Dunántúli Napló, 1961. október (18. évfolyam, 232-257. szám)

1961-10-19 / 247. szám

19«. OKTÓBER 19. NAPLÓ Kévekötő-aratógéppel vágják a kukoricaszárat Terehegyen Egy nap alatt 31 asszony munkáját végzi el a gép Azonnal besilózzák a szárat Szokatlan látványnak vol­tunk tanúi szerdán a terehegyi Búzakalász Tsz határában. A kukoricatörő asszonyok és a szántó traktor szomszédságá­ban egy közönséges kévekötő aratógép rótta a sorokat a csu- taföldön. Az ügyes gépkezelő irányításával ez az öreg ki- szuperált „Knotek” olyan für­gén és otthonosan mozgott a kukoricaföldön, mint nyáron a legszebben beérett búza­táblán. Jó darabon elkísértük a gépet és semmi kétség, tö­kéletesen dolgozott. Három kukoricasort fogott be egy­szerre, a szárat tőből levágta és kévébe kötötte. A szokatlan megoldásra Ros- kó Zsigmond tsz-elnök az egyébként ragyogó ötlet ki­agyalója szolgált magyarázat­tal. Elmondta, hogy ötlete nem új, már néhány évvel ezelőtt kísérletezett a módszerrel, s bár akkor jóval erősebb volt a kukoricaszár, 50 holdat mé­gis sikerült levágni gabona aratógéppel. S az is igaz, hogy ez nem egy ' korszakalkotó újítás, hiszen bárkinek eszébe juthat és kipróbálhatja, ennek ellenére senki nem próbálta ki, egyedül a terehegyi tsz, és sikerrel. Mivel a tsz-nek nincs saját aratógépe, néhány nap­pal ezelőtt kölcsön kértek egy kiszuperált öreg Knotek-et a Siklósi Állami Gazdaságtól. Amikor megmondták, mire kell, a siklósiak csak a fejüket csóválták, nehezen fog az mennni... — mondván. De a gépet odaadták. Az elnök utasítására lesze­relték a gép minden második motolla lécét s beálltak a táb­lába. Tekintettel a szárazság­ra, a kukoricaszár meglehető­sen vékony, bár a csőterrrtés nem mondható rossznak, 25— 30 mázsa holdanként. A hib­rid kukoricánálc azonban ál­talában nem túl magas és nem is erős a száruk s a gép köny- nyen levágta és kévébe kö­tötte. Az aratógép azóta is szünet nélkül dolgozik, napi teljesítménye 8—10 hold szár levágása és kévébe kötése, ez kb. 31 asszony egy napi mun­kájának felel meg. A hét vé­géig előreláthatóan 100 hold szárat takarít be a gép, amit azonnal besilóznak. Hiszen az egész ötlettel ez a céljuk, a most még kitűnő minőségű ku­koricaszárat ebben az állapot­A pécsi járás az első a szerződéskötésben Egyre több termelési szer­ződést köt a baranyai tsz-ekkel a Szövetkezetek Baranya me­gyei Értékesítő Központja. A járások közül eddig az első he­lyen a pécsi járás áll. Két nap alatt megkötötték a burgonya szerződési terv negyven szá­zalékát. A zöldség szerződé­sek megkötésének munkájá­ban is a pécsi járás az első, ó4 százalékos teljesítéssel. A második a mohácsi járás, ered ménye huszonhét százalék. Uj- burgonyából az első a pécsi járás hatvan, a második a szi­getvári járás ötven százalék­kal. A közelmúlt napokban szer­ződéses termelést vállaló ter­melőszövetkezetek között van a mecsekaljai Mecsek Gyön­gye Tsz. ahol negyvenöt ka­taszteri hold korai zöldség szál litását vállalták. A bakonyai szövetkezeti gazdák mintegy 20—30 hold korai zöldborsót akarnak termelni. A kémesiek 90—100 holdra növelik kerté­szetük területét, szemben a ré­gi ötven holddá!. Ugyanekkora területen kívánnak zöldpapri­kát. paradicsomot és korai kel­káposztát termeszteni a homo- rudi Kossuth Termelőszövetke zet tagjai. A pécsi járási ta­nács mezőgazdasági osztályá­nak és a MÉK termeltetési ősz táiyának véleménye szerint mintegy száz holdas öntözéses kertészetet lehet létesíteni a k.ozármisienyi tsz-ben is. Az ott lévő halastó nagyszerűen kihasználható ezóróíejes öntö­zésre. . -ins. statt? J.' ban besilózni. A tsz viszont munkaerőben szegény, össze­sen 31 gyalog erővel rendel­kezik a növénytermesztésben, így a szárat az asszonyok he­tekig vághatták volna. A szár pedig már olyan száraz, hogy a szél fúvására is eltöredezik a levele, gyorsan kellett tehát intézkedni. A kévekötő aratógép olyan jc munkát végez, hogy elhatároz­ták, meg is veszik az állami gazdaságtól. A munka így jó ütemben halad a tsz-ben. A terehegyiek, akik tavaly min­dig az utolsók között kullog­tak, most befejezték az őszi árpa-vetést, sőt az már ki is keit, már két hete kiszedték és elszállították a burgonyát és a napraforgót. Letörtek a kukorica felét és a szárvágás­sal mindenütt a kukoricatörő asszonyok nyomában járnak. A szárvágó gép után közvet­lenül jár a szántó traktor, az­után pedig a vetőgép. Egye­dül a kukoricaföld nyirkos és porhanyó valamennyire, ezért az eredeti tervüktől eltérően ebbe vetik az őszi búzát. Az árpájuk már itt-ott kel, de en­nek nem nagyon örülnek, mert eső nélkül könnyen tönkre mehet. A terehegyiek jó munkaszer­vezése és a kukoricaszár ötle­tes betakarítása jó például szolgálhat a többi hasonló gonddal küzdő tsz-nek is. Ahogy Roskó Zsigmond el­mondta, ez az aratógép alkal­mas minden fajta hibrid ku­korica szárának levágására, hiszen ezek a fajták különösen az idei szárazságban 180—200 centinél nem magasabbak. Nagy előnye a gyors munka és az, hogy a szárral együtt a nagyobb gazokat is levágja és kévébe köti, így a tarló tisz­tább lesz, mint kézi szárvágás után. Az értékes kukorica­szárat a terehegyiek besilóz­zák, saját állományuk szükség­letén felül a felsleget is. — Rné — Űj vájártanuló-otthon épül a Rigóder-tetón Több mint 18 millió forintos beruházással készül el a MŰM 508. számú Vájártanuló Inté­zetének új otthona. 1962-ben kezdik el az ötszintes főépü­letből és három más épület­UtytyQH kUet U&zafaU a ej és hatásos gyógyszer, a lobelin Mint közöltük* kétnapos anti­alkoholista, antinikotinista tudományos ülést tartottak Pécsett. Ennek során hang­zott el dr. Wiltner Willibald* nak, a Kékestetői Állami Gyógyintézet főorvosának előadása: A dohányzásról va­ló leszoktatás sikeres módszere címmel. Cikkünket az elő­adás alapján írtuk meg. , Neves orvosok és ku­tatók foglalkoznak a dohány­zás ártalmaival világszerte. Közéjük tartozik Hammond, a ri'eVes' amerikai -kutató is," -aki 22 ' ezer" statisztikus- segítségé­vel óriási ányágot gyűjtött öss2e. Csaknem 188 ezer' '50— 69 év közötti dohányos és nem dohányos ember ádatáit viz# gálták meg. A tanulság elszo­morító a dohányosok számára. A vizsgált időszak alatt 68 százalékkal több dohányos em­ber halt meg, mint nem dohá­nyos. Ez a szám napi 1 cso­mag cigarettára vonatkozott. Napi két csomag esetén már 123 százalékkal több dohányos halit meg, mint a nemdohányo­sok átlagos életkora alapján várni' lehetett volna! A dohá­nyosok halálának fő okai: ko­szorúér-megbetegedések (52,1 