Dunántúli Napló, 1960. július (17. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-27-01 / 176. szám

! NAPLÓ I960. JULIUS n. Közzétették az olimpiára utazó magyar sportolók névsorát (Folytatás az 1. oldalról) ATLÉTIKA (20 fő)i Rózsavölgyi, Széchenyi, Zsi- vóczky. Kovács József, Varjú, Kulcsár, Simon, Csermák, Nagy Zs., dr. Szabó, Iharos, Hecker, Parsch, Szekeres, Ko­vács Lajos és Kazi Olga. Négy hely még nem d51t el, erre Dienes, Klics, Csutoráé, Balajcza és Antal Márta pá­lyázik. Csapatvezető: Fehérvári Bé­la. Edzők: dr. Bácsalmási Péter, Holtai Jenő és László Sándor. Kongresszusi küldött: Fehér­vári Béla és dr. Sir Józsefe BIRKÓZÁS (9 fő): Hódos, Pólyák, Gurics é£ Kozma (kötött fogás), Tóth Gy., Hollóst és Reznák (sza­bad fogás). Lehetőség van még két fia­tal kiküldésére, akiket Keller­mann, Vattai és Riesmayer közül válogatnak ki: Csapatvezető és versenybíró: lncze József. Edző: Matúra Mihály és Fe­renc Károly. evezés (ii fey. Wagner, Muntean. Bedeko- vics, Kovács és kormányos: Lengyel (kormányos négyes). Kiss és Sarlós (kormányos nélküli kettes: Szóba kerülhet még a kor­mányos nélküli négyes kikül­Csapatvezető; Losonczy Ti­bor. Edző: Hollóst Frigyes. Versenybíró: Gyurkóczi Ká­roly. KAJAK-KENV (15 fő): Szöllősi, Szente, Mészáros, Kemecsei, Urányi és Kiss (fér­fiak kajak), Parti, Farkas, Tö­rő, Hunics és Dömötör (kenu), Bánfalvi, Balogh, Egresi és Kecskés (női kajak): Csapatvezető: Kutas István. Edzők: Gramek István, Geile Sándor és Söptei Róbert. Kongresszusi küldött: Gra­ne k István és Bonn Ottó, KQSÁRLABDA (13 fő): Ebben a sportágban még olimpiai selejtezőkre kerül sor, s abban az esetben, ha a ma­gyar csapat bejut a 16-os dön­tőbe, a szabályok szerint 12 játékos vehet részt a küzdel­mekben. A 13-as keret: Greminger, Bánhegyi, Gahá- nyi, Bobéit, Simon, Bencze, Zsíros, Temesvári, JudVk, Pó- lik. Liptai, Glatz és Sárközi Csapatvezető: Eszéki Rezső. Edző: Féder János. Játékvezető: Kosai Ervin. KERÉKPÁR, Ebben a sportágban még nincs végleges döntés: LABDARÚGÁS (19 JŐ* 17 játékos szerepel majd. A keret jelenleg 19 főből áll, de szó van még Macho« beállí­tásáról is. Faragó, Tőrök, Várhidi, Dal­noki, Novak, Vilezsál Kovács 3, Sátori, Göröcs, Albert, Orosz, Rákosi, Dudás, Solymosi, Pál 1., Pál 2., Dunai, Szentmihályi és Mészöly. Csapatvezető: Barcs Sándor. Edzők: Baráti Lajos és Vo- lentik Béla. Kongresszusi küldött: Hanti György. Játékvezető: Zsolt István. LOVAGLÁS (4 fő): Móra, Somlai, Karcsú és Suti. Csapatvezető: Hámori László. Edző: Tóth Béla. ÖKÖLVÍVÁS (8 fő): Török, Nagy J-, Baranyai, Kellner, Pál és Sebők 2. Csapatvezető: Szenes Dezső. Edzők: Adler Zsigmond és Énekes Árpád. Versenybíró: Nagy Lajos, Pannónia Sörgyár söripari műszaki tanulókat (érettségivel! felvesz. Je­lentkezés a munkaügyi osztályon. 263 ÖTTUSA (4 fő): . Balczó, Nagy és Németh. A negyedik helyre Szaniszló és Szabó esélyes. Csapatvezető: Ungur Imre. Edző: Tóth Béla. SPORTLÖVÉSZET (10 fő): Kulin—Nagy és Szomjas (ko­ronglövők), Holup, Dosztály és Simkó (kisöbű sportpuska), Krebs és Szabó (nagyöbű sportpuska), Balogh Ambrus (eportpisztody), Kun F. és Gyö­nyörű (automata pisztoly). Csapatvezető: Vörös-Balogh Lajos. Edző: Faragó István, SÚLYEMELÉS (5 fö): Földi, Borsányi, Huszka, Ve­res és Tóth. Csapatvezető: Ungur Imre, Edző: Matura Mihály, TORNA (12 fők Csányi, Varga, Keszthelyi, Békési, Bejeik és Mester (fér­fiak), Tass, Ducza, Füle, Först- ner, Müller és Mák vagy Ben- csik. Csapatvezető: Kerezsi Endre. Edzők: Aradi Gyula és Ber­ta Lászíóné. VereBnybírák: Sárkány Ist­ván és Kovács Zoltán. A nemzetközi szövetség döntőbírója: dr. Herpich Re­zsőné. Kongresszusi küldött: Sár­kány István és dr, Herpich Rezsőné, úszás (is fők Dobat, Lantos, Katona, Mül­ler, Homyánszki, Csikány, Kunsági és Kiss (férfiak), Dá­vid, Killermann, Egervári, Ma­darász, Temesvári, FranSk és Boros (nők): Csapatvezető: az úszásban, műugrásban és vízilabdában: Maróti László. Edzők: Bakó Jenő és Valent Gyula, MÜ- ÉS TORONYUGRÁS (2 fő): Dora és Konkoly. VÍZILABDA (14 fők Jenei, Boros, Hevesi, Mayer, Markovics, Kanizsa, Dömötör, Kárpáti, Gyarmati, Rusorán 2, Konrád 2, Katona, Bodnár és Felkay. Három vízilabdázót az úszás­ra te be kell nevezni. Edző: Lemhényi Dezső. Játékvezető: Brandi Jenő. VITORLÁZÁS (5 fő): Tclcgdy és Jutási (csillag­hajó), Holényi és Molnár (re­pülő hollandi), Tolnai (finn dingi); Csapatvezető: Bonn Ottó. Edző: Dolesch Iván, VÍVÁS (21 fő): Kamuti J^ Kamuti L., Für lőp, Gyurlcza és Czvikovszky (férfi tőr), Dömölki, Rejtő, Ko­vácsáé, Juhász és Székelyné (női tőr), Kárpáti, Gereyich, Kovács, Horváth, Mendelényi és Delneki (kard), Sákovich, Marosi, Kausz, Bárány, Gábor (párbajtőr): Csapatvezető: Csanádi György. Edzők: Vasa Imre, Hátszegi József és Somos György. Versenybírók: dr. Bay Béla, Palócz Endre és dr. Rozgonyi György. / Sportküldöttségünk több cso­portban IL—18-as repülőgépe­ken utazik majd Rómába. Az első csoport augusztus 20-án kel útra, s ez mintegy 70 fő­ből áH. A küldöttségben a lab­darúgók, műugrók, úszók, vízi­labdázók, birkózók és öttusá­zók kapnak helyet. A magyar küldöttség zöme — mintegy 140—150 fő — augusztus 24-én utazik, majd 27-én, 29-én, 31-én, szeptember 1-én és 5-én újabb utazásokra kerül sor. Az a terv, hogy a versenyek megkezdése előtt a sportolók ENERGETIKUST alkalmaz másodállásként a Mecsekvidéki Üzemi Ven­déglátó Vállalat. Jelentke­zés Pécs, Perczel u. 8. sz. Személyzeti osztályon. _____________1522 2— 3 nappal már a helyszínen legyenek. Azok, akik 1—3. he­lyezést elértek, az olimpiai já­tékok végéig Rómában marad­nak, a többiek versenyük után 1—2 nappal hazautaznak. A segédeszközöket autóbuszokon viszik. Gyenes András beszámolója után Hegyi Gyula, az MTST és a MOB elnöke szólalt fel, hangsúlyozta, hogy sporto­lóink felkészülése jó volt, s tisztes helytállást várunk ver­senyzőinktől. Szeretnénk, ha az országok között az első 10 kö­zött végeznénk. Végül a MOB tagsága egy­hangúlag elfogadta a kikül­dendő versenyzők és kísérők névsorát. d Szovjetunió kellő támogatóst nyújt Kubának igazságos harcában Hruscsov elvtárs üdvözlő távirata Fidel Castróhoz Katonai erősítést küldenek Kenyába London (AP) A brit hadügy­minisztérium szóvivője bejelem tette, hogy a Wellington-ezred egyik zászlóalját Kenyába irá­nyítják, ahol újabb mau-mau megmozdulásoktól tartanak: Moszkva (MTI). A TASZSZ jelenti, hogy Nyikita Hrus­csov, a Szovjetunió Miniszter tanácsának elnöke a kubai forradalmi ünnep alkalmából táviratban üdvözölte Fidel Castro miniszterelnököt. A szovjet kormányfő kiemeli táviratában, hogy a szovjet nép nagy örömmel fogadta a független kubai állam meg­születését és mély rokonszenv vei kiséri a kubai népnek azt a lankadatlan eltökéltségét, hogy megőrizze forradalmi vívmányait: Az üdvözlő távirat hangsú­lyozza, hogy a kubai forrada­lom új feltételeket teremtett a nemzeti felszabadító moz­galomnak további kibontako­zására. A kubai nép harca szerves része annak a közös küzdelemnek, amit a béke és a haladás erői a tartós béke biztosításáért vívnak. A Szov­jetunió — folytatódik a táv­irat — a függetlenségükért és szabadságukért küzdő népek Megkezdődött a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 13. ülésszaka Budapesten (Folytatás az 1, oldalról.) utat, hanem fokozatosan ér­vényessé válik a szocialista tábor egészére is. így valósul meg a gyakor­latban az a nagy jelentőségű elméleti megállapítás, hogy történelmileg rövid idő alatt kiegyenlítődnek a szocialista világrendszerhez tartozó or­szágok fejlettségi színvonalá­ban mutatkozó egyenlőtlen­ségek és a szocialista orszá­gok többé kevésbé egyldöben lépnek a kommunista társa­dalmi rend küszöbére, A szocialista országok gaz­daságának tervszerű, ará­nyos fejlesztése, Igen nagy lehetőségeket nyit meg. Kő telességünk, hogy ezeket a lehetőségeket kihasználjuk. Tanácskozásunk másik nagy fontosságú kérdése a minőségi mutatók megjavításéval kap­csolatos. A minőségi mutatók megjavítása lényegében a mű szaki színvonal emelését, a mű­szaki haladást jelenti. Mint­hogy a műszaki haladás leg­gyorsabb útja a tudományos és a termelés terén az egyes országokban külön-külön el­ért eredmények ésszerű kom­binációja, az ebben a vonat­kozásban már meglévő együtt működés további kiszélesítése és az ezen alapuló eredmé­nyek a szocialista társadalmi I rendnek a kapitalizmus felet­ti végső győzelméhez szüksé­ges technikai előfeltétel meg­teremtését segítik elő: A tanácskozásunkon szerep lő napirendi pontok előkészí­tésében az állandó bizottsá­gok — amelyek igen fontos szerepet töltenek be az orszá­gaink között folyó gazdasági együttműködésben — vala­mint a tanács titkársága, és az országok szakértői bizott­ságaiban részvevő több ezer szakember, akiknek részmun­kájára épül egész tevékeny­ségünk, jelentős és eredmé­nyes munkát végeztek. Meg­köszönve ezen szervekben dől gozó elvtársak munkáját, ki­fejezésre juttatom azon meg­győződésemet, hogy üléssza­kunk munkája — csak, úgy, mint az ezt megelőző üléssza kok — hozzájárult ahhoz, hogy a szocialista tábor egé­sze, ezen belül az egyes or­szágok további sikereket érje­nek el a szocializmus, illetve kommunizmushoz vezető le­nini úton: Engedjék meg az elvtársak, hogy a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa közgyűlésé­nek 13. ülésszakát megnyis­sam és munkájához sok sikert kívánjak; * A megnyitóbeszéd elhangzá­sa után a KGST 13. ülésszaka megkezdte munkáját: érdekeinek védelmét és a bé­két szolgáló politikájához hí­ven, kellő támogatást nyújt Kuba népének Igazságos har­cában. Hruscsov hangsúlyozza táv­iratában, hogy ha fegyveres beavatkozás történik Kuba ellen, akkor Kuba megfelelő támogatásban részesül. Kije­lentem önnek — írja Hrus­csov Fidel Castrónak, — hogy a Szovjetunió szerepe ebben nem utolsó lesz, Uj szovjet módszer az influent vírusának meghatározására Moszkva (MTI). A szovje viruskutatók több nagyhatású preparátumot készítettek i vírusos influenza gyógyítása ra. A preparátumokat siker rel alkalmazták a gyakorlat­ban, a gyógykezelést azonbar megnehezítette, hogy az egyes esetekben csupán bonyolult vizsgálatokkal lehetett meg­határozni, milyen csoportba tartozó vírusok váltották ki s megbetegedést. A szovjet ku­tatók most újfajta preparátu­mot kísérleteztek ki, amely­nek segítségével rendkívül rö­vid idő alatt lehet meghatá­rozni az a, a—1-es, a—2-es, b: és c. típusú vírusokat. Lumumba sajtóértekezlete New Yorkban New York. Patrice Lumumba, Kongó miniszterelnöke hétfőn ismét tárgyalt Hammarskjöld ENSZ- főtitkárral, Kongó helyzetéről. Később fogadta a sajtó több mint kétszáz képviselőjét, akikkel közölte, felkérte Ham- marskjöldöt, állapítsa meg a kongói belga csapatok kivoná­sának végső határidejét. Az ENSZ-fötilkár biztosította Lu- mumbát, minden erőfeszítést megtesz, hogy teljesíthesse ezt a kérést és ilyen értelemben kíván tárgyalni küszöbönálló brüsszeli tartózkodásakor. Lumumba hangoztatta, hogy Hammarskjölddel főleg azok­ról a katonai intézkedésekről tárgyalt, amelyeket a helyzet Kongóban szükségessé tesz, to­vábbá a Kongónak nyújtandó technikai segítség lehetőségé­ről. . „Kongó népének türelme fogytán van” — mondotta, s kiemelte, kormányának az az állá'-pomtja, hogy a belga csa­patoknak maradék? alanul tá­vozni ok kell Kongó egész te­rületéről — tehát azokról a belga támaszpontokról is, aho­vá a kongói helyőrségekből visszavonultak —, mihelyt sí ENSZ rendfenntartó erők el­foglalták helyüket. Kérdésekre válaszolva Lu­mumba kijelentette, hogy a belga csapatok kivonásának elérésében Kongó az ENSZ-re támaszkodik. A kongói kor­mánynak az az óhaja, hogy az ENSZ-csapatok a belga kato­naság kivonulása után segít­senek helyreállítani a rendet és nyújtsanak segítséget a fia; tál állam új hadseregének megszervezésében és kiképzé­sében: Leopoldville (MTI) Kari von Horn svéd tábornok, a kongói ENSZ-fegyveres erők parancs­noka kedden ismét nyilatko­zott Katanga kérdéséről. Hang­súlyozta, hogy Katanga az ENSZ-csapatok működése széni pontjából az egész kongói prob­lémának egy részét alkotja A tábornok hétfői és keddi megnyilatkozását úgy értelme­zik. hogy az ENSZ-csapatok Katangába csak akkor vonul­nak be, ha már megállapodás jött létre az ott belga csapatok szabályszerű vonására, flz Amerikai Köztársasági Párt chicagói kongresszusa Chicago (MTI). A TASZSZ Chicagóba küldött tudósítói, a köztársaságpárti kongresszus hétfői napjáról adott beszámo­lójukban kiemelik, hogy Mor­ton nők, a párt országos bizott­sága elnökének megnyitó be­széde megadta a felszólalások hangnemét. Morton kérkedett az Egyesült Államok katonai erejével és háborús készülő­déseivel, Hangsúlyozta, hogy kétszázötven külföldi amerikai támaszpont veszi körül a Szov­jetuniót Követelte, 'hogy a párt szálljon síkra a rakétagyártás fokozásáért. Nixon alelnök hétfőn Chica­góba étkezésekor sajtóértekez­letet tartott. Hozzá intézett kérdésekre válaszolva kijelen­tette, nincs szándékában a vá­lasztási programba belevenni a föld alatti atom robbant ások folytatását. A kérdés jelenleg még tárgyalás alatt van az amerikai külügyminisztérium­ban — mondotta: Az oászáfyút louatyicú Még néhány perc van az in­dulásig. Egykedvűen nézi a szürke, vigasztalan időt Valamelyik közeli, utcából a képzeletbe markol egy mentőautó sikol­tása. Rámnéz, hunyorít, aztán a cigarettahamut kiszárja az ab­lakon. Pedánsan, kényelmesen. Megvárja, amíg egy arrajáró teherautó elgurul mellettünk, beír a menetlevélre engem is, aztán felmorog a motor. Szeretném kitalálni, hogy mire gondol. Talán a botykapeterdi me­nyecskére, aki holnap egy ru­hára való kartont vásárol majd a falu boltjában, vagy a kacsé­tól szomjas emberre, aki egy hajtásra kihörpinti a fröccsöt — de egyiküknek se Jut eszé­be ez a kemény, márványarcú, szőke fiatalember. Pusztai An­tal gépkocsivezetőt nem isme­rik, csak a hatalmas, sárga­testű teherautót, amely heten­ként kétszer nagy üggyel-baj- jal megfordul a bolt mellett. Még egyszer belenéz a visz- szapillantó tükörbe, aztán el­indul az YA 61—61 rendszámú pótkocsis, hét tonnád teherautó, a pécs—antalszállási darab­árué gépkocsijárat, * Autók, motorok torlódnak a szakadó esőben az egyik út­kereszteződésnél. — Veszélyes utunk lesz — mondom, » a csúszós utcára intek. Fehér, mosolygós fogakkal válaszol. — Veszélyes?... Ne higgye. Ha mindenki betartja a szabá­lyokat, nincs ebben a munká­ban semmi veszély.., — A feleségének te ez a vé­leménye? Nevet. — A feleségemnek az nem tetszik, hogy ritkán vagyok otthon, a gyerekeknek meg az, hogy nem viszem őket autózni. Keveset is megyünk szórakoz­ni, vagy legalábbis keveset ahhoz képest, amennyit azért kellene. De mondjuk, mint most te, hétfőn reggel elindu­lok, majd csak holnap este érek haza. Borotválkcfaás, für­dés, mire rendbehozom ma­gam, késő van .,. Az utca ismét szabad, s eszembe jut a bemutatkozás. A száraz, hivatalos hang, aho­gyan elmondta; ötvenhárom óta gépkocsivezető, gyermek­kori vágya volt, s huszonnyolc éves. Ha valaki váratlanul megkérdezné tőle, hogy van-e olyan foglalkozás, amellyel a kormánykereket elcserélné <—> nem tudna válaszolni. — Tudja, milyen szép mun­ka ez? Megy az ember az or­szágúton, mögötte tonnaszám­ra az áru. Az érték. És érzi az ember, hogy most ember, áru, érték van a kezében.. • Szalad az ember alatt az út ég érzi, hogy ura a világnak ,,, földnek, természetnek.., így mondja. Jókedvű mo­solygással, könnyedén. * Csupa rendszer minden moz­dulata. Pontosság, nyugalom, könnyedség. Faggatom, kérdezősködöm, várom tőle a panaszt te, nem­csak a munka, az élet dicsé­retét, de legtöbbször csak mo­solyog a furcsább, merészebb kérdéseken. — összeszámolta már, hogy eddig hány kilométert utazott gépkocsival? — kérdem. — Azt nem, de a múltkor a fizetésemet igen. Kiszámoltam, hogy ötvennyolcban 21 ezer forintot, ötvenkilencben 29 ez­ret kerestem. Az idén meglesz a harminc, harmincegy ezer ... Hát, mondja, nem szép kere­set ez? — és hozzám fordul, Nézem ezt az embert, aki kívülről, az országúiról csak egy rendszám, egy héttonnás teherautó háromtonnás pótko­csival Először azt hittem, hogy leginkább egy filmbeli sofőrre emlékeztet, de nyoma sincs benne a létbizonytalan, tragi­kus végű Mariónak. Magabiz­tos, nyugodt ember. Lovakat kerülünk az esős országúton, óvatosan lassít. — /Vágyai? — kérdem. Megtöri! belül a párás abla­kot, s csak azután válaszol. — Van egy tervem. Nagy tervem. Hogy legyen egy két- szoba összkomfortos lakásom berendezve. A mostani kicsi.. ■ Vágyaim? Szóval a lakás, az­tán a családi életem mindig ilyen legyen., i — Szereti a családját? Nem felel, de ez a két, me­leg kék szem mindent el tud mondani. — Szóval a lakás — foly­tatja, amikor nagy ívben el­kerültük a lovakat — aztán vágyam, hogy ezt a kocsit fel­újítsák. Egy éve járok ezzel a nagy kocsival, nagyon ráfér­ne.., Aztán a harmadik vá­gyam... de most ne neves­sen .. i hogy a Dózsa ne essen ki az első osztályból.., Nézem az embert. A maga­biztosat, a nyugodtat. Egy-egy mozdulat, egy-egjr tuó vagy

Next

/
Oldalképek
Tartalom