Dunántúli Napló, 1960. június (17. évfolyam, 128-153. szám)

1960-06-19-01 / 144. szám

2 NAPLÓ I960. JÜNIUS 19. OTP kirendeltség Űj-Mecsekalján 51-9L Vadonat új szám, még bent sincs a telefonkönyvben Tulajdonképpen csak hétfő­től hivatalos ez a szám, ugyanis ekkor nyitják meg a közönség számára az új-me- csekalji OTP kirendeltséget Mi mégis soronkívül feltár­csáztuk és Sugár Győző, az OTP kirendeltség vezetője vette fel a hallgatót. — Már azt hittem — mon­dotta, — hogy az első ügyfél jelentkezik. Aztán elmondta, hogy az ügyfelek már hetek óta ost­romolják a fiókot OTP hite­lek. személyi kölcsönök után érdeklődnek, ami azt bizo­nyítja, hogy régen esedékes már a fiók megnyitása. A leg­ifjabb ügyfelek az iskolások is egyenként és csoportosan keresték fel őket, amikor még javában folyt az építkezés, Iskolai takarékbélyeg köny­vüket szeretnék beváltani, mert kell a pénz a nyaralás­hoz, táborozáshoz. De igen so- kan közülük már afelől érdek­lődtek, be lehet-e váltani tar karékkönyvre a bélyegköny­vet A totó—lottó játékok ked­velői is alig várják mái1, hogy ' a helyszínen vásárolják meg, töltsék ki és helyszínen dob­ják be szelvényeiket a gyűj- tőumába. El sem lehetne ha­marjában mondani, hány fé­le szükségletet elégít ki az új OTP-fiók kirendeltsége. A vezető és a két munka­társ holnaptól kezdve felké­szülten várja az ügyfeleket és ahogy mondták is. az eddigi jelekből következtetve komoly forgalmat várnak már a hiva­talos megnyitás első napján. Időszerű dokumentum í/ a% egyetemi városrész építéséről Virág Ferenc s. k. megyéspüspök Nendtvich Andor s. k. polgár- mester, Dr. Deák János s. k. az evang. hittudományi kar dékán­ja, Szöilősi, Szilasi és Laki Páz­mány Zoltán s, k., Dr, Mansfeld Géza s. k., Kőszeghy Gyula s. k. Tolnai Vilmos s. k.” 1931-ben az ünnepélyes alapkőletételt KPM. Autóközlekedési Tan­intézet hivatásos gépjármű- vezetői tanfolyamot Indít 20-án reggel 8 órakor. Ér­tesítjük továbbá a motor­kerékpárvezetői vizsgára je­lentkezőket, hogy július el­seje után műszaki elmélet­ből is vizsgát kell tenni. A vizsgadíj változatlan marad. 451 Értesítjük kedves vevőinket és ügyfe­leinket, hogy a Baranya me­gyei Fűszer és Édességke- reskedelml V. pécsi, mohá­csi, siklósi és sásdl egysé­geinél leltározás miatt az árukiadás június hó 30-án július hó 1-én és 2-án szü­netel. Kérjük vevőinket, hogy áruigényeiket ennek megfelelően elégítsék ki. Baranyamegyei Fűszer és Édességkereskedelmi Váll. vezetősége, 488 Érdekes és a Hortihy-faslz­mus kultúrpolitikájára jellem­ző dokumentum látott napvilá­got; A dokumentum pécsi jel­legű és nagyon is időszerű. Időszerűségét az adja meg, hogy szerdán ünnepélyes kere­tek között megkezdték a több százmillió forintos beruházást igénylő korszerű, új egyetemi városrész építését. Nem új dolog az egyetemi városrész építésének gondolata Ezt bizonyltja az az alapítóle­vél, amelyet most 29 év után egy hengeralakú óndobozban találtak a 48-as téren a föld alatti 1931-ben ugyanis nagy ün­nepséget tartottak a 48-aa té- reni „Megkezdték" az új egye­temi városrész építését. Arra is voltak terveik, hogy az új városrész a balokányig húzó­dik majd, sok épülettel, klini­kával, Az alapkő letételére ösz- szesereglett sok állami vezető, íme az előkerült oklevél sző; vege: Szép, cirádás. piros és fekete tintával írt mondatok. Mi lett a tervekből? Nem sok. Az állam által fel­ajánlott 880 ezer pengő soha nem érkezett meg. A Horthy- féle „kultúrfölényt biztosító" gondolatból és tervekből mind­össze a mostani jogtudományi egyetem már akkor meglévő épületéhez a keleti szárnyat építették meg a város pénzéből. Egy toldaléképület lett mind­össze az egyetemi városrész­ből.,! A Gömbös-féle kormány­nak nem építő, hanem háborús tervei voltak. Az alapkőbe pe­dig a téren sétálók el el botlot­tak sűrűn emlegetve annak le­tevőit ..« „Isten nagyobb dicsőségére” tették le az alapkövet s a ter­veket nem váltották valóra hlsten nagyobb dicsőségére." Szocializmust építő társadal­munk a dolgozó nép nevében kezdett hozzá az építéshez és felépíti a szocialista kultúra és tudomány pécsi fellegvárát Garay Ferenc Hí l(IE VL Négy embert megsebesített a lángra lobbant metán Z' Aránylag szerencsés kímeneieJü ymnaiörés András-aknán Pécsbányán. a VIII. szint egyik kerülőguritójában arány­lag szerencsés kimenetelű bá­nyametán felrobbanás történt pénteken este fél 9 órakor. A lángfellobbanást egy lám­pa okozta. Szabó József bá­nyász. ki a vájvégen dolgo­zott, lámpáját a betörésben lé­vő deszkára akasztotta fel. A lámpa buráját és égőt védő üvegjét munka közben vélet­lenül eltörte. Ennek következ­tében a betörésben lévő 5 szá­zalék alatti metán lángralob- bant. Szerencsére nem robba­nóképes metán volt jelen, kü­lönben sújtólégrobbanás keld' kezatt volna. A másodperc tört részéi lángiiakapott metántól égési se­beket^ szenvedett Szabó József Nagy Benő, Kószó Imre & Keresaf.es András bányász, * négy bányászt súlyos állapot ban szállították pénteken es« fél tízkor a bőrklinikára. Bányatiíz nem keletkezett s lángfellobbanást erőművi be­hatolás nem követte, a műnk* hely tehát teljes épségben m* radt. A délelőttös hantid szombaton folytatni tudta J munkát) — JULIUS végén teljes ege- f szében felépül a MEZÖSZÖV ' telephelye. Ezzel megoldódik a hosszú évek óta húzódó kérdés és központi raktáron tudják tárolni a vállalat va­lamennyi gépét. •= LAPUNK SZERKESZTŐ­SÉGE a napokban sajtóankétot tartott Bükkösdön. Közel het­venen jelentek meg a lakosság minden rétegéből, különösen a pedagógusok képviseltették ma­gukat szép számmal. Igen sokan hozzászóltak és sok hasznos bí­rálattal, illetve jó tanáccsal se­gítették lapunk munkáját. Szer­kesztőségünk ezúton mond kö­szönetét a helyi pártszervezetnek és tanácsnak, a sajtóankét meg­szervezéséért. — MINTEGY ötven mi' vész járt a múlt nyáron 0- ország különböző mezőgazda' sági nagyüzemeiben. Ezen 1 nyáron nemcsak állami g<£' daságokba, hanem termeié' szövetkezeteikbe is ellátogat‘ nak a festők, XzobrászOk grafikusok. Az) érdeklődés, & előjelekből ítéűve elég naffíj1 A Képzőművészek Szöveti* ge festő szakmai bizottságé' nak tagjai valamennyien j* lentkeztek a nyári munkáik — CIPÖATVEVÖ ÜZLE­TET nyitott Mánián a Kom­lói Helyüpari Vállalat. Az át­vett javítani valókat iiyie» beszállítják a köziponti mű­helybe, de a kisebb javításo­kat helyszínen végzik el. — FÖLD ALATTI TH-htf. Utó gépet kapott a Béta-dkrU» üzem. Az akna negyedik szintjén már készítik a ffóP számára a föld alatti műhely A gép segítségével ismét hiti'­nálhatóvá teszik majd a host' szú időn át összegyűlt, defoC málúdott TH-íveket. — A EELÜGYMINISZT& RIUM szervei június 13-án őrizetbevették Kart Schmió 33 éves nyugatnémet állam­polgárt, aki az amerikai hír szerzőszervek megbízásából kémtevékenységet folytató11 a Magyar Népköztársaság el­len­..Isten nagyobb dicsőségére; a Magyarok Nagyasszonyának és az Arpádházi Magyar Szentek tiszte­letére, a területének kétharmadá­tól megfosztott Csonka-Magyaror- szág honfiúi erényekben minden­kor tündöklő Pécs szabad királyi város közönsége áldozatkészségé­nek örök emlékezetére adjuk tud- tul a Jövő nemzedéknek, hogy Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzósága; Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi mi­nisztersége; Nagyszigethy Szily Kálmán államtitkársága; Virág Fe­renc megyéspüspöksége; Keresztes Fischer Ferenc föispánsága, Nendt­vich Andor polgármestersége; Pi­lismarót! Bozóky Géza rectorsága, Deák János hittudományi, Szöilősi, Szilasi és Laki Pázmány Zoltán jogkari; Mansfeld Géza orvostu­dományi-, és Tolnai Vilmos böl- csészetkarl dékánságg idején tettük le a trianoni békeparancs követ­keztében hontalanná vált, az ösl koronázó Pozsony városából me­nekülésre kényszeritett s az 1921: XXV. t. c. rendelkezése folytán a déli végeken, Pécs szabad királyi városában, a Nagy Lajos király­tól l3C7-ben alapított első magyar egyetem egykori székhelyén ÚJ hajlékra talált, M. kir. Erzsébet Tudományegyetem Jog- és államtu­dományi-, valamint bölcsészet-, nyelv- és történet tudományi ka­rának Kőszeghy Gyula műépítész tervei szerint emelendő épület alzp kövét. Az új épület létesítéséhez Péc* sz. kir. város nemes áldo­zatkészséggel 700 000 pengő ado- nánnyal járult mig a 0(0 000 pen- löt kitevő többi költséget a Ma­gyar Állam fedezte. Álljon az új hajlék mindenkor a magyar tudományos munka és ku­tatás szolgálatában. szerezzen Urnevet és megbecsülést Magyar- országnak mely a honfoglalástól napjainkig legnagyobb szenvedé­sei között sem feledkezett meg soha arról z hivatásáról, hogy Kelet- és Nyugat határán a Gond­viselés a keresztény művelődés örök értékelnek megvédését tűzte U feladatául és ennek terhét Is- senbe vetett töretlen hittel ée eménnyel mindig készségesen vál­lalta. Kelt Pécsett. W3L év Szent Ist­ván havának 10. napján. Gróf Klebelsberg Kunó ■. k.. Keresztes Fischer i. k. főispán, Stile Sándor s. K, Pilismarót! Bozóky Géza a. k, rektor. Az óndobozban megtalált alapítólevél Leltározás miatt az árukiadás június 29-től júL 8-ig szünetel a Déldu- nántúli V egy lány agnagy ke­reskedelmi Vállalat pécsi lerakatánál. *c8ct<»cßcK»(»ct<»cgc*«»<»cMK3fcX<S(a§ci<icScS<3cga^ c»c8<*<*a8c*<BcsaK»eSc|«*<38c|<*Qgc*<sc)gctciK^;8cgcJKacSc<<8c8c*<£c$cK^ i/ Jllúiiiies emzeti nagy létünk nagy temetője". | Ez cseng fülemben, amint repül ve­lünk az autó és felrajzanak a gondolatok, mint mindig is gondolom mindenki másban, aki a magyar történelmet olvassa. Miért kellett en­nek a tragikus bukásnak bekövetkezni? Miért bízott meg Hunyadi János 1439-ben a két év­vel azelőtt levert erdélyi parasztságban és győzött velük. Es 1456-ban Nándorfehérvárnál a világ legnagyobb, legjobban felszerelt had­seregét „durva, paraszti kéz verte le, mely job­ban értett a kapa, kasza forgatásához, mint a harchoz“. Ez a parasztság tudta miért küzd i* bízott a nagy vezérben. Annyira félt az ak­kori nemesség a Dózsa parasztháború emlé­kétől, hogy nem merte felfegyverezni őket, vagy inkább azért félt, hogy engedményeket kell tennie és mint a rossz kártyás, mindent egy lapra tett fel, egy förgeteges roham el­söprő erejére? Es ezek a nemzet sorsa iránt semmi felelősséget nem érző tizedrangú fők xioltak a vezetők. Miattuk jut ez a Duna menti kis mezőváros a szomorú dicsőséghez, hogy a nemzet nagy temetőjeként emlegetjük. öreg eperfák sora kísért. Telefonhuzalok miatt megcsonkítva sok elpusztult, helyüket akác, újabban nyárfák foglalják el. Ez nem szívderítő látvány. Valaha Baranya szolgál­tatta a legtöbb selyemgubót, mikor még nyüzs gött a gyereksereg a házak körül és biztos pénzt jelentett a selyemtenyésztés. Az egyke rövid úton véget vetett ennek. Az útban egyet- 4n* teuelétót pMdatt.. .,4*» tő látványt nyújtanak a már szőkillő vetések, tisztántartott, erőteljesen fejlődő kukoricások. Végig kisér bennünket egy sebhely vonala a földeken, a Duna vizét Pécsre szállító hatal­mas csőrendszer nemrég betemetett árka. A dús vetések láttán felmerül a gondolat, hogy a temetők földje a legjobb termőföld. De mégis bossstmtónak érzem, mikor az önelé­gült polgárság egyik költőjének gyermekes verssorai jutnak eszembe: „Zöldebb a fű Mo­hácsnak mezején, több illat tölti a virágokat..." Mintha pénzben mérnénk jel ezt a nagy te­metőt. Idézzük csak meg századfordulóit! 1626.. ” Szandzsák székhely, a magyar paraszt tíz körömmel kapaszkodik a földbe és meg­tiporva, megtizedelve, de kitart, amíg új életet kezdhet. 1126. Nagy erőfeszítések ideje a bir­tokos urak részéről, hogy földjeikre dolgos kezeket biztosítsanak. 1826. Költőink, a nemzet lelkiismeretének ébresztői megszólalnak s megszületik a mély gondolatokkal teli elégia: „Mohács". 1926. Ünnepségek, fogadkozások Mohács fejlesztésére. Baráti kéz nyújtogaiása át a közeli határon, hátha sikerül a Kisantant gyűrűjét széttörni. Nem sikerült. Maradtak az emlékművek és egy templom a főtéren. Szür­ke tömb, kőben elgondolva és betonból kiönt­ve. Keleti emlékeket idéz kívül, belül és így befejezetlenül szomorú látvány. Néhány alkal­mi vers, egy alkalmi könyv a mohácsi csatá­ról, aztán a város tovább éli megszokott életét, a járás területének felét elfoglaló határa, a szigeten már átment az Alföld tanyavllágába. A DGT szénhegyei emelkedtek a parton. A harmincas évek elején akkorára nőtt az el nem adott széntömeg, hogy a társasig bécsi pyjxdőtwn uoiőeáaonl twlc loémwwpítsW • munkásságot a sztrájkba, hogy a termelésért ne keUjsn neki fizetni és a szene fogyjon. Az ország egyetlen selyemszövő-gyára tengődött, ugyanígy téglagyárai, hajójavító üzeme. Ki­kötője csak azért élénkült meg, mert Határállomás, áruforgalma azonban sze­gényes. Ócska ivwttti felszerelése csak a DGT érdekeit szolgálja, tudniillik Villánytól Mo­hácsig a vonal még mindig a bányáé. A tok év után újra látott Mohács külső képe ksvis változást mutat. A bevezető út mentén magánosán, egészen valószinütlenül bukkant elő emeletes házak sora. Az ide képzelt Dunai Vasmű hagyatéka. A belső rész városnak in­duló, de még falunak látszó település. Főút­vonalainak burkolata kiskockakő, aszfalt, a forgalom élénk. Kikötője a régi, felszereletlen. Egy személyszállitó-hajó éppen indul, néhány uszály, egy vontatógőzös ét mögöttük előkelő elkülönültségben a Badacsony tengerjáró. Ra­gyogóan tiszta, mintha most került rolni ki a gyárból. Az új élet ott indul északon, hol korláttá- **■ nul áll rendelkezésre a Dunához közel, kellő nagyságú terület, egy nagyszabású gyár­telep, a Farostlemez-gyár részére. Az első üzemegység már dolgozik, a második már épül. At árterek eddig álig hasznosítható puha fáit dolgozzák fel. Mekkora érték ment szó- szerint füstbe, mikor ezzel a fánál csak fűtöt­tek. Persze mostani szemszögünkből nézve van így, mikor tervgazdálkodásunk megálla­pítja, hogy az életnívó emeléséhez bútorgyár­tásunkat gyorsítani kell, a Pénzügyminiszté­rium megállapítja, hogy az ehhez szükséges faanyagra valuta nincs, tudósaink megállapít­ják, hogy a hazai faanyagunk hamupipőkéi — hám, nyár mm rostlemez készítésére alkalma­sak, kidolgozzák a gyártási eljárást és Mohi' csőn megépül az üzem, « máris ontja az any“' got a bútoriparnak. Egy fogaskerék kiesi* nem okozott túl nagy gondot. A hajójavü1 kisüzemből az államosítás hajógyárat építsI« selyemszövőgyárunk megnőtt, mellette »0 textil-hulladékanyagot feldolgozó gyár alakiig nyersanyagát a MÉH szolgáltatja, de külföld röl is érkezik áru a Dunán. Eddig csúfolódt* emlegettük, hogy nagyban megy a rongys* dée, ma már nem mosolygunk rajta. Mind*, az erőfeszítés magával hozta a munkáslétseá,t megkétszereződését. Hatalmas eredmény, na0 lökés a városiasodás útján. Valahol azonW1 hiba csúszott a tervekbe, 1949 óta itt lakás nt* épült, ezószoros értelemben lakásínség vo" Ott várakozom a folyosón, hogy beszélhess* a lakásügyeket intéző elvtárssal, de nem leh* hozzájutni, annyi a panaszos fél, csak mik* a félfogadás lejár. Eddig 6 hallgatta a pan*, szokat, most az 6 panaszáradata indul Egyetlen vigasztaló momentum, hogy az Ölj 1961-re kedve* városának is keretet bizto* tott társasházak építésére. 1526. augusztus 28-án a haditanács a ff»«1 -*• napi csapata mellett döntött. „Írja 'n't' a király úr a pápa úrnak — mondotta a flß\ ráradt püspilk — tegye a holnapi napot 221,0 magyar vértanú napjává". Négyszázharmi négy év telik el nemsokára, de senkit sem * dekelt eddig, mert áldozatba került voW hogy megkeresse a csata helyét, feltárja a f. ezer vértanú sírját. Most a megyei tanács dozatkészsége lehetővé tette, hogy meglndK janak komoly kutatások a Hadtörténeti zeum segítségével a nagy temető helyéh1 megállapításához. Reméljük, sikert érnek ék

Next

/
Oldalképek
Tartalom