Dunántúli Napló, 1961. március (18. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-19 / 67. szám

PÉCSI PANORÁIA Erb Jánot telvéveü mAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DQNÁAITÚU , NAPLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA Zavasjz a ^UfnäCcst'iskztx XVIII. ÉVFOLYAM, 67. SZÁM ÄRA: 70 FILLÉR 1961. MÁRCIUS 19. VASÄRNAP Budapestre érkezett a Kínai Tudományos Akadémia küldöttsége Szombaton Budapestre ér­kezett a Kínai Tudományos Akadémia küldöttsége: Wu Ju-szün fizikus professzor, a Kínai Tudományos Akadémia alelnökének vezetésével. A kínai tüdős kül­döttséget a ferihegyi repülő­téren a Magyar Tudományos Akadémia nevében Jánossy Lajos és Szabó Imre. az Aka­démia főtitkárhelyettesei, Straub F. Bruno akadémikus és Zólyomi Bálint levelező tag fogadta. Brezsnyev fogadta a moszkvai magyar nagykövetet Moszkva. (TASZSZ) Leonyid Brezsnyev .a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa Elnökségének elnöke szombaton a Kreml­ben fogadta Révész Géza moszkvai magyar nagyköve­tet és baráti beszélgetést foly­tatott vele. Befejeződött az árpa- és zabvetés Az állami gazdaságok megkezdték a kukorica földek vegyszeres pe> metezését Megjutalmazták a Kossuth-bányai fiatalokat Pénteken délután ünnepi taggyűlést tartott Kossuth bá­nya szenes főkörletének KISZ szervezete, az üzem kulturhe- lyiségében, abból az alkalom­ból, hogv KISZ szervezetük az országos bányaépítési ver­senyben első helyezést ért el. Az ünnepi taggyűlésen meg­jelent Pataki László elvtárs, a KISZ Központi Bizottságá­nak titkára és hatezer forint értékű tárgyjutalmat osztott ki a szervezet tagsága kö­zött. A KISZ-szervezethez tarto­zó Koós László ifjúsági bri­gádot, amely a széngyalus fejtésben dolgozik, még már­cius 11-én megjutalmazta Budapesten a KISZ Központi Bizottsága. 3300 forintot kap­tak példás munkájukért. Az elmúlt héten a megye termelőszövetkezeteiben be­fejezték a tavaszi árpa és a zab vetését. Összesen 9200 kh. tavaszi árpát és 7200 hold za­bot vetettek el a tsz-ek. A napraforgó és főleg a cukor­répa vetése indult meg erős ütemben a múlt héten. Már­cius 18-ig a cukorrépa 41 szá­zalékát — mintegy 2400 hol­dat — elvetették. Ültetik a burgonyát. A lazább, melegebb talajo­kon már a burgonya ültetését is megkezdték. Ilyen korán az utóbbi években nem vetettek burgonyát. A kaposszekcsói tsz 5, a csarnótai Oj Március Tsz 15 hold burgonya vetését végezte el szombatig. Továbbra is jó ütemben ha­lad a tavaszi szántás, istálló­trágya alászántás. A tavaszi munkákban — elsősorban _ ta­lajmunkákban — a bicsérdi Aranymező Tsz került az élre. Az összes őszi gabonavetésü­ket meghengerezték, 200 hold őszi szántást simítóztak. A vetési munkákban is az elsők között vannak. 2500 hold 'ucerna és lóhere Az állami gazdaságok a ta­vaszi búza, tavaszi árpa és zab vetését már február vé­gén, március elején befejez­ték, s ezek egy része már ki is kelt. Ugyancsak befejezték a napraforgó s mák vetését, s pár napon belül a cukorrépa is a földbe kerül. Eddig össze­sen 6500 hold tavaszi vetést végeztek a gazdaságok, s eb­ből 2500 hold a tiszta vetésű lucerna és a felülvetett ló­here. A kora tavaszi csúcs után beálló kis szünetet az állami gazdaságok a kukoricaföldek vegyszeres permetezésére használják fel. Ebben az év­ben 8000 hold kukoricán vé­geznek kapálás nélküli műve­lést a gazdaságok. A simazin és otrazin vegyszerek kiperme­tezését a bólyi, zengőaljai és bikali gazdaságban kezdték meg. Eddig mintegy 2000 hol­don végezték el a vegyszere­zést, s április közepéig — ami­kor a kukorica vetése meg­kezdődik — még további 6000 holdat permeteznek meg. Nagyarányú gyümölcsöstelepités A siklósi járásban a cukor­répa 87 százalékát vetették már el s megkezdték a bur­gonya és a napraforgó veté­sét. Még márciusban szeret­nének 1700 holdon naprafor­gót vetni. Több szövetkezet­Hyárlas meleget hozott a Sándor-nap Több helyen 23 fokig szökött fel a hőmérséklet, vasárnapra két hideghullám és eső front várható Akárcsak a múlt héten, most is a péntek és a szombat hozta meg a legerősebb felme­legedést. Európa nagyrészén már pénteken nyárias meleg volt. Hazánkban tovább tartott a felmelegedés Sándor-napján: már a déli jelentések szerint 19—21 fokig emelkedett a hő­mérséklet, a Dunántúlon és az Költözködik a Nemzeti Színház A Nemzeti Színházban szom­baton sajtófogadáson Major Tamás, a színház igazgatója elmondotta, hogy a Nemzeti átmeneti időre — áprilistól őszig — a Madách Színház Iza­bella téri épületébe költözik. — Régóta terveztünk bizo­nyos felújítási, átalakítási, ta- tarozási munkálatokat és eze­ket nem tudjuk csak a nyári szezonban elvégezni. Adódott tehát a jó alkalom: költözik a Madách Színház, helyére me­gyünk mi és reméljük, hogy őszre — az építkezési munkák befejezésétől függően remél­hetőleg már a színházévad kez­detén — visszaköltözünk a Blaha Lujza térte. Első elő­adásunkat az Izabella téren április 16-án tartjuk, a Bánk bánt játsszuk. — mondotta Major Tamás. alföldi megyékben, a kora dél­utáni órákban számos helyen 22—23 fokot is mértek. A Meteorológiád Intézet köz­ponti előrejelző osztályán adott tájékoztatás szerint a közmondásosan meleget hozó József-nap ezúttal rosszabbo­dást hoz az időjárásban. Észak­nyugatról ugyanis kiterjedt hi­degfront indult délkeletnek, amely szombat délig elérte a keleti Alpok határát és a cseh medencét. Valószínűnek lát­szik, hogy ez az Északi Jeges- tengerről jött áramlat már az éjszaka folyamán betör hazánk légterébe, a szél megélénkül, s nyomában valószínűleg futózá- porok lesznek. A második hi­deghullám Grönland térségei­ből érkezik vasárnap, ez eset­leg meghozza az első zivataro­kat is. A hőmérséklet előre­láthatólag 5—6 fokkal csökken. ben telepítenek új gyümöl­csösöket és szőlőt. A nagytót­falusi tsz 10 hold szőlőt, 5 hold mandulást, 1 hold málnát és 1 hold szamócát telepít. A sza­vai tsz babarcszőlősi üzemegy­ségében 20 hold új gyümöl­csös lesz, amelynek nagy ré­sze szilva, kajszibarack és sze­lídgesztenye. A villányi és vil- lánykövesdi tsz-ekben öt-hat hold szőlőt telepítenek. Zöldeil már a cukorborsó Szépen zöldellnek a korai cukorborsó-vetések a villány- diósviszlói hegyvonulat déli lejtőin. A nagyharsányi ter­melőszövetkezet tagjai 30 hol­don vetettek cukorborsót, a villányiak 20 holdon. Az útról jól lehet már látni a szépen kikelt ikersoros vetést. A jövő héten már lehet sarabolni. A legtöbb cukorborsót a mária- gyűdi termelőszövetkezet tag­jai vetették el, összesen 60 holdat. Ha kedvező lesz az idő, május közepére megjele­nik a piacokon a Siklós kör­nyéki korai cukorborsó. 