Dunántúli Napló, 1960. július (17. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-02-01 / 155. szám

2 NAPLÓ I960. JÚLIUS *. Baiátkozás (Tudósítónktól) A Sopiana Gépgyár munká­sai mintegy harmincán az el­múlt vasárnap kirándulást tettek Nagypallba. ök patro­nálják a nagypalli Petőfi Ter­melőszövetkezetet. Ezen a va­sárnapon a napi munkák után kellemesen szórakoztak együtt a termelőszövetkezeti gazdák­kal. Délelőtt futball-mérkő- zést rendeztek, amelyet a ven­déglátó termelőszövetkezet csapata nyert meg 8:1 arány­ban. Majd utána közösen fo­gyasztották el a vasárnapi ebédet és délután a gépgyári munkások színvonalas kultúr­műsorral szórakoztatták a község lakóit; A kultúrház zsúfolásig megtelt a kultúr­műsor alatt; A kellemes szórakozás után hétfőn a nagypalli termelő- szövetkezetben megindult az őszi árpa aratása. Két kom­bájn vágja az árpát Gazdagon fizet az őszi árpa 4. Isószentmártonban hírük Négy és félmillió gyümölcsfa van Baranyában Kfizel lesznek a római olimpiához Ha már személyesen nem is lehet mindenki ott á nyári római olimpián, azért min­denfelé kíváncsian várják az olimpiai képeket a televíziós közvetítést Hogy ezt a le- ▼ászhetényiek és a pereke- diek is élvezhessék, mindkét községben televíziós készülé­ket vásároltak a községfej lesz- tési alapból; A lovászhetényi KISZ-szervezert televízió vásárlásához háromezer fo­rinttal járult hozzá. A készü­lékeket a községi kultúr-helyi­ségekben helyezik el és így mindenkinek lehetősége lesz a műsort nézni, s így közelebb kerülni a római olimpiai já­tékokhoz. Az alsószen tmártoní Petőfi Termelőszövetkezet szérűjé­ben traktor berreg, cséplőgép zakatol: •— Tisztítjuk az őszi árpát, amit a kombájn learatott — mondja Sckacz István brigád­vezető. *— Hogy fizet az őszi árpa? — Elég jóL Olyan tizenöt mázsa lesz holdanként — így a brigádvezető. Lassít a traktor. — A kukoricáink is szépek. Ilyenek ni — és a derekán mutatja, meddig ér. — Hama­rosan készek leszünk a máso­dik kapálással is. — Akkor lesz sok kukoricá­juk. — Keü fe. ömlik a mag a cséplőgépbe. *— Mit csináltak a tagokkal, hogy ilyen jól megy a munka? Kokácz István mosolyog. — Semmit, l Megalakult a szigetvári járás TIT elnöksége Cjabb körzeti TIT-szervezeteket alakítanak, hatszázzal gyarapszik a TIT-tagok száma Baranyában Szigetváron csütörtökön tar­totta alakuló üíSSt’a TIT el­nöksége a járási pártbizottság székházában. Horváth János, a pártbizottság agitációs és pro­paganda osztályának vezetője mondott megnyitót, majd dr. Takács József, a TIT Baranya megyei szervezetének titkára tájékoztatta Szigetvár vezető értelmiségeit a TIT újabb cél­kitűzéseiről, amiben a legfon­tosabb helyet a falu szocialista kulturális átalakulásának se­gítése foglalja el. Ezért a TIT megyei elnöksége határozatot hozott arra, hogy a nyári hó­napokban erősítsék meg a já­rási elnökségeket, illetve ahol még nincs — Szigetváron és Sásdon — alakítsák meg azo­kat Emellett a járásokon be­lül tovább folytatják a több községet felölelő körzeti TIT szervezetek életrehívását. A pécsváradi, siklósi, mohácsi és pécsi járásokban eddig össze­sen húsz TIT körzet alakult átlagosan 15 értelmiségi — or­vos, pedagógus, műszaki — résztvevővel, a többi járásban is öt—öt TIT körzetet hoznak létre. Ezeknek munkáját és ál­talában a járásokban folyó is­meretterjesztő tevékenységet a párttal és a tömegszervezetek­kel összhangban a járási el­nökségek fogják össze, irányít­ják. Ezzel az ismeretterjesztési munka közelebb kerül a tö­megekhez, aminek a helyi adott ságok nagyobb figyelembevé­telén kívül a gazdaságosság­ban is mutatkozik haszna. decemberig mintegy hatszáz­zal növekszik, a szigetvári já­rásban száz belépőre számíta­nak; pré­— Nem adnak nekik mdumot? — Akartunk, de a tagok azt mondták: nem kell. Tudja, még nagyon sokféle a földünk. Az egyik gyengébb, a másik meg erősebb. Nem lehet igaz­ságosan premizálni. De dolgoz­nak itt prémium nélkül is. Meg aztán azokra is kimértük a területet, akifc nem tagok, de a csalódban vannak. Meg is művelik. Muszáj volt valamit csinálni, mert tudja, nálunk is nagyon sok az idősebb tag. összesen két fiatal dolgozik. A többiek iparban, állami gaz­daságban és másutt helyezked­tek el. Azt mondják: vissza­jönnek, ha itt is kapnak állan­dóan pénzt. — Tudja, a ml korunkbeliek- nek a legrosszabb. Nekünk kell előteremteni mindent a közös gazdaságban. De előte­remtjük. Persze, azért a fiata­lok is másként gondolkodhat­nának. Ha én fiatal volnék, szégyellném magam, hogy az idősebbek kaparják Jd nekem a gesztenyét.,, Egy Idősebb ember kapcso­lódik a beszélgetésbe, ö eddig hallgatott; — Nekünk Is jól jönne a pénz, az előleg. De nincs. — Majd ha.,, — Igaza van. Tudom én, hogy előbb meg kell teremteni az alapot és csak akkor lehet előleget osztani, de hát azért jó lenne néha, néha egy kis pénz is. — Most vettünk szarvasmar­hákat — jön most már köze­lebb a tsz agronómusa, Krl- mer József. Megint a munkára terelődik a szó. — Ezerkétszáz hold földünk van — mondja Sokacz István. — És ezt százötven tag mű­veli. Százötven? Mit beszélek? Ha a kapálást nézzük, akikor ez jóformán csak arra a hatvan­hat asszonyra vár, aki közöt­tünk dolgozik. A százötven tagból le kell számítani néhány öreget, meg van egynéhány olyan is, aki keveset dolgozik a közösben. Mi most káromko­dunk néha, azok, akik nem dolgoztak, azok meg akkor ká­romkodnak, amikor a zárszám­adás lesz. Nevet. De csak egy pillanatig, mint a nap a fejünk fölött, amely kacsintott egyet a földre és el­bújt a felhők mögé. — Tudja, mit írhatna meg? — Ha megmondja. — Meg én. Azt, hogy küld­jék mór azt a Super Zetort, ain't megígértek az első fél­évre, aztán a másodikra. Az ekét meg a fűkaszát már meg is küldték hozzá, de a Zetor csak nem akaródzik megjönni. Pedig, de nagy szükség lenne ró! Traktor berreg, cséplőgép búg, ömlik a zsákokba a szem. Belenyúlnak a zsákokba, néze­getik a szemeket, mosolyognék, örülnék a termésnek, amelyért megdolgoztak. »zalai János. Az elmúlt évben a Gazdasági Bizottság határozata alapján a Központi Statisztikai Hivatal terü­leti szervei az ország valamennyi megyéjében, városában megszám­lálták a gyümölcsfa állományt. Baranya megyében a számlálás megközelítsen 4,5 millió gyümölcs­fát talált. Az állomány jelentős része szilva (39,1 százalék), ezt kö­veti a híres Pécs vidéki barack, majd sorrendben a dió, meggy és az almafák aránya a legnagyobb. A gyümölcs!aállomány közel fele házikertekben, több mint egyne­gyede szőlő között és mintegy 9 százaléka zárt telepítésű gyümöl­csösben található. Az összes gyü­mölcsfák 70 százaléka volt a meg­figyelés évében termőképes, a többi fiatal, később termőre for­duló állomány. Az elmúlt évi gyümölcsfa-össze­írás lényegében számot adott a gyümölcsfák mennyiségéről, a gyümölcsnemek előfordulásáról, termő vagy nem termő állapotá­ról, az egyes tájak Jellegzetes gyümölcsk ultúrájáról. Nem terjedt azonban ki az ed­digi megfigyelés az egyes gyü­mölcsnemeken belül előforduló fajták, a termőképes fák állapotá­nak részletes megfigyelésére, a várható termésmennyiségek meg­állapítására. Jóllehet a lakosság állandó, friss, zamatos gyümölcs­csel való ellátása szempontjából sem közömbös az egyes gyümölcs­nemek különböző időpontban érő fajtáinak, sem a termőfák állapo­tának, termőerejének, az egyes vi­dékeken várható termésnek isme­rete. Népgazdasági szempontból ts Igen jelentős gyümölcskultúránk megvédése, tervszerű továbbfej­lesztése is szükségessé teszi gyű- mölcsfaállományunk részletes meg­ismerését. Ezért a KSH reprezentatív mód­szerrel tovább folytatja megfigye­lését. Igazolvánnyal ellátott szám­lálóbiztosai az év folyamán és a jövő esztendőben több alkalommal felkeresnek ■ egyes községeket, Pécs, Mohács, Komló város egyes kerületeit, hogy az elmondottak alapján különböző megfigyelése­ket végezzenek s munkájuk nyo­mán pontos képet kaphassunk az ízes, zamatos gyümölcsöt termő baranyai gyümölcsösök helyzeté­ről, állapotáról. Kérjük a megye és a város la­kóit, hogy gyümölcsösüket, szőlő­jüket, kertjeiket e célból felkereső, igazolvánnyal ellátott összeirók munkáját segítsék, támogassák. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL BARANYA ME­GYEI ES PECS VÁROSI igazgatósága — PÜSPÖKLAKON ú) or­vosi lakást építenek korszerű rendelővel. Az építkezés első részében 300 ezer forintot for­dítanak az orvosi lakásra és rendelőre, részben saját, rész­ben állami erőből, — SZEDERKÉNYBEN a la­kók társadalmi munkával mintegy tizenkét kis árok­áthidaló hidat építettek, va­lamint egy kilométerrel hosz- szabb gyalogjárdát készítet­tek el. — MONYORÓDON befeje­zés előtt áll az új bekötőút, mely a mohácsi országúttal köti össze a községet 2,4 km hosszúságban. A bekötőút építésénél nagy mennyiségű társadalmi munkát végeztek. Az összes társadalmi munka értéke körülbelül 250 ezer fo­rintot tesz ki. — A SZÖVOSZ utasítást adott, hogy az iparcikkszak- üzleteknél is vezessék be az önkiszolgáló rendszert. Külö­nösen vas-, edény- és műszaki cikkek, valamint a ruházati és cipó szakma területén kez­denek sürgősen az átalakítá­sokhoz. Az őszi csúcsforga­lom, tehát augusztus 20. előtt már be kell fejezni az átala­kításokat. — FEHÉR LAJOS, az MSZMP Pol. Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Losonczi Pál, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, földművelésügyi miniszter és Petőházi Gábor miniszterhelyettes, az Állami Gazdaságok Főigazgatóságá­nak vezetője pénteken Szol­nok megyébe látogatott. A Mezőhéki Állami Gazdaság határának megtekintése után a Csorbái Állami Gazdaság­ba látogattak. — DR. SÍK ENDRE kül­ügyminiszter pénteken fogad­ta Zsambalin Banzart, a Mongol Népköztársaság új magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, megbfzólenraléariek. a kixip] jö­vőben történő átadásával kap cső latban. — A PÉCSVARAD1 Körzet ti Földművesszövetkezet jú­lius 3-án, vasárnap délután fürdőruha-bemutatót rendez Pécsváradon. — A MAGYAR Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Car- diffbe, a dél-walesi bányász szakszervezetnek, az Angliá­ban történt bányaszerencsét­lenség alkalmából részvéte táviratot küldött. Dr. Takács József tájékoz­tatója után megválasztották a TIT szigetvári járási elnöksé­gét. Elnök: dr. Zalai József, a helybeli kórház igazgatója, tit­kár Módenszider János tanár lett. A megyei elnökség határo­zata alapján most elkezdődött szervezőmunka eredménye­ket a TIT tagjainak száma (*•) — Meglesz, parancsnok elv- társ. A feladatot teljesítjük. Két napon keresztül viasko­dott Zigansinék naszádja a há­borgó tengerrel. A legénység teljesítette a parancsot: a tu­tajokat biztos helyre vontat- táfk. Január tizenötödikén kikötöt­ték a naszádot, hogy felülvizs­gálják a gépeket. Poplavszkij és Krjucskovszkij a motorokat vizsgálták meg, amelyeket az utóbbi napok során, talán túl­ságosan Is igénybe vettek. Idő­ről időre olajtól maszatos kép­pel felemelkedtek a hajócska aijából. hogy teleszivják magú­ikat friss levegővel. A fedélze­ten Zigansin és Fedotov szor­goskodtak. Szombaton, január tizenhatodikán este felé elké­szültek munkájukkal. Zigansin jelentette az osztag — A karbantartóm és javí­tási munkákat elvégeztük. A „T—36” naszád parancstelje­sítésre készen áll. — Rendben van. — Engedje meg, hogy a