Dunántúli Napló, 1961. április (18. évfolyam, 78-101. szám)

1961-04-08 / 82. szám

NAPLÓ 1981. ÁPRILIS 8. Külföldi hírek PÁRIZS Dcbré francia miniszterel­nök pénteken Párizsban fo­gadta Lyndon Johnsont, a* Egyesült Államok alelnökét. Az AFP szerint a 45 perces megbeszélésen a legújabb afri­kai fejleményekről, valamint Kennedy küszöbön álló fran­ciaországi látogatásáról volt szó. WASHINGTON Arthur Goldberg, az Egye­sült Államok munkaügyi mi­nisztere kijelentette, hogy jö­vő év áprilisára 8.5 millióra növekedhet a munkanélküliek száma, ha nem találnak gyor­san megfelelő munkaalkalma­kat. A teljes munkanélküliek száma ma 5 és félmillió 1— mondotta Goldberg; 1.8 millió új munkaerő jelentkezik egy éven belül a munkapiacon és ugyancsak 1.8 millióra becsül­hető azoknak a száma, akik 17 hónapon belül elvesztik mun- kájukat az automatizálás miatt Ahhoz — hangsúlyozta a munkaügyi miniszter, p— hogy a munkanélküliséget 4 százalékra szorítsák le, 7.3 millió új munkaalkalmat kel­lene találni. PÁRIZS A francia dolgozók bérköve­telései újabb és újabb sztráj­kokhoz, munkabeszüntetések­hez vezetnek. A nagy repülő­gépgyár, a Snd-Aviation üze­meiben csütörtökön huszonhá­romezer dolgozó hagyta abba a munkát. Csütörtökön sztráj­koltak a vámőrök és beszün­tették a munkát az adóhiva­talok dolgozói is Párizsban, Lille-ben és Marseille-ben a posta telefonkezelői sztrájkol­tak. TOKIÓ A japán dolgozók tavaszi mozgalma keretében április 7- én az ipari magánvállalatok munkásad és alkalmazottai sztrájkot hirdetitek. A Japán Szakszervezeti Főtanácshoz tartozó tíz szakszervezet és egy sor semleges szakszervezet 24, illetve 48 órás sztrájkjában 13 iparág mintegy egymillió dolgozója vesz részit.­HANOI A dél-vietnami »elnökvá­lasztások” napjának közeledté­vel Ngo Dinh Diem hatóságai egyre több embert tartóztat­nak le. Sajtójelentések szerint Szaigonban és a környező te­rületeken március Z, és ZZ. között ezer embert tartóztat­tak le. Dél-Vietnambaa állandóan napirenden vannak a razziák és az egyéb terrorcselekmé­nyek. Békés falvakat bombáz­nak és ágyútűzzel árasztanak eL Mindezek célja megrémíteni a dél-vietnami lakosságot és fi­zikailag megsemmisíteni a Ngo Dinh Diem-rezsim ellen küzdő hazafiakat. RIO DE JANEIRO Galvao kapitány, a Santa Maria hőse és Delgado tábor­nok, a portugál polgári ellen­zék száműzetésben élő vezető­je április közepén világkörüli útra indul. Céljuk: a portugál felszabadító mozgalom meg­szervezése. Hruscsov elvtárs beszélgetése Afganisztán miniszterelnökével Tanácstagok fogadóórái Moszkva (TASZSZ). Hrus­csov és Muhammed Davud af­gán miniszterelnök pénteken lezajlott beszélgetése bebizo­nyította: teljes a kölcsönös megértés és azonosak a néze­tek a két országot érdeklő szá­mos nemzetközi kérdésben, valamint a Szovjetunió és Af­ganisztán baráti viszonyának és együttműködésének tovább­fejlesztését illetően. A beszélgetés során a két államférfi többek között kicse­rélte nézeteit a két állam gaz­dasági együttműködésének távlatairól. A szovjet és az afgán kor­mányfő kifejezte azt a szilárd meggyőződését, hogy a lezaj­lott eszmecsere hozzájárul a két ország kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló, igazi jószomszédi kapcsolatainak to­vábbfejlesztéséhez. E kapcso­latok eddig is jó szolgálatot tettek Afganisztán és a Szov­jetunió, valamint