százalék), tüdőrák és egyéb szervek rákja voltak. A dohányzás tehát megkurtít ja az ember életét. A fentiek többé-kevésbé is­mertek a cigaretta- és pipa- barátok körében. Mégis: a dohányosok száma nem csök­ken. Hogy egészen pontosak He­gyünk, kétféle dohányost lehet megkülönböztetni. Az egyik cső port számára a dohányzás csak elfoglaltság, babrálás és sport, ök a „kocadohányosok”. A má sik csoport már más. Nikoti­nista, narkomániás, igen nehe­zen válik meg a napi cigaretta adagjától, vagy le sem szokik róla. Hammond és társai azt tapasztalták, hogy a narkomá- niásoknak csak 2,4 százaléka hagyta abba a dohányzást, amikor felvilágosították, 62,5 százalékuknál komoly egész­ségügyi ártalomra volt szükség ahhoz, hogy lelkierejük legyén hozzá. Ennek ellenére is tenni kell a dohányzás ellen. A leszoktatás régebbi mód­szerei — ezüstnitrát-ecsételés, menthol, stb. — nem voltak elegendők az akaraterő és el­határozás támogatására. Sze^ rencsére van egy újabb ellen­szer, a lobelin, amely sok si­kerrel kecsegtet bennünket. A lobelin növényből készített kivonat. Egy külföl­di tudós, Dorsey alkalmazta először. A tudós ugyanis azt tapasztalta, hogy az indiánok a lobelia inflata leveleit rág­csálják, füstölik, a, ,dohányzás helyett, > A Kéíkestetói Állami Gyógy­intézetben sikeres kísérleteket folytattak a lobeldnes kezelés­sel. Módszerüket a következők ben lehetne összefoglalni: Részletesen felvilágosították a betegeket a dohányzás ártal­mas voltáról és megkérdezték, nem kívánnak-e leszokni róla? Igenlő válasz esetén lobeldnes kúra alá fogták a beteget. Kezdetben injekció útján jut­tatták a hatóanyagot a szerve­zetbe. A betegeket nem tiltották a dohányzástól. Azt mondták nekik: kívánságuknak megfe­lelően. füstöljenek tovább, de ha nem ízlik, ne erőltessék. Ne keressék a dohányosok tár­saságát, közöljék ismerőseik­kel az elhatározásukat. Ha a napi adagot csökkenteni akar­ják, ne vegyenek és ne tegye­nek zsebre a szándékoltnál több cigarettát. Első tapasztalat: a lobeldnes kezelésben részesített dohá­nyosak túlnyomó többségének nem ízlett a cigaretta. Büdös, émelyítő, fűizű és keserű lett számukra. Ritkán gyújtottak ró. és egy-két szívás után köny nyüszerrel eldobták a cigaret­tájukat. A kezelést akkor tekintették eredményesnek, ha a beteg a dohányzást teljesen abbahagy­ta, legalábbis 25 százalék alá csökkentette r| pi megszokott dohányadagját. összesen 115 embert kezel­tek. Ebből teljesen leszokott 42, vagyis 36,5 százai éle. Napi 25 százalék aló csökkentette 64, vagyis 55.6 százalék. Mindösz- sze 9 egyénnél, tehát alig 8 százaléknál maradt változatlan a helyzet. Hogy a kezelés tartósságá­ról is meggyőződhessenek, a kékestetői kutatók több mint egy éves kapcsolatot tartottak fent azokkal a betegekkel, akik a. kúra utón elhagyták a gyógy intézetet. A Válaszokból azt tapasztalták, hogy az előbbi számok nem változtak lényege sen. S ha már itt tartunk, neun érdektelen megjegyezni, hogy a dohányzás abbahagyása után javult a betegek állapota is: csökkent a köpet és növekedett a testsúly. Összegezve az ered­mények alapján megállapítha­tó, hogy az emberek nagy szá­zaléka leszoktatható a dohány­zásától. A kékestetői orvos ezért javasolta, hogy gyártsunk lo- belin-tablettákat (sokkal elő­nyösebb a lobeliin-injekciónál!) és tegyük hozzáférhetővé a nagyközönség számára. — Magyar — egységből álló modern kivite­lű otthon építését a Rigóder- tetőn. A 400 fős vájártanuló otthon tanuló és hálószobák­kal. könyvtárral, társalgóval. 8 tanteremmel s a hozzá szüksé­ges szertárakkal, valamint kul­túrteremmel, tornateremmel és tornaudvarral lesz kiképezve. A központi fűtéssel, orvosi rendelővel és betegszobákkal ellátott nagyszerű létesítmény egyik színfoltja lesz a város­nak, illetve a Mecseknek, miután a Kakukk csárdától a Flóra pihenőről, a Havi hegy­ről. sőt Meszesről is nagyszerű rálátás válik lehetővé. ^ %» Szüreti Jelentések sz országból Kitűnő minőségű, egészséges az ezerjó, a rizling és a szürkebarát Szüretelnek szerte az alföldi és a hegyvidéki szőlőkben. Borbás Lajos, a Földművelés- ügyi Minisztérium szőlő- és gyümölcstermesztési igazgató­ságának vezetője tájékoztató­jában elmondotta, hogy az őszeleji termésbecslésekhez képest a szüret jobbnak mu­tatkozik. Különösen a cseme­geszőlő-fajták sikerültek az idén. A szakemberek szerint a Saszia .évtizedenkint egy- szer-kétszer ad az ideihez ha­sonló bő és minőségileg is ki­tűnő termést. Igen jók a tél­álló csiriszőlő-ültetvények terméseredményei is. A borszőlőfajták elsősorban az átlagosnál jobb minősé­gükkel, egészséges bogyó­jukkal tűnnek ki. Csapadékosabb években pél­dául az ezerjó október köze­pén már erősen rothadt, az idén szinte veszteség nélkül érte meg a szüretet Az ezer­jó cukortartalma országos át­lagban húsz fok körül van, ami legalább 3 fokkal jobb az átlagosnál. A hegyvidéki bor­szőlők a szárazságot jól tor­i’ ték, s a hozamuk is a legtöbb helyen kielégítő. A sík-vidéki szőlők, elsősorban Kecskemét- környék sívóhomokos talajain a kelleténél korábban vesztet­ték el lombjukat s így a ter­mésük — mennyiségileg — gyengébb a szokottnál. Az ezerjó és a kadarka az alföldi tájakon is 18—20 mázsát ad holdankint, a cukortartalom pedig a húsz fokot is megha­ladja. " Badacsony vidékén szép, egészséges a rizling, a tra­mini és a szürkebarát. A mennyiség kielégítő, a cu­kortartalom 22—23 fok körül van. Tokaj hegyalján ugyan­csak jóminőségű és egészséges a szőlő, a termés közepes, az aszúsodáshoz azonban csapa­dékra lenne szükség. — NAGY MENNYISÉGŰ ezüst- és kőhársat vásároltak fel az idén Baranyában a a körzeti fmsz-ek. A Herba­ria Szövetkezeti Központ min den évben rendszeresen vá­sárol a megyétől hársfateáU Akiket nem ér meglepetés Bevált a családi tervezés — Háromezer forint havi kereset k^áár mindenki megkapta a ,T| neki járó búzát, árpát, burgonyát \a belvárdgyulai termelőszövetkezetben. Törik már a kukoricát is és így nem­sokára mindenki a padlásra viheti, amennyit kért belőle. Igen, amennyit kért. Mert a belvárdgyulai Közös Üt Tsz- ben minden család megtervez­te, hogy mennyit dolgozik az év végéig, és természetesen azt is, hogy mennyi pénzt és mennyi termést vár a munká­jáért. Kocsis József növényter­mesztési brigádvezető a terve­zett 500 munkaegység ellen­értékeként 10 mázsa búzát, 10 mázsa árpát, évi 700 liter te­jet, 5 mázsa burgonyát és 35 mázsa kukoricát kért. Kocsis József a termények mellett február, március, áp­rilisra 200—200 forint kész­pénzt, májusban 400 forintot, júniusban 1000 forintot, jú­liustól novemberig ugyancsak havi 200 forintot kért. Eddig meg is kapott mindent. Ha csak a tervezett 500 munka­egységet teljesíti, akkor is év végén még 2170 forintot kell kapnia. Ennyit legkevesebb, mert a tsz-ben 35 forint a ga­rantált munkaegység értéke, de többet fizettek már tavaly is, tavalyelőtt is. A Szikszai-család pénzt egy­általán nem is kórt a termelő­szövetkezettől, csak terményt. Tavaly két hízott marhát, meg 6—8 sertést adtak el és így nekik a terményre nagyobb szükségük van. Szikszainé két lánya 8 hold kukorica, 800 négyszögöl cukorrépa, 800 négyszögöl takarmányrépa, 800 négyszögöl burgonya meg 2 hold napraforgó kapálását vállalták. Természetesen ez még nem teszi ki a vállalt 700 munkaegységet, így ahogy a munka megkívánta, a széna­gyűjtésben, aratásban, csép- lésben is részt vettek. A 20 mázsa búzát, 14 mázsa árpát, 1200 négyszögöl lucernát meg ugyanennyi rétet a három kocsi polyvával együtt meg­kapták. De huszonöt ipázsa ta­karmányrépát és 49 mázsa csöveskukoricát is kapnak még. — Tessék elhinni — mondta a két testvér —, olyan sokat kapáltunk, hogy azt el sem le­het mondani. Igaz, nem szó­lunk egy szót se, megkaptuk érte mindazt, amit kértünk. Mivel édesanyám fájós lábú, gondolkodtunk, hogy jövőre kevesebbet vállalunk, de az­tán láttuk, hogy mégiscsak elgyőzzük. Tudjuk, ha többet akar keresni az ember, többet is kell adnia érte. C bben a tsz-ben mindenki E jól keres, aki dolgozik. Előzetes számítások szerint Erdorf Jakabnénak, a tsz idős sertésgondozójának az évi ke­resete meghaladja a 34 ezer forintot. A 10 mázsa búza, 8 mázsa árpa, 30 mázsa kukori­ca és 2 mázsa burgonya mel­lett a tervezett 500 munkaegy­ségért 10 ezer forint kész­pénzt is kórt Erdorfné. Mivel a jól gondozott sertések a vá­rakozáson felül gyarapodtak, minimális volt az elhullás, s ma már százzal több munka­egysége van a tervezettnél. Így aztán 10 ezer forint he­lyett 15 ezer forint készpénzt kért a tsz-től házvásárláshoz. Még a napokban ki is fizették neki, hiszen van fedezet, futja a munkaegységből. Nemcsak Erdorf Jakabné. de nagyon sok ügyes asszony keres jól a tsz-ben. A tsz-elnök Fischer Ferenc, de a tagság is azt mondja, be­vált a családi tervezés. A szö­vetkezet és a tagság egyaránt jól jár. A tsz vezetősége pontosan tudja, hogy mennyi munkára számíthat, és a tagok pontosan tudják, mennyit kapnak mun­kájukért. Szép a belvárdgyulai határ, hiszen minden mező- gazdasági munkát időben el­végeztek. Ez nem csupán a bel- várdgyulaiak szorgalmának, de a jó munkaszervezésnek is köszönhető. A közelmúltban a belvárdgyulai családi terve­zésről készült brosúra szerint az elmúlt egy-két év alatt 23 kombináltszoba berendezést, 8—10 Pannónia motorkerék­párt vásároltak a faluban. Két tsz-tag már gépkocsit is igé­nyelt, s az újonnan épülő há­zak mellett csinosítják, tata­rozzák a régit. C rdorfné a saját bevallása szerint mindig sokat dol­gozott életében le ennyit még soha nem keresett, mint a szö­vetkezetben. Jövőre ismét úgy tervez, ahogy az idén. Csak annyit vállal, amennyit becsü­lettel elbír, s amit azon felül sikerül elvégezni, az neki is, a szövetkezetnek is egyaránt hasznot jelent. — W — «

Next

/
Oldalképek
Tartalom