Dunántúli Napló, 1961. július (18. évfolyam, 153-178. szám)

1961-07-01 / 153. szám

I ' ÖTLETES MEGOLDÁS GYORSABB MUNKA XVIII. ÉVFOLYAM. 153. SZÁM ARA: 50 FILLÉR 1961. JÚLIUS 1. SZOMBAT A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA A munka dandárja Azt mondta a minap egy villányi tea-gazda: *Tudja, amikor eljön a vasárnap reg­gel és szép idő van, akkor egy­szerűen nem tudok otthon ma­radni. Érzem, hogy sok a munka a határban és nem tu­dom, vajon holnap te ilyen szép idő lesz?" Persze ez nemcsak egy em­ber véleménye, Ha egy ember véleménye ltenne, akkor vasár­naponként nem volnának ez­rek a határban, nem tarkálla- na a határ az emberektől. Ke­vés kivétellel a mezei mun­kákra a vasárnapot is kihasz­nálják. Felemelőek ezek a vasárna­pok. Nem egy helyen, mint például Beremenden és má­sutt a falu összefogását, a munkások és parasztok össze­fogását jelképezik. Szénát gyűjtenék a munkások, kaza- loznak, a kukoricákban tez- parasatok kapálnak és mind­egyikük azon van: minél előbb befejezni a munkát, elrabolni az időjárás karmaiból a szé­nát, a kukoricát, megfogni az őszi árpa pergő szemét. Együtt érez, együtt van most a falu és a város. Ha vonaton utazik a városi ember és nézi ,a határt, akkor úgy érzi: az ő kukoricája is az a szép, vagy az u repcétől sárgálló. A szép láttán lelkesedik, a repcés lát­tán sóhajt. Sóhajt, mert tudja: ha kevesebb kukorica terem, kevesebb hús lesz. Soha nem volt még így együtt a falu, mint ahogy eggyé fort az el­múlt években. A városban ma éppúgy kémlelik az eget, mint falun és nem egyszer hallani: „Itt esett, de vajon mindenütt esett-e?, vagy: „Itt jó idő van, de vajon ilyen van-e minde­nütt?” Eggyé kovácsolódott a falu is. Ha jó idő van, néptelenek az utcáit. Mindenki a határban van. Abaligeten például az út­törők is segítettek: közel há­rom hold szénát gyűjtötték össze, ugyancsak segített a KISZ-szervezet is: közel egy hold kukoricát kapáltak meg közösen. Fafura tekint most minden­ki. És a falu — ha itt, ott nem is — de általában állja a te­kintetek pergőtüzét. Egyre több helyen mondják: készen vagyunk a kukorica második kapálásával, bent van a szé­nánk, az őszi árpát mind le­vágtuk, már a búzát aratjuk. A tűző napon berregő trakto­rok mind több helyen verik fel már az éjszaka csendjét is és találni már olyan gépállomá­si aratógép-kezelőt is, bár csak az aratás kezdetén vagyunk lényegében, aki néhány nap múlva már egész aratási idény tervét teljesíti, Segítenék a munkások Hi­rn esházán és másutt, de a dön­tő feladat a termelőszövetke­zeti tagoké, a traktorosoké. Tudják ezt a falvak emberei is. Tudják, mert látják a ha­tárt, amely munkára hívja őket, amely szégyenükre, zse­bükre sárgul a repcétől, vagy becsületükre, zsebükre tiszta. Mindegyik termelőszövetke­zet háta mögött ott áll már a jó, vagy rossz tapasztalat. A jó tapasztalat, amely azt mu­tatta, érdemes volt megfogni a munkát, a rossz tapasztalat, amely azt mutatja, hogy pipá- zásból nem lehet megélni a termelőszövetkezetben sem. Nem egy olyan termelőszövet­kezettel találkozni, amely ép­pen ezekre a tapasztalatokra hivatkozik és azt mondja: „Azért romlottak le az álla­taink, mert nem takarítottuk be a szénát Meet már minden szénánk kazalban van!” vagy: „Tavaly is megfogtuk a dol­got és nem bántuk meg. Ná­lunk senki sem panaszkodott a zárszámadáskor. Igaz, nem vonakodtak a munkától sem. Dolgoztunk, amikor az idő en­gedte. Ha vasárnap engedte, akkor dolgoztunk." IdŐ6 parasztemberek mond­ják: „A paraszt szabadságát télen adják ki. Akkor a határ is pihen!” így van ez most is. Hívja a mező a parasztembe­reket és akkor gondolkodnak helyesen a termelőszövetkezeti parasztok, ha azt teszik, amit a villányiak, vagy más község- beliek, akik azt mondják: „Ha jó idő van, vasárnap sem tu­dunk otthon maradni.” A ma­guk érdékében, a termés érde­kében nem maradnak otthon vasárnap sem, mert az idő ki­számíthatatlan és az időjárás szeszélyeire hiába hivatkozunk a zárszámadáskor. Minthogy a pipázásból, ebből a hivatko­zásból sem lesz egyetlen tag­nak sem több jövedelme. Ml kel! az tttalálatoslioz? Győzőit a Pécsi Dózsa Drezdában • A III. és IV. Békekölcsön nyereménylistája Mehláderrel takarítják be a szénát a Sátorhely-Bólyi Állami Gazdaság károlymajori üzem­egységében. Növényápolási és szénabetakarítási bst a pécsi járásban Ax őnxiárpa-aratás a vége felé höxeledik Június 26-ával kezdődően szénabetakaríitási és növény- ápolási hetet tartottak a pécsi járásban. Ennek eredménye­ként a termelőszövetkezetek zö­mében befejezték a kukorica első kapálását és a — víz­borította rétek kivételével — a réti széna betakarítását. A hét folyamán különösen jó munkát végeztek a görcsönyi termelőszövetkezetben, ahol az egész falu összefogásával növényápolási és aratási napo­kat rendeztek. Ezeken a na­pokon száznál is többen dol­goztak a görcsönyi határban s a tsz-tagokon kívül a család­tagok, üzemi dolgozók is részt vettek a munkában. Sokat se­gítettek az ipari munkások a szökédi, szentlőrinci és a pellérdi termelőszövetkezetben is. Mivel az aratás egyre job­ban sürget, a járás tsz-eiben úgy szervezték meg a réti szé­na betakarítását, hogy a rétek kaszálását mindenütt elvégez­ték, de a szénát nem hagyták rendekben, száradás után azonnal összegyűjtötték — le­hetőleg a magasabb, a víznek kevésbé kitett részeken — és boglyázták. így a szénában nem tehet annyi kárt az eső, Hat baranyai orvos kap ma kitüntetést Ma délelőtt Budapesten a Semmel weis-teremben ünne­pélyesen nyújtja át dr. Dole- schall Frigyes, egészségügyi miniszter elv társ a kiváló és érdemes orvos kitüntetéseket. A kitüntetettek között hat ba­ranyai orvos is lesz. A Magyar Népköztársaság Kiváló Orvosa kitüntetést kap­ja: dr. Huth Tivadar egyetemi rektor, a pécsi urológiai klini- ga igazgatója. Dr. Huth Tiva­dar 1957 óta egyetemi rektor. Az urológiai klinika megalaku­lása is az ő érdeme, melynek fennállása óta vezetője. Dr. Benkő Györgynek, a pé­csi 1. sz. Belklinika docensé­nek szakmai munkája és az eddigi önzetlen segítókészsége, — melynek eredményeként a Sellyéi járást patronáló orvos- csoport megalakult, s amely­nek vezetője — elismeréseként a Magyar Népköztársaság Ér­demes Orvosa kitüntetést ado­mányozzák. A Magyar Népköztársaság Érdemes Orvosa kitüntetésben részesül még dr. Gáspár Mik­lós, a harkányi reumakórház főorvosa, dr. Hasitz Henrik, csányoszrói körzeti orvos, dr. Kenessey Aladár, nyugalma­zott szemész-szakorvos és dr. Palotai György, pécsi körzeti orvos. és a munkaerőt nyugodtabban csoportosíthatjuk át az ara­tásba. A növényápolás és a széna- betakarítás mellett zavartala­nul folyt tovább az aratás, el­sősorban a gépi aratás. Né­hány tsz már az aratás befe­jezését jelentette, vannak azonban lemaradók is, sőt a hirdi tsz-ben például még el sem kezdték az aratást. Hogy a gépállomási kombáj­nokat, aratógépeket minél jobban kihasználják, a tsz- ekben vasárnap sem szüne­tel az aratás. Az elmúlt vasárnap 15—20 tsz-ben arattak a gépek s Bi- csérden, SzentJőrincen és Üj- petrén igen szép eredményt értek el ezen a napon. A bak- sai és bodai termelőszövetke­zetben azonban nem biztosí­tott a hét végén a tsz kézi erőt a gépek kiszolgálásához, s eze­ken a helyeken elakadt a kombájnaratás. Az aratás meggyorsítását a járás állami gazdaságai is igyekeznek elősegíteni. A Szentlőrinci Tangazdaságnak például két kombájnja aratott a bicsérdi tsz-ben. A Pécsi Ál­lami Gazdaság 6 aratógépet bocsátott a tsz-ek rendelkezé­sére. Ünnepség a Kínai Kommunista Párt megalakulásának 40. évfordulója alkalmából A Kínai Kommunista Párt megalakulásának 40. évfordu­lója alkalmából a budapesti pártbizottság pénteken ünnep­séget rendezett a csepeli sportcsarnokban. Az ünnepség elnökségében helyet foglalt Kállai Gyula, a Minisztertanács első elnök- helyettese, és Fock Jenő, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagjai, Ko­mócsin Zoltán, az MSZMP Po­litikai Bizottságának póttagját; Kiss Dezső, a budapesti párt- bizottság titkára, Molnár Er­nő, a Csepel Vas- és Fémmű­vek főmérnöke, az MSZMP Központi Bizottságának tagjai Molnár Erik, a Magyar—Kínai Baráti Társaság elnöke. — Ugyancsak az elnökségben foglalt helyet Csei Ce-min, a Kínai Népköztársaság buda­pesti nagykövete. Az ünnepséget Molnár Erik nyitotta meg, majd Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisz­tertanács első elnökhelyettese mondott ünnepi beszédet. Az Internacionálé elhangzá­sa után az ünnepség művészi műsorral fejeződött be. 190 propagandista a Nagy Lajos Gimnáziumban Ez a dal, amit most hallotok a pécsi Nagy Lajos Gimnázi­um épületéből kiszűrődni, a kubai forradalom indulója. Ugye, milyen különös ritmus és milyen forrón-dallamos dal? Ugye, a szövege is milyen érdekes és harcos szöveg? — A beretnendi Dózsa Termelőszövetkezetben a kombájn után egy-kettőre ott-teremnek a termelőszövetkezet szanto- traktoral is, hogy a gépállomásiakkal együtt minél előbb lebuktassák a tarló«. Foto: Erb „i..az önkényt elsöprőd — a zsarnok kevély nyakára lépsz! Kifele mind a vérszopőkkal! — Kifele gyáva gyilkosokkal! — Jön Fidel és vele a nép“' Itt, a KISZ propagandista képző tanfolyamán hallották és tanulták a baranyai fiata­lok először ezt a forradalmi indulót. Éneklik, Kubáról szól a dal, a hősökre gondolnak. A né­pek nemzetközi összefogásá­ról, az imperializmus gyarmat birodalmának felbomlásáról hallgatnák aztán előadást. A szocialista erkölcsről, a mai magyar mezőgazdaságról. a szocialista humanizmusról és a becsületről beszélnek nekik az előadók, meg a két rend­szer békés egymás mellett éléséről. Nagy a hőség, sokan vannak a teremben, jobban kell fi­gyelni, mint máskor, — de figyelnek, bólintanak, össze­súgnák az érdekesebb kérdé­seknél. Most éppen Csendes Lajos elvtárs, a megyei párt- bizottság osztályvezetője be­szél az osztályharcról és az osztályszövetségről, a munkás­osztályról és a parasztságról. Aztán az ázsiai országokról, a semlegességi politikáról, hol­nap meg a szocialista erkölcs­ről meg a film nevelő szere­péről lesz szó. A szünetben társasjátékot rögtönöznek. Mondják, hogy tegnapelőtt szellemi öttusa versenyt rendeztek. A járások és városok csapatait állították össze, ideológiái, történelmi kérdéseket, sportismereteket és a szervezeti élet kérdéseit tűzték ki a versenyben. Volt benne tánc, ügyességi verseny ping-pong labda egyensúlyo­zása a homlokon — és még sokféle kedves dolog. A mo­hácsi csapat nyerte az első dí­jat, egy szép nagy herendi vázát, hét csapat pedig köny­veket. Vannak ezen a propagandis- táképző tanfolyamon 18-tól 40 évesig, olyanok is, akik már nem tartoznak a fiatalabbak korosztályához, de kiszisták politikai nevelésével foglalkoz, nak. Ök is megtalálták ezek­ben a fejtörőkben és ügyessé­gi gyakorlatokban a maguk szórakozását. Ezek között a fiatalok között mindenki megfiatalodik. Ma, szombaton, véget ér a hatnapos tanfolyam. Százki- lencven alapszervezeti propa­gandista sajátította el a kö­vetkező év tananyagához kap­csolódó ideológiai. politikai kérdések lényegét és főbb módszertani tudnivalókat. Ennek alapján már előre is meg lehet mondani, hogy ha sikerül ennek a tanfolyamnak vidám és mégis komoly mun­kakedvét átvinni az új okta­tási évben minden fnnvló csoportba, nem lesz ..öreges“, hanem fiatalos és mégis ko­moly lesz az új KISZ oktatási év, GYÉVl KAROLY rmAG PROLETÁRJÁT/ ÉGYESÜL.ÍETER! DUNÁNTÚLI , NAPLÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom