Dunántúli Napló, 1960. augusztus (17. évfolyam, 181-205 szám)

1960-08-02 / 181. szám

K) ______ NJ’ÍM* 7I LÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DUNÁNTÚLI , NAPLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA £S A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1 A szovjet kormány nyilatkozata a kongói helyzetről Látogatás a Trabant gyárban Harminchat közúti baleset Sok érdekesség lesz a Dél-dunántúli Mezőgazdasági Kiállításon VII. ÉVFOLYAM, 181. SZÁM ARA: 50 FILLÉR 1960. AUGUSZTUS 2. KEDD Újjászületik a villányi szőlőhegy Ezt láttuk Kaposváron Rekord eredmények Komlón ossuth-bánya 111 százalék felett. 117, 116, 115 százalékos üzemi teljesítmények Pécsett a szabolcsi kerület vezet Nincs sajtóhiba a címben, iy van, ahogy leírtuk. A Wilói bányászok olyan ered- ényakkel lepik meg az or- ágot, amire rég volt példa, Kossuth-bánya már a 110 százalékot is túlhaladta, 111,8 százalékot ért el ese­dékes havi terve teljesíté­sében. essze vezet a többi bányá­im előtt, Szászvár .ugyanis sak“ 105,3, Máza 103,7, III- akna 102,6, Anna-akna 1,4, Nagymányok 101, Béta­ma 100,6 százalékot ért el a Husi tervben. A tröszt ered- énye 104,7 százalék, 5785 nam terven felüli szénnel. Amint a napi eredmények utatják, az üzemek még töb ■t akarnak elérni. A régi bá 'ászvirtus, az alkotókedv, a Ikesedés lángja magasra apott a bánya mélyén július -én, amikor négy üzem tel- sítette 110 százalék felett ipi tér vét: Béta- és III-as akna, Kos­suth-bánya és Máza, 117,5, 116,3, 115,5, 111,8 százalék­kal. a tröszt pedig 113,7 szá­zalékkal zárta a napot. Wnéljük, a kiváló eredmé- 'ek jó minőséggel párosul­nak, a pala- és hamutartal­mat nem szorítja háttérbe a mennyiségi szemlélet, s a bá­nyák vezetői gondoskodnak a jövőről is, megfelelő mennyi­ségű szeneié munkahellyel, Noha Pécsett nincsenek ilyen kiugró eredmények, a tröszt itt is túlteljesíti éves vállalását, 103,1 százaléknál tart, 3022 tonna plusz szén­nel, A szabolcsi kerület szilár­dan tartja első helyét 104,2 százalékkal. Pécsbánya 103,2 Vasas pedig 100,8 százalékot ért eL összegezve: nincs olyan bá­nyája a mecseki szénvidék­nek, amely ne teljesítené túl a tervét, A legjobb pécsi fejtési csa­patoknak sincs szégyellni va­lójuk a komlóiak mögött. A vasasa Weibl Ferenc csapat 133, az István-aknai Mészáros János csapat 117,8 százalék­nál tart júliusi tervével. Szé- chenyi-aknán Szeifert Henrik az első 117,6, Béke-aknán Asz talos Ferenc 115,6, András- aknán pedig Jelenszky Nán­dor csapatáé az elsőség 115,2 százalékkal« t'W­Háromszáz betegen végezlek eddig orvosi megfigyeléseket az abaligeli cseppkőbarlangban Az abaligeti csepp kő bar lang Startalomban, különböző •ványi sókban, peniciUingom_ Útban gazdag levegője az ed- *i tapasztalatok szerint al- ilmas az asztma, valamint ; idült légúti megbetegedé­st gyógyítására- Az ezzel ipcsoiatos vizsgálatok végzé­sre több országos és Baranya egyet egészségügyi szerv, rész ételevei kompiexbrigad ala­nt, amely egyrészt Abaliget i környékének Rimáját, ta- >j és gomba viszonyait tanul­mányozza, másrészt a barlang­on kezelt betegeket figyeli teg. A Baranya megyei kór- az a »tilyosabb légzőszervi ütegeket tíznapos belgyógyá­sza kivizsgál után az aba- geü b^fiangban helyezi el, tajd kéthetes itt-tartózkodás tán ismét a kórházban re- isztráiják a barlangos keze­si eredményét. Ezzel párhu­amosan a Pécsi gzénbányá- sati Tröszt küiönautóbuszán apanta negyven légzőszervi etegsegekben szenvedő dob­ozó keresi fel üzemorvos ki­ttében a barlangot. Az or- Qsi diagnosztikán kívül sze­gélyes észrevételeiket is fél­-gyzik a betegek egy gondo­lni megszerkesztett kérdőívre s végül j5,,e két eredmény sszevetéseböl állapítják meg a elyes diagnózist. Az abaligeti cseppköbarlang- eddig 300 asztmás és más ^zöszervi betegségben szen- '«dőt kezeltek és ^ orvosi n6gfigyelések szerint a bete­88,5 százalékánál javulást, Szakos gyógyulást, másfél 2ázalékánál rosszabbodást ta­'^ztaltak. a betegek tíz szá- békának állapota nem vál­tott . A Baranya tanács, <*ewpkő­barlangban folyó gyógyászati kutatásokat messzemenően tá­mogatja, legutóbb ötvenezer forintot adott a megfigyelése­ket szolgáló műszerállomány kiegészítésére, A legfőbb feladat most falun behordani, csépelni, tarlót bántani Két járás néhány községé­ben jártunk. A kép azt mu­tatta: mindenütt serényked­nek az emberek, de még min­dig kevés gabonahordó kocsit, csépelő cséplőgépet, tarlót hántó traktort lehet látni. Sok­felé már szétrakták az átázott kereszteket, itt-olt már aszta- golnak is, de a szigetvári já­rási tanácson sem tudtak töb­bet mondani, mint azt, hogy tíz cséplőgép dolgozik. Tíz az ötvennégy közül. Hogy több dolgozhatna már, bizonyítja az: az őszi árpát teljes egészében, a búzát 99, a tavaszi árpát 89, a zabot pe­dig 30 százalékban már le­aratták. Ennek ellenére eddig a kombájncsépléssel együtt 800 vagon gabonát csépeltek el. Kétségtelen tény, hogy az időjárás nem kedvezett a be- hordáenak, a csépiesnek, de ahol jól megszervezték a mun­kál, mint például a rózsafai Kossuth Termelőszövetkezet­ben, ott nincs különösebb fennakadás. A rózsafai Kos­suth Termelőszövetkezetben egyszerre csépelnek, behorda­nak, sőt ezzel egyidöben vég­zik a kukorica gazolókapálá­sát is. Úgy szervezték meg a munkát, hogy míg az egyik növénytermesztési brigád be­hord, addig a másik csépel, így megy ez egy hétig. Utána az a növénytermesztési brigád kezd csépelni, amelyik addig hordott, míg a másik csépelt. Mint a termelőszövetkezetben elmondották, a hordáshoz alig kérték a gépállomás segítsé­gét. A legtöbb gabonájukat saját lovaikkal hordták be. Ezt megtehetik a szigetvári Zrínyi, a horváthertelendi, az almáskeresztúri -és a somogy- viszlói termelőszövetkezetek­ben is, ahol eddig még meg sem kezdték a gabona behor- dását. A gabona megtermett, most aztán tényleg a termelő­szövetkezeti gazdákon múlik, mennyi marad meg ebből a megtermett gabonából, meny­nyi lesz az évvégi zárszám­adáskor a korítékban. Szentdénes határában a megszárított kévékét hordták össze, távolabb már asztagol- tak, arrébb pedig Utos trak­tor hántotta a tarlót. Egyéb­ként itt majdnem minden tar­lót meghántottak, ami jó jel. A sumonyi állomáson lent raknak vagonokba és az or­szágúton, mivel délre jár az idő, nagy csapat asszony igyekszik haza a munkábói. ök is gabonát szárogatni vol­tak. A sellyei gépállomáson is a rossz időjárásra panaszkodnak. Azt mondják: hétfőn kilenc géppel megkezdték a cséplést és hogy a termelőszövetkeze­tekben még gyorsabban men­jen a behordas, harminc járművel segítenek a gabona betakarításában. Az aratás itt is lényegében már befejeződött és a trakto­rosok dicséretére legyen mond­va, aratási tervüket túltelje­sítették. Az aratógépeknek a terv szerint ezer holdat kellett volna levágniok, ezzel szem­ben 2 015 holdon kötötték ké­vébe a termést. Hasonló a helyzet a kombájnoknál is. Igaz, hogy itt nem volt olyan nagy a túlteljesítés, de ez is elismerésre méltó. Különösen kiemelkedik a kombájnosok közül a Csikós Mihály és Var­ga László pár, amely 371 hol­dat aratott le. Az aratógépke- zelök között a legjobb helye­zést Horvath István érte el, aki 348 holdat aratott le. Ezen a gépállomáson is, mint a legtöbbön, egy kicsit hadilábon állnak a tarlóhán­tással. Eddig csak 32 száza­lékra teljesítették tarlóhántási tervüket. Hogy ez így alakult, nem teljesen a gépállomáson múlott sem itt, sem a sziget­vári járásban, ahol csakúgy, mint a sellyei gépállomás kör­zetében szinte minden termelőszövetkezetre jut egy tarlót bántó traktor. A hétfői út azt mutatta: mindenütt dolgoznak, de van ahol csak dolgozgatnak. Azt gondolják: most itt a jó idő, ráérünk. Éppen az elmúlt hé­ten megláthatták: az időjárás kiszámíthatatlan, nem lehet várni, mert az „ej ráérünk ar­ra még” gondolkodás igen nagy károkat okozhat a ter­melőszövetkezeti gazdáknak is, akik a saját zsebükön érzik majd meg: milyen nagy mu­lasztást követtek el. Fogadás Svájc nemzeti ünnepe alkalmából Dr. Fritz Hegg rendkívüli követ és meghatalmazott mi­niszter, Svájc magyarországi követe, Svájc nemzeti ünnepe alkalmából hétfőn fogadást adott. A fogadáson megjelen­tek Kristóf István, az Elnöki Tanács titkára, Radványi Já­nos, rendkívüli követ és meg­hatalmazott miniszter, a Kül­ügyminisztérium protokoll-osz tályának vezetője, valamint a Külügyminisztérium és a Kül­kereskedelmi Minisztérium több vezető munkatársa. Je­len volt a budapesti diplomá­ciai képviseletek számos veze­tője és tagja; Pécsett rendezik meg a vasntasnap központi ünnepségét A Vasutasok Szakszerve­zete hétfőn délután sajtótá­jékoztatót tartott, amelyen ismertették a tizedik magyar vasutasnap pogramját. Tur­ba Sándorné, a MÁV okta­tási osztályának vezetője el­mondotta, hogy a vasutasok kitűnő eredményeket értek el a nagy nyári forgalom le­bonyolításában. Az ország­ban 134 szolgálati hely érte el az élüzem szintet, s ebből 38-at a legjobbakat a vasutas napon élüzem címmel tünte­tik ki. Az élüzem címmel kitüntetett állomások, fűtő­házak dolgozói 647 000 fo­rintot kapnak, és a többi — 96 szolgálati hely dolgozója — 550 000 forint jutalomban részesül. A MÁV a nyáron több árut, terméket szállított, mint eddig bármikor, töb­bet, mint a múlt év őszi csúcsforgalma idején. Az idei őszi forgalom még na­gyobb feladatokat ró a vas­útra. Nagy verseny indul az őszi csúcsforgalom biztonsá­gos és gyors lebonyolítására. A törekvés az, hogy a teher­vagonokat az eddiginél is jobban kihasználják, s a MÄV szorgalmazza a na- gyobbarányú vasárnapi rakó dást. A legjobban dolgozók közt az őszi csúcsforgalom után egymillió forint jutal­mat osztanak ki. A továbbiakban Turba Sándorné ismertette a tize­dik magyar vasutasnap prog ramját. Augusztus 13-án a parlamentben fogadás lesz, ahol ötven vasutasnak kor­mánykitüntetést, száz MÁV dolgozónak pedig kiváló­vasutas-jelvényt adnak át. Augusztus 14-én Pécsett ren dezik meg a vasutasnap köz­ponti ünnepségét. Kétszázharminc állami házat értékesített eddig az OTP A baranyahidvéai Pető# Ttsrmeldszövetkezetben megkezdték « jé termést ígérd mák * szürtMeséU 1 A pénzügyminiszter és az építésügyi miniszter együttes rendelete alapján a megyei és a városi tanács már az elmúlt év őszén megkezdte azoknak a kisebb állami házingatlanok­nak a kijelölését, amelyek ér­tékesíthetők. A tanácsok által kijelölt ingatlanok értékesíté­sére az Országos Takarék- pénztár Baranya megyei fiók­ja kapott megbízást. Az OTP megyei fiókja a mai napig a megyei tanácstól összesen 838, a városi tanács­tól pedig 93 házingatlan ér­tékesítésére kapott megbíza­tást. Ez azonban az értékesít­hető házingatlanoknak csak egyharmadát teszi ki. A többi értékesítésére is folyamatosain, kap megbízatást az Országos Takarékpénztár. Július utolsó napjaiban is folyamatban volt 48 pécsi és 58 megyei házingat­lan jegyzékének az átvétele. Az OTP a rendelet értelmé­ben elsősorban az ingatlanok bérlőinek tett ajánlatot, mert nekik elővásárlási joguk van. A közvetlen értékesítést az Országos Takarékpénztár ez év február 29-én kezdte meg és a mai napig összesen két­százharminc adásvételi szer­ződést kötött; A kisebb ház­ingatlanok vétele iránt egyre növekszik az érdeklődés. Pél­dául csak júliusban nyolcvan­öt adásvételi szerződést kötöt­tek, szemben a korábbi havi negyven szerződéssel. Az értékesítést nagyban elő- ■. hoar a rendeletek értelmében a takarékpénztár az ingatlanokat kedvező fize­tési feltételek mellett adja el. A bérlők a megállapított for­galmi érték ötven százalékáért vásárolhatják meg a házingat­lanokat. Az úgynevezett lakott árat sem kell azonban egy ösz- szegben kifizetniük a szerződés megkötésekor, hanem csak tíz százalékot és háromszáza­lékos lebonyolítási költséget. A többire nézve pedig hosszú­lejáratú, huszonöt évi hitelt kapnak úgy, hogy a havi tör­lesztőrészlet száz forintnál nem lebet kevesebb. További kedvezmény az, hogy ha a szerződést kötő fé' a kötelező tíz százalékon felül is törleszt, úgy a többletként befizetett összeg után huszon­öt százalékos engedményt kap; Igen jelentős azoknak a szer­ződéseknek a száma, amelye­ket a szerződő felek úgy köt­nek meg, hogy a vételárat tel­jes egészében kiegyenlítik. Ezek kétszeresen jól járnak, mert egyrészt megkapják a huszonöt százalék engedményt, másrészt pedig mentesülnek az egyébként megállapított háromszázalékos kamat megfi­zetése alól is. A kedvezménye­ket illetően nem lényegtelen az sem, hogy a kölcsönt igény­bevevő fél annyiszor egy szá­zalék engedményt kap a vétel­árhátralék összeg után, ahány évvel előbb fizeti vissza a köl­csön összegét, mint a szerző­désből megállapított lejárat«

Next

/
Oldalképek
Tartalom