95 hold lencse A pécsváradi járás termelő- szövetkezeteinek 33 traktora és 400 pár lófogata szánt-vet mindennap a földeken, ezen­kívül teljes kapacitással dol­goznak a pécsváradi gépállo­más, valamint a palotabozsoki gépállomás gépei is. Elvetet­tek 412 hold zabot és 1641 hold tavaszi árpát. A cukorré­pa vetését 155 holdon fejez­ték be eddig. A lencse vetése máris készen van, összesen 95 holdat vetettek, a perekedi tsz 30 holdat, a berkesdi 20-at, a hidasi pedig 15 holdat. Több helyen telepítenek a pécsvá­radi járásban is új gyümöl­csösöket, a monyoródi tsz-ben 10 holdat előkészítettek kajszi ültetésére és a napokban meg is kezdik a munkákat Hagy az érdeklődés az emeletráépítési akc o iránt Május 15-ig lehet jelentkezni Kormányzatunk többek kö­zött az emeletráépítési akció bevezetésével is elősegíti, hogy minél több lakás épüljön. Az akció még 1959-bem kezdődött. Lényege: egy-egy vállalat hi­vatal, vagy intézmény dolgo­zói társulnak s meghatározzák, hogy melyik épületre kívánnak emeletet ráépíteni. A városi tanács azután megvizsgálja a lehetőségeket városkép, statikai 31 négy találatom A lottó 11. játékhetére be­érkezett 4 883 966 db szelvény, öt találatos szelvény nem vélt, négy találatot 31 foga­dó ért el. a nyereményösszeg egyenként 118 160 Ft. A há- romtalálatos szelvények szá­ma 2441, ezekre egyenként 750 Ft-t fizetnek. Két taláta- tot 88 851 fogadó ért el, a nyereményösszeg egyenként 20,61 forint. Wilhelm Meissner, az NDK új magyarországi nagykörete megérkezett Budapestre Wilhelm Meissner rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, a Német Demokratikus Köztár­saság új magyarországi nagy­követe szombaton megérkezett Budapestre. A nagykövetet a Ferihegyi repülőtéren Radvá- nyl János, a külügyminiszté­rium protokoll osztályának ve­zetője fogadta. A nagykövet üdvözlésére megjelentek az NDK nagykövetség munkatár­sai. élükön Siegfried Heinzsch ideiglenes ügyvivővel. Ott volt a fogadtatáson a budapesti dip­lomáciai képviseletek több ve­zetője és tagja. szempontból, majd megadja az engedélyt. 1959-ben Pécsett az OTP 12 lakásra adott építke­zési kölcsönt. 1960. végén 32 lakás építkezésére kértek en­gedélyt. illetve kölcsönt, az engedélyezésekre a közeljövő­ben kerül sor. Az építkezéshez szükséges költségforrás három részből tevődik ősze. Az egyik: az épí­tési költség 60 százaléka erejé­ig. maximum 60 ezer forintot ad az OTP. (2 szobás lakás ese­tén. míg égyszobás esetén 55 ezer forintot). Ez állami 'támo­gatás. ezt - az építtetőnek nem kell visszafizetnie, másik: a költségből fennmaradó rész 75 százaléka erejéig maximum 45 ezer forint — szintén kölcsönt ad az OTP, de ezt vissza kell fizetni. A harmadik forrás pe­dig: saját hozzájárulás ami az előző két költségforrás után fennmaradó rész. A kapott köl­csönt maximum 15 év alatt kell visszafizetni, de a havi törlesztő rész nem lehet 259 forintnál kevesebb. Az emeletráépítési ákc-ióra 1960. december 15-ig lehetet* jelentkezni, a határidőt azon­ban most május 15-ig meghosz- szabbították, az OTP eddig az időpontig ismét átvesz kérel­meket. Az igényeiket a beérke­zési sorrendben vizsgálják, il­letve engedélyezik. Az érdek­lődés jelentős, legutóbb az Ál­lati orgalmi Vállalat szervezé­sében 12 lakás emeletráépí­tésre kérték engedélyt. 4 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom