Dunántúli Napló, 1960. december (17. évfolyam, 283-308. szám)

1960-12-11-01 / 292. szám

6 NAPTft i960. DECEMBER 1L Nagy téli rejtvénypályázatunk negyedik fordulója A földrajzit történelmi és tudo­mányos technikai fejtörőnk után most egy kis Irodalom következik. Az előző fordulók sikere után remélhetőleg ismét sokan veszik első a ceruzát ezen a héten is. hogy megfejtsék rejtvényünket. A második fordulóra 323 pályá­zat érkezett be; 87-en helyesen, 336-an pedig hibásan fejtették meg a forduló feladványát. A második forduló (Egy kis történelem) he­lyes megfejtése a következő: Em­beri jogok — Ivernie — Caesa •— Borgia — Spartacus — Bismarck — ír — Garrison ** Krim — Carbo- nárlk Gót — Abdel Kader ** Avar es Gambe tta <=• Maas — En­ver. A harmadik forduló értékelését következő vasárnapi számunkban közöljük. Egy kis irodalom VÍZSZINTES: L A „Bőn és bün­hödés” írója. 12. Vissza: Tantal vegyjele. 18. ókori görög állam. 14. Háziállat. 15. Közterületi. 17. A i.Holt lelkek" írója. 18. Kém — angolul. 19. Szorgalmas. 21. Vágás­ra alkalmassá teszek. 23. Kla.sz- Kzikus levegő. 25. Madárlakás. 26. Állóvíz. 28. Hősnő a görög drámák­ban. 31. Kis Sándor. 32. Jaj — lati­nul. 34. Elnöki röv. 35. Zavaros elv! 37. Rövidszövegű kötelezvény. 38. Reáhajít. 40. Ruházati cikk. 42. „A halottak élén” c. verseskötete MtS-ban jelent meg. 43. Vissza: nem az eleje. 44. ,,Párizs rejtel­mei" c. regény írója. 45. Csatorna — több idegen nyelven. 46. „Török áfium ellen való orvosság" írója. (4. kockában kettősbetűvel). 49. ,.A readtngt fegyház balladája" írója. S3. Jelez. 55. Főzelékféle. 56. Jam. 57. „Atala" frója. Zongorák^ pianinóh harmóniumok és orgonák FELÜJfTASAT, hango­lását és javítását vidé­ken is vállaljuk. Vasas KTSZ hangszerjavító rész­lege Pécs, Budai N. A. u. 10. Telefon: 52-96, vagy 42-46. 269 FÜGGŐLEGES. li nTarasconi Tartar in", ó. szatíra írója. 2. Fér­finév. 3. Páratlan Zoli! 4. „Dalál­dozat" c. verseskötetével 1913-ban Nobel-díjat nyert. I. „ .... Kata” (Nők Lapja egyik rovatának címe). 6. Rendszabályozó az életben. 7. Ezen bibliai hajós. 8. A „Nagy Testamentum” költője. 8. Sas Ala­dár. 10. Gabonakévék egymásmel­letti sora. 11. Szerelmi dalairól híres görög lírikus az i. e. VI. szá­zadban. („Töredék a tavaszról” c. versét Radnóti Miklós fordította le). 16. Nőd becenév. 18. Faféreg. 20. Megyek — németül. 22. E nóta. 24. „Úrhatnám szolgáló" c. müvét nemrégiben Pécsett Is bemutatták. 27. Vigyázol rá. 29. Rá — vidékies tájszólással. 30. Jelentős erőmű létesült itt. 31. Sporteszköz. 33. Ez a szeretet mindent legyőz. 36. Ru­hát hord. 37. „Pajzán históriák" c. müve nemrégen jelent meg új, dí­szes kiadásban magyar nyelven. 38. „Pitédre" szerzője. 39. Leghíre­sebb müve „Pompeji utolsó nap­jai”. él. Szőlőegység. 47. Állati betegség. 48. Tár. 50. Női becenév. 51. A film érzékenységi fokát ez­zel jelölik. 94. A függ. 4. eleje. 55. Körülbelül. Dr. A. K * A rejtvényben o és 6, illetve ö és ő között nem teszünk különbsé­get. Beküldendők a vízsz. 1, 17, 28, 42, 44, 46, 49. 57, függ. 1, 4, 8, 11, 24, 37, 38 és 39 sz. sorok megfejté­sei a közléstől számított 7 napon belül. A borítékra ráírandó: „REJTVÉNY”* Té rmelőszö vetkezetek figyelem! Még pár napig kötheti értékesítési szerződés 1961 termésű KENYÉRGABONÁRA A szerződés végső határideje: december 15. Használja ki a szerződés előnyeit. A helyi állami felvásárlási áron felül 10,— FT SZERZŐDÉSES FELÁR, legalább 150 q búza, rozs egy tételben történő szallitttsa . tsetén 20 H nagyüzemi felár illeti a szerződő termelő- szövet kezetet. A szerződésre rövidle járaté bankhitel Tehető igénybe! St'kotött termény minden mázsája után számítva 60,— ft hitel kamatát a Termény forgalmi Vállalat megtéríti. fa,in BARANYA MEGYEI TERMÉNYFORGALMI V. K özlemények A SZABADEGYETEM HETI PROGRAMJA: December 13., kedd: Pszicholó­gia. „A megismerő tevékenység.” Előadó: dr. Varsányi László tanár. December 15., csütörtök: Egész­ségügy-biológia. „A gondolkodás és a beszéd”. Előadó: dr. Molnár László egyetemi adjunktus. December 16., péntek: Világiro­dalom. „Csehov drámái”. Előadó: Dobai Vilmos, a Pécsi Nemzeti S2inház rendezője: Az előadások helye: a n. sz. Bel­klinika előadóterme (Széchenyi tér 5.), iSeje: 18.30—20.3<Mg. Ven­dégeket szívesen lát a titkárság. Vendégjegy ára dolgozóknak 4.— forint, diákoknak 2.— forint. * A Magyar Kémikusok Egyesüle­tének pécsi csoportja rendezésében 13-án, kedden délután 4 órai kez­dettel (Janus Pannonius u. 11. ez. alatt) dr. Erdey-Gruz Tibor aka­démikus, egyetemi tanár „Az ellen tétek küzdelme és egysége a ké­miában’! címmel előadást tart. * A karácsony előtti ajándékozási forgalom lebonyolítására több faj­ta 12 karátos aranyfóliái ellátott Parker rendszerű töltőtoll érkezett a papírszaküzletekbe és kultúrcikk boltokba. Idejében válassza ki On is töltőtollát. * A 26. sz. AKÖV a MAVAUT „Dol­gozók kedvezményes jegy váltásá­ra jogosító Igazolványa” érvénye­sítését 1961. évre Pécsett Siklósi u. 6. sz. alatti központjában, Kom­lón a Kossuth tért forg. irodájában és Mohácson a Szent István u. 8. sz. alatti főnökségen a mai nap­pal megkezdte. Az 1860. évre érvé­nyesített Igazolványt. 1961. január 15-ig szabad elfogadni. Ezen Időn túl csak 1968. évre kiállított iga­zolvánnyal váltható dolgozók ked­vezményes Jegye. Időszakos bérlet váltásához érvényesítés a fenti helyeken átvehető „Igazolás” elő­zetes kitöltése után kerülhet sor. * A Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat felhívja az alant felsorolt utcákban lakó fogyasztók figyel­mét, hogy 12-én feszültségáttérés lesz 190/110 V-ról 380/220 V-os fe­szültségre. Kérik a fogyasztókat, hogy az áttérés napján tartózkod­janak otthon, hogy a villamosbe­rendezéseiket felülvizsgálhassák és a lakások zárva tartása miatt elma­radt fogyasztásmérők cseréjét elvégezhessék. A 380/230 V-os fe­szültség bekapcsolása 15 órakor lesz. Az áttérés kiterjedése: Bálics u. 1—47-ig, 2—34-ig, Bálics dűlő 2, Boszorkány u. 1, 2, 4, Buzássy Ábel u. 6, 8, 10, 12, 28 , 30, 32, 36, 38, 40, 17, Csoronika dűlő 9, Dam­janich u„ Sörgyár garázs és ko­vácsműhely, Nagy-Szkófió 1, 2, 13, 14, 15, IS, 17, Rodostó u. 2—20-ig. * A Magyar Kutyatenyésztők Or­szágos Egyesülete Pécsi Csoport­ja értesíti tagjait, hogy takarmány tepertő minden hétfőn, kedden, szerdán kapható, Nagy Lajos el­osztónál (Nagyárpádi öt 5) du. 17- től 19 óráig. Egyben felhívja a németjuhász kutyatartókat, hogy az új ebadó-remdelettel kapcsola­tos tájékoztatás céljából f. hó 15- én, csütörtökön 18 órakor jelen­jenek meg a csoport hivatalos he­lyiségében (Széchenyi tér 9 fél­emelet.) Fájdalommal tudatjuk, hogy Worek Brnnóné m. LÁSZLÓ ILONA szeretett feleség, édes­anya és kedves rokon dec. 8-án hosszú és türel­mes szenvedés után el­hunyt. Temetése dec. 12- én fél 4 órakor lesz a köz­ponti temetőben. 267 Gyászoló család vnammmmmmmmmnm Fájdalomtól megtört szív­vel tudatjuk, hogy Szakács János nyugdíjas zenés* 1960. dec. 8-án 74 éves * korában elhunyt. Teme- w tése 1960. december 13- Éj án du. 3 órakor lesz a S pécsi köztemetőben. U 1025 Gyászoló család '..•V »•I KÖSZNETNYILV AhílTAS Mélységes hálával köszönjük meg mindazoknak, akik szere­tett testvérünk,, rokonunk FLEINIG MARGIT elhunyta alkalmával részvétüket nyil­vánították és temetésen való megjelenésükkel, koszorúkkal, csokrokkal, élőszóval, írott so­rokkal, távirattal igyekeztek fájdalmunkat enyhíteni. Kü­lön köszönet a nagyszámban megjelent volt porcelángyári munkatársainak, továbbá por­celángyári nyugdíjasok szak- szervezeti vezetőségének. 1026 A POSTA FELHÍVÁSA A CSOMAG- £s LEVÉLFELADÓK - HOZ A csomagok késedelem-mentes kézbesítése érdekében a nem rom­landó csomagokat legkésőbb de­cember 15-ig, a romlandó tartalmú csomagokat pedig legkésőbb de­cember 20-ig adják postára. A vár ható torlódás miatt a posta csak e határidő betartása mellett tudja feltétlenül biztosítani a csomagok karácsony előtti kézbesítését, fő­ként a budapesti, a Budapesten túl fekvő és az autóbuszjáratok melletti rendeltetésű helyekre. A csomagokat burkolják gondosan és a címiratot tartóson erősítsék a csomagra. A csomagpkban a cím másolatát helyezzék el. A csoma­gok tartalmát a szállítólevélen és a burkolaton részletesen tüntessék fél. A karácsonyi és újévi üdvözlete­ket az említett ünnepek előtt 5—6 nappal adják fel a zavartalan és időben történő kézbesítés biztosí­tása oéljából. * Mindennapi barátunk, munka­társunk a töltőtoll. A papírszak- üzletekben karácsony előtt több mint 30 féle töltőtoll kerül for­galomba, 20 Ft-os diák töltőtolltól 312 Ft-os márkás aranyhegyű Par­ker rendszerű töltőtollig. S A Pécsi városi Kapitányság bűn­ügyi osztály őrizetében van Szőke János 31 éves, foglalkozásnélküli, Pécs, Damjanich u. 34. se. alatti lakos, aki az eddigi megállapítás szerint, több személytől kisebb- nagyobb összegeket csalt ki azzal az ürüggyel, hogy nekik lakást, vagy állás* szerez. A városi ka­pitányság felkéri mindazokat a személyeket, akiktől nevezett ha­sonló módon pénzt csalt ki, jelent­kezzenek a városi rendőrkapitány­ság bűnüldözési alosztályán, Pécs, Kilián Gy. u. 3., I. em. 73. sz. szo­bában. * Áramszünet lesz 11-én, vasárnap reggel 7 órától délután 16.30 óráig a Doktor Sándor utcában a Kórház tértől a Steinmetz kapitány térig, a Madách Imre utcában a Hargita utcáig, a Hőgyes Endre utcában a Hargita utcáig, valamint az Alajos, Nagy Jenő, Garay. Vitéz és a Kó­dén Sándor utcákban. * A Bolyai János Matematikai Tár­sulat pécsi csoportja rendezésében 13-án, kedden 5 órakor a MTESZ- ben (Janus Pannonius u. 11.) Dom­bi Béla főiskolai tanár tart elő­adást a Laplace transformádóról. « A Megyei Kórház december 16- án délután 3 órakor kllnlkopatho- lógiai konferenciát tart a tanterem ben. * A Pécsi Közlekedési Vállalat ér­tesíti az utazóközönséget, hogy december i2-től próbaképpen a 33- as számú autóbuszvonalon új já­ratot áUft be Kertváros—Tettye vi­szonylatban a korábbi járatok meghagyása mellett. Az új járat Indulási Ideje a következő: Kert­város: 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45. 17.45. 18.45, 19.45. Tettye: 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.15. A Széchenyi térről Kertváros felé negyedóránként in­guinale autóbuszok 8.00 órától 20.30 őréig. Ezt kővetően 21.00 órakor, 21.15, 28.15 és 23.15 órakor indul­nak. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, apa, nagyapa, dédapa és ked­ves rokon Várszegi Konrád nyugdíjas postás 77 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 1960. december 13-án du. fél 4 órakor lesz a pécsi köztemető­ben. A gyászoló család Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama Özv. Varga Yineéné szül. ZIDARICS MÄRIA 1960. december 8-án 74 éves korában türelmes szenvedés után elhunyt. Temetése dec. 12-én 3 órakor lesz a pécsi köz­temetőben. A gyászoló család 315 KÖSZNETNYILV ANlT AS Hálás köszönetét mondok mindazoknak, akik felejthetet­len feleségem MOLNÁR GÉ- ZANÉ temetésén megjelené­sükkel, koszorúk, virágok hoz­zájárulásával és egyéb csele­kedetükkel mérhetetlen fájdal­mamat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondok a nőgyógyászati klinika (pavi­lon) orvoskarának és ápolónői­nek. betegségében nyújtott gondos és türelme« ápolásáért. 1024 »Keresd a Az Állami Könyvterjesztő Vál­lalat és a Dunántúli Napló könyv­kereső pályázata második forduló­jának megfejtése: 22 (Ennyi olyan könyv található a könyvesboltok kirakatában, amelyeknek címében szinmeghatározás szerepel) Sorso­lás útján a következő pályázók ré­szesülnek 20.— Ft-os könyvutal­vány jutalomban: Illés Mária, Farkas Ferenc, dr. Szathmáry Lajos. Winkler Zsu­zsanna, Stmsa László, Páva Zsolt. Zárai Tibor, Pokorny Gizella, könyvet!44 Hamberger Imre, Szraka Jánosné. A nyertesek a könyvutalványt december 12-én reggel 9 órától a Dunántúli Napló szerkesztősége titkárságán vehetik át. A következő forduló feladata; Állapítsa meg, hogy az Állami könyvterjesztő Vállalat három boltja közül (101. 102. 110.) melyik­nek a kirakatában van több ma­gyar, mint külföldi szerző müve. Beküldendő a könyvesbolt száma december 20-án délig a D. Napló szerkesztősége címére. Tanácstagok fogadóórái l. kerület December 12-én este 6 órakor Lu­kács Ernöné, Dugonics u. 33. December 13-án este 6 órakor Böröcz Ferencné szabolcsfaiusi kultúrház. December 14-én délután fél 5 órakor Arató László meszes! ált. iskola, délután 5 órakor Gálost József Borbálatelepi kultúrház, Gáspár József pécsbányal vb. ki- rendeltség, Riegel Lajos Felső- vámház utcai iskola, este 6 órakor Balatonyi Györgyné Kisbalokány- dülő 22. Gyulasi József Szabolcs-te- lepi párthéz, Mizerák József Fürst Sándor u. 17, Nagy Sándorné Fel- sővámház utcai iskola. December 16-án este 6 órakor Pintér István Fürj utcai Iskola. It. kerület December 12-én délután 5 óra­kor Czakó János Ágoston téri is­kola, este 6 órakor Hofecker Fe­renc nagyárpádi tanácskirendelt­ség. December 13-án délután 5 órakor Lőcsei Ferenc Böck János u. 22, Kovács János Cementipari Vállalat, este 6 órakor Nesz László Ágoston téri Iskola, Fortély István Kulich Gyula u. 22, Remecz Béla Vak Bottyán u. 73. December H-én délután 5 óra­... v B. u. 21, Juhász Lajos Bajcsy-Zs. u. 8, Deák János Légszeszgyár u. 13, este 6 órakor, Ferencz János Köz- tisztasági V., Schnóbel Mária Ágoston téri iskola. December lS-én este 6 órakor Grif Jánosné Janus Pannonius Gimn. Tóth Károly Bem u. 2. December 16-án este 6 órakor Táborszky Istvánná Ágoston téri iskola, Sztipánovics József Kesz­tyűgyár műszaki iroda. m. kerület December 12-én délután 5 óra­kor Kovács Imre, Kaszás Júlia Vasúti bérház. Mártírok u. 42, Mesztegnyei Imre és Marsalkó Pé­ter HL kerületi tanács. Marion Istvánná Radnlcs u. 28, Sziklai Jó­zsef és Cstzmeg Józsefné Buzássy Á. u. 4. Pálinkás György Buzássy A. u. 16, Dani Sándorné Bálics ü. 4, Balogh György és Gócz Béla Középdaindol 2. Majoriaki lanoa Szentkút 30. December li-an délután 5 ura­kor Hanzák Károly és dr. Gróf Pál Petöli utcai iskola, Szatmári Elemér Keltető Vállalat. Xavér ir­is, Pusztát Lajos Petőfi utcai Isko­la, Bárces István Keltető Vállalat, Szőke Jánosné Xavér u. 13, Ka- nizslai Istvánná Kertészeti Válla­lat, Arany-hegy. December 14-en délután 5 óra­kor dr. Pilaszanovich Imre és An­tal György Gyermekklinika. Jó­zsef A. u. 11, Varga János Köz- gazdasági technikum, Rét u. beja­rat. Szendrői György EPFU Me­gyeri út 50, Szabó József Petőt! mozi üzemvezetői iroda, dr. Meze• Aladámé Petőfi u. 4, Nagy Ká­roly, Gáspár Károly Petőfi utcai iskola. Bagyl Ferenc, Szita István­ná Pannónia Sörgyár, Novákuvtcs Andrásáé Pannónia Sörgyár, Bor­bély Józsefné. Kiss Jánosné Peda­gógiai Főiskola, Niklcs Lászioné Pedagógiai Főiskoia. dr. Puskás Ödön Gyakorló iskola, Alkotmány u. 38. Kreka Béla, Nagy Györgu Pedagógiai Főiskola. December 15-én délután 5 órakor Kaszti Imre és Tóth Ferencné Pe­tőfi utcai Iskola, Végh László Pe­tőfi utcai Iskola, Baka János Ba­romfi Begyűjtő Vállalat, Doktor Sándor u. 33. * Tanácstagi beszámolót tartanak! Plgecz Györgyné városi. Tábor- szky Istvánná és Riba Lajosné IX. kér. tanácstagok december 12-"ü este 5 órakor az Ágoston téri ál­talános Iskolában. Arató Pálné vá­rosi, Schnébel Mária, Czakó Já­nos n. kér. tanácstagok december 12-én este 6 órakor az Ágoston téri általános iskolában, Tancslk Lajos várost, Sztipánovics József, dr. Sebók Lászlóné n. kér. tanács- j tagok december 13-án este 6 óra­kor a Susogó Vendéglőben, K'enl Mihályné városi, Gellér B. Mik- lósné és Oyenes József TT. lief tanácstagok december 15-én esté 6 órakor az Ágoston téri általános iskolában, dr. Vörös Márton vá­rosi. dr. Steinmetz Endre, Kés- márky Gyula n. kér. tanácstagok december 16-án este 6 órakor a Városi Tanács kultúrtermében. Mélyen leszállított ár! Adminisztratív gyakorlat­iVőí gumicsizma tál rendelkező 90 forintért gyors- és gépírónőt kapható az keres felvételre a Baranya Állami megyei Tejipari Vállalat Áruházban 271 Jelentkezés: Pécs, Rákóczi út 18—20. 309 \ gyászoló család

Next

/
Oldalképek
Tartalom