Dunántúli Napló, 1961. április (18. évfolyam, 78-101. szám)

1961-04-29 / 100. szám

6 N A P L Ö 1961. Április m Hol íRBfelőiliInfc &t &<zafí,aka<z'zu,h,U,* ? önálló kőműves s/ak- inunkásokat és segéd­munkásokat azonnali belépésire felvesz. Ve­gyesipari KTSZ, Vajszió. ' 222 Töltőtolljav ítás, go­lyóstoli-töltés megvár­ható, Vargánál, Kos­suth u. 20. papírbolt­tal szemben. 15714 Anyagkönyvelőt azon­nali belépésre fel­vesz. Vegyesipari KTSZ. Vajszió. 221 Kettő gyermek nap­pali gondozását válla­lom, tágas udvarom van. Táncsics M. u. 20. (Bőrgyár alatt). 15663 Gondozásra gyermeket vállalnék lakásomon. Vak Bottyán u. 7. Borbásné. (volt Kálvá­ria u.). ___________15647 K árpitos szakmunkás elhelyezkedne. Szabó György, Szentlőrinc, Széchenyi út 21. _________________15719 B eteg ápolását vagy két éven felüli gyer­mek gondozást vállal. Fogarasiné, Disci; Jva u. S. (Főposta mellett). 464 402-es Moszkvics; 32 000 km-t futott eladó. Ér­deklődni: Vasárnap egész nap. Pécs, Fürst Sándor u. 7/a. m. 2. Lengyel. __________15t?12 F ekete Pannónia, Icifo- gástalan állapotban el­adó. Pécsbányarendező vasútállomás (Üszög). Érdeklődni: délután 4- töl Tormáéknál. 15716 liÄNOMAG személy- gépkocsi, 5 személyes; teljesen felújított ál­lapotban éladó. Érdek­lődni: Székesfehérvár, Palotai u, 15. Komá­romi._____________ 230 K eresünk 1 db hasz­nált, de jó karban lé­vő vontató-pótkocsit. Ajánlatokat kérünk a • hetvehelyl Bgyetértés Tsz címére küldeni, vagy telefonon: Hetve­Keiy 12.____________226 U jtípusu Skoda, 4 hengeres, 1180-as, ben­zinmotor hűtővel; se­bességváltó és kup­lunggal, újonnan ge- nerálozva eladó. Szász vár,. Szent János út 52. szu______________SSO 1 25-ös, lemezvlllás Cse pel. jó állapotban, ol­csón eladó. Megtekint­hető: Jókai u. 47. sz. 17 órától. Máté. ■ 494 Jól bejáratott,, új Fiat 6O0-as személygépkocsi eladó. Cene Mihály, Szeged. Dugonics tér 9 sz. 15742 Ablakrcdőny készíté­sét, szerelését, alakí­tását vállalom. Orso- lya u. 10.___________ K andallót, légfűtőbe- rendezést készít, javít Friedrich, Rákóczi út 37, Tel.: 23-87.______473 B érbe vennék, sertés- és baromfitartásra, il­letve gazdálkodásra alkalmas területet. Pécs, Rókus u. 13. _____________448 F aredöny készítését és javítását vállalom. — Rozboud, Tompa Mi­hály u. 26. 15726 15 ezer forint köl­csönt keresek 1 évre, a visszafizetés meg­egyezés szerint. In­gatlanfedezet van" jel­igére, Magyar Hirdető, Saljai u. 8._______15622 F aredőnyt, parkettát készítek, minden mé­retben, felszerelve. Felsővámház u. 48. 15591 Ruhakölcsönző meny­asszonyi és koszorús- lány ruhakülönlegessé gek. Ágoston tér 1. 15583 Figyelem! Örajavítá- sokat évi jótállással vállalja Mischinger Adolf órásmester. Fel­sővámház u. 17. 501 A Pécsi Sütőipari Vál­lalat értesíti a Tolbu- hin út és Szent Margit utca környékén lakó­kat, hogy a volt Szep- per-féle üzemben 1961. május hó 2-től kezdő­dően a házikenyér-sü- tést megszünteti. To­vábbi házikenyér-sü- tést a Szabolcs falui IV. sí. üzemben lehet eszközölni, minden héten szerdán du. 13 órakor. 228 Bercsényi u. 1. sz. ház eladó. Háromszoba be költözhető. Zentai György,____________496 Családi ház beköltöz­hetően eladó. 700 n-öl gyümölcsössel, részben beszőlősítve, részben részletre. Pécs, Urög 25. Mayer.__________504 Családi ház beköltöz­hetően, nagyon olcsón eladó. Magyarürög 29. 505 Vitéz u. 12. sz. három­szobás ház eladó, vagy háfomszobás, öröklakásért el­cserélhető. Beköltöz­hetően. 462 Beköltözhetően dlad­nám vagy elcserélném magasföldszintes, ker­tes, két családnak megfelelő házamat; (Lakó nincs.). Losonc utcában házhely el­adó. Havihegy l. ___________________432 B eköltözhető 3 szoba, összkomfortos családi ház eladó. Pécs, Szé­kely Bertalan u. 1. __________________453 M ohácson, Tolbuhin utca 22. sz. alatti ház beköltözhetően, min­den elfogadható áron eladó. 460 Beköltözhető szép szo­ba, konyhás ház, sző­lő, gyümölcsössel 58 000 forintért eladó. Hatte; Pécs, Nagy-Szkoké 37/4. 463 Eladó azonnal beköl­tözhető 2 családnak nagyon alkalmas ház, Rigó u. 27. Uj erőmű mögött. Eladó 3 szo­bás, azonnal beköltöz­hető családi ház, Pécs, Gyárváros, Ságvári E. U. 8. __________514 A zonnal beköltözhető 1 szoba, konyhás ház­rész, 400' n-öl szántó területtel eladó.. Pécs, Bártfa u. 27. sz. alatt. 520 Belváros központjában 4 szobás, összkomfor­tos családi ház eladó, beköltözéssel. Érdek­lődni: Tel.: 41-34. szám alatt._______________522 K is családi ház eladó, azonnali beköltözéssel 2 szoba, konyha. Pécs, Kisboldogasszony u. 33. szám.___________j®í A zonnal beköltözhető szoba; konyhás, kam­rás ház, nagy veranda eladó, vagy pécsiért elcserélhető budapesti dolgozónak kitűnő közlekedés, 3) perc hévvel. Pomáz, József Attila *e 24.-, megálló menetit. Érdeklődni: Pécs; Majthényi Fe- rene u. 7. Oláh. 526 VakTBottyán u. 35. t^z. ház, 3 szobás, 2 család részére alkalmas, be­költözhetően eladó. Megtekinthető: vasár­nap. ____________532 B eköltözhető 2 szobás, kertes családi ház el­adó. Marx u. 45; 467 Eladó ház, 2 szoba; konyha, 600 n-öl terü­let. Hűvösvölgyi busz­megállónál, azonnal be költözhető, Jakábhe­gyi Ü. 64.__________482 E ladó félház, szoba; konyha beköltözhető- séggel, fizetés meg­egyezés szerint. Pin­tér, Légszeszgyár u. 10.___________ 482 E ladó Budapesten, Hű vösvölgyben egy 300 n-öles gyümölcsös, lakható 1 szoba, kony­ha.. előszobáé házzal; Villamoshoz, autóbus.: hoz közel. Pécsi lakást beszámítok. Molnár, 62-89. 17 óráig; ____________________487 B elvárosi ikerház épí­téséhez társat kere­sek. Tel.: 44-58. Vasár­nap, Zsinkó u. 12. ________491 B eköltözhető családi ház a Hajnal utcában eladó. Érdeklődni: Krétai er. Toldi u. 4. 495 Szőlő 624 n-öl felsze­reléssel eladó. Újhegy L dűlő 93. sz. 500 Beköltözhető szoba, konyha, nagy gyümöl­csös, tégla, pince el­adó. Lakatos Jánosnál. Szatffia,____________543 K étszoba, . konyhás házrész, megosztható- sággal eladó. Egyszo- ha azonnal beköltöz­hető. Vitéz u. 24. sz. _________________ 15625 E gyszoba, konyhás öröklakást vagy ház­részt vennék kész­pénzért, vagy szőlőért elcserélném. Uragvár n. L du. 5 után. ________________ 15643 H áromszoba, hallos, beköltözhető új csalá­di ház, 843 négyszögöl területtel eladó. Ujvi- lág U, 23/2._______15711 E ladó Nagy-Szkóltó 2. sz. 419 négyszögöl sző­lő és gyümölcsös, lalc- ható épülettel. 15710 Eladó Torda u. 9. szá­mú ház, könnyen meg osztható felerésze is. Úgyszintén eladó Fűz­fa u. 5. számú, gaz­dálkodásra alkalmas, 240 négyszögölön lévő, kétszobás, komfortos ■megkezdett épülettel, beépített sertés-ólakkal és különálló szoba, konyhás beköltözhető lakással. 120 négyszög öl sarokházhely is el­adó. Érdeklődni:. Je- .lencsik Istvánnál, Fűz­fa u. 5. sz. Légszesz­gyár u. folytatása. 16597 Mindent egy Udgen! Keresse fel a VEGYESIPARI VÄLLALAT BOLTJAIT! A város minden pontján rendelkezésre állunk kedves Megrendelőinknek. Vállal jak s órák, irodagépek, villamossági és egyéb jiáztar- tási gépek, felszerelések: gumilábbelik, cipők, fehérneműk javítását, harisnyaátkötést, szemfel­szedést.. gumirozást. Mérték után készítünk férfi, női és gyermekcipőt az alábbi üzletekben: Kossuth Lajos és Nagy Flórián utca sarok, Bem utca 3. szám, Rákóczi u. HP d. /sóin av Vilmos utca 7. sz. Fe­lüti u. r-o. sz, Uj-Mecsckalja Körösi Csorna Sándor u. 12. sz. Meszes: Szeptember 6. tér 4. sz. Mérték ulan készítünk férfi, női és gyermek kötöttárut hozott és saját anyagból. Kossuth Lajos utca és Nagv Flórián utca sarok. Fegyverek javítását, t í s z 11' i is a t, Karbantartaná! \aliatjuK puskannivos boltunkban. Rákóczi út 49. sz. 'GYORSAN! SZAKSZERŰEN! OLCSÓN. 213 j Beköltözhetően eladó 200 négyszögöles Ids í szőlőben lévő ház, sok ' gyümölcsfával. Lajkő- megállónál. Pécs, Csűr gó dűlő 14. sz. 15717 2 szobás, összkomfor­tos családi ház, ga­rázsnak alkalmas ka­pualjjal, beköltözhe­tően eladó. Rákóczi út 9/1._______________15692 B eköltözhető 3 szoba, összkomfortos örökla­kás eladó, vagy pesti­ért cserélhető. Po­zsony u. 2. n. 15691 600 négyszögöl szőlő eladó. Újhegy II. dűlő. Érdeklődni lehet: Új­hegy, V. dűlő 256. sz. alatt._____________15682 K eresek életjáradékra vagy OTP-kölcs önnel kettő- vagy három­szobás, beleöltözhető öröklakást, 40—50 000 forint kp., többi meg­egyezés szerint. Ko­vács, Nagy Jenő u. 16. > 15674 Beköltözhető lakóház, Ids szőlővel, gyümöl­csössel, kerttel eladó. Pécs, Kismélyvölgy 9. _______ 15675 Eladó kettőszoba, ossz komfortos, kertes csa­ládi ház, lakáscseré­vel beköltözhető. Zat- sányi utca 1. Pécs. __________________1-5680 B eköltözhető kettő- szoba, esetleg egy nagy szoba, összkom­fortos öröklakást vagy házast vennék, utcai szoba, konyhás főbér­leti lakást adnék érte. Pécs, Báthori u. 15. balra az emeleten. 15682 Ritka alkalom. Utcai főbérleti, gázos, viz bent, szoba, konyhás, mellékhelyiséges laká­som és hatos műút mellett lévő, szépfek­vésű gyümölcsöst, franciabarackost, rajta lévő lakóházzal, egy­benyíló, felszerelt présházzal, villannyal, öregség miatt kis be­költözhető házért el­cserélném. elmeket: Magyar Hirdető Sallai u. 8. kérem leadni. __________________15641 V ennék életjáradékra vagy havi törlesztésre háromszobás családi házat. Cserelakás van. Érdeklődni: Sándorné, Doktor Sándor u. 33. Tél.: 20-45.______ 15629 E ladó 200; négyszögöl telek, megkezdett épü­lettel, Tiborc u. 68. __________________15614 S ellyén 3X1 szoba, konyhás ház, 255 négy szögöl telekkel, 1 szo­ba, konyha beleöltöz­hető, sürgősen eladó. Farkas-féle ház. Cím: Hortobágyimé, Pécs, Erzsébet u. 7. 15601 Vak Bottyán u. 8. sz. ház, betegség miatt, sürgősen, részben be­költözhetően eladó. Érdeklődni: Zólyom u. 1; Papp Mihály. 15*584 920 négyszögöl föld olcsón bérbeadó a vá­rosban. Házhelyek el­adók. Ugyanott ház lakáscserével eladó. Árvay Gyuláné, Felső- balokány u. 73. 15544 Ház olcsón eladó, Új­pest, Nádor u. 82. Be­költözhető 1 szoba, konyha. Érdeklődés: Pécs, Vajda János u. 15. 258 Fonyódon kétszoba, hallos, komfortos csa­ládi ház, melléképüle­tekkel. szőlővel, gyü­mölcsössel, felszerelés sei, 300 ölön, 220 000-ért eladó. Antal, Éonyód. Sándor u. 40. 2G4 Eladó összkomfortos, kertes családi ház, be­költözhetően. Pécs, Kertváros, Erdély u. 25 .sz. 15652 Pogány községben, Kossuth utca 19. szám alatti ház eladó, szo­ba, konyha, kút, pin­ce, kert, udvar és töb­bi mellékhelyiségek 15 000 forintért, azon­nal beköltözhető. __________________15656 E ladó azonnal beköl­tözhető lakóház, telek­kel. Barna, Pécsúj- -liegy 241._________15700 Beköltözhető ház, sző­lővel eladó Bálicsban, autóbuszmegállónál. Érdeklődni: Kisfaludy U. 3. _________ 15659 K ismélyvölgy, műút mentén, autóbuszmeg­állónál, 400—000 négy­szögöl gyümölcsös- parcellák, házhelynek, víkendezésre alkalmas területele eladók. Reich-kötöde. Kossuth u. 15. udvarban. __________________15662 B eköltözhető 3 szobás családi ház, 400 négy­szögöl szőlővel eladó, vagy belvárosi beköl­tözhető családi házért elcserélhető. Ugyanitt 300 négyszögöl csemege szőlő és gyümölcsös eladó. Pécs, Rodostó u. 13._____________15632 K ertes családi ház el­adó, vagy pécsiért el­cserélhető. Vasa® n. 106._______________15616 i 7 50 négyszögöl szőlő és szántóterület, épü­lettel a pellérdi szőlő­ben eladó. Az állomás tói 20 percre. Érdek­lődni lehet: Pécs, Kö­nyök u. 2. vagy este 6 után Marx u. 8. _________________15636 B ükkösdön 2 szoba, konyhás ház, 1V2 hold kaszáló, termő gyü­mölcsfákkal, fél hold öntözhető kert, 30 000 forintért eladó vagy bérbeadó. Bővebbet: Pécs l.O-12-es telefon, 3-as melléken és Bük- kösd, Dózsa Gy. u. 3. alatt._______ 15637 S iklós, Kossuth tér 16. sz. ház szabadkézből eladó. Bővebbet a. helyszínen. 248 Szőlőoltványok: Cse­megék szépséghibásak 2 forint, elsőrendűek árjegyzéki áron kap­hatók. Kiss Bertalan. Abasár._____________229 Fehér márványlapot kombináltszekrényt. — hármasszékrényt, ágya Icát vásárolok. Bárány, Hal t ér 1 sz, __________________15609 H áló- és konyhabútor egy- és kétszemélyes rekamié, kombinál t- szekrény. sezlon, var­rógép, asztalok ágyak szekrények, íróasztal, vaságyak, matracok, székek nagy válasz­tékban. — Báránynál, Hal tér 1 ss, _________________. 15608 S ürgősen eladó szek­rény ágy, asztal, szé­kek. Érdeklődni: Tele­fon: 49-53. 15626 Eladó kertáemyő, hosz szú létra, vasüst, tar­gonca, vjkendház desz kák, istálló felszerelés Kisisné, Tiborc u. 58. 15618 Eladó hálósizobabúto- rok, aktaszekrények, íróasztal, székek aszta lók, sodronyok, sublót matracok, szekrények fálszekrény, konyha- szekrények. — Koltai, Rákóczi út 48 sz. 254 Egy konyhaszekrény új állapotban és egy fél háló eladó. Érdek­lődni: Semmelweis u. 27 sz. lépcsőház. Nett József.______________258 Sportkocsi keveset használt eladó. Uj- Mecsekalja. Hajnóczi út 13. A lépcső fszt. 3. Soóséknál. __________________15658 C itromfa 7 éves búj- tott 500 Ft-ért eladó. Kémesen. Cím: Pintér Ferenc, Petőfi u. 25. __________________15657 E gy hálószobabútor el adó. János utca 3. sz. földszint 2._______15649 E ladó épületfának va­ló, több nyárfarönk. Cím: Felsőmalom u. 21 sz. Sipos. Vasárnap 13-tól 17 óráig szemé­lyesen. 15672 Szelíd cseresznye ét . körtefa padlók bútor­nak, akáccölöp és desz ka nagyobb mennyiség j ben eladó. Kovács- J telep Hóvirág u. 17. i 15653 I Gombor-féle mély gyermekkocsi kitűnő állapotban eladó. Bo­kor utca 73. __________________15681 F aoszlopok és egyéb holmik eladók. Tompa Mihály utca 14 sz. ___________________15668 Rekamié. vadonatúj szekrény, gyermekágy eladó. Rákóczi út 71, földszint 1. _____________ 15689 V ennék két sodronyt 185x75 cm. Értesítést kérek Engelsbach Gyulá I. kér. Kölcsey utca 5 sz. 15695 Kombináltszekrény — tükrös szabászasztal pult. deszkák, hegedű, írógépszerszámok, kis sezlon, tonett-székek eladók. Sapkaüzlet. — Kossuth L. utca 50. __________________15702 E ladó: magasfényű, sötét hálóbútor, fara­gott sötét szekrény, gömbölyű asztal 4 szék kel» rádióasztal, csil­lár, poharak. Érdek­lődni: Pécs, Rózsa F. utca 10. dú. 17—19 órá­ig,________________15709 E ladó egy jó állapot­ban lévő jégszekrény, székek, és egy ágyak fölé való nagy gobelin kép. Nagyvárad u. 28. emelet. 15715 A PÉCSI RADIO 1961. április 29-i, íizombati műsora a 223,8 m középhullámon: 17.00: Szerb—horvát nyelvű műsor: Jaszenicai kóló. Napról-napra .. . Hírek, tudó­sítások. Vidám dalok . .. Részlet Braniszláv Nusies: „Jó kedvemben írtam” c. művéből. Legújabb felvételeinkből..; 17.30: Német nyelvű műsor: Szív küldi szívnek szívesen. Csátaljai képek. Hambuch Géza jegyzetei. A juhász. — Portré. Induló-dalok. 18.00: Emlékszel még? — Könnyű zene. 1. Drdla: Emlék. (Áll. Ope­raház zenekara), 2. Kálmán: Csárdáskirálynő — Emlékszel még? (Lorencz Kornélia és Sza­bó Miklós), 3. Bánfalvy: Pozso­nyi lakodalom — kettős. (Rom­vári Gertrud és Melis György), 4. Farkas: Zeng az erdő. — Emlék­szel, tavasz idején. (Zentay An­na és Sárdy János), 5. Glanz- berg—Koncz: Padam-padam. (Sennyey Vera). 18.25: Asszonyok beszélnék a fél­kész árukról. — Riportműsor. 18.35: Szív küldj, szívnek szívesen. 19.05: Dél-dunántúli híradó. 19.25: Zenés beszélgetés Pécsett Kovács Erzsivel, Sárosi Katalin­nal, Korda Györggyel és a Vi­dám fiúkkal. A Rádió tánczene­karát Zsoldos Imre vezényli. 20.00: Műsorzárás. * SZÍNHÁZ: Nemzeti Színház: Érdekházasság (este 7 órakor). Kamaraszínház: Olympia (esite fél 8 órakor). MOZI: Park: lbélct (fél 5. fél 7 és fél 0 órakor, szélesvásznú). Kossuth: War remié mestersége (fél 5, háromnegyed 7 és 9 órakor). Csak 18 éven felülieknek! Petőfi: Warrenné mestersége (4, negyed 7 és fél 9 órakor). Csak 18 éven felülieknek*. Kossuth Híradó Mozi: Magyar híradó. Jó üdülést,* 61/7. világhír- adó, Országút, ahol nincsenek kilo méterkövek. (Élőadások 11 órától 3 óráig folytatólagosan). Ifjúsági filmszínház (Leőwey K. Gi-mn.): Öngól (6 órakor). Mopresszó (a Pannónia Szálló nagytermében): Magyar híradó, Jó üdülést, 61/7. világhíradó, Ország­út, ahol nincsenek kilométerkövek, Izland. (Előadások 5 órától fél 10 óráig folytatólagosan). Fekete Gyémánt (Gyárváros): Sziklák és emberek (5 és ? óra­kor.) Építők kultúr otthona: A kicsi (5 és 7 órakor). Jószerencsét (Pécsszabolcs): Hamupipőke (5 és 7 órakor). Rákóczi (Mecsekalja): Kis hősök (7 órakor). Május 1. (Vasas H.): A kalandor (5 és 7 órakor). Kossuth (Mohács): Tisztes uri- ház (fél 6 és 8 órakor). Csak 18 éven felülieknek! Zrínyi (Szigetvár): Osztravai gyors (8 órakor). Táncsics (Sikló®): Különös ki­rándulás (8 órakor). * A Moziüzemi Vállalat értesíti a közönséget, hogy a Mopresszó május 1-én, hétfőn 5 órától fél 10 óráig híradóműsort játszik. 2—3 méteres szalufák eladók. Torda utca 2/1. 15722 Építő vagy egyéb mi­nőségű terméskövet, valamint jó minőségű meszel vagontételiben is eladunk helyben vagy házhoz szállítva. Egyetértés Tsz Hetve- hely. ________ 227 V ennék 5000 db. hasz­nált téglát és két db. kamraajtót tokkal; — Telefon: 34-68. ______________ 534 K ombináltszekrény és hálószobabútor mo­dern. szép kivitelben asztalosnál eladó. — Alsó-Balokány u. 5. 533 Kombináltszekrény. — párosszekrények, kes­keny enyvező bakok ol csőn eladók. Kiske- reszt u. 15 SZ; ____________________528 S zép, új, modern sötét hálószobabútor, páros­ágyak eladók. Szilágyi Dezső utca 16 sz. —- Fiume iskolánál. ____________________527 M otorosoknak rövid külföldi bőrkabát. 42- es bilgeri csizma szűr ke sportnadrág és zöldiosszürkie öltöny eladói. Bajcsy-Zsüin- szky ti. 6. emelet. 523 Uj hálószobabútor, dió színre fényezett, eladó Kossuth L. n. 39 sz. asztalos. 515 Eladó kis Singer var­rógép. Könyöfc utca 5. 493 Eladó 50 kg horgony- zofct szeges kerítés­huzal, 8 fm. csőkerítés cca 25 fm kerítésfonat 40x40 osztás 1,5 magas, 7 db. akácfa kerítés- oszlop, egy kukorica­morzsoló. egy vörös­rézüst három lábbal, 243 n. öl házhely Csa­ba utcában. Érdeklőd­ni: Kiskereszt u. 1. sz. Steinmetz kapitány tér nél. . 483 Két db 6 hónapos sül­dő malac eladó. Móré Fülöp u. 29 sz. 480 Sezlon, liármasszek- rény, toalett, hálóbe­rendezés, ágyak, szek­rények eladók. Felső- Vámház ti. 2. Üzlet­helyiség; ___________472 É pítkezők figyelem! — Fenyőfa nyárfa, tölgy fa cseresznyefa új colos deszka eladó. — Ugyanott, épületfa 3 ni tői 8 m-ig. gerendák és szalufák újak. Meg tekinthető minden nap Pécsújhegy, II. dűlő 60 458 Jó állapotban lévő sportkocsi eladó. Nap utca 3 sz. ________457 H álószoba és konyha­bútor olcsón eladó. — Nagyvárad, u. 11 33* em. ____________________455 S zabó-asztal eladó. — Majláth utca 10 sz. ______________-449 U j, modern kettősze­mélyes rekamié, dió­politúros, kerekasztal eladó. Doktor Sándor u. 22. Kapu alatt jobb. ____________________450 V ennék egy 250—300 li­teres cement kádat. — Telefon: 31-80. Síposaié 15733 Sötét, használt háló­bútor. sötét ez világos félháló, asztalok, sod­ronyok, szekrények, gyermekágyak, éjjeli- szekrények, toalett­tükrök, dívány olcsón részletre kaphatók. — Kiskereszt u. 15. sz. 30- as busszal a sör­gyárig. 433 jT rt Ács't í rtr** 'X ,r. ' . Szoba, konyhás lakást biztosítok annak, aki nyúltenyésztésbe be­társulna. 12 különböző íajú galamb eladó. — Sallai utca 39. udvar­ban balra. __________________19735 B elvárosi albérleti nagyméretű szobába értelmiségi társnőt ke- J'esek. .Főiskolás” jel­igére Magyar Hirdető, Sallai u. 3. 15637 Elcserélném középme- szesi PXK 2 szobás összkomfortos lakáso­mat belvárosi hasonló ért. Cím: Korvin Ottó u. 17. iszt. 1 ajtó. ______ 459 K étszobás, konyhás udvari, földszintes par kettás, éléskamrás, fürdőszoba gázos la­kásomat elcserélném nagyobbra vagy 3 szo­básra. Kossuth X,. u. 30 sz. Csikós. 490 Kétszoba, két konyhás gázos lakásomat, mely megosztható 2x egy­szoba. konyhára, el­cserélném háromszo­bás összkomfortosra. Steinmetz kapitány tér 3 sz. Gáspár. 498 Az ünnepi könyvhéten NAGYSZABÁSÚ sorozatot indít A MÓRA FERENC IFJÚSÁGI KÖNYVKIADÓ. Címe: Av én bönyvláram6* Megjelenik minden hó 1-én. A kiadó e gondosan kiválo­gatott sorozattal az Ifjúsági Irodalom „ARANYKÖNYV­TÁRÁT” kívánja a fiatalok kezébe adni. Az első kötet — Gárdonyi: „LÁTHATATLAN EMBER” c. regénye július elsején jelenik meg. Előfizethető A SZÉCHENYI TÉRI KÖNYVES BOLTBAN, ts m Tágas 3 szoba, előszó- bás lakásomat minden mellékhelyiséggel el­cserélném belvárosi 2 szoba, hallos, össz­komfortos lakásért. — Megtekinthető # ma vagy keddtől 5 óra; után. Mátyás király I u. 1. n. emelet; 392 1 Elcserélném egyszobás összkomfortos tálcáso­mat kétszobás össz­komfortosért. Érdek­lődni: Kolozsvár u. 8. földszint 2. _________512 E lcserélném egy szoba, összkomfortos lakáso­mat belvárosi 2 szobás mellékhelyiségekből ál ló lakásért. Cím: Jó­kai Mór utca 40. n. em, lg. _______529 E lcserélném garzon lakásomat 2 szoba -f- személyzeíi. összkom­fortos lakásért meg­egyezés szerint. Baló, Alkotmány u. 3 sz. Különbé járatú, üres albérleti szoba fürdő­szoba és konyha, hasz­nálattal kiadó. Ajánla­tokat: ..Kertváros” jel igére Magyar, Hirdető Sallai utca 8 sz. _________________- 15729 Nagykőrösi szoba, konyha, éléskamrás la kásom elcserélném pécsivel. Érdeklődni: Horváth János, Nagy­kőrös, Cifrakert u. 1. 15724 Elcserélném nagymére tű szoba, konyhás fő- bérietesmet hasonlóra. Doktor Sándor u. 21. _________________>15713 E lcserélném két kis- szobás, nagy konyhás, szép lakásomat kettő­szobás összkomfortos­ért. Nagy Jenő u. 16. (14 órától.) __________________15708 B elvárosi első emeleti kétszobás, összkomfor tos lakásomat elcserél­ném négyszobás össz­komfortosért. Telefon: 24-97._____________15707 E gyedülálló fiatalem­ber albérleti szobát keres. — Ajánlatokat: „Különbej árat” jeligé­re a Sallai utcai hir­detőbe kérek. __________________15704 K eresek egyszobát, lehet leválasztható is. „Belváros” jeligére — Magyar Hirdető, Sallai utca 8 sz._________15701 S ürgősen elcserélném pécsi belvárosi szép szoba konyhás laká­somat hirdi, vagy vá­sáriért. Pécs, Bathó János, Megye ru 16. 15698 Magányos nyugdíjas hölgy szoba, konyha, éléskamrás, csendes, szép lakást keres. — Cím: Rodostó u. 14. _____________ 15693 E lcserélném nagyszo­bás. modem garzon lakásomat nagyobb összkomfortosra (föld­szint vagy egy emelet) Kolozsvár u. 7. fisz. 2. (Mentők alatt.) 440 Elcserélném FIK ház­ban lévő szép, világos, földszintes, 2 szoba, konyha, éléskamra, előszobás főbérleti la­kásom (víz WC. bent) némi jövedelmet nyújt tó hasonló házfelügye­lői lakásért. Szt. Vin­ce utca 40. Zseni. __________________1-5686 E lcserélném szoba, konyha, éléskamrás lakásomat pécsi ket­tőszobásra, vagy bu­dapesti hasonlóért. — Vass, Damjanich u. 19. du. 3 órától: __________________15685 S zekszárdi kettőszobás központi összkomfor­tos, modem nagymé­retű lakásom elcserél­ném pécsiért. Érdek­lődni: Alkotmány u. 82 sz._____________15664 M ohácsi kettőszoba, összkomfortos, kertes jószágtartásos lakáso­mat elcserélném pécsi két, esetleg másfél szó básra. Érdeklődni az új-mecsefcaijai fodrász üzletben egész nap le­het. Telefon: 54-44. ______________ 15665 Mohácsi Dunára néző kettőszoba, konyha, mellékhelyiséges laká­somat elcserélném egy szoba, konyhás bel­városi pécsiért. Érdek­lődni: Pécs, Majláth utca 17. Baksa. ___________________15674 Elcserélném Petőfi ut­cára néző kettőszoba, konyha, éléskamrás la kasomat három szoba vagy kettő 4* személy­zeti szobás összkom­fortosra. Kovács. Nagy Jenő u. 16. Este 6 után __________________15673 E lcserélném szoba, konyha, élés kamrás házfelügyelői lakáso­mat hasonló főbérleti­ért. Alkotmány u. 3. _________________' 15678 E lcserélném szoba, konyhás lakásomat — mellékhelyiséggel együtt hasonlóért, szi­geti részen. Eáthori u. 13 szám.__________15648 Lakásért kőműves munkát vállalok. Kot- van László kőműves, Pécs Felszabadulás u. 7 SZ.______________15661 S zoba. konyhás la­kást keresek sürgősen — írásbeli ajánlatokat kérem leadni ..Május 15” jeligére, Magyar Hirdető, Sallai. u. 8. (Gumiház mellett.) ___________________15642 Elcserélném egyszoba. konyha, éléska m -As PIK lakájomat belvá­rosi PIK egy vágy 2 szoba összkomfortos­ra. Költözködést derí­tek. Telefon: 49-53. 15627 AliLami vállalatok, közüle- tek, tsz-ek és magánosok részére FELAJÁNLJUK az alábbi felesleges álló­eszközöket átadásira — az ér­vényben levő rendeletek alapján. Köbös kocsi 20 q teherbírású 4 db. Spedtíer- kocsj 20 q teherbírású 3 db. KM. Pécsi Porcelángyár. Telefon: 20—10, 22 mellék­állomás. 15Ö50 « DUNÁNTÚLI NAPLÓ A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Felelős szerkesztő: Vasvári Ferenc Kiadja á Dunántúli Napló Lapkdadóvállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs. József Attila u. 10. _______Telefon: 15-32. 15-33._______ P ÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs. Munkácsy Mihály u. 10. sk. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahivatalok* nál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra fefc i ? i

Next

/
Oldalképek
Tartalom