Dunántúli Napló, 1961. december (18. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-28 / 304. szám

DECEMBER 28. NAPLÓ 3 Baranyai tsz-tagok az AHöldön Az év eseményeiből *•«* Üzemeink as vége előtt 1000 darab hálószoba -garnitúrát készítettek a Pécsi Bútorgyárban Másfél mi liő négyzetméter útfelületet bitumeneztek a Pécsi Közúti Üzemi Vállalat dolgozói — Jövőre lenkikészitő üzem lesz a Drávaszabolcsi Kendersyár Pécsi Bútorgyár Szívesebben írnánk azt, hogy ezer darab különféleképp va­riaiható kis bútort gyártottak, Oe a pécsi üzem „profilja” a hálószoba garnitúrák gyártása. Az éves terv alapján 960 gar­nitúrát kellett készíteni, amit a gyár dolgozói 40 darabbal megtoldtak és kereken ezer da­rab hálószoba garnitúra ké­szült el az üzemben. Ez évben a gyár három da­rab szalag csiszológépet kapott, amit üzembe is helyeztek. Jö­vőre egy új henger csiszolót várnak a Német Demokratikus Köztársaságból, s azzal a gép­pel mag is oldódik a jelenlegi hengercsiszolás problémája. Az 1962-es esztendőben a Pécsi Bútorgyár továbbra is a háló­szoba garnitúrákat gyártja, kü­lönösebb bővítésre, illetve üze­mi átalakításra nincs mód az üzem területének adottságai miatt. Jövőre 1100 darab háló­szoba garnitúra elkészítése sze­repel a tervbem Közúti Üzemi Váll. Az éves tervet még nem tel­jesítették, s úgy néz ki a hely­zet, hogy nem is lesz meg a 100 százalék, legalább is kettő szá­zalék hiányozni fog. A lema­radásnak az az oka, hogy a tavasszal zökkenők voltak a gép- és zuzalékellátásbam, de a munkaerőben is. Miire min­den rendbe jött, akkorra be­köszöntött a téld hideg idő és a negyedik negyed évi terv túlteljesítése már nem tudta fedezni a korábbi elmaradást. A vállalat dolgozód december 18-án téli szabadságra mentek, s csak azokon a területeken folyik a munka, ahol azt az időjárás lehetővé teszi. A vállalat dolgozói ebben az esztendőben közel másfél mil­lió ^négyzetméter útfelületem végérték bitumenes munkákat. Ez a másfél millió négyzetmé­teres útfelület több mint két­száz kilométer hosszúságú út­nak felel meg. A portalanítás­ra, záróréteg itatásra és aszfalt makadámra összesen 3272 ton­na bitument és 180 ezer tonna kőanyagot használtak feL Két termelőszövetkezetnek építet­tek két és fél kilométer hosz- szúságú bekötő útait, élkészítet­Egymllió-kétszáznyolcvan- ezer forint tűzkár A tűzesetek elég nagy szám­ban fordultak élő ebben az esztendőben. A tűzoltóság megállapítása szerint legtöbb esetben gondatlanság okozta ezeket, összesen 462 tűz volt idén a megyében. A tűzesetek számát és a kárt tekintve is a mezőgazdaság vezet. Majdnem az 50 százaléka a tüzekmek a mezőgazdaságban történt és az 1 millió 281 ezer forint­nyi tűz által okozott kárból pe­dig mintegy 820ezer forintér­tékű a mezőgazdasági tűzkár. Idén különösen sok tüzet okoztak a kis gyermekek. Az összes tüzek közül 80-at gyer­mekjáték idézett elő. A fel­nőttek viszont cágarettázással okoztak sok tüzet s ezek közül is nagy számban erdőtüzet. Ér­dekes, hogy Pécsett 101 eset­ben történt tűz. A tűzoltóságnak sokszor kel­lett közbelépnie a tüzek elol­tásánál. Az állami tűzoltók idén 418, az üzemi tűzoltók 46 és a községi önkéntes tűzoltók 146 ízben vonultak ki. A tü­zek és a kivonulások számát összehasonlítva megállapíthat­juk, hogy lényegesen több egy­ség vett részt a tűzoltásban, mint ahány tűzeset történt Ez abból adódott, hogy sok eset­ben az állami tűzoltókon kívül az üzemi és községi tűzoltóság is résztvett az oltásban, set, előfordult az is, hogy több ál­lami egység vonul* ki egy-egy nagyobb tűzhöz, > ték a Bőrgyár melletti út és híd korrekciót és még több ha­sonló munka elvégzése jelzi a Közúti Üzemi Vállalat dolgo­zóinak 1961. évi munkáját. Drávaszabolcsi Kendergyár A legérdekesebb híreket a Drávaszabolcsi Kendergyárból közölték, a gyár 1962-ben meg­változtatja profilját és felhagy a kender feldolgozással, s át­térnek a lenkikészítésre. Ebben az esztendőben a gyár igen di­cséretre méltó munkát végzetet, a tavalyi évhez viszonyítva 26,8 százalékos termelés emel­kedést kellett produkálnioík, amit jelentősen túlteljesítettek. Ez évben 14105 mázsa rostot készítettek, ami 58$ mázsával több a tervezettnél. Az éves tervet már december 12-én be­fejezték és a jelenlegi termelés mint többlet jelentkezik a népgazdaság számára. A Drávaszabolcsi Kendergyár ban az 1961-es esztendő a be­ruházások tarén ugyancsak je­lentős volt. Elkészült a régen várt fürdő, öltöző és étkezde, ezenfelül olyan beruházások is valóra váltak, amelynek csak esztendők múlva lesz szerepük az új termelési ágazatokban. Nagyobb beruházásokat az 1963-as évben végeznek, ami­kor lerakják az alapját egy teljesen új üzemrésznek, ahol a kender pozdarjából bútor­gyártásra alkalmas lemezeket készítenek. A pozdorjalemez gyártását előreláthatóan az 1965-ös esztendőben indítják be Diá vas zabol csőm. NOVEMBER 7: 'A Megyei Tanács Mezőgaz­dasági Osztálya kétnapos ta­pasztalatcsere látogatást szén vezett három nagy alföldi vá­rosba, Szentesre. Szegedre és Hódmezővásárhelyre. Decem­ber 27-én reggel küllőn buszon indultak el a termelőszövetke­zeti elnökök, kertészek, hogy kétnapos útjuk során megis­merkedjenek az alföldi zöld­ségtermelési, kertészeti kultú­rával. Szentesen a Kutató. In­tézet zöldségkíséríeti telepét, Szegeden a primőr zöldségedről híres .Haladás és Felszabadu­lás Tsz hajtató telepét, Hód­mezővásárhelyen pedig a vi­rágkertészetet tekintik meg a baranyai tsz-tagok. A tapasz­talatcsere célja, hogy az ott \ látottakat hasznosítva már jö- ; vőre több primőráruval és na­gyobb mennyiségű zöldségféle vél lássák el a baranyai ter­melőszövetkezetek is a Lakos­ságot. Két napig a gyermekek paradicsoma volt az Országház kupolacsarnoka Az Országháziban karácsony másnapján folytatódott a bu­dapesti gyermekek fenyő ün- nepénye. Kedden délután új­ból az úttörőik vették birto­kukba a parlament kupola- csamoikáft, a Vadász- és a Go­belin-termet. A kétnapos ün­nepség ’ sarán a gyermekeket meglátogatta Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke, továbbá Marosán György, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra, Kiss Károly, az Elnöki Ta­nács titkára, a Politikai Bi­zottság tagjai, Illeti Pál műve­lődésügyi miniszter, dr. Orbán László és Sándor József, az MSZMP Központi Bizottságá­nak osztályvezetői, dr. Beresz- tóczy Miklós, az országgyűlés aleleöfee és Pulim Árpád, a KISZ Központi Bizottságának első titkára. A párt és a kor­mány megjelent képviselői a vidám, hangulatos karnevált együtt töltötték a gyerme­kekkel. A műsort a KISZ Központi Művészegyüttesének táncosai nyitották meg palotás-tánc­cal. Majd elsötétült a néző­tér, a színpadon hatalmas láng és füst csapott tél, s amikor eloszlott, a gyermekek ámuló szemei előtt hatalmas űrhajó vált láthatóvá, amelyből mél­tóságteljes léptekkel szállt ki télapó, űrsegédjei vei. A télapó köszöntője után neves fővárosi művészek léptek színpadra. Este a felnőtt úttörővezetők és kiszes ifivezetők tiszteletére adtak műsort. A két napig tar­tó parlamenti fenyőünnepély* éjfélig tartó táncmulatsággal zártak a fiatalok. jtfvek$zi!< a Járműexport A magyar járművek ma mát több mint 20 országba jutnak el. A legtöbb Ikarus autóbusz külföldön az NDK-bam köz­lekedik. Számuk már eléri az ötezret. Magyar autóbuszok bonyolítják íe a forgalmat Guinea fővárosában, Conakry- ban is. A MÚGÜRT az idén kezdte meg a különleges önrakodó és forgórakodó dömperek export­ját és úgy tervezik, hogy jö­vőre a mostani 4 köbméteres helyett 6 köbméteres teljesít­ményűt is gyárt majd ipa­runk. A jövőre tovább növekszik járműveink exportja, s az erre vonatkozó üzletkötésekről a vásári óklkai most tárgyalnak a MOGÜRT képviselői. Az érdeklődés és a már befutott nagyszámú megrendelés is azt mutatja, hogy gépjárműveink­kel elégedettek külföldön. Rövidesen befejeződik a negyedik pécsi panelház falelemei­nek szerelése Uj-Mecsekalján. cAz a utóh a sz kalauz kavác'J ö nij a Már a negyedik ka­rácsonyát tölti el szol gálatban Nagy Já­nosáé autóbuszkalauz Persze nem mind a két napját, de a ka­rácsony estéktől kezd ve a két ünnepnap valamelyikét ott zó- názta át a „fridzsi- der”-ben, a kis jegy­váltópult mögött. Ök nevezték el a hűtő- szekrény klimájú al­kalmatosságot. amely ben végigtopogják a téli hónapokat. Hány­szor néztem így őket, őszinte részvéttel, de csak most jutott eszembe, hogy meg is kérdezzem: — A hi­degtől eltekintve, hogy s mint telnek el az ünnepek az autó­buszon, ahol a szol­gálattal járó elfoglalt súgok cseppet sem különböznek a hét­köznapokétól. Nagy Jánosné cso­dálkozva válaszolt. — Az igaz, hogy a tennivaló ugyanaz, mint hétköznap, de azért az ünnep itt is ünnep az autóbuszon. Valahogy az utasok is halkabbak, udva­riasabbak, ünnepélye sebbek, mint más al­kalmakkor. Hányszor megtörtént már, hogy a forint mellé oda­csúsztattak néhány szaloncukrot, fenyő­ágat és az is megtör­tént, hogy ilyenkor megköszönték a visz- szajáró pénzt, a je­gyet, a fáradságot, ami szebb volt, jobb volt minden karácso­nyi jókívánságnál. És megfényesedik a szeme, amikor a kis­lányáról beszél, aki megvárja valamelyik megállónál és feladja a kis elemózsiás cso­magot, amelyben min denből van egy kicsi * hazai ünnepi asz­talról. — Szóval ide is el­kísér a karácsony. El, hiszen a szülőkkel utazó gyerekek is ne­kem mesélik el, hogy mit hozott a Télapó és ilyenkor győzöm, dicsérni az új kabát­kát, a kesztyűt, a hó­cipőt, amit azon me­legében be is mutat­nak. Ilyen az én ka­rácsonyom. — És az újév, a szilveszter? — Talán még ked­vesebb, hangulato­sabb. ügy kezdődik, hogy kora este még komolyképű demizso- nos utasokat szállí­tunk és éjfél után, pláne hajnaltájban kész kisvendéglő az autóbusz belseje. — Nem, nem is jól mondtam, mert a kis­vendéglőben rendsze­rint szűk asztaltársa­ságok szórakoznak és nem igen törődnek a szomszédokkal, de ttt inkább olyan a han­gulat mint egy csalá­di esten. Mindenki mindenkivel törődik, le—felsegítik egymást a síkos lépcsőn, buék- ot kívánnak, barát­ságot kötnek s közkí­vánatra egymás nó­táját énekelgetik. — Egyik ilyen emléke­zetes ■ szilveszterem két éve történt. A fémiparinál érte ko­csinkat az éjfél és az utasok kívánságá­ra egy pillanatra meg álltunk. Csak addig, amig valamelyik kö­zeli toronyóra elütöt­te az éjfélt. Ekkor egy percre elaludtak a busz lámpái és ami kor újra felvillantak, összeölelkezett a kö­zönség... és a jókí­vánságokból nekem is futotta ... Szóval ne gondolja, hogy si­várak, tartalmatlanok a szolgálatos ünne­pek az sutóbuszon. &«. ~-gy. Nagyszabású ünnepség zajlott le Moszkvában a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom 44. évfordulója alkalmából, A képen Hruscsov és Kádár elvtóósak a Leniv mauzóleum mellvédjén. NOVEMBER fii: Jomn Kenyatta, a kenyai nép szabadsághőse, aki hosszú raboskodás után ez évben szabadult a gyarmattartók börtö­néből, Londonból Kairóba érkezett. NOVEMBER —: * A francia börtönökben sínylődő algériai politikai foglyok éhségsztrájkot indítottak az embertelen bánásmód ellen és a politikai foglyoknak kijáró jogokért. A kép jobbszélén az éh­ségsztrájk egyik vezetője, Mohammed Ben Bella. NOVEMBER 17: ■ Időtárás je enlés Várható időjárás csütörtök est- - ig: felhős, párás, helyenként kö- I dös idő. Többhelyen havazás ón- | eső, eső. Az utakon síkosság. Mér- i sékelt, he! venként élénk északke- i keleti—keleti szél, várható legala- 1 csonyabb éjszakai hőmérséklet dé­len 0, mínusz 5, északon mínusz 5—10 fok között, helyenként mí­nusz 10 fok alatt. Legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 0, mí­nusz 5 fok között. Ráfáéi Trujillo, a volt dominikai diktátor fia lemond, es elhagyja Dominikát. Az elnöki tisztséget Balaguer veszi át. A képen fegyveres katonaság szállja meg a dominikai főváros wtcáit, hogy megakad ily ózza a dominikai nép tüntetését. NOVEMBER 26: Csehszlovák—magvar kwftMrótt* egyezményt írtak alá m parlamentben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom