Dunántúli Napló, 1960. július (17. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-01-01 / 154. szám

mAo rnOLETÄRJA!, EGYESÜLJETEK! 9DNÁNTÚU , NAPIO A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM, 154. SZÁM ARA: 50 FILLÉR 1960. JÜLIUS 1. PÉNTEK Bícsben nagy lelkesedéssel fogattál a szovjet minlszierelniköi A Szovjetunió és Ausztria baráti kapcsolatainak fejlődése nagyszerű példája a békés együttélésnek — mondotta Hruscsov elvtárs a schwehati repülőtéren Becs (MTI); Hruscsov mi­niszterelnök:- az osztrák kor­mány meghívására csütörtö­kön délelőtt Bécsbe érkezett. Az ünnepi díszt öltött schwechati repülőtéren Hrus­csov és kíséretének fogadásá­ra megjelent Schärf köztársa­sági elnök, Raab kancellár, Pi Hermann alkancellár, Kreis­ky külügyminiszter és az oszt­rák kormány több más tagja, leien voltaik a fogadáson a üplomáciai testület képviselői & számos közéleti személyiség. Amikor az It—18-as gép pontosan 10 óra 30 perckor le­szállt a repülőtér kifutópályá­ján, harsonák jeleztek Hrus­csov megérkezését. A repülő­gép ajtajában megjelenő Hrus- csovot a kivezényelt üteg 21 díszsortüze köszöntötte; A két nemzet himnuszának hangjai mellett Hruscsov és kísérete elvonult a díszszázad sorfala előtt: Hruscsov miniszterelnököt és kíséretének tagjait Schärf köztársasági eflnök üdvözölte. Hruscsov Ausztria őszinte barátjának bizonyult Üdvözlő beszédében hangoz- atta, hogy a világbéke meg­érzésének, valamint Ausztria izabadsága és önállósága biz- osításának egyik legfontosabb altétele az osztrák államszer- ődés megkötése volt. Az osztrák köztársasági el­lök meleg szavakkal emléke- ett meg a nemrég Moszkvá­in tett látogatásáról és rámul­atot t: e látogatás alkalmából 'ruscsov miniszterelnök Auszt la őszinte barátidnak. bizo- pult. Hruscsovnak az osztrák ■ép iránt tanúsított magatar- isa — hangsúlyozta Schärf — öntőén hozzájárult ahhoz, ogy Ausztria megszabadult az legen megszállástól. Schärt végül meggyőződését íjezte ki, hogy Hruscsov auszt ai látogatása előmozdítja a át ország jó kapcsolatainak ivábbi elmélyülését. Hruscsov válaszbeszédében iszönetet mondott a szívélyes gadtatásért és meggyőződését jezte ki, hogy ausztriai láto­mása, találkozása az osztrák «berekkel, előmozdítja a köl önös jobb megértést. A Szovjetunió és Ausztria ráti kapcsolatainak jejlődé­— mondotta Hruscsov *— gyszerű példája a békés lyüttélésnek. A Szovjetunió jábbra is támogatja Ausztria nlegességét, amely nem je- ítéktelen a béke megőrzése ■alpontjából. Meggyőződé­ig hogy a béke és a békés lüttélés elvei diadalmaskod- k, — hangsúlyozta a szovjet niszterelmök. Hruscsov ezután arról be­it, hogy meggyőződése sze- t egyeznek a két ország kitűzései a béke megőrzése a békés együttélés kérdésé­i. s ez — mondotta — jó pjául szolgál a nemzetközi zültség enyhítését célzó szu- együttműködésmek. i szovjet miniszterelnök re- nyét fejezte ki, hogy az trák államférfiakkal, a köz és az üzleti körök képvi- •ivel küszöbönálló tárgyaiá- a-két ország baráti kap­rainak jelentős elmélyité- ez és a világ békéjének ^Szilárdításához vezetnek. hivatalos üdvözlés után iscsov és Schärf gépkocsiba lit és elindult Becs felé. vÉljen Nyihita !“ »Éljen a béke!“ ruscsov a Schwarzenberg- zom és a tér, valamint a Unerring sarkán emelkedő •rial szálló előtt találko­zott először a bécsiekkel, akik már órákkal megérkezése előtt gyülekeztek a vörös sarló- kalapácsos szovjet lobogóval ás a piros-fehér-piros osztrák zászlóval díszített útvonalakon. Több ezren zsúfolódtak össze a kordon mögött, hogy üdvö­zöljék a szállására érkező szov jet miniszterelnököt. Vörös és piros-íohér-pircc papír zász­lócskákat szorongattak kezük­ben a várakozók, s amikor végighullámzott a tömegen a hír: Jön Hruscsov, magasan a fejek fölé emelkedtek a szé­les transzparensek, amelyeken ilyen feliratok voltak olvas­hatók: „Béke, é$ barátsági“ Üdvözöljük Nyikitát!“ Messziről hangzott a taps és az éljenzés, amikor II óra 25 perckor bekanyarodott a Kärt- nenringre a fehérsisakos és fehérkesztyűs motoros-rendő-t rök osztaga. „Éljen Hruscsov!“ kiáltották a bécsiek, amikor a motorosok után feltűnt a szov­jet miniszterelnök autója. Meleg barátsággal, vendég- szeretettel fogadta Bécs a szov jet vendéget. A lelkes hangulatban nyo­mát sem lehetett felfedezni an nak a „hűvös tartózkodásnak“, amerre az amerikai zsoldban álló osztrák ügynökök durva uszítása, a klérus szemforgató intelme akarta rábírni az oszt­rák lakosságot. Az éljenzés még erősebb lett, Hruscsov Schärf osztrák köz- társasági elnök kíséretében ki­szállt a szálloda elé kanyaro­dó autóból. A következő autóból Nyina Hruecsova lépett ki, öt dr. Kyrlené, Schärf köztársasági elnök leánya kísérte a schwechati repülőtérről a szál­lodáig. Koszigin, a szovjet mi­nisztertanács első elnökhelyet­tese Raab kancellár kíséreté­ben érkezett. Furcevát Pitier- mann kísérte. A vendégek a téren összegyűlt bécsiek éljenzése közben rö­vid időre megálltak a szálloda kapujában és barátságosan in­tegettek az őket üdvözlő bécsi lakosságnak. A téren köziben szünet nél­kül harsogott az éljenzés, „Béke!“ „Barátság!“ „Nyikita“ — hangzottak a kiáltások. Az üdvözlés még inkább erősö­dött, amikor Hruscsov felesé­gével együtt kilépett a szállo­da elsöemelti erkélyére és ba­rátságosan mosolyogva perce­ken át integetett, megköszönte az éljenző és zászlókat lengető bécsiek baráti üdvözlését. Másodszor csütörtökön a déli órákban találkozott Hrus­csov a bécsiekkel. Több mint ezer ember gyűlt össze a Ball­haus platzon, amelynek egyik oldalán az elnöki palota, szem­ben vele a kancellári hivatal emelkedik. Hruscsov, miután meglátogatta Schärf köztársa­sági elnököt, a napfényben für dő téren át gyalog tette meg az utat a kancellári hivatalhoz, ahol Raab kancellárt és Pi Her­mann alkancellárt látogatta meg. A bécsiek itt is melegen, barátságosan köszöntötték a vendéget, az éljenzés betöltötte a teret és sokan integettek Hruscsovnak. Díszebéd Hruscsov tiszteletére Csütörtökön délután két óra­kor Schärf osztrák államelnök az elnöki kancellária úgyneve­zett „titkos tanácskozások szo­bájában“ ebédet adott Hrus­csov miniszterelnök tiszteleté­re. A fehér és vörös rózsákkal, valamint pünkösdi rózsával dí­szített U-alakú asztalon 75 te­ríték volt. Az ebéden a szovjet miniszterelnök és kísérete, va­lamint osztrák részről a szö­vetségi kancellár, az alkancel­lár, a kormány több tagja, és más személyek jelentek meg. Az ebéden Schärf államelnök pohárköszöntőt mondott. , Hruscsov miniszterelnök urban jelentette ki — Euró­pa legnagyobb és leghatalma­sabb államának vezetőjét üd­vözölhetjük. Ausztria öt esz­tendővel ezelőtt kinyilvánította örök semlegességét. Nem tar­tozik egyik katonai szövetség­hez sem és nem akarja, hogy más hatalmak katonai támasz­pontokat létesítsenek terüle­tén. Szilárd eltökéltségünk, hogy semlegességünket, terüle­tünk érintetlenségét és függet­lenségünket minden erőnkkel megvédjük. Az államéinak «Kitin idézte ■t » kijelenté­sét, hogy a Szovjetunió és Ausztria közötti viszony konk­rét példa két különböző tár­sadalmi és politikai rendszerű ország békés együttélésére. Ipip A megye gépállomásainak szinte minden arató-cséplőgépe munkába állt már. Dolgoz nun már az új szovjet kombájnok is, amelyek nemrég érkeztek a megyébe a Szovjetunióból. Ctö/yy. vvvvyyywyvvwwwyYwyvvvwywvwvyyvvvy^ Öt év alatt hárontmilliárd forint a víz- és csatornahálózat fejlesztésére A húszéves távlati tervben kétszeresére bővül az ország vízvezeték-hálózata Az Országos Vízügyi Főigaz­gatóságon elkészültek a víz- és csatornahálózat távlati fejlesz­tésének irányelvei. Ezek sze­rint 1980-ig a vizvezeteleháló­zat a jelenleginek körülbelül kétszeresére, a csatornahálózat szintén csaknem kétszeresére bővül. Erre a célra csupán az ötéves tervben majdnem há- rommilliárd forintot fordíta­nak; évi átlagban éppen két­szer nagyobb összeget, mint az 1951—1960 közötti esztendők­ben. A nagyarányú fejlesztéshez — amely húsz év alatt több mint hárommillió lakoshoz juttatja el a vízművekkel az N. Sz. Hruscsov távirata Kádár Jánoshoz és Mönnicii Ferenchez : i ' c ' ri IC' i 1 Kádár János és M unni eh Ferenc elvtársaknak. Most, amikor átrepülök a baráti Magyar Népköztár­saság területe fölött, enged­jék meg drága elvtársak, hogy átadjam önöknek, s önökön keresztül az egész magyar nepnek forró üdvöz­letemet. További sikereket kívánok a szocializmus épí­téséhez. N. Sz. Hruscsov az IL—18 fedélzetéről. ivóvizet — részben már meg­kezdődtek az építkezések. Bu­dapesten már épül és 1962-re elkészült az ország legnagyobb napi 200 000 köbméteres kapa­citású felszíni vízkivételi mű­ve. amely a Duna vízállásától függetlenül működik majd. A Balaton keleti medencéjének ivóvízellátására hivatott regio­nális vízmű első egysége az idén már üzembe is lépett Ba­latoni üretten; a teljes vízmű 1967-ig készül el. Miskolc nyu­gati — diósgyőri része számá­ra új felszíni vízkivétel! mű épül a második és a harmadik ötéves tervben. Pécs víztisztí­tót, Békéscsaba és több más vidéki városunk vízmüvet kap. Az ötéves terv végére épül fel Borsodban az ország első komplex regionális vízmüve, hogy biztosítsa a Sajó völgyi ipar és mintegy 80 000 Lakos zavartalan vízellátását. A négy száz millió forintos beruházást igénylő építkezés első szaka­sza: az ötmillió köbméteres rakacai víztároló még az idén elkészül. A hasonló méretű Láz-bérci tároló és a napi 30 000 köbméteres kapacitású vízvezeték-hálózat megépülése után teljesen megoldódik az ózdi vízellátás most még sok gondot okozó problémája is. Rakacánál egyébként a víz­ügyi tudományos kutatóinté­zet kutatóállomást is létesít, hogy az első nagy hegyvidéki víztároló működésének tapasz­talatait hasznosítsák majd a később épülőknél. Kádár János, Fock Jenő és Kiss Károly elvtárs látogatása a Központi Fizikai Kntató Intézetben Kádár Jáno6, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Fock Jenő, és Kiss Ká­roly, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai, a Központi Bizottság titkárai, csütörtökön délutáni látogatást tettek a Központi Fizikai Kutató Inté­zetben. A vendégeket Jánossy Lajos, akadémikus, a Központi Fizi­kai Kutató Intézet igazgatója és több más vezetője fogadta. A vendégek megtekintették a kísérleti atomreaktort, az izo- topgyártást, a műszerépítést és szívélyesen elbeszélgettek a la­boratóriumokban, műhelyek­ben dolgozó kutatókkal, mun­kásokkal: A látogatás végén elismerés­sel nyilatkoztak az intézet munkájáról, fejlődéséről. Sxebb less a pécsi vasút- állomás és környéke A MÁV Pécsi Igazgatósága válaszolt cikkünkre, melyet május 3-án írtunk: „Miért nem (Folytatás a 4. oldalon) POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Épül a harkányi víkendtelep A tavaszon még csak tégla- és kőhalmok jelezték, hogy Harkányban rövidesen megkezdődik az üdülőtelep építése. Azóta már sok-sok vikendház készült el. Számos üzemi és vál- Matf éalnnxt saját vikandházában töltheti m hát «saht, kulturáltabb Pécs vasútállomá­sának környéke és a vendég­látás“ címmel. A MÁV Pécsi Igazgatósága válaszában közli, hogy az állo­más ügyében jelentést tettek a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumnak. Tervezetet készítettek továbbá az állomás belső, az utasok használatára rendelt térségek átalakítására. E munkálatokra hitelkeretet is biztosítottak. Változtatnak a jegypénztárak jelenlegi ked­vezőtlen elhelyezésén, a csar­nokból közvetlen kijáratot nyitnak a peronra, valamint kisebb bővítésekre is sor ke­rül. A bővítések után megol­dást keresnek a söntésnek a váróteremből való kitelepítésé­re és annak korszerű körül­mények között való elhelye­zésére. Érintkezésbe léptek emiatt az Utasellátó Üzemi Vállalat központjával is. A MÁV Igazgatóság módot keres arra is, hogy a változott körülményeknek megfelelőbb, korszerűbb bútorzattal lássák el a várótermeket; A pályaudvar környékét is itHwwáttahhá tatváoiák tenni. Ennek érdekében számos ja­vaslatot tettek a városi ta­nácsnak. A városi tanács ér­tesítette őket, hogy a Lenin téren árusító kereskedőktől a közterülethasználati engedélyt megvonta és a tér tisztaságá­nak biztosítása érdekében a városi rendőrkapitánysággal is kapcsolatba lépett. A MÁV Pécsi Igazgatóságá­nak intézkedései, javaslatai, valamint az a felelősségteljes vizsgálati mód, amivel a bí­rálat nyomán a, hiányosságo­kat megszüntették — példa­mutató. Látszik, hogy a MÁV Pécsi Igazgatósága szívén vise­li a város gondját, igyekszik megkeresni a problémák meg­oldásának módját. Sajnos, nem mondhatjuk el ugyanezt az MÁV Utasellátó Vállalat központjáról, mert május 3-a óta válasz nélkül hagyta bírálatunkat. Remél­jük, hogy a MÁV Igazgatósá­gának példája nyomán az Utas eHátó Vállalat is mindent meg­tesz azért, hogy Pécs vasút­állomása korszerűbb, kulturál­tabb vendéglátással rendelkez­zék,

Next

/
Oldalképek
Tartalom