Dunántúli Napló, 1961. október (18. évfolyam, 232-257. szám)

1961-10-19 / 247. szám

* NAPLÓ 1961. OKTÓBER 19. Utak és kitérők Haraszti Pál képkiállításiról Haraszti Pál 1959—61-ben festett képeiből válogatott ösz- sze egy kiállításra valót. Idő- belileg is, ábrázolásmódjában is mondhatnánk, hogy a „Tsz- halász’’-tó1 a „Pirosruhás lány” ig megtett út közbeeső állo­másait. — és kitérőit — láthat­juk a kiállításon. Sokféle tárgyú, hangulatú, stílusú képet láthatunk a tár­lát termeiben és folyosóján. Ilyenkor általában útkeresést emleget a kritika: a művész keresi az egyéniségének. Szem- léletn'lódjának legjobban meg­felelő stílust, kifejezésmódot. Közhely azonban, hogy min­den művész egyúttal útkereső is, hiszen a fejlődésről nem mondhat le. Haraszti Pál ese­tében sem egyszerűen csak út­keresésről van szó. Úgy tűnik, a kiállított képek ábrázolásbeli változatossága túlságosan is nagy. A festő sok lehetséges utat próbált ki, majd másikra és ismét másikra kanyarodott, anélkül, hogy egyiken is túl­ságosan messzire jutott volna. Őszintén szólva az „útkeresés­nek” ez a módja sokkal in­kább ösztönös próbálkozásnak látszik, mint tudatos keresés­nek. Ha mégis valamilyen tenden ciát keresünk a „Tsz-halász”- tól a „Pirosruhás lány”-ig ter­jedő alkotói időszakban, akkor bizonyos egyszerűsödésről és ..lehűlésről” kell szólnunk. — Míg az 1959-ben és 1960-ban festett képek mozgalmassáf- gukkal, zsúfoltságukkal, élénk színeikkel arról tanúskodnak, hogy festőjük ezeket a gazdag színélményektől szinte megit- tasodva, ösztönös biztonsággal vetette vászonra, a legfrissebb képeken inkább kimértséget, spekulatív szín és vonalkom- binációkat láthatunk. Előbbi­ekre példa a „Kubikosok”, a „Tehenek” a szolnoki és szent­endrei városképrészletek utób­biakra a „Borjús lány”, a ..Testvérek.”, s a már-már raf- fináltan intellektuális „Piros­ruhás lány”. E két, viszonylag határozot­tan körvonalazható stíluscso- pört között azután találhatunk vegyes stíluselemeket tartal­mazó képeket, mint amilyen az impresszionizmusba hajló . „Hajómosók”, az expresiszio- nizmushoz közelítő „Dömsödi hegyek”, a kétdimenziós for­malizmussal kísérletező „Nép­bolt”, s manierista törekvése­ket is láthatunk a „Virágcsen­délet” modoros kifejezésmód­jában. Valószínű, hogy ezek a stílusjegyek valóban pillanat­Ifúságvéde’mi ankét a KISZ megyei bizottságán Szerdán délután három óra­kor a KISZ megyei bizottsá­gának üléstermében ankétra jöttek össze az ifjúsági veze­tők, jogászok és pedagógusok. Az ankéton dr. Jászai Lász­ló elvtáre, a fiatalkorúak ügyé­sze tartott előadást az állami és társadalmi szervek és szer­vezetek feladatairól az ifjúsági és gyermekbűnözés elleni küz­delemben. A megyei tanács­nak, az ifjúságvédelmi tanács­nak és a KISZ-nek, valamint a pedagógusoknak fokozottab­ban kell együttműködniök az ifjúság nevelésében .— ez dom­borodott ki a felszólalásokban. Többen hangoztatták, hogy a jól szervezett társadalmi munka milyen fontos szerepet tölthet be az ifjúság nevelé­sében. A munkásszállásokon lakó fiatalok problémáit az ipari üzemekben dolgozó és faluról bejáró ipari tanulók és közép- iskolások fokozottabb felügye­letének kérdéseit is megbeszél­ték. Az ifjúságvédelmi ankétot a megyei ügyészség és a KISZ- bizottság rendezte. — A KISNYÄRADI terme 1 őszövetkezet a hét folyamán befeiezte egy új sertésfiaztató építését. Az építési költség felét a tsz saját erőből fedez­te. Elkészült, ugyancsak saját erőből egy 100 férőhelyes süldőnevelő is, amelynek ter­vezését a patronáló Bara­nya megyei Építő és Tatarozó Vállalat dolgozói végezték társadalmi munVáhan nyi hangulatok, s talán a mű­vészeti életben felbukkanó fu­tó hatások nyomán kerültek Haraszti Pál képeire. Az azon­ban valószínűtlen, hogy ilyen rövid idő alatt ennyiféle irány zatot mélyrehatóan tanulmá­nyozhatott volna. A korábbi (bár két éves táv­latban természetesen nem va­lóságos időbeli elhatárolásról van szó) képeken élénk, szin­te harsogó, derűs színfoltok uralkodnak, a későbbiekben vi szont határozottabb, kontúr­vonalakkal is megerősített rajz és bágyadtabb színhatás a jel­lemző. Feltűnő, hogy a kom­pozícióban — nem mindig in­dokoltan — hol vertikális, hol horizontális tagoltság jelentke­zik, de szerkesztési elemként fellelhető az aszimmetrikusan elhelyezett háromszög is. Né­melyik képen azonban zavaró kom pozíciós bizonytalanságot tapasztalhatunk. A „Borjús lány” képén például a két kar majdnem párhuzamos vonala mechanikus szerkezeti elem­ként hat, de nem tudja össze­fogni a széteső kompozíciót. A „Testvérek” című képen a mereven felfogott háromszög­szerkezet miatt a tartalmilag megkívánt bensőséges kapcso­lat helyett taszító ridegség ér­ződik. Ezek a fogyatékosságok arra intenek, hogy Haraszti Pál további fejlődését a rajz­és komponál ási készség fejlesz tése sokkal inkább segítené, mint a sokféle stílusirányzat­tal való próbálkozás. Úgy tű­nik, (bár természetesen a kri­tikusi tanácsadás semmikép­pen sem kötelező az alkotóra) a legjárhatóbb út a „Kenyér­bolt” című képpel jelölhető, realista tendencia kibontakoz­tatása lenne. Erre vall az, hogy ezen a képen szerencsé­sen megmarad a korábbi ké­pek mozgalmassága és élet- szerűsége, azok zsúfoltsága nél kül, az élénk, de nem harso­gó színek szép harmóniába ol­vadnak a határozott rajzú, de modoros kontúrozással nem túlhangsúlyozott formákkal, s az aszimmetrikus, de az egyen­súlyt mégsem nélkülöző kom- j pozíció kellő hangsúllyal mu­tat rá a mondanivaló lénye­gére. Ez a kép sokféle pró­bálkozás között olyan “benyo­mást kelt, mintha Haraszti Pál keresés közben rábukkant vol­na ugyan a helyes útra is, de aztán elment mellette, mert más, hivalkodóbb, — magya­rán szólva pillanatnyilag di­vatosabb — utak ^pbították. A kiállítás képanyagának bő sége arrói tanúskodik, hogy Haraszti Pál most van alkotó ereje teljében és a munkában fáradhatatlan. Reméljük, hogy á legközelebbi tárlatról majd úgy számolhatunk be. mint a sok próbálkozás során kifej­lesztett művészi valóságábrá­zolás eredményéről. — drmf — Vasas-bánya nyerte el a „Legjobb bányakerület“ címet A második ötéves terv számaiból A Pécsi Szénbányászati Trösztnél tegnap tartották még a negyedévi műszaki tanács­kozást. amelyen többek kö­zött értékelték a bányakerü­letek' között folyó negyedéves munkaversenyt is. Eddig igen érdekesen ala­kult a bányakerületek közöt­ti verseny. Az első. negyedév­ben az él üzem Pécsbánya vég­zett az első helyen, övék lett a verseny zászló és a pénzju­talom is. A második negyed­évben a szabolcsiak kerültek az élre és hacsak hajszállal is, de megelőzték a rivális vasa- siakat. A szerdán délután megtar­tott műszaki tanácskozás ér­tékelése alapján a legjobb bá­nyakerületnek járó vándor zászló és a 3 ezer forintos pénz jutalom a Vasasbánya birto­kába került A kerületek kö­zötti versenyben pontozás alap ján döntik el a helyezéseket. A termelésben minden terven felül teljesített százalék tíz pontnak felel meg, ehhez kap­csolódik még a balesetek ala­kulásának a száma, a pala és a hamutartalom miatt adott, I vagy levont pontok száma, j valamint a szakmányos és az ; összüzemi teljesítmény alaku- j lása. Vasasbánya az elmúlt ■ ne­gyedévben 104 százalékra tel­jesítette a tervet, viszonylag megfelelő volt a baleseti gya­koriságtól való eltérés és mind össze csak a pala és a hamu megengedett mennyiségében mutatkozott gyengébb ered­mény. A szakmányos teljesít­mény és az összüzemi teljesít­mény azonban olyan jó volt, hogy végülis biztosította a va- sasiak részére az első helye­zést. Az összes pontok számát tekintve a kerületek között a sorrend következőképpen ala­kult a harmadik negyedévben: Vasasbánya 94,5 pont. Szabolcs bánya 58.3 pont. és végül Pécs­bánya 46.3 pont. TERMELÉSE 5 ÉV ALATT Aü&FÉL$ZE*£$ÉkE MÖVEKSZJK A szocialista ipar termelését öt év alatt 48—50 százalék­kal, az állami ipar termelését pedig legalább 50 százalékkal kell növelni. Ezen belül a termelési eszközök gyártását 51—53 százalékkal, a fogyasztási cikkekét 42—44 százalékkal kell fokozni. ' 1 fö gépésztechnikust, 2—3 éves gyakorlattal Z fő kezdő gépésztechnikust vagy szakmunkásbizo­nyítvánnyal rendelkező lakatost felvesz a * PÉCSI PORCELÁNGYÁR. 66 573 —.I, i — A SZOVJETUNIÓ kilenc billió tonna széntartalékkal rendelkezik, ami a világ szén­készlete hatvan százalékának felel meg. Az Egyesült Ál­lamok széntártaléka körül­belül kétbillló tonna. — RÖPGYÜLÉST tartanak ma délután fél egykor a Sopiana Gépgyár öntödéjé­ben. A röpgyűlésén megem­lékeznek az öntöde dolgozói az SZKP kongresszusáról, s elmondják a kongresszus ese­ményeivel kapcsolatos véle­ményeiket. — MUNKAFELAJÄNLÄ SOKAT tettek a Pécsi Kesz­tyűgyár dolgozói az SZKP XXII. kongresszusának tisz­teletére. — GYŰLÉST TARTOTTAK szerdán a délutáni műszak­váltáskor a Pécsi Dohánygyár dolgozói. A röpgyűlés napi­rendjén az SZKP XXII. kong resszusa és az SZKP prog­ramtervezete szerepelt. — SZOVJET vendéget hívtak meg a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfor­dulójának megünneplésére a nyugati városrész C/l-es óvo­dájának dolgozói, a szülői munkaközösség és a kis óvo­dások. — AZ ÍRÓSZÖVETSÉG pécsi csoportja és a Jelenkor szerkesztőbizottsága 1961. ok tó bér 20-án 19 órakor vita­estet rendez Kende Sándor: Közel a mennybolt c. regé­nyéből. Vitaindító: Bükkösdi László. — 120 TENYÉSZSÜLDŐT kaptak az elmúlt héten a Ba­ranya megyei termelőszövet­kezetek. • • ■ • • *ri—IIERV -ARPA YEGI1IAB>B ^ (27.) Kis Péter felül, körülnéz. Tócsát keres a közelben, de az esőt elnyelte a föld. — Nincs — rázza csügged­ten a fejét. Teleki nagy erőfeszítéssel a könyökére támaszkodik, de a másik gyengéden visszafekteti. — Maradj nyugodtan ... Mit ugrálsz? Teleki oldalt fordul, és szót­lanul az összetapadt fűcso­mókra bámul. Megbékélve ki­rakja magából a reményeket. — Én meghalok, Péter... — sóhajt később csendesen, és feltartott fejjel az esőbe szi­matol. — Tudom, hogy meg­hallok ... A másik megrázkódik, le­hajtja a fejét. — Nem halsz meg te András. Teleki meglepődve, hálásan felnéz. Kis Péter hónapok óta nem szólította a keresztnevén. — Adj vizet Péter ... — Nincs víz. — Akkor lőjj agyon ... — Nem. Teleki az újjaival a száját gyűri, száraz szomjúság kínoz- . A világ már egybefolyt — ÚJABB KÉT BRIGÁD tett vállalást a szocialista bri­gád cím elnyeréséért a Pécsi Bőrgyárban. Az újonnan ala­kult két brigáddal huszon­nyolcra szaporodott az üzem szocialista brigád címért küz­dő brigádjainak a száma. — „A MODERN művészet kialakulása” címmel október 25-én 18 órai kezdettel elő­adást tart Tillai Ernő építész­mérnök a Városi Művelődési Házban. — 129 BARANYA megyei termelőszövetkezet csatlako­zott az őszi mezőgazdasági munkák mielőbbi befejezésé­re meghirdetett országos ver­senyhez. — KORSZERŰEN felsze­relt 2 tantermes általános is­kolát építenek Komló Kos- suth-aknán. Az új létesítmény terveit a Baranya megyei Tanács Tervező Irodája még ez évben elkészíti. — 4 VAGON paprikát szál­lított a MÉK részére a felső- szentmártoni termelőszövet­kezet. Rövidesen újabb 2 vagon paprika érkezik a szö­vetkezettől a kereskedelem részére. — TŰZ ÜTÖTT KI hétfőn éjszaka Pécsett, a Tábor ut­ca 3 szám alatti házban. A tüzet a kéménybe épített ge­renda okozta, és mivel » tűzoltóságot későn értesítet­ték, súlyos anyagi kár kelet» kezett. ** — 50 MÁZSA ementháli és 50 mázsa trapistasajtot ex­portál október 20-án NDK-ba a Baranya megyei Tejipari Vállalat. — HATVANEGY új.lakás építését kezdték meg Komlón a Gagarin utcában. — KORSZERŰ óvodát épí­tenek Zengővárkonyban. Az új létesítmény terveit , még eb ben az évben elkészítik. — A PÉCSI Orvostudomá­nyi Egyetem klinikái a ter­vek szerint 1962-ben 405 ezer ápolási napot teljesítenek. — 23 DT—54 és K—25 Ze- tor típusú traktorokat kaptak az elmúlt héten megyénk ter­melőszövetkezetei. — 6 TONNA ALMÁT vá­sáréit a pécsi MÉK a Bajai Állami Gazdaságtól. Kis Péter csodálkozva nétz a halott cimborát. Nem akarj; elhinni, hogy meghalt Rángatja rajta a ruhát. Beszél hozzá* Rákiabál. Elkeseredve lökdösi, de a karikalábú már nem mozdul Sokáig csüggedten, csalódot tan üldögél a halott katona mellett, mint akit megloptak Nézelődik, de semmit se lát Veronika hangját sem haliba Nem törődik semmivel. Bor­zsong a háta, és keserűen — amilyen keserűséget csak a szikár, hallgatag emberek érez hetnek — a halállal letakart Telekit tartja az ölében. Hazugság minden. Hazugság, hogy a hegy mögött van a léc­kapus ház. Hazugság hogy a szakállas őrvezetőnek mostoha fia volt Hazugság, hogy a mű­fogú ezredes támadását kiterí­tették a síkságra. Hazugság, hogy Teleki sírt, amikor a kis fekete vonat kigurult az állo­másról. Nagy, értelmetlen hazugság ez a háború. összefolyt tekintettel bá­mulja a karikalábut. Sáros ba­kancsát, szemén a szürke ár­nyékot. Később a hideg cimborát a karsóalakú sziklára emeli, on­nan a vállára rángatja, és a kövekbe kapaszkodva elindul a kéttornyú templom felé. Megy, mintha a halálba menne. Útközben sűrűn csóválja a fejét. "V Közlemények V Tudományos ismeretterjesztő Társulat értesíti az érdeklődőket, hogy a Filmművészeti Kör előadá­saira bérletek válthatók a TIT helyiségében. A következő Film- művészeti kör előadása vasárnap délelőtt 11 órakor a Petőfi mozi­ban, délután fél 3 órakor a Kos­suth moziban lesz. A Magyar Elektrotechnikai Egye­sület pécsi csoportja rendezésében október 20-án, pénteken délután $él 6 ÓT—1 kezdettel, Janus Panno­nius u. 11. szám alatt, a TIT klub­termében. Timár László oki. gé­pészmérnök (EVITERV főmérnökei Kisfogyasztói berendezések érintés védelme címmel előadást tart. Áramszünet lesz 19-én. 20-án 7— 16 óráig az alábbi utcákban: Ma­dách Imre u., Hargita u.. Petőfi u., József A. utcák által behatárolt területen, József Attila u. Petőfi, utcától a Madách Imre utcáig, Szilágyi utca 2—18. Kedvezőtlen időjárás esetép az áramszünet ei? man4 Neon világítás — kis hibával N agyon Örültek a szigetváriak, mikor 1960 decemberé­ben községükben a helyi MEGYE VILL-ki rendeltség modern neonvilágitást szerelt fel a központi utcákon és. a Zrínyi téren. Az örömbe azóta egy kis üröm is vegyült. A kezdetben még jól működő lámpák azóta „vesztettek” lényükből és most már a felszerelt lámpáknak csak a fele világi*;. De ami a jó lámpák világítását illeti, az sem kielégítő. Van olyan lámpa, amely „csak” kis fénnyel világít, van olyan lámpa, amely „csak” vibrál, és van még egy fajta, amely időközönként meggondolja magát, hol felgyullad, hol elalszik. Ilyen fajta van legtöbb, ami bizony nem kellemes, mert a körülötte la­kók élvezik ennek „kellemes” oldalát. Talán lehetne ennek a' jelenségnek az orvoslására valamit találni. Nem vagyok szakember, de azt hiszem, a csövek kicseré­lésével ezt a jelenséget meg lehetne szüntetni. Ha pedig nem, akkor gyerünk vissza a régi lámpákkal, mert ha nem is Vol­tak szépek, de legalább állandóan világítottak. . r ti - Rajczy Lajos m bait. Tántorog, csúszkái, és né­ma türelemmel hallgatja Ve­ronika hangját a hegy mögül. A síkság már üres, csak a halál sétál a kifordított fede­zékek között. Kapkodó neszek­kel pattognak a géppuskalöve- dékek. de Kis Péter nem áll meg. Viszi az ösztön. A márványbánya bejáratánál eldönti őket egy közelii akna légnyomása. A sziklák közé hem pered­nek. Teleki legurul a válláról, és egy korsóalakú szikla mel­lett arcra borul. Kis Péter vár, megint erőt gyűjt. Kimerüitten lógatja a fejét, majd Teleidhez kúszik. — Segíts magadon egy kicsit András... Támaszkodj a kő­höz, majd felveszlek... — li­hegi csapzottan. Kinéz a sziklák közül, és bá­torítóan mosolyog. — Nincs már messze a temp­lom ... mindjárt ott leszünk — és homlokáról csapkodva törli az izzadtságot. Teleki András nem váüaszol. Bakancsa messze kinyúlik a köpeny alól, a melle horpadt, és a sisak eltakarja az arcát. Kis Péter lehajol és átfor­dítja. 1 — A kezeddel kapaszkodj a nyakamba, vagy ide a köpeny- : gallérba ... Hallod András, ] úgy majd könnyebb lesz — 1 rendezgeti a karikalábut, és amikor a karját a másik háta 1 alá fekteti, akkor látja, hogy releki András szeme egyhely- i ben áll. MeghaBfc előtte csak hangokat érez. Sűrű, nehéz ködből érkező hangokat, és csökönyösen vár­ja a kulacs fehér vizet vagy a megváltó puskagolyót. Kis Péter feltápászkodik. Minden mozdulata súlyos és fáradt. A hátára emeli a ka- rikalábut, — Péter; — kiabál Teleki kétségbeesetten. — Tegyél le! Hallod? ... Tegyél le! Kis Péter dühösen krákog. — Nem teszlek. — Meg akarok halni! — Nem halsz meg. — Elég volt! Én már . . nem akarok haza menni .. . Kis Péter nem válaszol. A súlyos, háborús teherrel a hátán imbolyogva, nehéz moz­dulatokkal csúszkál a kis göd­rök között. Nem teszi He, nem hagyja el Teleki Andrást. Ci­peli, húzza a kihűlő csontokat a sárban — akár van értelme, akár nincs értelme. Amit el­kezdett, azt végrehajtja, még­ha belepusztul is. mert a nyo­morult embert sorsára hagyni , bűn. Ereje már alig van, de va- ’ larni ősi férfiösztön tarja a de- 1 rókát, eroefi a fejét, visa a iá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom