Dunántúli Napló, 1961. január (18. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-01 / 1. szám

6 NAPLÓ 1961. JANUÄR L Folytatódik a tüntetési hullám Belgiumban Belgium az óesztendő utolsó napján Feltétlenül végezzük el kertünk­ben az őszi talajművelést. Házi­kertben ezt általában csak kézi munkával, ásással tudjuk elvégez­ni, a kis terület és a gyümölcs- iák miatt. A helyesen végzett talajmunká­val alábbi célokat érhetjük el: 1. A talaj felső, tömődött réte­gét leforgatjuk és megcseréljük az also. morzsás szerkezetű talaj­réteggel. Ezzel a talajt levegőztet­jük és közvetve termékenységét is növeljük. 2. Az ősszel mélyen meglazított talajban utat nyitunk a téli csa­padéknak, amire tavasszal és nyá­ron nagy szüksége lesz termesz­tett növényeinknek. 3. Szervestrágyákat és a lassan ható műtrágyákat (foszfor, káli­um) is ilyenkor legalkalmasabb beforgatni a talajba. 4. A különféle gomba- és rovar- kártevők elleni védekezésnek is egyik legfontosabb eszköze az őszi mély talajforgatás. A lehullott le­velekkel. gyümölcsfaápolási kapa- rékokkal, gyümölcsmúmiákkal együtt a kártevők csíráit, petéit is leforgatjuk, elpusztítjuk; Nem mindegy azonban; hogy miként végezzük az őszi ásást. Veteményeskertben, ha trágyát oem forgatunk, 22—25 centiméter mélyen ásunk. Ha trágyát is alá­forgatunk, 15 centiméternél mé­lyebben csak laza, homokos tala­jon ássunk, de ott is csak leg­feljebb 20 centiméter mélységig hatoljunk. Gyümölcsfák alatt, kötött tala­jon 15—15 centiméter mélyen, la­za talajon legfeljebb 20 centimé­ter mélyen ássunk, különben a felszínhez közel elhelyezkedő haj- szálgyökereket elszaggatjuk. Legfontosabb, hogy az ősszel fel­ásott talaj hantos maradjon. A hantok megfogják a havat, ami­nek következtében több víz rak­tározódhat él a talajban. Kiskertész Brüsszel (MTI). Belgium­ban országszerte óriási felhá­borodást keltett a rendőrség és a katonaság önkénye. A kor­mány pénteken még abban re­ménykedett, hogy az új eszten­dőre sikerül megfékezni a sztrájkot és a tüntetéseket. A legutóbbi vérengzés után azon­ban ez a remény meghiúsult. A szocialista szakszervezetek közölték, hogy szombaton, va­sárnap és hétfőn újabb tünte­tések lesznek. A munkások délelőttönként a Szocialista Párt brüsszeli székháza előtt gyülekeznek és onnan indul el a tüntetők menete, A szocialista akcióbizottság keddre szintén hatalmas mé­retű tömegmegmozdulást szer­vez. Ismeretes, ezen a napon ül össze a parlament, hogy is­mét tárgyaljon Eyskens „ta­karékossági” programjáról. Szombaton délelőtt — jelenti az AFP — a sztrájkolok gyász­menete vonul majd végig a fő­város utcáin, hogy tiltakozzon a rendőri önkény ellen. Péntek délután és este Brüsszelen kívül az ország más városaiban is heves tün­tetések voltak. Verviersben a sztráj'kolók a város központja felé nyomultak. A csendőrség könnyfakasztó bombákkal és tuzolto fecskendőkkel próbál­ta szétoszla/tni a tömeget. A Reuter értesülése szerint Charlenoiban, a „vörös övezet” egyik központjában húszezer munkás tüntetett a kormány adóemelési és bércsükkentési politikája ellen. A sztrájkolok lámpavasajkra akasztották az Eyskensről mintázott bábukat. A Liege melletti Oreyeben súlyos összetűzés volt a roham- rendőrség és a szrtájkolók kö­zött. Többen megsebesültek. Antwerpenben a tüntetők fekete zászlók alatt vonultak fel és így tiltakoztak a brüsz- szeli gyilkosság miatt. Az ADN értesülése szerint Palm Beach (MTI). Ken­nedy megválasztott amerikai elnök pénteken este Averell Harriman demokrata párti po­litikust nevezte ki „utazó nagykövetévé”. Mint az AP írja, az „utazó nagykövet” bármilyen célból bárhová ellátogathat, azonban Kennedy kijelentette, hogy elsősorban azt a sok új orszá­got tartotta szem előtt a kine­vezésinél, amelyek a legutóbbi évtizedben léptek az államok sorába és „rendkívül fontosak az Egyesült Államok számá­ra”. A 69 éves AvereH Harriman Roosevelt kormányában kapott először különböző posztokat, majd 1943-ban moszkvai. 1946- ban londoni nagykövetté ne­vezték Id. Truman korményá­az Eyskens-kormany most a rendkívüli állapot kihirdetését mérlegeli. A belga dolgozók hősi harca a nemzetközi munkásság elis­merését és csodálatát váltotta ki. A Szovjetunió, az NDK, Kína. Franciaország. Nagy- Britannia, Olaszország, Jugo­szlávia és Nyugat-Németország szakszervezetei szolidaritásuk­ról biztosították a belga sztráj- kolókat. Nagy-Britannia és Franciaország kikötő- és szál­lítómunkásai megtagadták a Belgiumból érkező hajók ki­rakását, ezzel is kifejezve együttérzésüket harcoló belga munkatársaik iránt. ban 1948 végén a kereskede­lemügyi tárcát töltötte be. Harriman a New York In­vestment Banking House of Brown Bross., Harriman and Co. bank egyik főrészvényese. Leopoldville (MTI) Hírügy­nökségi jelentések szerint Mo­butu arra készül, hogy a bel­ga fennhatóság alatt álló Ruanda Urundi gyámsági te­rületről kiindulva támadást in­tézzen a törvényes kormány­hoz hű Kivu tartomány ellen. Kedden kezdődik az afrikai csúcs értekezlet Casablanca (MTI). V. Mo­hammed marokkói király kez­deményezésére január 3-án Casablancában megkezdődik az afrikai vezető államférfiak csúcsértekezlete. Az előrelát­hatólag január 7-ig tartó érte­kezleten többek között részt vesz Nasszer, az EAK elnöke, Nkrumah ghanai, Touré gui- neai és Kelta mali elnök is. Az AP értesülése szerint a ta­lálkozón szóbakerül majd a mauritaniai, a kongói és algé­riai kérdés. Ezenkívül napi­renden szerepel a szaharai francia atombomba-kísérletek ügye és egy afrikai közös pa­rancsnokság létesítésének ter­ve is. Debré Algériába utazott Párizs (MTI). Debré fran­cia miniszterelnök szombaton reggel váratlanul Algériába utazott. A miniszterelnök — mint Párizsban hivatalosan közölték — „Nyugat-Algériá- ban a hadseregnél tölti az év utolsó napját, majd még az esti órákban visszatér Pá­rizsba”. Bukavu, Kivu tartomány fő­városa Ruanda Urundi hatá­rán fekszik és a város egyedüli repülőtere már a belga gyám­sági területen van. Hírek sze­rint Mobutu a belga légifor­galmi társaságok repülőgépei­vel ide akarja szállítani csa­patait. Külföldi hírek AKKRA Az Evening News és a Gha­na Times című befolyásos gha nai lapok szerkesztőségi cik­kekben követelik Hammarsk­jöld ENSZ-főtitkár haladékta­lan lemondását. A kongói ese­mények — úja a Ghana Ti­mes — megmutatták, hogy Hammarskjöld főtitkár nem más, mint az imperializmus ügynöke. A lap követeli, hogy a főtitkári funkciót adják át a titkárságnak, amelyben, kép­viselve lenne minden állam - csoport. LONDON Mihail Solohov, a világhírű szovjet író magánlátogatás so­rán családjával tíz napot töl­tött Angliában Elutazása előtt a Magyar Távirati Iroda lon­doni tudósítóját a következő üzenet továbbítására kérte fel: „A legjobb kívánságaimat kül döm a magyar népnek az új esztendőre! Sok sikert 1961- ben!” BH1LA1 Pénteken bekapcsolódott a termelésbe a bhilai vasmű el­ső részlegének harmadik és egyben utolsó nagykohója. Ily módon az évente 1.1—1.3 mil­lió tonna nyersvasat adó üzem rész építkezése befejeződött. A harmadik kohó olvasztóme­dencéjénél is, az előző kettő­höz hasonlóan, szovjet kohá­szok által kiképzett indiai szakemberek dolgoznak. TALLIN Az Eszi SZSZK Statisztikai Hivatala közölte, hogy Észt­ország az állattenyésztés ter­mékeinek állami felvásárlása területén már teljesítette a hétéves tervet. Jelenleg Észt­országban évente több, mint hétszáz kilogramm tejet és ki­lencven kiló húst termelnek egy főre számítva. Ez több, mint amennyi a fejlett állat- tenyésztéssel rendelkező Hol­landiában, Svédországban és Finnországban egy főre jut. DUBLIN Az ír hadsereg vezérkari fő­nöke, jövő pénteken utazik Kongóba, hogy átvegye aá ENSZ-csapatok főparancsnok­ságát — jelenti a Reuter. Négy nappal később az ír hadsereg 34. zászlóalja felváltja Kon­góban a 32. és 33. zászlóalj egységeit. A hazatérő zászló­aljak hat hónap alatt tizenhá­rom embert vesztették, tíz embert különböző akciók so­rán, hármat pedig balesetek következtében. A most Kon­góba induló csapatokat erősen felfegyverzik, nyolc páncélko­csival indulnak Afrikába és minden katonát géppisztollyal szerelnek fel. Egy hétszáz V nvi különleges kiképzésű grá­nátvető egységet is Kongóba küldenek: —-----------­K ennedy Harrimant nevezte ki „utazó nagykövetévé" Mobutu Kivu tartomány megtámadására késsül Vállalatok, közületek, tanácsi szervek figyelem! Kapacitás hiányában az 1960. évben el nem szállított bár­milyen mennyiségű anyag fuvarozását a 21. SZ. AKÖV soronkfvül vállalja. Használja ki az év első hónapjaiban adódó korlátlan lehetőségeket. Egyúttal erőt, egészséget és eredményekben gazdag új esztendőt kíván összes dolgo­zóinak, fuvaroztatóinak és ügy feleinek a 21. SZ. AKÖV ve­zetősége. 707 Az új esztendőben is látogassa üzleteinketl Kossuth Lajos u. 1. Férfi-, női fodrászat, kozmetika, pedikür. Doktor Sándor u. 46. Férfi és női fodrászat. Sallai utca 52. Női fodrászat, pedikür. Kossuth Lajos u. 32. Női fodrászat. i Kossuth Lajos u. 73. Férfi és női fodrászat. Üjmeszesi Üzletház. Férfi és női fodrászat. Kossuth Lajos u. 38. Tanműhely. Űjmecsekalja; Férfi és női fodrászat, kozmetika. István akna. Női és férfi fodrászat. Geisler Eta u. 1; Női fodrászat és kozmetika Sallai u. 50. Férfi fodrászat. PÉCSI FODRÄSZIPARI VÁLLALAi. 21753 —l ——— l l ■■■! .»'4———»3— Keresd a könyvet! Az Állami Könyvterjesztő Vál­lalat és a Dunántúli Napin könyv­kereső pályázata utolsó forduló­jához érkezett. Ezúttal a 4. és 5- fordaló megfejtését közöljük: mind két esetben a 102. sz. könyves­boltban található a legtöbb ma­gyar szerzőtől származó könyv, s a legtöbb verseskötet is. A két legutóbbi fordulóra vi­szonylag kevés pályázó jelentke­zett, ezért a két fordnló nyertesei­nek nevét Is egyszerre közöljük. Ezek a következők: Simsa László, Varenká Miklós, Horváth Antal, Rákos Lajosné, Horváth Zoltán, Szraka Jánosné, dr. Hegyi Istvin- né, Mák János, Rodt Kornél, Far­kas Ferenc, Nagy Révész Dezső, Horváth Zoltán. A nyertesek a könyvutalványo­kat 1961. január 2-án, reggel 9 órától, a D. Napló szerkesztősége titkárságán vehetik át.----------­A z utolsó, t>. forduló feladata: A 101-es bolt megjelölt kirakatá­ban keressük meg azt a két köny­vet, amelynek egyikének elmé­ben olyan úrhölgyek szerepelnek, akiknek férje a másik könyv el­mében található. A 102-es bolt megjelölt kiraka­tában meg keU keresni azt a négy könyvet, amelynek elmében ugyan az a szó található. (Természetesen nem névelőről vagy kötőszóról van szó.) A HO-es bolt kirakatában meg keU keresni azokat a könyveket, amelyeknek elmében hónapok ne­vel szerepelnek. A megfejtő feladata, hogy a megtalált könyveket cimszerint felírja a boltokban kapható erre a célra készült űrlapra és aláírja saját nevét, elmét. A pályázat csak a boltokban kapható űrlapon küld belő be. Anyakönyvi Hírek Születtek: Mémetti László, Hertett Margit, Mirokcrvios Erzsébet, Happ Zsu­zsanna, Bánáti. István, Bogár Zsu­zsa ram, Fehér Mária, Túri Mag­dolna, Lafclia Lásrió,, Krippl Zol­tán, Milcó Erzsébet, Szórádl Sán­dor, Párnák Erzsébet, Nov&k Má­ria, Havas László, Török Éva, Drávecz László, Elekért László, Krausz Tibor, Vasas László, Maj- linger Attila, Ruprech Zoltán, öm- böü Tibor, Szental György, Almási László, Pucher Rezső, Beret hy Agnes, Szabó Károly, Keszthelyi György, Weldin Zuszanna, Horváth Beáta, ülés István, Juhász József, Csonka Erzsébet, Ferencz Veroni­ka, Radó László, Sipos Miklós, Sülé Agnes, Orsós Imre, Hardi József, Kéri János, Balte János, Rónai László, Bencze János, Ta­kács István. Házasságot kötöttek: Müller József bányám érő és Gergelics Márta, Jámbor Mihály BM dolgozó és Gyöngyös Rozália gyári munkás, Simon Vilmos la­katos és Tóth Erzsébet segédmun­kás, Takács Pál segédmunkás és Bernjén Anna eladó, Tavaszi Ti­bor csillés és Tóth Erzsébet anyag- hordó, Tóth Nándor gépkocsiveze­tő és Molnár Terézia, Martin László gépmester és Tcxmasios Jú­lia ima gyári munkásnő, Török László gépkezelő és S tu der Ilona adniinisztrátor, Molnár István disz­pécser és Fülöp Margit pénztá­rosai ő. Diskay Bólint lakatos és Molnár Gizella segédmunkás, Szél Gyula gépkocsivezető és Gergely Klára, Szalai István kőműves- segéd és Albert Julianna cipó- felsőrészkészítő, Vida István el­adósegéd és Kovács Ildikó, Lesi Sándor tényleges katona és Bet­tid Terézia eladó, Tamás Béla gépészmérnök és Mániái Éva óvó­nő, Vitéz József gépkocsivezető és Vass Ibolya, Schneider Ernő csil­lés és Bánhegyi Ida segédmunkás, dr. SzoRár Ede orvo* ée Kovács Margit tanárnő, Saécsei Zoltán ta­nár és Kovács Magdolna tanárnő, Tankovics János MÁV ellenőr és Kresz Magdolna háztartási alkal­mazott, dr. Tényi István gyakorló­orvos és dr. Németh Magdolna gyakocrlóorvós, Miklós József vil­lanyszerelő és Péter Márta, Ha­lasi Lajos kőműves és Gayer Er­zsébet szakmunkás, Brachmaxm János esztergályos és Novák Ilona csoportvezető, Arató Pál szállító­gépész és Berliner Éva adminiszt­rátor, Tóth Sándor villanyszerelő és Várkonyi Klára küldönc, Né­meth János rakodómunkás és Sá­rán Arma kesztyűvarrónő. Meghaltak: FPrh> István 58 éves, Lukács Já­nos 76 éves, Elter Rozália 41 éves, Kubiosek Antalné sz. Horváth Má­ria 59 éves, Tadics Károly 65 éves, Ptenk András 60 éves, özv. Mó­ricz Antalné sz. Drávecz Terézia 86 éves, Sztoján Ad ám 84 éves, Tóth József né sz. Habién tér Anna 51 éves, Halász Jánosné sz. Ger- gics Mária 57 éves, Weith Adámné sz. Auth Terézia 65 éves, Fülöp István 70 éves, Gálfi Sándarné sz. Pirity Gizella 97 éves, Miclma An­na 97 éves, Bőhle Ferenc 73 éves, Halász János 61 éves, Pankász Já­nos 64 éves, Zeman Ferenc 61 éves, Igaz József 72.éves, Eőry Aurél 53 éves, Borbás Ferencné sz. Aracs Julianna 77 éves, dr. Szabó János 77 éves, Jandó. József 40 éves, Hor­váth Erzsébet 64 éves, özv. Máyer Ignócné sz. Bakonyi Rozália 84 éves, özv. László Imréné sz. Mo- ring Magdolna 61 éves, Schneider Berta 32 éves, özv. dr. Korponay Sándoraé sz. Fráncz Etelka 81 éves. Balogh Julianna 3 hónapos. Lórin ez József 65 éves, Özv. Eitner Béláné sz. Kiinger Mária 67 éves, Jónás Béla 5 napos. Partos Sva 16 éves, özv. Nikovips Józsefné sz. Szecsődi Mária. 68 éves, Müller József 6 napos, Sallósj Ernő 38 éves, Járó Péter 82 éves, Bogdán József 1 napos, Csillag Gyöngyi 1 hetes,' Molnár Ferencné sz. He­gyi Margit 57 éves. Mint az AP írja, a bukavui repülőtéren csak belga enge­déllyel lehet leszállni. — Az ENSZ-tisztviselők kijelentették hogy egy ilyen engedély a Biz­tonsági Tanács határozatá­nak megsértését jelentené, mi­vel az megtiltja a közvetlen katonai segítségnyújtást Kon­góban, Megbízható források szerint Mobutu a leopoldville-i fran­cia nagykövetségen keresztül felkérte a belga kormányt, en­gedélyezze a repülőtér hasz­nálatát. Hasonló kérést inté­zett Hammarskjöld ENSZ fő­titkárhoz is. Mobutu egyébként pénteken elhalasztotta a Kivu elleni tá­madás megindítását. Kaszadi, a .katonai főbiztos” kijelen­tette, hogy előbb „a meggyő­zés” módszerével kísérletez­nek. Mobutu elküldte megbí­zottait Kivuba, hogy megpró­bálja maga mellé állítani a katonai parancsnokokat: Minden külön értesítés j£ helyett Dr. Szabó János egyházmegyei jogtaná­csos, arany diplomás ügy­véd hosszú szenvedés után 77 éves korában el­hunyt. Temetése 1961. január 2-án, hétfőn dél­után 3 órakor lesz a pé­csi köztemető ravatalozó­jából. Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 1087 A gyászoló család köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik édesapánk testvérünk Gölöncsér Gyula temetésén résztvettek, koszo­rúk és virágok küldésével fáj­dalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család. Autók, belső bor, műbőr és textília huzatának szakszerű tisztítása a Patyolatnál. Érdeklődni • 46-96 telefonon. 21765 Szomorú szívvel tudat­juk, hogy a jó unokanő­vér, sógornő, nagynéni, a „Keresztka” özv. Hopp Sándorné Nagy Mária 1960. december 28-án rö­vid, súlyos szenvedés után meghalt. Temetése 1961. január 3-án, ked­den délután fé! * órakor lesz a pécsi köztemetőben. 1089 A gyászoló család köszönet­nyilvánítás Köszönetét mondunk mindazoknak, akik drá­ga halottunk Kubiosek Antalné temetésén résztvettek, koszorúkkal, virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mon­dunk köszönetét a Pécsi Építőanyagipari Vállalat­nak a temetéshez való hozzájárulásért és a 2 sz. késziizem dolgozóinak a koszorú küldéséért. 1091 Gyászoló család 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom