Dunántúli Napló, 1961. július (18. évfolyam, 153-178. szám)

1961-07-20 / 169. szám

'VILÁG PROLETÁRJAI, ÉfetfESÜLJETER! DUNÁNTÚLI NAPL A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 169. SZÁM ÁRA: 50 FILLÉR 1961. JŰLIUS 80. CSÜTÖRTÖK Népes a határ Itt cséplőgép búg, ott lovakat noszogatnak a kukoricában. Másutt tarló sárgállik, de benne már a gép, s a tarlóban egyre nagyobb a barna csík. Egyszóval — dolgoznak. Vf gázvezetéket építenek a Pécsi Porcelángyár részére Megszűnik a porcelángyár füstje? Sertésbőrfejtőgép prototípusán dolgoznak és folyamatos hústöltőgépek nullszériáját gyárt­ják exportra a pécsi Sopiana Gépgyárban. A folyamatos hús töltőgépekből összesen 60 ké­szül ebben az évben. Albánia részére a gyöngyösi húsüzemhez hasonló kapacitású komp­lex gépesített vágóhídi berendezést, ugyancsak Albánia részére tíz 475 literes dagasztó-' gépből és 140 csészéből álló kenyérgyári felszerelést készítenek. méter. A felépülő vezeték tel­jes egészében biztosítani fogja a porcelángyár gazszükségle­tét, sőt a most készülő veze­tékhez fogják hozzá toldani a későbben épülő új porcelán- gyár gázvezetékét is, amely ugyancsak közvetlenül a Koksz művektől kiinduló, külön ve­zetéken kapja a szükséges gázt. A Zsolnay utca és a Vám ház utca végében, a gyár te­rületén már felépítették az úgynevezett gázfogadó épüle­tet, amelyben, a mérőberende­zéseket és műszereket helye­zik-el. Az új távvezeték építkezé­seit a Baranya megyei Építő­ipari Vállalat dolgozói végzik. A csövek összehegesztése meg­kezdődött és hamarosan meg­kezdik a vezeték építésének a földmunkáit. A munkálatok befejezésének határideje 1962. áprilisának közepe. A mérő­ház és a vezeték építésének a költsége 4.5 millió forintba kerül. Rövidesen jelentős kísérlete­ket kezdenek el a porcelán­gyárban. Szinte hihetetlen az egész, ugyanis arról van szó, hogy egyszer csak obbahagy­Magyar—koreai barátsági est n Ma délután 2 órakor Pécs­re érkezik Li Don Gen, a Koreai Népidemokratikus Köztársaság magyarországi nagykövete. A Hazafias Nép­front megyei és városi el­nökségének fogadása után megtekinti az új hőerőmű­vet és a meszesi lakótelepet, a látogatás után az első ke­rületi tanácson elbeszélget a kerület állami, párt- és tö- megszervezeti vezetőivel. Este 7 órai kezdettel a Fekete Gyémánt kultúrott- honban koreai—magyar ba­rátsági estet rendeznek, ahol Li Don Gén beszédet mond. Az esten a gyárvárosi mun­kásszínpad kulturális bemu­tatót tart, majd egy koreai tárgyú filmet vetítenék le, Az új búza hektolitersúlya jobb a tavalyinál — 50 százalék ti­es 50 százalék új búza keverékéből készül a tiszt Borsót csépelnek a kémesi Közős Üt Termelőszövetkezetben. Nyolcvan hold borsójuk van és ennek termését igyekeznek minél előbb átadni a magtermeltetőnek, hogy az a legrövidebb időn belül továbbítsa Algériába vagy más külországba. Bt is a kémesi Közös Üt Tsz-ben készült. Bíborhere után ve­tették/ezt a nyolc hold kukoricát, amely olyan szépen fejlő- ' dött, hogy már lókapázhatják. A Szevjetanióból is Csehszlovákiából már a jövő évre vári traktorok érkeznek A Szovjetunióból az idén ezer MTZ 5—L típusú belorusz traktort vásároltunk. Ezek a gépek már megérkeztek, és a szovjet kereskedelmi szervek közölték, hogy a jövő évre ter­vezett traktc«rmennyi6égből elő szállításként még az idén 500- at átadnak. A FöldműveiLés- ügyi Minisztérium anyagellátó vállalatának tájékoztatása sze­rint szerdán a jövő évre várt gépekből már 57 megérkezett Záhonyiba. Ezeket is épp úgy, mint a már korábbam behozott belorusz traktorokat, főleg a teamelőszövetkezőtek kapják. Terven felüli szántásokat jelezték Csehszlovákiáiból is, ahonnan a közeljövőben 100, ötven lóerős Ze tor-szupert, és 90 Zetor K; 25-öst kapunk. A terven feliül kapott Zetor trak­torokat kivétel nélkül a ter­melőszövetkezetekbe irányít­ják. Megyénk legnagyobb és leg­modernebb malmában, a Pécsi Gőzmalomban egy hete őrlik már az új búzát Az első szál­lítmány július 11-én érkezett a Bólyi Állami Gazdaságból és másnap, 12-én az új búzából lisztet őröltek. Természetesen az új gabonából nem őrölnek még tisztán, hanem keverik a tavalyival. A jelenlegi keve­rési arány: 50 százalékban a tavalyi és 50 százalékban idei búza. A szállítmányok egyen­letesen érkeznek a Pécsi Gőz­malomba és a magyar búza­fajták mellett megtalálható az olasz és a szovjet búzafajta is. A malomban történő labora­tóriumi vizsgálatok alapján megállapították, hogy az idei búza minden tekintetben jobb, mint a tavalyi volt Ennek el­sősorban az a magyarázata, hogy az idén az időjárás jó­val kedvezőbb volt a gabonák­ra, mint a múlt évben. Egyéb­ként az olasz búzafajták mi­nősége örvendetesen javult és az idei termésű ólasz búzák hektolitersúlya meghaladja a nyolcvanat, míg tavaly a hek­p \ mór József, a sellyei gépállomás traktorosa egy másik táb- eí már végzett, most ide jött, hogy a sellyei termelöszövet- btzet tarlóját • Bizonyára féltűnt a mohácsi útfélé járó embereknek, hogy a Kokszmüvektől a város felié vezető útszakaszon vastag csö­veket raknak le a teherautók­ról. A lerakott csövek á Pécsi Porcelángyár új gáz-távvezeté­kének a megépítéséhez kelle­nek. Az új gázvezetéket köz­vetlenül a Kokszművektől épí­tik meg a porcelángyárhoz, s ezzel a gyár a városi gázveze­téktől független ellátást kap. Miért van szükség új vezeték­re? Több okból kifolyólag vált szükségessé az új vezeték meg­építése. Elsősorban a régi — 1936-ban lefektetett vezeték a szükséges és növekvő igénye­ket nem tudja kielégíteni. A jelenlegi csővezeték átmérője kicsi, 250 milliméter, több he­lyen eltömődött, lesüllyedt, és így a rossz állapotban lévő ve­zeték veszélyezteti a gyár gázéi látását. Továbbá szükség van az új vezetékre azért is, mert a porcelángyár a következő években egyre nagyobb menv- nyiségű gázt igényel a fejlődé­sével párhuzamosan. Az új távvezeték hossza ke­reken 2 ezer méter lesz, az új acélcsövek átmérője 300 mill­Megkezdődött a próbasütés az új félautomata kemencékben Xz első két napon 44 mázsa egykilós fehér kenyeret sütöttek A budapesti Raddátorgyár lassan befejezi az újtípusú, FNÁ—24 mintájú félautomata sütőkemencék építését. A pró­basütések után kedden meg­ják a gyár nagy kéményei a füstölést. Bizony ez álomsze­rűnek tűnik. Vagy mégis meg­érjük azt, hogy a gyár környé­kének lakói nyugodtan tereget hetik a kimosott ruhát az ud­vari szárítókötélre? Hogy nyit­va hagy hatják a lakásaik abla kát és a balokányi strandoto­kat a nap fogja barnítani és nem a porcelángyár füstje? Még ebben az esztendőben kísérleteket kezdenek a parce- lánégető körkemencék gáztü­zelésű átalakítására. Jelenleg nyolc körkemence kéménye ontja a füstöt, hiszen mind a nyolcat szénnel fűtik. A kör­kemencéket egyébként minden porcelángyárban szénnel, vagy iával fűtik és a pécsi gyár kí­sérletei ezek szerint egyedül­állónak is nevezhető. Lényegé­ben a gyakorlat, a kísérlet fogja eldönteni, hogy az egyéb ként igen kényes körkemen­cékben végzett porcelánégetés gáztüzeléssel megfelel-e a kö­vetelményeknek. Ha a kísérle­tek megfelelő eredményeket hoznak, akkor záros határidőn őriül mindem körkemencét át­alakítanak e&rtüzeaésm, , kezdték a próbaüzemelést is. A próbaüzemelésre és az át­vételre megérkezett a válla­lathoz Dutka István elvtárs,- a Sütő- és Tésztaipari Kísér­leti Kutatóintézet tudomá­nyos munkatársa. Dutka Ist­ván véleménye szerint a pró­baüzemelés rendben, a vára­kozásnak megfelelően halad, A félautomatikus kemencék működésévei megszűnik a ha­gyományos vetés, mert a ke­mence vetőszerkezete önműkö­dően viszi be a sütőlapokra a tésztát. A kisütés is automa­tikusan történik, a kemencé­ben végig „sétált” kenyerek megsülve a sütólap billenőse következtében egy szállító- szalagra kerülnek, amely a készáruraktárba továbbítja, ott pedig a rekeszekbe helye­zik a kenyereket. A próba- üzemelés 72 órán keresztül tart, amelyet lényegében a Radiátorgyár végez, a Pécsi Sütőipari Vállalat csupán a tésztát adja, hogy meggyőződ­jön a kemencék működéséről és a sütések után átvegye üzemelésre a kemencéket. A próbaüzemelés első két nap­ján 44 mázsa 1 kilogrammos finom fehér kenyeret sütöttek, amelynek a sülése, színe és formája minden várakozást felülmúlt, és ha a kemencék a rendes üzemelés alatt is ilyen kitűnően működnek, ak­kor nagyon szép és nagyon jó kenyereket kap majd a fo­gyasztó közönség. A próbaüzemelés befejezése után két-három hét múlva az új kenyérüzem teljes kapaci­tással üzembe léphet. A két kemence a rendes kétmüsza- kos termeléssel naponta közel 100 mázsa 1 kilós finom fehér , kenyeret süt maid. tolitersűly 76 veit. A magyar búzafajták hektontersúlya át­lagban 83—84 között van. A búzáik hektolitersúlyának az emelkedése igen jelentős, hisz a molnárok mondása szerint annyi kilogramm emberi táp­lálkozásra alkalmas lisztet ad a búza, amekkora a hektoliter- súlya. Az új búzák nedvességtar­talma is jelentősen jobb, mint a tavalyi termésé, hiszen akkor igen magas volt és gyakran a 15 százalékot is meghaladta. Jelenleg az új szállítmányok nél 13 százaléknál magasabb nedvességet nem mérteik, de több esetben 12, sőt 11 száza­lék alatt is mértek nedvessé­get. Mivel az új búzából külön nem őrölnek lisiztet, csak a kevert őrleményt vizsgálják sütőipari szempontból Az öt­ven százalékos keverés meg­felel a követélményeknek és belőle kifogástalan kenyeret lehet sütni. A gőzmalom labo­ratóriumában a kísérleti ke­mencében minden őrleményből végeznek próbasütést. A Pécsi Gőzmalomban két műszakban dolgoznak és naponta 3.5 va­gon búzát és 2 vagon rozsot őrölnek meg. Naponta 5,5 vagon búzát és rozsot őrölnek a Pécsi Gőzmalomban * 4 Tömör József, a sellyei gépállomás traktorosa egy másik táb- lécei már végzett, most ide jött, hogy a sellyei termelőszövet- 4 kezet tártéi^ JSefazén^ft, x

Next

/
Oldalképek
Tartalom