le­génység partra szállhasson. — Megengedem a szolgálatos őrök kivételével. — Gyerünk, fiúk, a fürdőbe! — fordult társaihoz Zigansin. — Nagyszerű dolog a fürdői Csak éppen nyírfaseprő nincs itt olyan, mint nálunk a part­vidéken. Tudod-e, hogyan fü- rödnek nálunk! A férfinép té­len is mezítláb megy a házból a fürdőhózba. A fürdőben pe­dig forró vizet loccsantanak a kövekre és aztán suhogtatják egymáson a nyírfaaeprót! Utá­na meztelenül megint ki a hó­ba: kőt-három bukfencet vet­nek benne, aztán vissza az iz­zasztó padra, és újból csak su­hogtatják a nyírfavewzöket! — MMÓ1U JAUuélÓ álvitt* zettel Fedotov. — Ügy óm koma, csakhogy itt nincs vesszóseprű, errefelé nem nőnek nyírfák, de még tölgyek sem, nem arra való vidék *2. De ne félj, majd ho­mokkal tisztára csutakolunk — csapott a vállára Pop­lavszkij. Fürdő ulán moziba mentek. A helyőrség kultúrtermében „A csend világa” című filmet mutatták be. Előbb azonban el kellett dönteni, ki menjen őr­ködni a hajóra és ki szórakoz­ni a moziba. Poplavszkij a fürdőtől felhevülten most fá­zósan didergett. Fedotov is kéz­zel emyőzte a szemét, védte a széltói. Krjucskovszkij beléjük is kötött: — Nézd csak a távol-keletit, úgylátszik elfelejtette: „A Ku- rill-szigeteken szolgálni any- nyit jelent: harcra kelni az elemekkel”. — Csakhogy ez a szelecske egy kicsit goromba. A cson­tomba mar. Zigansin kis ideig gondolko­dott, aztán kijelentette: — Krjucskovszkij velem jön a hajóra őrködni. Ti ketten meg elmehettek megnézni a filmet, de aztán elmondjátok nekünk, mit láttatok! — Ügy lesz, őrmester elv­társ — tisztelgett elégedetten Fedotov. A négy tengerész elvált egy­mástól. Poplavszkij és Fedotov ment a mozielóadósira, Krjucs­kovszkij meg Zigans innal — őrködni a hajóra. Estére az idő végleg rosszra fordult A napos továbbította a parancsot: — A legénység minden tag­ja tartózkodjék a hajókon. A „T—36” naszád kétszáz­ötven méterre horgonyzott a parttól, drótkötelekkel a „T— 97" naszádhoz erősítve. Réggé a legénységnek az lett volna a feladata, hogy a révhelyen horganyzó gőzös rakományá a partra szállítsa. (Folytatása következik) — AZ AMERIKAI szená­tus jogügyi bizottsága csü­törtökön jóváhagyott egy tör­vényjavaslatot, amely feljo­gosítja az amerikai külügy­minisztert, hogy megtagadja az útleveleket olyan ameri­kai állampolgároktól, akik 1950 óta kommunista tevé­kenységet fejtettek ki. — ASZANUMA, a Japán Szocialista Párt elnöke újság íróknak adott nyilatkozatá­ban ismételten kijelentette, hogy a párt ellenzi egy újabb reakciós jaipón kormány meg alakítását. Követelte az or­szággyűlés Mosdat ásót és ál­talános választások megtartó sát. — A SZÁSZVÁRI KlSZ-blzott- ság, a Baranya megyei Vendég­látó Vállalat és a Baranya me­gyei Kiskereskedelmi Vállalat közösen Szászváron Július 3-án (vasárnap) du. 8 órakor a „Jó­barát” kisvendéglő kerthelyisé­gében, a Pécsi Nemzeti Színház művészeinek esztrád-műsorával nyárt divatbemutatót rendeznek. A Kérdezz — felelek műsor után a KISZ-bizottság táncversenyt tart A fagylalt- és édességkíllön- legeeségeken kívül magyaros ételeket la készítenek. A divat­bemutatón a most megjelent műanyagszálú kötöttáruk, divat­áruk. karton- .és selyemruhák, dlvattáskák év nyárt szandálok kerülnek bemutatásra. 15773* Időjárásjelentfs» A Meteorológiai Intézet jelenti: Várható Időjárás szombat estig: felhóátvonulások, több helyen ki­sebb esó, egy-két helyen zivatar. Mérsékelt, Időnként élénk észak­nyugati, nyugati szél. A nappali : felmelegedés a nyugati megyék­ben fokozódik. Várható legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet I 8—12, legmagasabb nappalt hőmér* 1 séklet holnap 18—22 fok között. [ Távolabbi kilátások: vasárnap éé ► hétfőn lassú melegedést

Next

/
Oldalképek
Tartalom