a világbéke érdekeinek. Abdul Haikim Sahalami, Afganisztán moszkvai nagy­követe pénteken villásreggelit adott Muhammed Davud mi­niszterelnök és felesége tiszte­letére. A fogadáson feleségével együtt megjelent Nyikita Hruscsov, valamint Frol Koz­lov, Alekszej Koszigin, Nurit- gyin Muhitgyinov, Jekatyerina Furceva, Vlagyimir Novikov, Andrej Gromiko, Rogyion Ma- linovszkij, Nyikcáaj Patoli- csev és több más hivatalos személy. Kennedy és Macmillan két és fél óra hosszat tanácskozott Washington. Az angol—amerikai tárgya­lások második napján, csü­törtökön Kennedy elnök és Macmillan miniszterelnök ta­nácsadóik bevonásával két és fél óra hosszat tárgyalt az el­nök yachtján. Hivatalos szóvivők nyilatko­zatai szerint a tanácskozáson öt fontos nemzetközi problé­mát vitattak még: a laoszi helyzetet, Berlin kérdését, a délkelet-ázsiai fejleményeket, a leszerelés és a genfi atom- értekezlet problémáját. A Potomac-folyón tett hajó­út után Kennedy és Macmil­lan a Fehér Házba hajtatott, majd a brit miniszterelnök az esti órákban részt vett Sir Harold Caccia washingtoni angol nagykövet ünnepi va­csoráján. Macmillan még pénteken visszatér Washingtonba és szombaton délelőtt tartja zá- rómegbeszélését Kennedy el­nökkel. Az angol—amerikai tárgyalásokról szombaton hi­vatalos közleményt adnak ki. Nyugati hírügynökségek ér­tesülései szerint Kennedy és Macmillan csütörtöki tanács­kozásán megvitatta a genfi atomértekezlet kérdését, majd csak röviden érintette a lesze­relés problémáját. A leszere­lést illetően ugyanis az ame­rikai kormány még mindig nem dolgozta Id végleges ál­láspontját. Kennedy azonban állítólag megnyugtatta Mac- millant, hogy az Egyesült Ál­lamok „nem szándékozik két­oldalú leszerelési megállapo­dást kötni a Szovjetunióval”. Szóba került még Laosz és Délkelet-Ázsia kérdése is. A tárgyaló felek „nyugtalansá­gukat” fejezték ki & dél-viet­nami helyzet alakulása miatt. Kennedy és Macmillan „álta­lános formában megvitatta azokat a rendszabályokat, amelyeket szükség esetén a helyzet további rosszabbodá­sának megakadályozására fo­ganatos ítanának”. Berlin kérdésében a tár­gyaló felek ismét hangoztat­ták a nyugati hatalmak állí­tólagos nyugat-berlini „jogait” és kifejezték eltökéltségüket, hogy „változatlanul fenntart­ják nyugat-berlini pozíciói­kat”. Az AFP tudósítójának érte­sülése szerint a csütörtök dél­utáni tanácskozáson általános formában felmerült a kelet— nyugati kapcsolatok kérdése is, de nem tettek említést egy esetleges csúcsértekezletről. * Az amerikai szenátus had­ügyi bizottságának csütörtö­kön zárt ajtók mögött tartott ülésén Decker tábornok, az amerikai szárazföldi hadsereg vezérkari főnöke terveket is­mertetett, amelyek szerint 1962-ben az Egyesült Államok jelentős katonai erősítéseket küld Nyugat-Európába és a Csendes-óceán térségébe. A vezérkari főnök ezeket a terveket a „kommunista ve­szély” növekedésével igyeke­zett indokolni. Kamitatu sajtóértekezletet tartott Leopoldviile-ben Leopoldville. Leopoldvilie^ben csütörtökön sajtóértekezletet tartott Kami­tatu- Leopoldville tartomány miniszterelnöke, aki a közel­múltban Kaszavubu elnök megbízásából Stanleyville-ben tárgyalt a kongói törvényes kormány tagjaival. Kamitatu — aki már szer­dán közölte, hogy Gizenga, a törvényes kormány feje bi­zonyos feltételekkel hajlandó tárgyalni a leopoldville-i „kor­mánnyal” — sajtóértekezletén elmondotta, hogy Gizenga az említett tárgyalásokat személy Kubai ellenforradalmárok garázdálkodásai Havanna (MTI). Kubai eliten forradalmának csütörtököm Ha­vanna tartományban felgyúj­tották egy cukorgyár raktárát, ahol 280 000 zsák cukrot őriz­tek. Az üzem munkásai és a helyszínné sietett tűzoltók arő- fesztísével sikerült megakadá­lyozni a tűzvész tovaterjedését. A biztonsági szerveik a sza­botázscselekmény elkövetésé­nek vádjával több embert le­tartóztatták. Péntekre virradó éjszaka bomba lobbant Kuba legna­gyobb áruházában. A merény­letnek nem volt halálos áldo­zata; Mint az AP jelenti, a bomibajrobbanás után az épü­let előtt hatalmas tömeg gyűlt ösßze és halállt követelt a pro­vokátorokra. szerint Bolikangóval és Adul- lával, az úgynevezett „Ileo­kormány” két tagjával kíván­ja folytatni. Gizenga még tu­domására hozta Kamátatunak, hogy Stamleyville-t vagy a ke­leti — és egyenlítői-tartomány határán fekvő Bundóka falucs kát — tartja a tárgyalások al­kalmas színhelyének. Kamita­tu megismételté, hogy Gizen­ga csak azzal a feltétellel kész a tárgyalásokra, ha azok nem sértik Kongó törvényes parla­mentjének hatáskörét. Gizen­ga — mondotta — semmisnek tekinti a tananarivei értekezlet •,határozatát” amely meg akar ja szüntetni Kongó egységét New York; A kongói törvényes kormány képviselője közölte, hogy Stan- leyviUe-ben>,.elnöki kollégium” létesült, vagyis olyan szerv, amely ideiglenesen a kongói államfő feladatkörét látja el. A kollégium élén Antoine Gi­zenga áH. Mint az AP hírügynökség je­lenti. az elnöki kollégium fel­állítását azután határozták el, hogy a kormány arra a követ­keztetésre jutott, Kaszavubu ,41 kongói nép érdekei elle­nére” jár eh , I. KERÜLET: Április 10-án délután 5 órakor Dárdai Béla voLt Helyes-féle ven­déglő, délután 5 órakor Bognár Ferenc Gyula u. 7„ Kovács István I. kér. pártbizottság Lóga Antal szabolcstelepi pártszervezet, Va­don Mátyásné Bártfa utcai iskola, este 6 órakor Bárdosi Lajos Felsö- Vámház utcai iskola. Bencze Jó­zsef Puskin kultúrotthon. özv. Gombár Mihályné Engels út 42., Kalmár Kálmánná Kokszmü kul­túrterem, Kárpáti Ferenc Gorkij kultúrház. Kengyel János né Va­sas n. falust iskola, Lukács Er­nőm Dugonics utca 33.. Szőke Istvánná Szabolcstelepi nótanács. Szörényi Jánosné Apaffy u. 57., Tárnál Józsefné Borbála-telepi kultúrház, Vlcze István Vasas I. tsz-lroda, Zaracsi János Erzsébet- telepi kultúrház. Április ll-én délután fél 3 óra­kor Tátrai József istván-aknai kultúrház, este * órakor dr. And­ren József Frankel Leó u. 10. Böröcz Ferencné Szabolcsfalusl kultúrház, Cservenka Emil Vasas n. bányászotthon, Hergert János Erzsébet-telepi kultúrház, Kurucz Béla Zsolnay kultúrotthon, Tör- gyékl Józsefné Tatarozó Vállalat, Zsolnay u. 2. Április 12-én délután fél 5 óra­kor Arató László alsómeszési Is­kola, délután 5 órakor Gálost Jó­zsef Borbála-telepi kultúrház, Gás­pár József pécsbányai kirendelt­ség, este 6 órakor Balatony i Györgyné Kis-Balokány dűlő 22., Gyulasi József szabolcstelepi párt­ház, Mi zérók József Fürst Sándor u. 17., Nagy Sándorné Felső-Vám- ház utcai Iskola, Riegel Lajos Fel- só-Vámház utcai iskola. Április 13-án délután 3 órakor Farkas Jánosné gyárvárosi óvoda, délután 5 órakor Zöld Gyula Bu­dai H. pártház, este 6 órakor Kozma Jánosné Vasas II. falusi Iskola Welczenbach Rétemé Dó­zsa GvBrgy út 51. Április lt-én délután 5 órakor Köhler Lászlóné Kormoskósor 12. II. KERÜLET: Április 10-én délután 5 órakor Czakó János Ágoston téri iskola, este 6 órakor Hoffeker Ferenc nagyárpádt kirendeltség. Április ll-én délután 5 órakor Lőcsei Feren Böck János u. 22., I Kovács János Oementarulpari VáP latot, este 8 órakor Nesz László Ágoston téri iskola, Tartály István Kulich Gyula u. 22., Remecz Béla Vak B. u. 73., Fertői Miklósné Mátyás kár. u. Iskola. Április 12-én délután 5 órakor Sepők Béláné Székely B. út 21., Juhász Lajos Bajcsy-Zs. út 8., Deák János Kilián Gy, u. 3., 1- em.. este 8 órakor Ferencz János Köztisztasági Vállalat, Schnóbel Mária Ágoston téri iskola. Április 13-án délután 5 órakor Schuítélsz István Öregek klubja, Ady E. u., este 8 órakor Misángy; László Szabadság úti Iskola Unk János Egyetem utcai Iskola. Április li-én délután 5 órakor Földvári Jánosné Surányi M. út 3., Ltppal Pál MTH tan. otthon, Sallai u.. fél 6 órakor Réder Fe­renc nagyárpádi tanácskirendelt­Piaci jelentés A szombati piacra már az ed­diginél lényegesen löbb zöld­féle érkezik. Tisztított parajból 10 mázsát, sóskából 4 mázsát, zöldpetrezselyemből 1500 csomót hoz forgalomba a MEK. A paraj kilója 2.50 forint, a sóskáé 6 fo­rint, a petrezselyemnek 50 fillér csomója. Primőr retekből uoo csomó lesz és csomónként 1.50 forintért vásárolható. A jancsi-hagymg ára 00 fillér tesz, ebből 5600 cso­mó érkezik. Vöröskáposztából 8 mázsa, kalarábéból 16 mázsa, fe­kete retekből 8 mázsa, tormából 6 mázsa lesz o felhozatal. A vö- röskdposztát 2.40 forintért, a ka- larábot 1.40 forintért; a fekete retket 2 forintért, a tormát ki­lónként 6 forintért árusítják. A sárgarépa kilója 1.50 forint a gyökéré 3 forint, a zeller 5 fo­rintos kilónkénti áron vásárol­ható. A szombati piacra 8000 fe­jessaláta is érkezik. A meleg- ágyl saláta új ára 1.80 forint, a földi saláta 1.40 és 1.10 forin­tos áron kerül forgalomba. A szombati piacon elegendő menv- nyiségú burgonyán és hagymán kívül megfelelő mennyiségű sa­vanyúpaprika és káposzta is lesz. ——— Élesedő küzdelmek ‘ a pekingi asztalitenisz VB-n A Pekingben folyó 26. asztali­tenisz világbajnokság harmadik versenynapján, pénteken egyre in­kább élesednek a küzdelmek a különböző férfi és női csoportok­ban. A női „A” csoportban Len­gyelország és Magyarország csak nagy harc után tudta legyőzni az ÍVűK-t, illetve az NSZK-t. FÉRFI MÉRKŐZÉSEK: Magyarország—Dánia 5:0. NŐI MÉRKŐZÉSEK: Magyarország—NSZK 8:2. Péntek délután Magyarország biztosan fektette kétvállra 5:0 arányban Románia együttesét. Eb­ben a csoportban az elsőség a szombati Magyarország—Svédor­szág találkozón dől el. A nőknél az „A” csoportban a két esélyes Magyarország és Ro­mánia is egyaránt 3:0 arányban verte Lengyelország, illetve az NDK csapatát. A szombati egymás elleni mérkőzésükön dől el, ki lesz a csoportelső. A „C” Csoport­nak nagy szenzációja volt: a fia­tal szovjet együttes 3:2 arányban győzte le Anglia csapatát. * Pénteken folytatták a Budapest —I,eningréd válogatott sakkcsapat mérkőzést. Az első és második fordulóban függőben maradt 9 játszmát bonyolították le. A második forduló eredménye: 5.5:5.5 (1). A két forduló összesített ered­ménye alapján Leningrád együt­tese 15:8 arányban vezet. * Az NDK Labdarúgó Szövetsége kijelölte az április 18-án Buda­pesten sorrakerülö magyarok el­lem világbajnoki selejtező mérkő­zésen résztvevő válogatott csapa­tát. Az alábbi 15 játékos utazik maid Budapestre: Spickenagel, Heinsch (kapusok), Skaba, Heine, Krampe, Wagner (hátvédek), Mühlbächen. Erter. Kiupel (fedezetek), Ducke l. és 2.. Meyer, Wirth, Nachtigall és Bjalas (csatárok). Ezenkívül összeállították a ma­gyarok ellen ugyanaz nap Hallé­ban. illetve Gerában játszó NDK B. és utánpótlás válogatottat is. Ví öxlein éiiyek A Pécsi Egyetemi Atlétikai Club ebben az évben is megrendezi ha­gyományos sportbálját. Az egye­temi sportolók ma este az aulá­ban tartják tavaszi vidám estjü­ket * A Pécsi Orvostudományi Egye­tem és Orvos-Egészségügyi Dolgo­zók Szakszervezetének Pécs-Bara­Gyorslista a lottó április 7-én megtartott tárgynyereménysorsolásárél A húzáson a 9. játékhét szelvényei vettek részt S rovatos szelvények: 001.0G7 rádió 00:2.210 televízió 007.6-n perzsaszónyeg 011.761 NDK háztartási robotgép 016.923 porszívógép 019.363 televízió 023.300 fényképezőgép 026.054 5000 forintos vas. uj 3 rovatom szelvények: 200.305 kerékpár 210.369 porszívógép 213.865 potszívógép 214.917 mosógép ?17.879 magnetofon 213.912 5000 forintos vás. ut. 229.520 rádió 232.262 csemege ajándékkosár 235.460 fényképezőgép 235.119 televízió 236.946 2 személyes, 6 napos moszk­vai társasutazás 1 239.306 j 244.312 I 245.875 i 250.896 ! 254.567 256.688 j 257.851 260.218 ! 263.434 j 377.117 , 277.Ä43 278.OT2 279.224 ■ 279.701 ; 201.472 I 284.137 285.330 285.923 286.003 Perfekt GYORS- ÉS GÉPÍRÓT felvesz a Pécsi Állami Áru­ház. Jelentkezés: Kossuth u. 7. sz. alatti irodában a főkönyvelőnél. ISÖ24 fényképezőgép fényképezőgép mosógép mosógép Panni robogó 5000 forintos v-ás. ut. bőrkabát fényképezőgép televízió televízió 5000 forintos vas. at. hűtőszeikrény NDK háztartási robotgép 5000 forintos vas. wt. perzsaszőnyeg kerékpár kerékpár kerékpár lemezjátszó Előfizetéses szelvények: 410.633 418.771 434.099 443.544 462.467 467.290 470.387 482.834 487.021 492.688 493.720 499.404 mosógép lemezjátszó lemezjátszó 8000 forintos vas ut. 5000 forintos vás. ut. mosógép fényképezőgép utalvány könyvekre Pannónia motorkerékpár 5000 forintos vás. ut. 10 000 forinté® váe. ut. 5000 formto* vás. Dcnnria 1 513.622. NDK háztartási rotxxeép 617471 rádió I 622.489 fényképezőgép I 636173 csemege ajándéfckosér 628.902 bőrkabát I 630.491 10 000 forintos vás. irt. í 640.159 5000 forintos Tás. ut. I 637.066 ötezer Ft-os Tás. ut. i 649.566 rádió i 656.687 herendi lámpa I 672.311 sátor felszereléssel 676.137 tízezer Ft-os Tás. ut. ■ 694.000 magnetofon 695.369 rádió 713.822 kerékpár 715.155 fényképezőgép 718.32* magnetofon 737.052 mosógép 759.492 ötezer Ft-os vás. ut. 765.749 hatezer Ft-os vás. ut. 767.186 rádió 770.596 rádió 770.869 ötezer Ft-os Tán. «*. 803.525 mosógép 822.150 karóra 825.083 fényképezőgép 828.076 nyolcezer Ft-os Tás. m. 830.891 csemegeajándétekosár 851.426 rádió 852.579 NDK háztartási robotgép 836.108 ötezer Ft-os vás. ut. 856.853 nyolcezer Ft-os rá*, st. 863.865 padlókefélőgép 867.557 nyolcezer Ft-os vás. rrt. ,872 091 mosógép 373.817 hűtőszekrény ! Számláb Jáa szelvények: j 2.512.068 tangó-harmonika 2.519.006 csemege ajándékkosár I 2.319.954 varrógép ! 2 522.589 rádió í 2,342.104 .kettőszemélyes iá napos K elett-tengeri üdülés í 2,347.606 csillár 2,568.618 kerékpár j 2.570.829 hatezer forintos vás. irt. I 2,589.892 Mkőrös9cé«*4et 2,602.394 televízió j 7,604.462 Csillár 2,606.436 perzsasaónyieg I 2,612.638 kerékpár ; 2,620.077 mosógép 1 2,638.919 evóesZkösírésáet I 2.647.959 nyolcezer forintos vás. ift 2.656.740 padlókefélőcé|> 2,682.149 mosógép 2 703.081 NDK háztartási robotgép 2,708.891 karóra 2,709.045 csemege ajándékkosár 2,710.407 süteményes készlet 2,712.402 rádió 2,714.477 televízió 2,742.719 televízió 2.748.974 rádió 2.758.809 perzsaszőnyeg 2,765.02* ötezer forintos vás. 2,767.169 lemezjátszó 2.787.726 karóra 2.794.094 herendi lárnpa 2.830.284 utalvány., könvvékc- 2.832.386 öteeér forintos vás. ut. 2 842.323 tízezer forintos vas, ut. 2.906.W2 rádió 2.917.685 tízezer forintos vás. ut. 2,925.260 rádió 2,932.456 hűtőszekrény 2,936.022 bőrkabát 2J44.388 ötezer forintos vás. ut. 2 947.828 ötezer forintos vás. ut. 2.949.762 csemege ajándékkosár 2.956.559 fényképezőgép 2.973.342 kerékpár 2.973.848 ötzer forintos vás. utalv. 2.984.687 varrógép 2.985.439 kerépár 2.993.407 kerékpár 8 003.977 rádió 8,005.586 csillár 3.007.028 Damrvia motorkerékpár 8.009.295 rádió 8.009.660 ötezer forintos vsa- utalv. 8,010.459 porszívógép 8.012.032 tízezer forintos vés. pt. 8.012.033 rádió 8,024.394 csemege ajándékkosár 8,029.418 fényképezőgép A gyorahsta kOnwstSenOl a húzás után készeit, ezért az esetleges számhibákért nem vállalunk fele- 'ősséget. A nyertes szelvényeket legkésőbb április 20-1g kell be­nyújtani a Sportfogadási és Lottó­igazgatóságnál (V. Nádor u. *15.). vsa- bármelyik OTP-fióknál, illet- * ve totó-lottó kirendeltségnél. nyal Területi Bizottsága Tudomá­nyos Szakosztálya április 10-én, hétfőn délután 6 órakor az anató­miai intézet tantermében XVII. tudományos ülését tartja. Frank Kálmán (Szombathely): A Leiner- kór haematológlal vonatkozásai. Prof. R. LAghtwood (London): In­fantile hypercalcaemia and renal acidosis syndrome. * A pécsi SlpemovB2äty Károly Gépipari Technikum igazgatósága ívhegesztő tanfolyamot indít áp­rilis ll-én, kedden, jelentkezése­ket még elfogad az iskola igazga­tósága, Pécs. 4*-as tér 8. Tele­fon: 23 -71. * Áramszünet lesz április lfl-én reggel 8 órától 10 óráig a nagyfe­szültségű hálózat átépítése miatt a Szigeti út mindkét oldalán, a Madarász Viktor utcától és a Gyü­mölcs utcától nyugatra eső terü­leten. valamint Meesekalján. Rác- | városon, Pataceon és Cupitelepen. úr s Áramszünet lesz április ll-én, 1 kedden 7 órától 16 óráig a Doktor I Sándor utcában * Kórház tértől j a Megyeri útig, a Madách Petőfi ! Sándor. Alajos. Nagy Jenő, K6- c/.ián Sándor. Vitéz, Hőgyes. Go­ra y. Jászai Mari. Hargita és *2 Uzsok utcák Területén. Idői ár ás jelen tés A Meteorológiai Intézet jelenti: VáTható időjárás szombat estig: pénteken kevés felhő, valószínű­leg még eső nélkül. Az éjszaka folyamán és szombaton nyugat fe­lől felhősödés, néhány helyen zá­poreső, zivatar. Mérsékelt, időn­ként megélénkülő délnyugati, nyu­gati szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7—11, leg­magasabb nappali hőmérséklet szombaton északon és nyugaton 17—21, máshol 22—26 fok között. Távolabbi kilátások: vasárnap felhősebb idő, több helye« zapór- eső, zivatar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom