Dunántúli Napló, 1961. július (18. évfolyam, 153-178. szám)

1961-07-01 / 153. szám

6 N APtö 1961. JŰLIÜS L Helyesírást, számtant gyors eredménnyel tanít, pótvizsgára ké­szít tanárnő. Megye n. 11., földszint jobbra __________________A 9382 Asztalos tanulót fel­veszek. Felső-Vámház utca 33 sz. A 505 Belvárosi kettőszobás gáz, víz bent, laká­som cserélném hason lóra, vagy egyszoba összkomfortosra*. Ér­deklődni: Ágoston tér, újságosnál. L 9356 Gyors- és gépírást, helyesírást, matema­tikát tanítok. Általá­nos iskolás előkészí­tését vállalom. Ho­mok utca 3 sz. A 14268 Felsőszentmártoni Ve gyes KTSZ építőipari technikust keres azon nali felvételre. Jelent­kezés: Felsőszentmár- ton. Fő u. 10 sz. A 334 Bukott vagy gyenge alsótagozatos gyé­rnek korrepetálását elvállalom. „Szorga­lom” jeligére Sallai utcai hirdetőbe. A 3969 Kubikosokat keres Baranya megyei Épí­tőipari Vállalat azon­nali belépésre. Jelent kezes a munkaügyi osztályon. Pécs, Rá­kóczi út 56 sz. A 9359 Nyugdíjas komlói la­kásomat elcserélném szoba, konyhás pécsi­ért, vagy szőlőben, gyümölcsösben laká­sért. könnyebb mun­kát, gondozást válla­lok. Érdeklődni: Te­lefon: 25-65. Z> 549 Belvárosi háromszo­bás lakásomat elcse­rélném két kisebbre, esetleg egyszoba hal­losra. Telefon: 55-78. L 546 Budapesti kétszoba, összkomfortos laká­somat elcserélném pécsi hasonlóra, vagy egyszoba hallosra, — Telefon: 55-78. __________________ Tj 545 E lcserélném belvárosi háromszobás emeleti lakásomat kétszer szó ba, konyhás, mellék­helyiséges lakással. — József utca 3. Ugyan­ott cimbalom és gya­korló zongora eladó. JV_____________L. 599 V idéki diáklányt tar­tásra felveszek. Zon­gora van. Légszesz­gyár utca 3. I. em. 3. ___________________L 534 E lcserélném kétszer egyszoba, konyhás, mellékhelyiséges la­kásomat hasonlóért, vagy megfelelő há­romszobásért. Tóth, Tettye utca 44/1. Ér­deklődés: öt óra után L 525 Elcserélném ksészer egyszoba, konyha, éléskamrás lakásomat kétszoba, konyha, éléskamra, előszobás lakásra. Megtekinthe­tő: Torda utca 13 sz. délután. L 9351 Belvárosi kiettőszoba, hallos, személyzeti­szobás lakásomat el­cserélném egyszoba összkomfortos belvá­rosi lakással. József utca 8. I. em. jobbra. L 9347 Elcserélném házfel­ügyelői szép szoba, konyha, előszoba, élés kamrás lakásom ha­sonló főbérletiért. - Petőfi utca 65 sz. L 9380 Elcserélném 3 plusz személyzeti szobás, összkomfortos laká­somat földszintes, leg feljebb első emeleti, nagyméretű, kettőszo bás, összkomfortos lakásért. Hertel endy, Igló utca 1 sz, L 9379 Idős asszony lakást adna eltartásért. — Ajánlatot „Nyugalom’ jeligére Sallai utcai hirdetőbe. L 9376 407-es Moszkvics négy sebességűt azonnali készpénzért megve­szek. Jelentkezés ko­csival vasárnap reg­gel 7-től 9-ig. Pécs, Ipar utca 5 sz.­G 349 Üzemképes Tátra sze­mélygépkocsi eladó, Erzsébet község pécs- váradi járás. Storck. G 9331 Wartburg: gépkocsi jó állapotban és kétsze­mélyes keveset hasz­nált rekamíé eladó. Könyök utca 16 sz. G.519 Zongora, rövid, ke­reszfrhúros, bécsi bér­be adó. Athinay u. 36. Megyeri útnál. V 544 Vennék beépíthető fürdőkádat. Keszthe­lyi, Anna u. 22. I. em Telefon: 47-81. _____ A 557 H alványzöldre fénye­zett kombináltbútor 2 rekamiéval és bontás­ból ajtó tokkal eladó. Lánc u. 21 6Z. 5 után. _________ A 554 Szép gyermekágy matraccal és egy Ids kerek asztal eladó. Ungvár u. 15. (Megye- ri útnál.) A 553 Eladó egy pénzszek­rény (Wertheim kasz- sza) kettes számú. Szigeti u. 1 sz. A 548 Egy fehér steppelt sportkocsi és egy két- fóS ■'é'Tszekrény el­adó. Csillag utca 22. Telefon: 40-44. _____ A 547 Négykerekű kézikocsi olcsón eladó. Pécsi Bádogos KTSZ Pécs, Kossuth Lajos u. 63. ____ A 540 A gyneműs láda eladó. Madách Imre u. 15., ajtó 3.___________A 9312 E ladó 12 kalapácsos daráló 4 LE és 12 LE villanymotor. Rácvá­ros, Mária u. 6 sz. (Sporer malom) Vár­helyi___________A 9315 H álószobabútor, kony hagamitúra, ágyak, szekrények, rekamiék varrógép, könyvszek­rény. pámásszék, vit­rin, toalett-tükör, sub lót, székek, asztalok Báránynál, Hal tér 1. Vásárkor nyitva. A 9325 Szalagfűrész — gatter üzemképes állapotban eladó. — Egyetértés MTSZ. Téseny. A 14230 Szülészeti klinika mel lett, a Fekete út kö­zepénél, 500 négyszög­öl szőlő eladó. Károly. I 524 Szoba, konyha, kamra és fürdőszobából álló új családi ház, beköl­tözhetően eladó, új­szerű személygépko­csit átveszek. Mező­szél u. 14. I 517 Azonnal beköltözhető szép szoba, konyhás ház, szőlő, gyümöl­csössel eladó. Háttá, Nagy-Szkőkó 37/4. I 513 Kisebb szőlőt, lakható épülettel, életjáradék­ra vagy részletfizetés­re vennék Némi kész­pénz is van. Cím: Hrabovszki Ilona, Pécs, Rákóczi út 1. ___________________I 9304 Sarokházhely (153 n- öl) eladó a nyugati városrészi betonút mellett. Rákóczi út 47. du. 6—7 között. ‘ I 14275 Hol mivelSifiBnli at &zálak ázzunk* ? Munkácsy nagy képer­nyős televízió, kettő­szobás, kertes családi ház eladó. I. kerület, Álmos utca 10 sz. A 9340 Eladó női Singer var­rógép. Pécs, Citrom utca 14 szám. A 535 Schmidka zongora áron alul eladó. du. 5—8-ig. Rákóczi út 39/1, Magyar, _______ A 530 É pületfa. deszka, cse­rép eladó. Ürög 79 sz. __________ A 522 V eszek csőgamitúrát, rekamiét, modem hár masszekrényt, kétaj­tós szekrényt, sezlont, fotelágyat, sublótot, matracot, sodronyt ágybetéteti íróasztalt, éléskamra állványt, fehér márványlapot. Bárány, Hal tér 1 sz. A 532 Eladó hálószobabúto­rok, konyhaszekré­nyek, asztalok, ágyak matracok, háromajtós szekrény, iratszek­rény, ebédlőszékek, gyermekágyak, szek­rények, — Keltáinál, Rákóczi út 48 sz. _____ A 526 H álószobabútor 4200 Ft-ért eladó. — Cím: Tompa Mihály u. 48. A 514 Rizlinget még vásá­rolhat Szabóéktói 18 8 Ft-ért. Rácváros 38 sz. A 512 Figyelem! Kabát, kosztüm alakítást, for dítást most készíttes­sen Könczöl női di­vatszalonban. Péq?, Rákóczi út 40/1. Tele­fon: 25-35. V 527 Elcserélném utcai szó ba. konyha, éléskam­rás Zsolnay Vilmos utca 33. alatti laká­somat 2 szoba, kony­ha, él és kamrásért a budai részen. Érdek­lődni szombaton 8—11 óráig, vasárnap egész nap, hétfőtől 2—6-ig. _ ___________ L 549 K ettőszoba. konyha, fürdőszoba, éléskam­rás lakásomat elcse­rélném kettőszobás, hallos. összkomfor­tosba, csak belváros­ban. Cím: Kossuth L. u. 62. I. em. — Bárány.__________L 521 Ü res szobát keresek, vidékit adnék érte, ahol gazdálkodni le­li vagy idős asz- szonyt lakásért gon­doznék. Ajánlatokat: Sailai utcai hirdető­be „Nyugodt otthon” _______2-__________L 9402 S zentesi egyszoba Összkomfortos laká­somat elcserélném hasonló pécsiért. Ér­deklődni: Pécs Tettye utca 1 sz. Cseresnyés. __________________L 336 E lcserélném alagsori utcai nagyszoba, nagy konyha, éléskamrás olcsóbérű, főbérleti lakásomat hasonlóért, esetleg házfelügyelői­ért. Ajánlatokat „Ol­csó” jeligére Sallai utcai hirdetőbe. _________________L 14256 E lcserélném belvárosi földszintes, kettőszo­bás. összkomfortos lakásomat belvárosi hasonló emeleti kettő szobás összkomforto­sért. Sörház u. 12 sz. Illés. ____________L 9333 V eszprémi belvárosi szoba, komfortos la­kásomat elcserélném pécsi hasonlóért. Ér­deklődni: du. 5 után. Felső-vámház u. 31. S*roon.__________L 354 U rr«5 vagv bútorozott albörWf srobát kere­sek. kon vb a használat tál. — ..Hárman va­gyunk” jeligére a Sál Iái utcai hirdetőbe. Sm 352 Tüzifafűrészelés Ta­más Kálmán, Telefon: 39-91. V 486 Alsó-Bélatelepen nya­raló azonnal kiadó. Telefon: 18-30. V 358 2 darab kb 1x1,10 mé­retű négyszámyas használt ablakot ven­nék. Telefon: 43-76. __________________A 510 H álószoba, kombinált szekrény fizetési ked­vezménnyel eladó. — Klein asztalos, Felső- Vámház utca 33 sz. __________________A 507 1 4 pár szarufa, léc, cserép, gerendák el­adók. Kiskassa 14, ________ A 496 S zputnyik gyermek- kocsi eladó. Telefon: 60-35. A 9330 Szép. olcsó sötét bú­torok eladók, háló­szobabútor, konyha­bútor, félháló. ágyak, sezlon, dívány, aszta­lok, toalett-tükör, éj­jeliszekrények, páros­szekrények kaphatók vásárkor is. Megyeri út 6 sz. Bútorüzlet. A 9370 Ujvonalú. sötét ebéd­lőbútor olcsón eladó. Vasas EL 53. Gál. A 9384 Vennék svéd vagy orosz hűtőszekrényt. Petőfi u. 35. fszt. 3. A 9381 Három ürmét er tűzifa háztartási jégszekrény eladó. — Móricz £sig- mond u. 3 sz. A 9375 Feles fiúkerékpár 3fö> forintért eladó. Toldi Miklós u. 8. n. em. A 356 Ház 3 szoba; 2 kony­ha, éléskamra, pince, 1 szoba, 1 konyha be­költözéssel, 55 ezerért eladó. Pécs, Mindszent u, 18. Gyarmati. I 561 Donátusi kápolnától 5 percre szőlőrész, gyü­mölcsfákkal, termés­sel, házhellyel eladó. Pécs, Ilona u. 10. Te- Leky. ______________I 511 E lcserélném, eladom Pécs legjobb termő vi dékén, Szt Miklós leg­szebb helyén, gazdál­kodásra is alkalmas szőlőmet balatoni v. harkányi nyaralóért, esetig személygépko­csiért 18-55. Molnár, Megye u. 8—10. I 509 Szőlő Máriában, 1000 négyszögöl, épülettel, kúttal, villannyal, fel­szereléssel, 1000 négy­szögöl épület nélkül, kúthasználattal, fel­szereléssel eladó. Drá- gon yi, Pécs, Szent Im­re utca 2. Telefon: 51-20. I 504 Beköltözhetően eladó Pécsszabolcs, Szabó István u. 42. sz. csalá­di ház, 2 család részé­re is megfelelő, fele­részben is megvehető. Fizetési könnyítéssel. Érdeklődni: du. 2-től. 31-es buszjárat, Bánó­in! úti. buszmegállónál. I 495 Beköltözhető* szép, 2 szoba, nagy konyhás, utcai házrész, olcsón eladó. Marx u. 27. I 14270 Kettőszobás családi ház beköltözhetően el­adó, 897 négyszögöl szőlő, beköltözhető házzal, Dömörkapuhoz közel eladó. Érdeklőd­ni: Szőlő u. 6. I 14261 Eladnám Zidina kör­nyék 8. sz. utcai ház­részemet, szoba, kony ha, éléskamra, faház, nagyon olcsón, 16 000 forintért, lakáscserével beköltözhető. Érdek­lődni: Kísrókus u. 23. I 14248 A PÉCSI RADIO 1961. július 1-1, szombati műsora a 223,8 m középhullámon: 17.00: Szerb—horváí' nyelvű műsor: Baranyai mozaikok. — Zenés összeállítás. 17.30: Nemet nyelvű műsor: Pillanatfelvételek. — Zenés összeállítás. 18.00: Tánczene. 18.25: Üzletek és vásárlási gondok az I. és a III. kerületben. — Riportműsor. 18.45: Szív küldi szívnek szívesen. 19.05: Dél-dunántúli Híradó. 19.25: Régi nóta, régi tánc ..: 20.00: Műsorzárás. SZÍNHÁZ: Szabadtéri színpad: Csongor és Tünde (este 8 órakor). Rossz Idó esetén július 3-án, hétfőn este 8 órakor). mozi: Parii: 80 nap alatt a Föld körül (5 és fél 9 órakor, dupla helyárral, szélesvásznú). Jó idő esetén a féi 9 órás előadás a kerthelyiségben lesz. Kossuth: Megmérgez a családom (fél 5, fél 7 és fél 9 órakor). Petőfi: Félbeszakadt dal (fél St fél 7 és fél 9 órakor). Kossuth Híradó Mozi: Magyar híradó. 60/12. világhlradó, Gyer­mekévek nyomában, Békaherceg­nő. (Előadások 11 órától 3 óráig folytatólagosan). Ifjúsági filmszínház (Leőwey K, (tinin.): Az elcserélt fénykép (6 órakor). Fekete Gyémánt (Gyárváros): Megtorlás (5 és 7 órakor). Építők kultúrotthona: Alba Regia (5 és 7 órakor). Jószerencsét (Pécsszabolcs): Du vad (fél 6 és fél 8 órakor). Csak 18 éven felülieknek! Rákóczi (Mecsekalja): Az el nem küldött elvéi (5 és 7 órakor). Május 1. (Vasas n.): Balti égbolt (5 és 7 órakor). Kossuth (Mohács): Énekes csa­vargó (6 és 8 órakor). Zrínyi (Szigetvár): Négyen az árban (fél 9 órakor) Táncsics (Siklós): ítélet (fél 9 órakor). Kővágószőlős 160. két­szoba, konyhás, bel- telkes ház eladó. Be­költözhető. I 14233 Patacson egy megfe­lelő karban lévő 600 négyszögöles szőlő, auföbusztól 10 perc, öregség miatt 16 ezer forintért eladó. Makra dűlő 4. szám mellett jobbra. Patacs 73. sz. Kardos Lajos tulajdo­nos. I 14226 Köztársaság téri egy­szobás, komfortos öröklakás, minden el­fogadható áron eladó. Lakáscserével. INKÖZ. I 494 Kétszoba, konyhás ház eladó, 60 ezer forint­tal azonnal beköltöz­hető az egész. Alsó- Balokány u. 63. I 552 Elcserélném pestimrei két kis szobás, villa­mos melletti házamat pécsivel Érdeklődni: Szilágyi Dezső u. 12. I 551 Eladó ház, kétszoba, konyha azonnal be­költözhető, 650 n-öl területtel. Jakabhegyi út 64. sz. Hűvösvölgyi buszmegáll ónál. J ___________________I 493 A ranyhegyen 300 n-öl szőlő, termő barack- fákkal eladó. Érdek­lődni: 11-54 telefonon vagy Lőcse u. 1. 17 óra után. I 490 Pécsszabolcs, Hunyadi út 21. sz. ház, beköl­tözhető 2 szoba, kony­ha, éléskamra, nyári­konyha, mellékhelyi­ség, 70 db gyümölcs­fával eladó. Harka- völgy, Gálicz. _________________I 14201 H ázhely eladó Kovács telepen. Érdeklődni: Bartók Béla ü. 1. ___________________I 351 B eköltözhető családi ház szőlővel, betegség •miatt, sürgősen eladó. Érdekl ődn i: Cserkút! csárda mellett, Vörös­nél. I 9341 Fotelágy és szék ké­szítését vállalom ho­zott anyagból. Pago­nyi, Siklósi u. 76. V 9335 Eltartásra vagy család tagnak elfogadnék idős férfit nagy laká­somba. „Otthon” jel­igére Sallai utcai hir­detőbe. V 9346 10 ezer forint kölcsönt keresek január elsejé­ig. Fedezet van. „Pécs” jeligére Sallai utcai hirdető. V 9345 Hálószobabútonok. ►­szekrények, ágyak, éjjeliszekrények, asz­talok, székek, varró­gépek, toalett-tükrök, stelázsik, konyhabú­torok, szabóvarrógép, olcsón eladók. Vásár­kor nyitva. Doktor Sándor u. 57. Bútor­üzlet ____________A 478 T eleháló, konyhaszek rény. olcsóbb hálóbe­rendezés, sezlon, szék rények, ágyak eladók Felső-Vámház u. 2. Bútorüzlet. A 458 Számológép kéziszor­zó eladó, esetleg bér­beadó. Wágner, Rá­kóczi út 73/a. A 9311 Szőlő, 646 négyszögöl, épülettel és felszere­léssel eladó, Arany- begy 5. Megtekinthető szombat, vasárnap egész nap, Királyék- nál.___________________I 543 H áz a belvárosban, azonnali beköltözéssel eladó. Cím: Nagy Fló­rián u. 19. Király. ___________________I 542 K özművesített, beépít­hető villatelek olcsón eladó a Mecseken. Fel világosítás: délután 6 és 8 óra között. Toldi Miklós u. 6. földszint 1. szám. I 536 Beköltözhetően el­adom magasföldszin­tes, kertes, két család nak megfelelő háza­mat. Havihegy 1. (Ma­gaslati útnál). I 528 Eladó Gyöngyfa köz­ségben 35 család méh, 6000 forintért. Ugyan­ott 600 n-öl bekerített házhely, sok termő gyümölcsfával, 5000 forintért, kedvező fi­zetési feltételeik mel­lett. Érdeklődni: a helyszínen 21. ház­szám alatt. _______________£489 Lakáscserével eladó egyszoba, konyhás, •mellékhelyiségekből álló ház Kovácstele­pen. Érdeklődni: Mun kácsy Mihály u. 23. földszint 1. sz. ajtó alatt. I 473 Házhelyek eladók, Pécsújhegy, Deák Fe­renc u. 3., a Tulipán­csárda mellett. Ugyan ott különbejáratú bú­torozott szoba két fér­fi részére kiadó. I 9339 Anyakönyvi hírek Kis ház életjáradékra eladó, egy főbérleti szoba ellenében. Ti- nódy u. 8. I 9338 Beköltözhető kettő­szobás, családi ház eladó. Cím: Kisboldog asszony u. 25. I 9396 Szőlő 1554 négyszögöl, szoba, konyha, prés­ház, teljes felszerelés­sel, azonnal beköltöz­hetően eladó, vagy fe­lesbe is kiadó, villainy, víz van, esetleg 400 négyszögölenként is. Lámpási* megállótól 10 perc. Alsó-Gyükés 21. Király András. I 9309 Ház gazdálkodásra igen alkalmas kerttel, gyümölcsfákkal, két­szobás lakás, konyha, éléskamra és több mellékhelyiséggel be­költözhetően eladó. Dugonics u (volt Cso­konai u.) 41. Város ke­leti részén. I 9337 Házhely eladó Pata­cson, 172 négyszögöl. Jandó György, Patacs. I 9334 ÉM PÉCSI ÉPÜLET- ANYAGFUVAROZÓ VÁLLALAT Pécs, Megyeri úi 5 0. felvesz pkocs'vreiökel és rakoflomunkasona Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán. 9395 ÁLLAMI GAZDASÁGOK, GÉPÁLLOMÁSOK ÉS EGYÉB KÖZÜLETEK! 1961. III. és IV. negyedévi szállításra az alábbi cső­vázas épületekre tetőfedő anyaggal veszünk fel meg­rendeléseket: 30 x 8 x 3,6. 20 x 10,4 x 4, 21 x 9 x 3,8, 5 x 4 x 2,8 MEZÖSZÖV VÁLLALAT, Pécs, Megyeri üt 90. Tel.: 10-12. 9353 Kétéves szakmai gyakor­lattal rendelkező VILLANY-, VÍZ-, FŰTÉS­SZERELŐ ÉS ÁCS szakmunkásokat keresünk azonnali felvé­telre. Jelentkezni lehet ÉM Baranya megyei Építőipari Vállalat Pécs, Rákóczi út 56. Munka­ügyi Osztály. 9361 Megnyílt Harkányfürdőn az ország egyik legszebb turistaszál­lója. A szállóban személyenként egy éjszakára 8 forintért lehet szállást kapni. Szoba­rendelés — lehet étkezéssel együtt is — telefonon vagy levélben a következő címen történhet Hotel Baranya Szálló Harkányfürdő, telefon: 32. 14252 Kis szoba, öröklakás­ként, két személynek, bútorral együtt eladó. Ugyanott gazdasági ház eladó, szoba, kony ha, éléskamra elfoglal ható. Steinmetz kapi­tány tér 6. Érdeklődni vasárnap a délutáni órákban. _________________£9313 E ladó 410 négyszögöl szőlő, pince, egy kis szobával, ciszterna, kút van. Autóbuszmeg álló 3 perc. Érdeklőd­ni: Tavasz u. 7. Link­nél _____ I 9314 P écsudvardon, Pécstől az első állomás. 49. sz. fél Ház gazdasági épü lettel, beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Po­gány község, Jókai u. 7. SZ.____________I 9327 A zonnal beköltözhető kétszobás, komfortos, kertes ház eladó. Tol- buhin út 196. __________________I 9323 L askó u. 6. sz. családi ház szabadkézből el­adó, azonnal beköltöz- hető._____________I 9324 Főútvonalon elcserél­ném egyszoba, össz­komfortos. üzlethelyi­ségből álló öröklaká­somat kettőszobás, nem öröklakásért, megegyezéssel. Ta­kács Gyula, Szigeti út 23. sz. I 9307 Elcserélném pécsi ket­tőszoba, konyha, stb. családi házamat ha­sonló vagy nagyobb pécsi esetleg környéki házzal. Ajánlatokat: „Elfoglalható” jeligé­re Magyar Hirdető, Sallaijjtca. Szoba, konyhás, fél- komfortos cserelakás­sal beköltözhető csa­ládi ház eladó. Alkot­mány u. 52. Érdekl őd- ni du. 5—7-ig. Eladó azónnal beköl­tözhető ház, 942 négy­szögöl terület, új ter­mő szőlővel, teljes felszereléssel. Autó­busz 21—23 járat. Víz, villany van. Közép- Daindol 30. Schmidt. Születtek: Orsós Sándor, Már ez Györgyi, Ig- nácz Zsuzsanna, Krum Tibor, Ost- rovics László, Kovács Rozália, Bo­ros Csaba, Galambos Ferenc, Kon­koly Tünde, Klaics Ágnes, Barth Andrea, Töri éld. Csaba, Sólyom Gyöngyi, KeUer Ferenc, Kovács Valéria, Katona Zsuzsanna, Ko­máromi Agnes, Lukács Mária, Pál­fái Tibor, Erdődi László, Gál Jó­zsef, Orosz Agnes, Ulmer Ferenc, Sárközi Sándor, Tarján! Ildikó, Jéger Rita, Susányi Éva, Adám Ferenc, Orsós Mihály, Resszer Attila, Orsós Julianna, Koch Ró­bert, Kalányos Irma, Illyés Sán­dor, Varga Gyöngyi, Rigó Gyön­gyi, Nagy Erika, Hengl Ferenc, Szabó Attila, Schmidt Mária, Né­meti Károly, Mészáros Erika, End­réd! Mária, Schmal Valéria, Nagy Gábor, Schneider Imre, Tóth Ká­roly, Burján Éva, Bálint Erika, Bánusz Tamás, Vörös Attila, Palo- csek Sziláid, Titkos Tamás, Gönc Tibor, Deutsch Beáta, Tóth Mária. Házasságot kötöttek: Varga Béla betanított munkás és Dunai-Kovács Erzsébet, Schmidt Ede segédmunkás és Biczó Mag­dolna, Benkő Ferenc nyugdíjas és Finta Julianna, Gál ősi Pál tech­nikus és Király Éva laboráns, Klu- ka István csillés és Riesz Ilona' takarítónő, Ritter József csillés és Fiedler Aranka számlázó, Zádori József vájár és Nagy Magdolna eladó, Kock László esztergályos és Sárosi Elvira, Samu János kőmű­ves és Darabos Ilona, Pászti Jenő segédmunkás és Perczellák Teréz, Heidt Tibor honvéd és Kis Ilona gyári munkás, Csordás Kálmán BM dolgozó és Nyitrai Irén jegy­kezelő, Bajor Ferenc gépkocsi­oktató és Matievics Katalin üzemi dolgozó, Rozs Antal becsüs és Ko­vács F/rnilia eladósegéd, Szalóki Ödön kereskedelmi osztályvezető és Birghoffer Mária eladósegéd, Horváth András patkányirtó és Vlasies Julianna kesztyűvarrónő, Szilágyi Sándor egyetemi hallgató és Zsolt Nyura Mária egyetemi hallgató, Czerpán Sándor asztalos­segéd és Szentes Krisztina kesz­tyű varr ónő, Kőszegi Béla posta­Háromszoba, hallos, beköltözhető, új csa­ládi ház, 8043 négy­szögöl területtel eladó. Újvilág u. 23/2. Szőlő, gyümölcsös, azonnal beköltözhető épülettel, présház, pin ce, felszereléssel, — Ugyanott 400—500 négy szögöl gyümölcsös­parcellák házhelynek, víkendezésre alkalmas terület, műút mentén, autóbuszmegállónál el adó. Cím: Reich-kőtö- de, Kossuth u. 15. az udvarban. Harkányban nyaraló, ‘új fürdő-városrészben legszebb helyen, szo­bánként is, 20—28-ig el adó. Érdeklődni: Bari István, Harkány, Vér- tes-tanya. 680 négyszögöl szőlő, épülettel eladó. Érdek iődni: Vas Gereben u. 57. Horváth. Kis szőlőt vennék. — ugyanitt bontásból tégla eladó. Keszüi út >2. Horváthné. Nagyállomásnál ház eladó, fele részben is. Kétszobás lakás be­költözhető. Nagysze­ben u. 8. sz. Szeretett jó édesanya» anyós, nagyanya özv. Hagy Józsefné (volt Krebszné) Anti Mária június 27-én 64 éves ko­rában elhunyt. Temetése június 3-án, hétfőn fél 4 órakor lesz a pécsi köz­temetőben. 560 Gyászoló család A fasizmus áldozatai emlékére július 2-án, vasárnap délután fél 6 órakor gyász-istentiszte- | letet, majd temetői gyászünnepélyt tart a Pécsi Hitközség. Izraelita 14 496 műszerész és Murel Erzsébet kesz­tyűvarrónő, Múlt Ferenc MÁV riy. tisztv. és Koller Terézia, Bak Sán­dor tsz-tag és Veres Éva, Orbán Gyula MÁV váltóőr és Zémán Ju­lia kesztyűvarrő. Meghaltak: Jancsek Jánosné sz., Vovckó Má­ria 73 éves, Németh Sándomé sz. Müller Teréz 79 éves, Pruzsina Vencel 64 éves, Letts György 76 éves. Gyémánt Tibor 3 hónapos, Mese józsefné sz. Juhász Eszter 69 éves, Blumenthaler János 34 éves, Kuhajda Lajos 69 éves, Ble- szity Jánosné sz. Tóth Teréz 58 éves, Esker Ferenc 81 éves, Papp József 68 éves, Csert! István 82 éves, Richter Ferenc 86 éves, Ko- ronics Ferencné sz. Kingl Mária 66 éves, Pichler István 69 éves, Bayer Antal 65 éves, Garami An- talné sz. Horváth Teréz 69 éves, Krikova Vilmosné sz. Brand Er­zsébet 69 éves, Spirik Győző 80 éves, Máy Ferencné sz. Vélsz Te­rézia 65 éves, Ruppert Ferenc 48 éves, Meglicer Mihályné sz. Hon­szák Terézia 76 éves, Magics Éva 1 napos, Szaniszló Zoltán 2 hetes, Cslbor György 52 éves, Török Jó­zsef 75 éves, Csató Adám 38 éves, Tóth Edéné sz. Csonka Erzsébet 54 éves, Trapp István 70 éves, Csarmasz István 60 éves, Börötz- ffy Károly 81 éves, Leigeb György­nél sz. Szarnék Borbála 80 éves, Kaffka István 27 éves, Németh Józsefné sz. Fojtig Erzsébet 77 éves, Sopronyi József 77 éves, Szatykó Jánosné sz. Ács Éva 50 éves, Tóth Erika 2 éves, Szabó Mátyás 71 éves, Benkő János 48 éves, Ráth Mátyásné sz. Nagy Mária 91 éves. Fájdalommal tudatjuk, hogy Miszlai Lajos nyugdíjas június 30-án váratlanul elhunyt. Temetése július 3-án, hétfőn délután 5 órakor lesz a pécsbánya- telepi temetőben. Szomorú szívvel gyá­szolják családja és 562 rokonsága. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett halot­tunk Máthé János temetésén megjelentek. Úgyszintén ez­úton köszönjük meg dr. Mo­ray György körzeti orvosnak sok évi fáradságos munkáját. 559 Gyászoló család. köszönetnyilvánítás Hálás köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthe­tetlen drága kislányunk Tóth Erika temetésén részvétükkel, koszorúk, virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni egye- keztek. 570 Gyászoló szülei. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthe­tetlen drága halottunk Pandur János nyugdíjas állványozó temetésén részvétükkel, ko­szorúk, virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni Igye­keztek. Külön köszönetünket fejezzük ki a BM Tanácsi Ma­gas és Mélyépítési Vállalat dolgozóinak, valamint vezetői­nek és a kesztyűgyár dolgo­zóinak. 558 A gyászoló család. Pécsi Cementáruipari Vál­lalat mérlegképes könyve­lői képesítéssel rendelkező VÁLLALATI REVIZORT alkalmaz. — Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztá­lyán Pécs. Siklósi u. 10. 9302 DUNÁNTÚLI NAPLÓ A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja, felelős szerkesztő: Vasvári Ferenc Kiadja a Dunántúli Napló Lapkiadóvállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, József Attila u. 18. _______Telefon: 15-32. 15-33.________ P ÉCSI SZIKRA NYOMDA “ Pécs, Munkácsy Mihály u. 10. szí I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom