztendő első dátu mát. És odabent a munkahe­lyen? Élesebben mint máskor, felfedezzük, észrevesszük az esztergapadon maradt néhány szem vasforgácsot, a rajzaszta­lon felejtett tuskihúzót, vagy akár az árva kopott radírt az íróasztalon. És egy kicsit meg- hökkenünk. Ki tagadná azt a különös szorongó érzést, amely ilyen­kor néhány pillanatra megkör­nyékezi az embert. Azt hi­szem egyikőnk sem. Hiszen ezekben a pillanatokban min­den benne van. Egy kerek esz­tendő a hátunk mögött és egy egész esztendő ott előttünk az esztergapadon, a rajzasztalon az íróasztalon. S ki tagadja, hogy ilyenkor felvillan egy- egy kép, amit a lelkiismeret vetít elénk attól függően, ma­radt-e valamiféle adósságunk, tennivalónk a múlt esztendő­ről. Ezeket a pillanatokat akar­tuk ellesni, rögzíteni, amikor rátelefonáltunk Bérezi Fél elvtársra, a bőrgyár igazgató­jára. Hívhattuk volna más vállalatok igazgatóit is, hi­szen a bőrgyáron kívül szép számmal vannak olyan válla­latok, ahol adósság nélkül zárták az ó esztendőt, s ame­lyeknek nem maradt a „rajz­asztalán, az esztergapadján az íróasztalán” a múlt évről ottfelejtett holmi. Egyszóval „gondnélküli” vállalat igazga­tóval akartunk beszélni és bizony „melléfogtunk”. Kezdjük azzal, hogy Bérezi elvtársat reggel nyolc óraikor, tehát a szokásos hivatalbalé- pés időpontjában kerestük és kiderült, hogy... — Ó, kérem, én már hat órakor megkezdtem az új esz­tendőt. És nem is az irodába mentem először, hanem mind­járt a marhabox gyárrészleg­be. Nem tudtam nyugodni. Ugyanis ma délre készen kell lennie az üveglapos szárító asztalnak, mert ebben az üzemben délben indul a mun­ka. — Hogy készen lesz-e? Na hallja!? — Hát akkor felesleges volt az aggodalom, kezdődhet • munka, kezdődhet az év... — Na na, ez nem olyan egy­szerű. Ma | reggel érkezett meg postán a Bőripari Igaz­gatóság által jóváhagyott vég­leges tervünk. Ezt frissiben már megbeszéltem a pártszer­vezetünkkel, de vissza van Ghana, Venezuela, Románia és Írország elfoglalta helyét a Biztonsági Tanácsban A Reuter-iroda jelentése szerint Ghana, Venezuela, Románia és Írország képvise­lője hétfőn elfoglalta helyét a Biztonsági Tanácsban Ceylon, Ecuador, Törökország és Libé­ria utódjaként. A Biztonsági Tanács ez utóbbi nem állandó tagjainak mandátuma tudvale­vőleg január elsején lejárt A Tanács január havi elnöke Sir Patrick Dien angol küldött szintén átvette hivatalát Omar Lutfi EAK-delegátustól. még a déli „nagy megbeszé­lés’’. Az osztályvezetőkkel együttes erővel ekkor „idomít" juk” a végleges tervhez a sa­ját részletes intézkedési ter­vünket. Már most látjuk, hogy akad rajta bőven csiszolni, „finomítani" váló. — Szárúul ez a jelenlegi leg­nagyobb gondjuk? — Tessék?... Engedjék meg, hogy kijavítsam: ez a ki­sebbik, mert a nagyobb ott kezdődik, hogy ebben az év­ben sem kapjuk meg a régóta esedékes, néhány nagyon fon­tos gépet, importproblémák miatt. Ez pedig elsősorban a termelékenységben fog mutat­kozni, úgyhiszem kedvezőtle­nül. Ez valóban nagy gond, de aztán megnyugtat, hogy erre is előre gondolták és megvannak már a kontúrjai egy olyan „ellentervnek”, amely áthidal­ja ezt a nehézséget is. Ez pedig nem más, mint a gyár kollektívájával történő újabb megállapodás, vagy inkább erkölcsi becsületbeli „szerző­déskötés", amely mint annyi­szor, most is segítökezet nyújt s amely a tavalyihoz hason­lóan ebben az esztendőben is a termelékenységi mutatók további javulását eredményezi. így kezdi hát egy „gondnél­küli” igazgató az új esztendőt. Sukarno újabb tanácskozása Nyugat-Iriánról Mint nyugati . hírügynöksé­gek jelentik, Sukarno Indonéz köztársasági elnök kedden újabb tanácskozást folytatott az ország katonai vezetőivel és a Nyugat-Irián felszabadításá­ra alakított, különleges parancs nofcság tagjaival. Nasutáon tábornok, indonéz hadügy- és belbiztonsági mi­niszter kedden egy frontharcos ünnepségen hangoztatta, hogy az indonéz kormány a béke hí­ve és politikád megoldást igyefi szik találni a myugat-iriám kér désne. Figyelmeztette azonbaa a hollandokat, hogy az iindo néz nép eltökélt szándéka szül, ség esetén ugyanúgy harcolni Nyugat-Irián felszabadításá­ért, ntint ahogy armakidejé. saját szabadságáért baxcogk ... í 4 ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom