Dunántúli Napló, 1961. április (18. évfolyam, 78-101. szám)

1961-04-01 / 78. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DMÁNTÓU , NAPLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Átvették a Minisztertanács :s a SZOT vörös vándorzászlaját a pécsi szénbányászok IXVni. ÉVFOLYAM, 78. SZÁM ARA: 50 FILLÉR 1961. Április i. szombat í A szabolcsi Puskin kultúr­otthon dísztermében tegnap ra­te 6 árakor tartotta a Minisz­tertanács és a SZOT vörös vándorzászla járiak átvételi ün­nepségét a Pécsi Szénbányá- • szati Tröszt; i A-díszeméivényen helyet fog | iáit Varga György elvtárs a SZOT titkára. Egri Gyula elv- társ az MSZMP Baranya me- i A varsói barátsági, együttműködési és kölcsönös segély- nyújtási szerződés tagállamainak politikai tanácskozó tes­tületé 1961 márciusában Moszkvában rendes ülést tartott. A politikai tanácskozó testület ülésén képviselői minő­ségben részt vettek: Az Albán Népköztársaság részéről Beqhr Ballukn, a Mi­nisztertanács első elnökhelyettese, honvédelmi miniszter. Koco Theodosi, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Állami Tervbizottság elnöke, Behar Shtylla, külügyminiszter; a Bolgár Népköztársaság részéről — Todor Zsivkov, a BKP Központi Bizottságának első titkára, Anton Jugov, a Minisztertanács elnöke, Ivan Mihajlov, a Minisztertanács elnökhelyettese, honvédelmi miniszter, Karlo Lukanov kül­ügyminiszter, Ceko Monov, az Állami Tervbizottság elnök- helyettese; a Csehszlovák Szocialista Köztársaság részéről Antonin Novotny, a CSKP Központi Bizottságának első titkára, ál­lamelnök, Vitiam Siroky kormányelnök, Otakar Simunek kormányelnökhelyettes, az Állami Tervbizottság elnöke, Bo- humir Lomsky honvédelmi miniszter, Václav David külügy­miniszter; a Lengyel Népköztársaság részéről — Wladyslav Go- mulka, a LEMP Központi Bizottságának első titkára, Jozef Cyrankiewicz, a Minisztertanács elnöke, Stefan Jendry- chowski, az Állami Tervbizottság elnöke, Marian Spychalski, honvédelmi miniszter, Adam Rapacki, külügyminiszter; a Magyar Népköztársaság részéről — Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Münnich Fe­renc, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, Sík Endre, külügyminiszter, Czinege Lajos, honvédelmi minisz­ter, Tóth Lajos vezérőrnagy, Jávor Ervin alezredes; a Német Demokratikus Köztársaság részéről — Walter Ulbricht, az NSZEP Központi Bizottságának első titkára, Közlemény a varsói szerződés tagállamai politikai tanácskozó testületének üléséről A politikai tanácskozó testü­let ülésének részvevői a teljes kölcsönös megértés és egyetér­tés légkörében átfogó eszme­cserét folytattak a nemzetközi események legntóbbi alakulá­sával összefüggő kérdésekről és ezzel kapcsolatban megvizs­gálták a varsói szerződés tag­államainak az európai és a vi­lágbéke biztosítására irányuló további intézkedéseit. A politikai tanácskozó tes­tület támaszkodott a kommu­nista és munkáspártok novem­beri értekezletének elméleti és politikai következtetéseire, tör­ténelmi jelentőségű okmányai­ra, amelyek választ adnak a békéért és a háború elhárítá­sáért folyó hare legégetőbb, életbevágó kérdéseire. A politikai tanácskozó testü­let ülésének részvevőt meg­elégedéssel állapították meg, bogy a politikai tanácskozó testület <1960. februárjában megtartott) előző értekezlete óta eltelt időszakban a szocia­lista tábor országai újabb ki­magasló eredményeket értek el a gazdaság, a kultúra, a tu­domány és a technika fejlesz­tésében, népeik anyagi jólété­nek fokozásában, a két rend­szer békés gazdasági versenyé­ben. A különböző társadalmi rendszerű államok békés együttélésének lenini politiká­ja, a szocialista tábor országai békeszerető külpolitikájának eredményeképpen újabb fon­tos győzelmeket aratott: a le­igazolt, de nemzeti független­az Államtanács elnöke, Erich Honecker, az NSZEP Köz­ponti Bizottságának titkára, Lothar Bolz, miniszterelnök­helyettes, külügyminiszter, Heinz Hoffmann honvédelmi mi­niszter; a Román Népköztársaság részéről — Glieorghe Ghe- orghiu-Dej, az RMP Központi Bizottságának első titkára, az Államtanács elnöke, Ion Gheorghe Maurer, a Miniszter- tanács elnöke, Leontin Salajan, honvédelmi miniszter, Gheorghe Marin Gaston, az Állami Tervbizottság elnöke, Cornel Manescu, külügyminiszter; a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége részéről — N. Sz. Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának első titkára, a Minisztertanács elnöke, R. J. Malinovszkij honvé­delmi miniszter, a Szovjetunió marsallja, V. V. Kuznyecov, a külügyminiszter első helyettese; Az ülésen megfigyelői minőségben részt vettek: A Kínai Népköztársaság részéről — Liu Hsziao, a KKP Központi Bizottságának tagja, a Kínai Népköztársaság moszkvai nagykövete; a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság részéről — Kim Kvang Hjop, a KMP Központi Bizottsága Elnökségé­nek tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, honvédelmi miniszter, Coj Kvang, a légierők parancsnoka, Liu Djan Szik, külügyminiszterhelyettes; a Mongol Népköztársaság részéről — 3. Cedenbal, az MNFP Központi Bizottságának első titkára, a Miniszter- tanács elnöke, Zs. Lhagvaszuren, honvédelmi miniszter, P. Sagdarszuren külügyminiszter. Az ülésen részt vett A. A. Grecsko, a Szovjetunió mar­sallja, a varsói szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka is. Az ülésen Walter Ulbricht, a Német Demokratikus Köz­társaság Államtanácsának elnöke, a Német Szocialista Egy­ségpárt Központi Bizottságának első titkára elnökölt. Túlteljesítette tervét a szénbányászat és a vaskohászat A pénteki nappal befejező­dött az év első negyede, amely nek eredményei nagyi on tossá- guak az 1961-es terv teljesíté­se szempontjából. Néhány ipar égből és nagyüzemből már meg is érkeztek az előzetes je­lentésék. amelyeknek többsé­be sikeres munkáról számol uC. A szénbányáik nagyobb része az év- elejétől kezdve egyenle­tesen termelt és az iparág kö­rülbelül 1.8 százalékkal túl­teljesítette első negyedévi ter­vét, s mintegy 100 000—120 000 tonna szénnel ad többet az el­ső három hónapra előirány­zott mennyiségnél. Az első két hónapban a vár­palotai és a borsodi tröszit, va­lamint az oroszlányi vállalat erősen elmaradt tervétől. Bor­sod azonban pótolta elmaradá­sát. sőt némi túlteljesítést is j elért. Várpalota és Oroszlány ; párezer tonnával adós maradt. A kőolajbányászat termelé­sét is visszavetette az esős, latyakos téli idő. Az iparág mintegy 4 százalékkalr. elma­radt éves terve negyedrészé­nek teljesítésétől. Azonban az első félév végéig pótolják az elmaradást. • A vaskohászatban valameny Rvi fontos termékből teljesítet­itek, abc* saijksai ts, tál is szárnyalták a tervet. Előze­tes adatok szerint mintegy tíz-' ezer torma nyersvas, 15 ezer, 16 ezer tonna nyersacél és ke­reken 10 000 tonna hengerelt áru készült terven felül az el­ső negyedévben. A textiliparban a pamutfo­nodák az előzetes számítások szerint az elmúlt három hónap­ban 100,9, a saövödék 100,7. a kikészítőgyárak 100,2 százalék­ra teljesítették tervüket. Eh­hez az eredményhez különö­sen kiemelkedő munkával já­rultak hozzá a győri- a szom­bathelyi fonoda.-Az elmúlt ne­gyedévben egyébként 4,4 szá­zalékkal több pamutszövet ké­szült, mint a múlt év hasonló időszakában. Profiton az íj magyar Duna-tengeriáró A Gheorghiu-Dej Hajógyár­ból pénteken indult 12 órás próbaútjára a Tihany nevű 1300 tonnás Duna-tengerjáró, amely nemsokára magyar szí­nekkel járja majd a világten­gereket. Az új Duna-tenger­járó az ötödik, amely az el­múlt három évben a Gheor- ghiu-Dej gyárban a DETERT részére készült 1 «egükért küzdő népek nemzeti felszabadító mozgalmának esa^ pasai alatt folytatódik a gyár mati rendszer szétbomlása. Mérhetetlenül megnőttek a szocializmus és a béke reális erői, amelyek meghiúsíthatják az imperialisták támadó ter­veit és kivívhatják a tartós békét. Az ülés részvevői egyszer» mind megállapítják, hogy ag­resszív körök további akadá­lyokat gördítenek a nemzetkö­zi helyzet egészségesebbé téte­lének útjába, szembehelyezked nek azokkal az erőfeszítések­kel, amelyeket a békeszerető államok a bäte fenntartására és megszilárdítására tesznek. A NATO és a többi, támadó szellemű katonai csoportosu­lás imperialista tagállamat folytatják a fegyverkezési ha|- szát, fokozzák háborús előké­születeiket, újabb katonai tá maszpontok létesítésére törek­szenek Európában és a világ más részein, növelik atom- és rakétafegyver-készleteiket, negyedik atomhataiommá te­szik a NATO-t. Az Egyesült Államok, Ang­lia és Franciaország segítségé­vel, erőltetett ütemben, hitle­rista tábornokok parancsnok­sága alatt építi ki az agresszív nyugatnémet hadsereget, ellát­ja atom- és rakétafegyverek­kel, valamint egyéb korszerű, tömegpusztító eszközökkel. Ka tonal támaszpontokat bocsá­tanak Nyugat-Németország rendelkezésére, más országok területén. Mindezeket a lépéseket kü­lönösen veszélyessé teszi ai t körülmény, hogy Nyugat-Né­metország kormánya egyfelől mindegyre területi igényekkel lép fel más államokkal szem­ben, másfelől revanspropagan- dát folytat a nyugatnémet köz vélemény körében. Nyugat-Németország a há­borús veszély fő gócává válik Európában. Az agresszív imperialista körök elkeseredett erőfeszíté­sekkel Igyekszenek akadályoz­ni a népek előretörését a béke, a demokrácia és a haladás út­ján. Az imperialista hatalmak mind gyakrabban folyamodnak közvetlen katonai erőszakhoz, j hogy Afrika, Ázsia és Latin-1 gyei bizottságának első titká­ra, Baracska Imre elvtárs a nehézipari miniszter helyettese, Komár András a bányász­szakszervezet titkára, Bogár József elvtárs az SZMT titkára valamint a szénbányászati tröszt igazgatója és főmérnöke. Pataki Mihály elvtárs, a , tröszt igazgatójának megnyi- j tó szavai után Varga György elvtárs a kormány és a SZOT elnökségének köszönetét tolmá csolta, majd méltató szavak­kal emlékezett meg a Pécsi Szénbányászati Tröszt eredmé­nyeiről. Elismerését fejezte ki a tröszt 1960. évi tervteljraíté- séért. 103,9 százalékra teljesítették széntermelési tervüket, amelynek eredményeként 46 ezer tonna kokszolható sze­net adtak terven felül a népgazdaságnak. Elismerő szavakkal adózott a termelési eredmények mellett jelentkező termelékenységi mu taták bíztató fejlődéséről, az összüzemi teljesítmény 1959. évihez viszonyított jelentős emelkedéséről. A teljesítmény- emelkedés jelentőségét fokozza az a tény. hogy ugyanakkor a gázlecsapolás kiterjesztés«, a por- és egészségvédelem foko­zása. az improduktív műszak szükségletet jelentékeny mér­tékben emelte. Többek között méltatta a tröszt műltévi jelentős üzem- koncentrációját. a tröszt gaz­dasági munkáját kifejező mu­tatók jó eredményeit a taka­rékos anyaggazdálkodást, amelynek eredményeként az iparági szinten indított orszá­gos anyagtakarékossági moz­galomban a második helyen végeztek. Méltatta a tröszt üzemeiben kibontakozó szo­cialista munkaversenymozgal- mat, amelynek során az el­múlt évben 132 brigád 1614 fővel indult harcba a szocia­lista brigád cím elnyeréséért, A brigádok közül 17 brigád 163 dolgozója nyerte el a szo­cialista brigád címet, illetve oklevelet. Ezek közül is ki­emelkedő eredményt ért el Pécsbányán Nagy Miklós és Horváth János feltáró brigád­ja, Szabolcson Újhegyi Vince és Kemer János brigádja. Va­sason Schmidt József feltáró brigádja. Az év folyamán 564 dolgozó kapta meg a „Kiváló dolgo­zó” oklevelet, 124-en pedig a „Kiváló dolgozó” jelvényt. 55 dolgozó pedig Bányászati munkazászló kitüntetést ka­pott. Beszéde végén ünnepi sza­valt kíséretében átnyújtotta a Minisztertanács és a SZOT vö­rös vándorzászlaját amelynek megőrzéséhez további sikere­ket, erőt, egészséget kívánt. Ezután Haracska Imre elv- társ a nehézipari miniszter üd­vözletét tolmácsolva köszöne­tét mondott az eredményes munkáért, majd a köszöntő szavak végén átnyújtotta a Ne­hézipari Minisztérium kitünte­téseit a „Kiváló bányász” jel­vényeket és a vele járó pénz­jutalmakat s ezután került sor a Bányászati munkazászló kitüntetések átadására. Az ünnepség az Intemacio- nálé hangjai mellett ért vé­get; Magyar kiállítás nyílt Kairóban Magyar kiállítás nyílt meg csütörtökön délután Kairóban. Külkereskedelmi vállalataink egészségügyi berendezéseket, laboratóriumi felszereléseket, laboratóriumi berendezéseket és gyógyszereket mutatnak be a következő napokban a kairói egészségügyi szakembe­reknek. Csütörtök délután az EAK több minisztériuma kép­viselőinek jelenlétében Szij- jártó Lajos, a Magyar Nép- köztársaság nagykövete nyi­totta meg a kiállítást Amerika országaiban elfojtsák a terebélyesedő nemzeti fel­szabadító mozgalmat. Ezt bi­zonyítják a gyarmattartók Kongóban, Algériában, Ango­lában, Laoszban elkövetett vé­res gaztettei, valamint a Kubai Köztársaság ellen irányuló ál­landó provokációk. A varsói szerződés tagálla-* mai nem maradhatnak rész­vétlen szemlélői az imperialis­ta államok fokozódó háborús előkészületeinek. A szocialista államok szakadatlan erőfeszí­téseket tettek és tesznek az általános és teljes leszerelés megvalósításáért, a fegyverke­zési hajsza beszüntetéséért, a nemzetközi feszültség enyhíté­séért. A varsói szerződés tagálla­mai azonban a nyugati hatal­mak újabb háborús előkészü­letei nyomán kialakuló hely­zetből kiindulva, sokoldalú véleménycsere során összehan­golták azokat az intézkedése­ket-, amelyeket védelmi képes­ségük további erősítése és a világbéke megszilárdítása cél­jából szükségesnek tartanak. Ennek kapcsán a kommunista és munkáspártok novemberi' értekezletének abból a követ­keztetéséből Indulnak ki, hogy a háború ellen sikraszálló szo­cialista világtábor, a nemzet­közi munkásosztály; vala­mennyi nemzeti felszabadító mozgalom — és az összes bé­keszerető erők —- egyesített erőfeszítéseivel meg lehet aka­dályozni a háborút. A béke biztosítása érdekében elenged­hetetlenül szükséges a máso­dik világháború maradványai­nak megszüntetése, mégpedig oly módon, hogy mindkét né­met állammal megkötik a bé­keszerződést, s ezzel ártalmat­lanná teszik a nyugat-berlini veszélygócot Nyugat-Berlin dcmilitarizáTt, szabad várossá tételévek A varsói szerződés tagálla­mai ünnepélyesen kijelentik, hogy továbbra is tántoríthatat- ianul a békés együttélés poli­tikáját folytatják és a népek békéjének és biztonságának biztosítása céljából készek bármely pillanatban hozzájá­rulni » más államokkal össze­hangolt. legátfogóbb intézke­dések megtételéhez. A Népköztársaság Elnöki Ta nácsa hazánk felszabadulásá­nak 16. évfordulója alkalmából kimagasló művészi tevékeny­ségük elismeréséül a Magyar Népköztársaság - kiváló művé­sze kitüntető címet adomá­nyozta KörrUves Sándor szín­művésznek, a Madách Színház tagjának és Feleky Kamill Kossuth-díüas színművésznek, a Fővárosi Operettszínház és a Petőfi Színház tagjának. A Magyar Népköztársaság érdemes művésze kitüntető cí­met adományozta az Elnöki Tanács Sulyok Mária Kossuth- díjas színművésznek, a Víg­színház tagjának. Sennyei Ve­ra színművésznek, a Fővárosi Operettszínház és a Petőfi Színház tagjának. Csőrbe Géza Kossuth-díjas szobrászművész­nek, Sármássy Miklós szín­művésznek, a Pécsi Nemzeti Színház tagjának, Szabó Mik­lós operaénekesnek, a Szegedi Nemzeti Színház tagjának, Pé­csi Sándor kétszeres Kossuth- díjas színművésznek, a Ma­dách színház tagjának- Sei-* meczy Mihály ny. színmű­vésznek, a debreceni Csoko­nai Színliáz volt tagjának és Dénes Vera gordonkaművész­nek, a Zeneművészeti Főiskola tanárának; A kitüntetéseket Dobi Ist­ván, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke pénteken az Országházban nyújtotta át; Dobi István a kitüntetések átnyújtásakor mondott beszé­dében hangsúlyozta, hogy fel- szabadulásunkkal a művészi alkotás, alakítás szabadsága, egy új magasabbrendű, a kö­zösségért. a népért dolgozó igazi művészet megteremtésé­nek, majd felvirágoztatásá­nak lehetősége is megszületett. Joggal elmondhatjuk, hogy leg­jobb, haladó művészeink éltek is ezzel a lehetőséggel. Ezt bi­zonyítja a kitüntető címek év- ről-évre megismétlődő adomá­nyozása is. A kitüntetett művészeli ne­vében Kőmives Sándor mon­dott köszönetét; Átadták a KISZ Központi Bizottságának kitüntetéseit az ifjúsági mozgalomban dolgozó legjobbaknak Tegnap délután ünnepélyes keretek között adta át Pécsett a KISZ Központi Bizottsága kitüntetéseit Kiss Dezső, a KISZ Központi Bizottság pót­tagja, a KISZ megyei bizott­ságának titkára a fiataloknak, felszabadulásunk 16, évfordu­lója alkalmából. Szabó Nándor, a MÁV pécsi csomóponti KISZ bizottság titkára, az ifjúsági mozgalom­ban végzett munkájáért a leg­magasabb KISZ kitüntetést, a KISZ Érdemérmet kapta; Ezenkívül aranykoszorús KISZ-jelvén nyél és oklevéllel tüntették ki Álló Miklóst, a mohácsi járási KISZ VB tag­ját. Ábrahám Józsefet a Pé­csi Szénbányászati Tröszt KISZ VB tagját, ToUer Kata­lint, a Leőwey Klára Leány­gimnázium KISZ szervezeté­nek csúcs-titkárát, Móricz Pált a sörgyár KISZ titkárát, Kö­ves Máriát, Majs községi tsz KISZ szervezet titkárát, Kungl Józsefet a pécsváradi tsz köz­ség KISZ titkárát, Kérdő La­jost a komlói Kossuth-bánya szenes főkörletének KISZ tit­kárát, Vass Jánost a komlói 24-es AKÖV KISZ titkárát. Nabob Györgyöt a komlód vá­rosi KISZ bizottság revíziós bizottságának elnökét, Debre­ceni Lajost a siklósi járási KISZ VB tagját, Schmidt Jó­zsefet, a beremergli cement­gyár KISZ titkárát. A fentieken kívül még 32 ér­tékes tárgyjutalmát adtak át azoknak a KISZ-ben nevelő­dött fiataloknak, akik jelenleg fontos állami, vagy töinegszer- vezeti vezető funkciót töltenek üj kiváló és érdemes művészek

Next

/
Oldalképek
Tartalom