Dunántúli Napló, 1961. november (18. évfolyam, 258-282. szám)

1961-11-01 / 258. szám

A szovjet nép egyhangúlag helyesli a kongresszus határozatait Magyar vendégek a záróülésen--------- ' ■ ■ " ............ A z SZKP Központi Bizottsága elnökségének tagjai a kongresszus záróülésére mennek. Elő­térben N. Sz. Hruscsov, F. R. Kozlov, M. A. Szuszlov és D. Sz. Poljanszkij. Az SZKP XXII. kongresszusa kedden moszkvai idő szerint délután 16,00 órakor Nyikita Hruscsov elnökletével záróülést tartott. Az ülésen N. Sz. Hruscsov mondott záróbeszédet. A kongresszus záróülésén a Központi Bizottság beszámolójával kapcso­latos határozat kidolgozására alakított bizottság nevében felszólalt Leonyid Iljicsov küldött. Jóváhagyás végett a kongresszus elé terjesztette az SZKP Központi Bizottságának beszámolójával kapcsolatos határozati javaslatot. Ezt egyhangúlag elfogadták. Ezután Borisz Ponomarjov küldött határozat-tervezetet terjesztett a kongresszus elé az SZKP programjáról. Emlékeztetett arra, hogy az SZKP programtervezetét július 30-án a sajtóban közzétették és ezzel országos vitára bocsátották. A szovjet nép —; hangsúlyozta Ponomarjov — egyöntetűen helyeselte az SZKP új programját, a világ első kommunista társadalma felépítésének marxista—leninista harci programját. Az illetékes bizottság megvizsgálta a programtervezethez benyújtott összes javaslatokat és kiegészítéseket, és jóváhagyás céljából a kongresszus elé terjeszti az SZKP programjáról szóló határozat-tervezetet. A határozat kimondja: az SZKP XXII. kongresszusa meghallgatta Nyi­kita Hruscsovnak az SZKP programtervezetéről szóló beszámolóját és el­határozza: elfogadja a Szovjetunió Kommunista Pártjának programját. A teremben perceken át zúg az ünneplés. A küldöttek és a vendégek felállnak helyükről. Hurrá-kiáltások hangzanak. A XXII. kongresszus egyhangúlag jóváhagyta a Szovjetunió Kommunista Pártjának a Párt Központi Bizottsága által megvitatás végett a kongresszus elé terjesztett új szervezeti szabályzatát. Moszkva (TASZSZ). A határozat rámutat, hogy a Szovjetunió Kommunista Párt­jának XXII. kongresszusa tel­jes egészében helyeselte az SZKP Központi Bizottságának politikai irányvonalát, vala­mint bel- és külpolitikai gya­korlati tevékenységét. Mint a határozat rámutat, Haz események menete meg­erősíti pártunk elméleti kö­vetkeztetéseinek és politikai irányvonalának helyességét. Teljes diadalt aratott a XX. kongresszus irányvonala, ame­lyet maga az élet, a nép javá­ról való gondoskodás diktált, s amelyet lenini forradalmi alkotó szellem hatott át”. ,JK. jelenlegi nemzetközi helyzet meghatározó vonása a szocializmus, a demokrá­cia és a béke erőinek to­vábbi világméretű növeke­dése”. „Az élet igazolta pártunk külpolitikai irányvonalának, a háború elhárítására és a béke megszilárdítására irányuló vonalnak a helyességét. Ez az irányvonal megfelel a szovjet nép alapvető érdekeinek és minden országban elnyerte a békeszerető erők támogatását”. A kongresszus — mondja a határozat — nagyra értékeli a Központi Bizottság és a szov­jet kormány külpolitikájának következetességét, rugalmas­ságát, és kezdeményező jelle­gét, osztatlanul helyesli azo­kat az intézkedéseket, amelye­ket a nemzetközi politikai, gazdasági és kulturális kapcso­latok erősítése céljából foga­natosítottak. „Abban a tényben, hogy a háborút sikerült elhárítani és a szovjet emberek, valamint a töbh; ország népei a békés é’ avait élvezhetik, annak a munkának fő eredményét kell látni, amelyet a Központi Bizottság a szovjet állam ere­jének növelése, a lenini kül­politika megvalósítása érdeké­ben végzett. Ebben a tényben a szocialista országok testvér­pártjai tevékenységének, a vi­lág békeszerető erői aktivizáló­dásának eredményeit kell fel­ismerni” — hangsúlyozza a határozat. Mint a határozat a továb­biakban megjegyzi, o szocia­lista világrendszer a sikeres fejlődés útján halad, erősödik és az emberi társadalom hala­dásának meghatározó tényező­jévé válik. A kongresszus he­lyeselte a Központi Bizottság­iak és a szovjet kormánynak! A kongresszus határozata azt az irányvonalát, hogy sza­kadatlanul erősíteni kell a szo­cialista országoknak a prole- tárintemacionalizmus, az egyenjogúság és az elvtársi kölcsönös segítség elvein ala­puló gazdasági, politikai és kulturális együttműködését. A kongresszus külön kiemel­te a Központi Bizottságnak azt a nagy és gyümölcsöző munkáját, amelyet az SZKP és a testvéri kommunista és munkáspártok együttműködé­sének fejlesztéséért és erősí­téséért végzett a marxizmus— leninizmus alapján, s a nem­zetközi kommunista mozga­lom egységének és összefor- j rottságának érdekében. A világ fejlődésének fő irányát a szocializmus határozza meg „A kongresszus, — mondja a határozat — erélyesen elutasít­ja az Albán Munkapárt veze­tőinek az SZKP és annak lenini Központi Bizottsága ellen in­tézett alaptalan és rágalmazó támadásait. Az albán vezetők cselekedetei ellentétesek a kom munista és munkáspártok 1957. és 1960. évi tanácskozásainak nyilatkozataival és kiáltványai­val és csakis szakadár cselek­ményeknek minősíthetők, ame­lyek célja a szocialista orszá­gok barátságának és összefor- rottságának aláaknázása. Ezek a cselekmények az im­perializmus kezére játszanak. Az SZKP XXII. kongresszusa azt a reményét fejezte ki, hogy az albán vezetők, ha valóban szívükön viselik népük érdeke­it, s tényleg barátságban akar­nak élni az SZKP-val és min­den testvérpárttal, akkor fel­adják téves nézeteiket, s vis­szatérnek az összes szocialista országgal, a nemzetközi kom­munista mozgalommal való egység és együttműködés útjá­ra. „A szocialista tábor egységé­nek további erősítése, hatalmá­nak és védelmi képességének növelése a legfontosabb felada­tok egyike marad’’ mondja a határozat. A határozatban továbbá ez áll: „az egyes szocialista orszá­gok népgazdaságának fejleszté­sére tett erőfeszítések össze­hangolása a gazdasági együtt­működés és a kölcsönös segít­ségnyújtás erősítésére és bőví­tésére tett közös erőfeszítések­kel — ez a szocialista közösség­hez tartozó valamennyi ország, a szocialista világgazdaság to­vábbi felvirágoztatásának és fellendítésének útja. A XXII. kongresszus hangsú­lyozta, hogy „ma már nem az imperializmus, hanem a szocia­lizmus határozza meg a világ fejlődésének fő irányát”. Teljes mértékben igazolódott a XX. kongresszusnak az a kö­vetkeztetése, hogy elkerülhetet­lenül mélyül a kapitalizmus általános válsága. Az elmúlt években tovább gyengültek az imperializmus gazdasági, poli­tikai és Ideológiai pozíciói, még tovább élesedtek az imperializ­mus alapvető ellentmondásai, óriási arányokat öltött a mun­kásosztály forradalmi harca, a népek demokratikus és felsza­badító mozgalma. A nemzeti felszabadító' mozgalom hatal­mas csapásai alatt ténylegesen összeomlott a gyarmati rend­szer. A szocialista forradalom fej­lődésének formáiról és útjairól szólva a határozat hangsúlyoz­za, hogy o munkásosztály és él­csapata a marxista—leninista párt békés módon igyekszik megvalósítani a szocialista for­radalmat. ,,A jelenlegi körül­mények között a munkásosz­tálynak élcsapata vezetésével számos kapitalista országban megvan a lehetősége, hogy munkás- és népi front, vala­mint a különböző pártok és társadalmi szervezetek - meg egyezésének és politikai együttműködésének egyéb le­(Fölytatás a 2. oldalon.) Megválasztanák az SZKP veze'ö szervet Nyikita Hruscsov a záró­ülésen bejelentette, hogy a XXII. kongresszus valameny nyi napirendi pontját meg­tárgyalták. A Központi Bi­zottság Elnökségének megbí­zásából tájékoztatja a kong­resszusi küldötteket a Köe- ponti Bizottság plénumáról, amely megválasztotta a veze­tő szerveket. Az SZKP Központi Bizott­ságának Elnökségébe a kö­vetkező tizenegy tagot vá­lasztották meg: Leonyid Brezsnyev, Nyikita Hruscsov, Alekszej Koszigin, Frol Koz­lov, Otto Kuuszinen, Anasz- tasz Mikojan, Nyikolaj Pod- gornij, Dmitrij Poljanszkij, Nyikolaj Svernyik, Mihail 'zuszlov, Gennagyij Voro­nov. Megalakult a Központi Bi­zottság kilenctagú titkársága: az SZKP Központi Bizottsá­gának első titkára Nyikita Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának titkárai pedig Pjotr Gyemicsev, Leonyid Iljicsov, Frol Kozlov, Otto Kuuszinen, Borisz Ponomar­jov, Alekszandr Selepin, Ivan Szpiridonov, Mihail Szuszlov. Hruscsov elvtárs záróbeszédé Moszkva (TASZSZ). Kedves Elvtársak! A XXII. kongresszus befe­jezte munkáját. A napirendet kimerítettük. A kongresszus határozatot hozott a Központi Bizottság beszámolójáról, el­fogadta a párt új programját, a párt szervezeti szabályzatát, jóváhagyta a Központi Reví­ziós Bizottság beszámolóját, megválasztotta a párt vezető szerveit. A kongresszusi küldöttek egyhangúlag jóváhagyják N. Sz. Hruscsov beszámolóját, a Köz­ponti Bizottság elvi irányvonalát. Teljes joggal elmondhatjuk, hogy a xxn. kongresszus igen fontos mérföldkő pártunk és az ország életében, a kommunizmus diadaláért folyó harcban. (Viharos taps.) A kommunista társadalom felépítésének harci útját a munkásosztály nagy. tanító- mesterei, Marx, Engels, Lenin tudományos alapossággal ki­dolgozták. Halhatatlan vezé­rünk, Vlagyimir lljics Lenin létrehozta á bolsevikok forra­dalmi pártját, amely győze­lemre vitte a munkásosztályt, a dolgozó népet, győzelemre vitte a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalmat. Október után pártunkat kezdték kom­munista pártnak nevezni. Ez azt jelentette, hogy célja a kommunizmus felépítése. A kommunisták, az egész dolgo­zó nép megingathatatlanul bí­zott Leninben, a pártban. A kommunizmus már akkor is sokak számára vonzó, hőn óhajtott, de nagyon távoli álomnak tűnt. Hatalmas utat tettünk meg azóta. A szovjet nép felépí­tette a szocializmust, nagy­szabású átalakításokat vitt véghez az ország gazdasági, politikai, állami életében és kijutott a kommunista építés széles útjára. Az SZKP XXII. kongresz- szusa az új program elfogadá­sával az egész világ előtt ki­jelentette, hogy a Szovjetunió népei a kommunista párttal az élen, a marxizmus—leniniz­mus tanításaitól vezérelve ma­gasra emelik a kommunista társadalom felépítéséért indí­tott harc zászlaját. A kommunista társadalom felépítése a Szovjetunióban a párt és a nép gyakorlati feladatává lett. (Taps.) A kommunizmus megvalósu­lásához szilárd anyagi bázis, az anyagi és szellemi javak bősége szükséges. Ezt azonban nem lehet fogadkozásokkal és felhívásokkal elérni. A kom­munizmust munkával lehet fel építeni, munkával, mégpedig milliók munkájával, (Hosz- szantartó taps.) Elvtársak! A kongresszus­hoz tízezrével érkeztek távira­tok és levelek, amelyek küldői forrón üdvözítik pártunk kong­resszusát és eredményes mun­kát kívánnak. Munkáskollek- tíváktól, kolhozparasztoktól, szovhozok, a tudomány, a kul­túra és a művészet dolgozói­tól több mint tízezer jelentés futott be arról, hogy teljesí­tették a párt XXII. kongresz- szusa tiszteletére vállalt köte­lezettségeiket. Engedjék meg, hogy a kong­resszusi küldöttek nevében szívből jövő köszönetét mond­jak az összes kollektíváknak, az összes elvtársaknak, akik elküldték üdvözletüket a XXII kongresszusnak, engedjék meg hogy további nagy sikereket kívánjak munkájukhoz. (Vi­haros taps.) A kongresszus küldöttei ne­vében, egész pártunk és a szovjet nép nevében engedjék meg, hogy ismételten forró (Folytatás a 2. oldalon.) Befejeződött az SZKP XXII. kongresszusa VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLTETEK! SVNÁNIÚU , . NAPLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA £S A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM ÄRA: 50 FILLÉR 1961. NOVEMBER 1. SZERDA í

Next

/
Oldalképek
Tartalom