Dunántúli Napló, 1961. december (18. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-03 / 285. szám

I 8 NAPLÓ 1961. DECEMBER 9. Na«y újévi rejtvényversenyünk n. FORDULÓ Afrika napjaink történelmének egyik legfontosabb meghatározója A „fekete” kontinensről eleddig jóformán alig voltak ismereteink. A polgári, tudósok -„Néger-Afrikának” nevezik ezt a földrészt, holott más népfajok is élnek területén. Afrika népeinek nemzeti karakterét is nem a faji és biológiai sajátosságok határozzák meg, hanem társa­dalmi és gazdasági fejlődésük. A népek történelmi sorsának alaku­lása nem antropológiai hovatartozásuktól függ, hanem meghatározott társadalmi és gazdasági feltételektől> VÍZSZINTES-. 1. Az ENSZ 100. tagállama. M. Even fegyver a tör. 11. vissza: helyezd magasabbra. IS. A hidro­gén vegyjeie (lan.). 15. Hangtalan láz. 16. Időliatározószó. 1«. Inci­dens, kellemeüen eset. 30. Háború — amgoiuL 21. Szent István sógora. 22. Szovjet folyó. 23. Malmi ter­mek. 36. Pecsét a ruhán. 28. Köz­lekedési eszközön található. 29. U! 30. Igen — csehül, se Fejfedő a középkorban. 34. Időmérő. 36. Ghana elnökének neve kezdődik így. 37. Vajon utál? 36. Sereg. 39. Tolvajnyelv — francia néven. 40- Vissza: bőrét leihántó. 43. India minisztereinökéneík neve — kever­ve. 46. Tibeti pap. 47. Menyasz- szony. 49. Megedzett vas. 50. A. p. 51. Véres események színhelye (3. és 4. betű felcserélendő). 52. Tantal vegyjeőe, rüGGöt.rxsES­2. I. U. 3. Először — németül. 4. Női név. 6. Ben Kh ■. . az algériai ideiglenes kormány mi­niszterelnöke. 7. Északi férfinév. 8. Tiltőszócska. 9. Valakinek az emlékezetére rendezett természet- járás. 10. Angol író („Warrenné mestersége”). 12. Zsidó pap, aki i. e, 458-ban visszavezette a zsidó­kat a babiloni fogságból Palesz­tinába. 17. Zened mű. 24. Egyip­tomi napisten. 25. Gátépítésénél szovjet szakemberek tt közremű­ködtek. 2«. Afrika jelzője. 27. Fi­nomliszt jelzése. 30. szabadságért küzdő portugál gyarmat. 32. Irt — csak más sorrendben. 33. . . . mars! 35. A kongói központi kormány miniszterelnökének ne­ve. 41. „Ilyen” fog is van. 42. Ti­beti háziállat. 44. Nyara — párat­lan betűi. 45. Törpék száma egy mesében. 47. Azonos magánhang­zók. 48. A. N. tár. A L.) * Hruscsov eflLvtársnak az ENSZ XV. közgyűlésén elmondott be­szédéből idézünk a függ. U 5, 19 és vizez. 14. sorban. Az •„általános” csoportot (I fo­kozat) választó megfejtőknek csak a fenti idézetet, valamint a vízsz. 1, 36, 51, függ. 6, 25, 26, 30. és JS. sorok megfejtéseit kell bekül­deni. A „különös” csoport (n. foko­zat) versenyzőinek a fentieken kí­vül az alábbi saótagrejtvényt kell megfejteniük és a rejtvényben szereplő négy kérdésre választ adniok. A 4 kérdés kapcsolatos a keresztrejtvény vízszintes 1, 36, 51 és függőleges 30 Bóráival. A szó- tagrejtvényt „lóugrás” szerint keil megfejteni. Külön felhívjuk a fi­gyelmet arra, hogy az *-gal meg­jelölt kockáknál a 16 nagyobbat ugrik a szokásosnál, tehát a ,,mé” szó tag után a „nyé" következik, de utána ismét a szokásos lóug­rással kell folytatni a megfejtést. 1 Mi S3 Mi színt. Ki fel vé Ua :fi hat P nők köz ve? la |rp a víz nek? avt hív le ies gha vá ej mé* ne tag 51 nyolc tá ko u SIÓ to a les nek tói VLZ ra? dík dó t ral beli Un ra? ve szín Ki 30 ma a *■ , Közöljük a versenyzőkkel, hogy a megfejtést nem szükséges a rejtvényszelvényre írni, lehet más papírosra is, de a szelvényt mel­lékelni kell. \ • Általános: MEGFEJTÉS I. forduló Különös: név lakcím ' . Tanácstagok fogadóórái ff. KERÜLET December 3-án eafae • órakor Ihász Istvánné Nagyposta völgy 62. December 4-én délután 5 órakor dr. Kodta János és Zsinkó József Gyógypedagógiai Intézet, Sziebl Antal Kossuth Lajos u. 3., Cseke Mihályné SaJlai u. 35, este 6 óra­kor Mezei András kertvárosi mun­káski ab, Gyenes József Ágoston téri iskola, Hiba Lajosné Ady E. u. 24., Sebók Lászióné Ágoston téri iskola, este 7 órakor Gyurkár Vince SzÖyetség u. 22. December 5-én délután 5 órakor Kézdi József Rákóczi út 39/c., Keszthelyi József István u. 29/2., Jéhn József Fürdő u. iskola, este 8 órakor Gellér B. Miklósné Ágos­ton téri iskola, Fürtös Györgyné Rákóczi út 38., ifj. Fürd ős Ferenc Vízmű kultúrotthon, Kémeri La­josné Bercsényi u. iskola, dr. I Wolf Ferenc Széchenyi Gimná­zium, Betiol János Mandula u. 15. Frttz Józsefné Szabadság út 30. December 6-án délután 5 órakor Vörös Pál Mátyás király utcai iskola. December 7-én délután 5 órakor Csongor Ferenc Vilmos u. 27., dr. Kiss Tibor Hunyadi u. 23., dr. Degrell István II. kér. tanács 1. em. 45., este 6 órakor Berényi Ferencné Orsolya u. 31., Ott Mik­lós MHS Megye u. Herke Lajosne Széchenyi Gimp. December 8-án délután 5 órakoi Földvári Jánosné Surányi M. út 43., Lippai Pál Sallai u. 35. III. KERÜLET December 5-én délután 5 órakor Veress Endrén é Rét u.. 39. December 6-án délután 5 órakor Gaál Lajosné és Molnár Géza Du­nántúli Napló szerkesztősége. Tanácstagi beszámolók III. KERÜLET: Pécs város ÜT. kerületi tanács v. b. titkársága értesíti a lakossá­got, hogy a következő helyeken tart tanácstagi beszámolót: December 2-án, szombat délután 6 órakor a pata esi kul tárházba n Markó János kerületi tanácstag, Tóth Sándor, Hosszú István. December 5-én, kedd délután 6 órakor a Szigeti úti iskolában Al­mást János kerületi tanácstag, Baka János, Till József. December 5-én, kedden délután í órakor a szigeti párta Lapszerve­zet Alajos u. 2/2. sz. alatti helyi­ségében tanácstagi beszámolót tart Kumcz Pál kerületi tanácstag. Tanácstagok Bandies István, Kiss Istvánná. I. KERÜLET December 4-én este 6 órakor Böröcz János, Szántó Mihály, Ken­gyel Jánosné, Kozma Jánosné, Peti József, Vicze István Vasas II. falusi iskola, Francsics Gyuláné, Zaracsi János, Hergert János, Pri- zsina István Erzsébet-telepi kul- túrház, Balázs Ferenc, özv. Gom­bár Mihályné, Vadon Mátyásné Bártfa utcai iskola, Horváth Jó­zsef, Kalmár Kálmánná, Pintér István Kokszművek kultúrterem. December 5-én este 6 órakor Toller László, Magyar Ferenc, Si­mon Imre, Amrein Istvánná, Zöld Gyula, Lukács Ernőné, Kiss Gi­zella Budai n. pártház. December 6-án este 6 órakor Dúsa Pálné, Zilai János, Bencze István Vasas I. falusi kultúrház. II. KERÜLET December 5-én Tancsik Lajos és Kupka Sándor városi, valamint I Sztípánovics József, dr. Sebők Lászlóné és Keszthelyi József ke­rületi. tanácstagok este 5 órakor a Susogó vendéglőben. Szoyka Pál városi, dr. Wolf Ferenc és Kémeri Lajosné kerületi tanácstagok € órakor a Széchenyi Gimnázium­ban. dr. Lajos József városi, Fer­tői Miklósné és Jéhn József ke­rületi tanácstagok este € órakor a Fürdő utcai iskolában, Sziós Béla városi, Kovács János kerületi ta­nácstagok este 5 órakor, Siklósa út 10. szám alatt, Kozári István városi, Ferenc János és if). Für­dés Ferenc kerületi tanácstagok este 6 ónakor a Vízmű kultúrter­mében. December 8-án. StadZinger Jó­zsef városi, Gajári János és Ga­lamb Józsefné kerületi tanácsta­gok 5 árakor a kesztyűgyár kul­túrtermében. December 7-én dr. Ernst Jenő és Odor Sándorné városi, valamint Link János, Juhász Károly, Sze­gedi Józsefné és Kézdi József ke­rületi tanácstagok este 6 órakor az Egyetem uttíái iskolában. Ba­logh Ferenc városi, Pataki Mik­lós és Fürtös Györgyné kerületi tanácstagok este 6 órakor a Má­tyás király utcai iskolában. December 8-án Sebők Imréné városi, Földvári Jánosné és Sebők Béláné kerületi tanácstagok este 6 órakor a Székely Bertalan • úti iskolában. Tasnádi Jenő városi, Lippai Pál és Cseke Mihályné H. kerületi tanácstagok Sallai u. 35. szám alatt este 6 órakor. Dr. Ba­bies András, Bencze Istvánné és Török Géza tanácstagok este 6 órakor a KPVDSZ kultúrtermé­ben. Balogh Ferenc városi és Ihász Istvánné kerületi tanácsta­gok este 6 órakor az Üj Élet Tsz- ben. Anyakönyvi hírek Születtek: Vidoindics Ildikó, Gosztola Valé­ria, Berta Ildikó, Barba Attila, Hotz Irén, Bokros Erika, Horváth Zoltán, Hock Erzsébet, Gelencsér József, Balogh Anikó, Lutz Erzsé­bet, Horváth József, Bánfai Gábor, Schmidt János, Döre Sándor, Fe­kete Mária, Schiller Edit, Péter Zsuzsanna, Király Zsuzsanna, Ale- xovicg Tamás, Gedszkopf Erzsébet, Szabó Jenő, Juhász Marianna, Jung Ida, Győri Zsuzsanna, Zomí Gyula, Csoport Gyöngyi, Mihályi Zsuzsanna, Szabó Pál, Jakab Zsu­zsanna, Szemmelrock Ferenc, Csu­ka Zoltán. Házasságot kötöttek: Kemény Mtfyály asztalossegéd és Szabó Mária segédmunkás, Hifiért János MÁV mozdonyfűtő és Sfcras- ser Mária gyári munkásaiő, Né­meth István autószerelő és Juhász Erzsébet női szabósegéd, Bene Ti­bor vájár és Sótonyi Mária gép- írónő, Váraljai Jánc® MÁV moz­donyvezető és Zsáfkó Erzsébet konyhalány, Farkas János BM dolgozó és Jungl Zsuzsanna, Dá­vid József vízvezetékszeredő és Schmidt Erzsébet fényképész- tanuló, Lezancsek István segéd­munkás és Vramics Hona segéd­munkás, Papp Ernő gázvezeték- szerelő és Szrvinyárovics Anna ápolónő, Takács István segédmun­kás és Balka Ibolya konyhalány, Kiss András asztaloesegéd és Czink Éva boltvezető, Madarast Mihály asztalossegéd és Nagy Éva gyógyszercsomagoló, Kovács Atti­la adminisztratív vezető és Hanta! Erzsébet nyilvántartó, Horváth László fúrómester és Hűvé Gert­rud műszaki rajzoló, Herbszi Jó­I zsef géplakatossegéd és Nagy An­na segédmunkás, Dévai János műszerész és Horváth Klára gyer­mekgondozónő, Mikula Mózes gépkocsivezető és Tóth Jolán kesztyüvarrónő, Varga Pál hegesz­tő és Bodor Irén segédmunkás. Meghaltak: Sugár Jenő 86 éves, Abonyi Sán- domé sz. Hódi Julianna 75 éves, Hartai Mihály 66 éves, Pap Jó­zsef 76 éves, Kárpáti Adolf 75 éves, Kertészfi Péter 63 éves, Strobemtz Rudolfné sz. Schopper Georgina 77 éves, Gaál Jáno3né sz. Varga Mária 76 éves, Heller András 60 éves, Tihanyi Gusztávné sz. Metzger Gizella 61 éves, Ko­vács Márton 63 éves, Farkas Ka­mill 76 éves, Jozipovics Ignácné sz. Slipcsevics Katalin 84 éves, Mészáros János 77 éves, Szabady Károlyné sz. Györkös Margit 78 éves, Erdei Lajosné sz. Katona Mária 64 éves, Lux Petemé sz. Sümegi Mária 91 éves, Koller Fe­renc 78 éves, Tabak Gyuiáné sz. Dobokai Éva 60 éves, Huszkár Vendel 86 éves, Böröcz Istvánné sz. Német Éva 83 éves, Szabóka Józsefné sz. Kis Éva 79 éves, Vaj­da János 74 éves, dr. Somogyi Gyula 65 éves, Hadász Alajosaié sz. Coemi Erzsébet 75 éves. Albertfalvai Vegyi gyár pécsi telepe vizsgázott kazánfűtőt telve«. 72 543 KÖSZÖNETNYILV ANITAS Ezúton mondunk köszönetét ezeknek, akik jóságos férjem, drága halottunk dr. Somagyi Gyola egyetemi docens temetésén megjelentek, koszorúk, virág« küldésévé) és se­gítségükkel mélységes, fajdal munkát enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektorának, tanári karának, tz L sz. Sebészeti nn.iic« Igaz­gatójának, orvostársainak, tanítványainak, barátainak, ked­ves ismerőseinek és mindazoknak, akik velünk együtt érezve fájdalmunkban osztoztak. 986 A gyászoló család. Közlemények A SZABADEGYETEM HETI PROGRAMJA: December 5. kedd. VILÁGIRODA­LOM. „Cervantes: Don Quijote ja. Előadó: dr. Tóth István ta­nár. December 6. szerda. KÖZLEKE­DÉSTÖRTÉNET. „A XX. szazad nagy vasútépítései' . Előadó: Oszetzky Egon MÁV műszaki tanácsos. December 7. csütörtök. MŰVÉ­SZETTÖRTÉNET. „A vadak" (Matisse). Előadó: Szokolszky Oszkár tanár. December 8. péntek. ETIKA. „Le­het-e erkölcsös az, aki nem vaj- iásos?” Előadó: Petőcz Ottó egyet, tanársegéd. Az előadások helye: II. sz.- Bel­gyógyászati klinika előadóterme. (Széchenyi tér 5.) Ideje: este fél héttől féi kilencig. Vendégekéi szívesen lát a titkárság. Vendég­jegy ára: dolgozóknak 4 forint, diákoknak 2 forint. TÉLAPÓ-EST a Pécsi Bábszínházban (Déryné u. 18.) dec. 5-én, kedden du 5 óra­kor. Műsor: A télapó. Műsor után az előre leadott, névvel ellátott csomagokat a Télapó kioszt ;a. Csomagleadás az irodában. 463 * LORCA-EST megismétlése de- ,cember 4-én, hétfőn este Pécs vá­ros Művelődési Házában elmarad technikai okokból kifolyólag. A megváltott jegyeket az írók köny­vesboltja visszaváltja. 464 BORKÉSZLETFELVÉTEL A pénzügyőrség értesíti az érde­kelt bortermelőket, hogy december 4-én: Alsó-Gyükés, Felső-Gyükés és Közép-Gyükésben, 5-én kedden: azoknál, akik a Lámpásvölgyben, Istenáldás völgyben, az egész Pécs- bányatelepen, András-bányavölgy- ben, November 7. és Május 1. ut­cában (volt Alsó- és Felső-Bánom­ban), 6-án: azoknál, akik a Rigódéi dűlőben, Rigóder tetőn, Diós dű­lőben, Nagy-Meszes dűlőben, Nyugati Kőhíd dűlőben és a Basamalom dűlőkben, 7-én: azok nál, akik a Kisrost völgyben és a Nagy posta völgyben tárolják bor­termésüket. A városban Fürst Sán­dor utcában, Előd, Ságvári, Csaba, Táltos, Huba, Kiskőszeg, Mészke- mence, Baranyavár, 8-án: azoknál, akik Ady Endre, Losonc, Hegyalja, Zerge, Barátur, Böck János, Kis- boldogasszony, Majtényi, Felső­havi, Szent Vince, Mindszent, Tettye u, Gergely, Hatház, Man­dula, Zöldfa, Mihály, Déryné, Já­nos, Sörház, Márton, Orsolya, Kö­nyök, Katalin, Erzsébet, József, Anna, Megye, Kulich Gy., Vak Bottyán, István, Derkovits, Szőlő, Ilona, Péter, Hunyadi, Kaposvár, Szövetség, Nyíl, Mecsek, Aradi vértanúk, Janus Pannonius, Káp­talan, Szent István, Landler, Bar­tók, György, Székely Bertalan ut­cákban, 9-én, szombaton: hzoknál, akik az Alkotmány, Kóczián, Bát- hori, Esze Tamás, Nagy Jenő, Ala­jos, Rudas László, Zója. Ifjúság, öz, Mikes Kelemen, Pacsirta, Dam janich, Tavasz, Radnics, Xavér, Édesanyák, Rókus, Kiskereszt, Kis Rókus, Mezőszél, Megye, Vas Ge­Szeretett Jó édesanya, anyós nagyanya, testvér és rokon özv. Deák Lászlóné Tamás Rozália december 2-án 70 éves korá­ban elhunyt. Temetése de­cember 5-én fél 4 Arakor lesz. 984 . A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, bogy szeretett Jó édesanya, anyós, nagymama, dédanya és ked­ves rokon özv. Szönyi Sándorné Fülöp Eleonóra december 1-én 69 éves korá­ban elhunyt. — Temetése de­cember 4-én, bétfón du. fél 4 órakor lesz a köztemető­ben, 983 A gyászoló család. Szeretett jó édesanya, nagy­anya, dédanya, ükanya és kedves rokon özv. Barabás Jánosné Gadár Erzsébet november 30-án, 90 éves ko­rában elhunyt. Temetése de­cember 4-én, hétfőn 3 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló Buzádi és 981 Barabás család AlbérfaívaÉ Vegyigyár pécsi telepe lakatost felvesz. 72 542 reben, Tompa Mihály, Szilágyi zső, Mártírok, Megyeri, Nagysze­ben, Atléta, Kandó Kálmán, Lotz Károly, Doktor Sándor, Szigeti, Honvéd, Lugos, Madarász, József Attila, Erreth Lajos, Zombor, Vi­téz. Rét, Váradi Antal, Dischka Győző, Jóka5 téren tárolják bor­termésüket, végez borkészletfelvé­telt. A pénzügyőrség felhívja a« érdekelt bortermelőket, hogy a jelzett napokon tartózkodjanak borkészletük tárolási helyén aci­dic amig a készletfelvételt végző pénzügyőr a pincében a készletfel­vételt elvégzi. A készletfelvételre a bortermelők vigyék magukkal a borszemleívet. A borforgalmi adó­hátralékot a helyszínen is ki lehet fizetni nyugta ellenében. A készlet felvétel mindennap 8—16 órá.ig# szombaton 8—15 óráig tart. A Magyar Honvédelmi Sportszö­vetség 1962. január 15-én kellő szá­mú jelentkezés esetén magán­személy-gépkocsivezetői tanfolya­mot indít. Jelentkezés helye: Ma­gyar Honvédelmi Sportszövetség, Pécs, Majláth u. 2. Telefon: 30-19. V; A gyalokjárók tisztántartása az utóbbi időben sok kívánni valót hagy maga utón, egyes házmeste­rek a járdát nem seprik fel töké­letesen és a szemetet az útt tre seprik. A szénhordás után az út­test nincs tökéletesen felmosva, fel tisztítva. Nyomatékosan felhívjuk ezért az érdekelteket, hogy ameny nyiben hasonló esetekkel találko­zunk, szabálysértési feljelentést te­szünk. — Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat. v Pécsi Dohánygyár vegyész- mérnököt keres azonnali belé­pésre. Jelentkezés a munka­ügyi osztályon. 470 * Áramszünet lesz 4-én, 5-én, 6-án, hétfőn, kedden. Szérdán Gyarvá- ros területén lévő utcákban: Géza, Huba, Táltos, Csaba, Ságvári E., valamint a Felszabadulás u. keleti oldalán. Az áramszünet reggel 7 órától 16 óráig tart. — 4-én, hétfőn Málom község te­rületén. Az áramszünet 8—16 óráig tart. 4-ért, hétfőn 7—16 óráig Kertvá­rosban Gárdonyi G., Nyárfa, Gyu­lai Pál, Ág, Galamb. Honvéd tér, Móra F.,Pannónia, Egressy G. Or­gona, Bimbó Erdély u., Rózsa, Bólyai F. Gyulai P., Kertváros u , Makarenko, Tolsztoj és a Viola ut­cákban. December 4-én hétfőn 8—15-ig 380/220 voltos feszültségre való át­térés miatt az alábbi területen: Alkotmány u. 1^39. 12—26. 30—36, Attila u. 2—8, 12—14, Bartók Béla u. 1—27, 2—20. Báthori u. 1/1—19, 2—30, Doktor Sándor u. 8 hátsó épület, Landler J. u. 1—15, 23—25, Sánc u. 1—11, Táborköz 1, 2. Tábor u. 1—11. 2—16 Felhívják azoknak a fogyasztók­nak a figyelmét, akiknél a fo­gyasztásmérő nem lett kicserélve, tartózkodjanak otthon, hogy a cse rét elvégezhessék. A 380/220 voltos feszültség bekapcsolása 15 órakor lesz. * A TIT Baranya megyei Szerve­zetnek közgazdasági, műszaki és jogi szakosztálya, valamint a MTESZ ipargazdasági munkabizott sága a TIT-székházban (Pécs, Ja­nus Pannonius u. 11., földszint 4.) december 6-án, szerdán délután 5 órai kezdettel ankétot rendez. Az ankét keretében Milos Svandtner, a Prágai Közgazdasági Főiskola docense tart előadást, „Az anyagi érdekeltség és felelősség kérdése a csehszlovák népgazdaságban’’ címmel. I. — A TÜNDÉR, Sarló, SeU lő, Torda és a Vadász utca vízhálózatának bővítésére 130 ezer forintot költ jövőre az I. kerületi tanács. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó férj, testvér, nagy bácsi és kedves rokon Keresztúri Sándor kertész december 1-én 76 éves korá­ban. boldog házasságának 52. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése december 4-én, hétfőn fél 3 órakor lesz a köztemetőben. 982 ' A gyászoló család. köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett ha­lottunk Szolga József temetésén megjelenésükkel, koszorúk és' virágok küldésé­vel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetét a kedves roko­noknak és a bőrgyár dolgo- zóinak* / 980 A gyászoló család. Ríwwcío Vásárolja nagy mesterek klasszikus alkotásait a KÉPCSARNOKBAN N«, Kossuth Lajos utca 24. M / i i

Next

/
Oldalképek
Tartalom