Dunántúli Napló, 1960. május (17. évfolyam, 101-127. szám)

1960-05-26 / 123. szám

6 NAPLÓ I960. MÄJUS 2«. Sportszerűségből elégtelen Vasárnap reggel korábban kel­tein a szokottnál, mivel nagyon kíváncsi voltam a Pedagógiai Főiskola—Sellye női kézilabda- mérkőzésre. Ellopva a megszo­kott vasárnap reggeli nyújtóz­kodásból egy keveset, sietve öltözködtem, hogy Idejében ott lehessek a jónak ígérkező sport- csemegen. Az árnyas fasoron ke­resztül a Ped. Főiskola kézilab­da-pálya közelébe érve, már messziről hallatszott a labda tompa puffanása. Csak nem kés­tem el? — villant fel bennem a gondolat és önkénytelenül is megsza poráztam a lépéseket. A pályára érkezve, örömmel állapítottam meg, hogy késés­ről szó sincs, csak a piros me- s sellyei lányok melegítettek a mérkőzés előtt. Hajnalban kel­tek és a bemelegítéssel próbál­ták elűzni a korai felkelésből, valamint az utazásból származó fáradtságot. Órámra pillantottam. A mér­kőzés megkezdésének Időpontja már jóval elmúlt, de ellenfél se­hol a láthatáron! A többi néző­vel együtt türelmetlenül vára­koztunk. de a pedagógiai főisko­lás lányok nem voltak hajlandók megjelenni. Nem tudott a távol- létükről senki és a saját játéko­suk sem, aki időközben valami­lyen úton-módon odakeveredett. Érdemes elgondolkodni ezen az eseten. A sellyei lányok haj­nalban kelnek, utaznak és anya­gi áldozatokat is hoznak a mér­kőzésért. A saját otthonában lé­vő csapat pedig arra sem érde­mesíti őket, hogy előző nap leg­alább lemondják a mérkőzést és ettől a felesleges kiadástól meg­mentse a vendégcsapatot. Az elmaradt mérkőzés után ugyancsak sok vélemény és hoz­zászólás hangzott el a nézők, vezetők, valamint sportolók kö­zött: — Senki sem törődik a csa­pattal! — Nincs edző sem! — A kevés sportolni vágyó főisko­lás nem tud minden sportág követelményeinek eleget tenni! — Már nem az első eset a fő­iskolásokkal az ilyen! — stb. Ka pedig ez így van, miért ne­veztek a bajnokságra? Addig nvúltózkodjunk, ameddig a ta­karónk ér! Ha elvállaltuk, tű­zön-vízen teljesítsük vállalt kö­telezettségünket. Ez azért is fontos, mert lehet, hogy azok, akik vasárnap nem Jelentek meg a mérkőzésen, jövőre a sellyeie- i két oktatják majd sportezerű- * ségre. , 15 gólt lőtt az válogatott Elmarad a spanyol-szovjet labdarúgó mérkőzés A skótok ellen készülő labda­rúgó „A” válogatott keret szer­dán délután Martfűn játszott ed­zőmérkőzést. ,A” válogatott—Martfűi SK 15:2 (5:0), 3500 néző, vezette: Bállá Gy. Góllövők: Rákosi (4), Dunai, Sándor, Pál (3—3), Göröcs és Orosz, illetve Bakos és Tóth. A válogatott a következő össze­állításban szerepelt, a zárójelben lévő játékosok szünet után álltak be: Grosits (Ilku) — Mátrai (Novák), Sipos, Dalnoki — Bundzsák, Ko­tász (Kovács III.) — Sándor, Gö­röcs (Dunai), Albert (Orosz), Du­nai (Rákosi), Pál. Könnyedén, végig tetszetősen mozgott a válogatott csapat s a szép támadásokat többször jutal­mazta tapssal a közönség. Az első félidőben a nagy fölény ellenére nehezen indult meg a góllövés. Szünet után a Sándor—Dunai— Orosz—Rákosi—Pál összetételű tá- madósor jól játszott és 45 perc alatt 10 gólt szerzett. Különösen kitűnt a diósgyőri Pál balszélső játéka. Rajta kívül Sipos, Sándor és Rákosi játéka emelkedett ki. Szerdán este jelentette a TASZSZ: „Madridi közlések szerint a Spanyol Labdarúgó Szövetség szerdán hivatalosan megerősítette, hogy a spanyol labdarúgó válo­gatott nem utazik Moszkvába a vasárnapi szovjet—spanyol mérkő­zésre. A hivatalos tiltó határoza­tot május 20-án hozta a Franco- kormány, nyilván politikai okok­ból”. Az Európai Labdarúgó Szö­vetség szóvivője közölte, hogy a szabályoknak megfeleleön a Szov­jetunió játék nélkül jut tovább a Nemzetek Kupájában. A termel őssör eth eset támogatja a sportkört Sumonyban Sumony közel 400 lakosú kis­község a sellyei járásban, mégis Igen élénk a sportélet a faluban. lE nagy aktivitás jórészt az ott működő termelőszövetkezet érde­me, amelynek vezetői, élükön Koszér Béla tsz-elnökkel lelkes hívei a spotfejlesztésnek. Számos dologban anyagilag és erkölcsileg is segítik a sportkör munkáját. A sumonyi sportkörnek jelenleg 30 tagja van és a támogató tagok létszáma is meghaladja a negyve­net. A faluban majdnem minden család érdekelt az egyesület mun­kájában. A sumonyiaknak három szakosz­tályuk működik. Az asztalitenisz­szakosztály beindulása Igen nehéz­kes volt, mivel a felszerelés hiány­zott. A közelmúltban megoldódott a probléma, mert a KISZ megye­bizottságtól egy komplett asztali­tenisz-felszerelést kaptak. Jelen­leg az általános Iskolai tanulók űzik szívesen ezt a sportágat, de a labdarúgók és röplabdázók is el-el játszanak. A röplabdasport komoly hagyo­mányokkal rendelkezik Sumony­ban. Edzőjük Vincze József igaz­gató-tanító, nagy gonddal foglal­kozik e sportág kedvelőivel. A női röplabdacsapat az előkelő har­madik helyet foglalja el a me­gyei bajnokságban. Eredményes mérkőzéseikhez sok szép emléke fűződik a fiatal röplabdáé lányok­nak. A férfi röplabdások a járási bajnokságban vesznek részt vál­takozó sikerrel. Sumonyban is, mint mindenhol másutt, a labdarúgásnak hódolnak legtöbben. Számos, tehetséges já­tékosból áll csapatuk, amelynek átlagéletkora 20 év. Legnagyobb részük a termelőszövetkezetben dolgozik, míg a többiek az Állat- forgalmi Vállalat kirendeltségé­nél. Mindhárom szakosztály helyi­séghiánnyal küszködik. A labda­rúgók például még egyetlen egy­szer sem tartottak szakosztály­ülést, mert nem jutottak alkalmas helyiséghez. A sportkörnek az ilyen irányú problémája hamaro­san megszűnik, mivel júniusban avatják az új, minden igényt ki­elégítő, tágas kultúrházat, ahol a sportolók is otthonra találnak. A sumonyi sportolók összefogá­suk eredményeként már televíziós készüléket iß szereztek, amelyet ugyan még a községi kocsmában helyeztek ei helyiség hiányában, de a kultúrház felavatása után már méltó helyen elégíti majd ki a sumonyi sportolók Igényeit. A termelőszövetkezet minden lehető támogatást megad a sport­körnek. A labdarúgópálya rend- behozatalánál a fűkaszálógépet minden további nélkül használ­hatják. A mérkőzésekre a tsz szállítja őket. E példamutató se­gítséget a sumonyi sportolók a sportversenyeken elért jó ered­ményeikkel, valamint a kultúrház építésénél végzett társadalmi műn- I kájukkal hálálják meg. Dél-dunántúli Kupa sakkverveny Május 29-én délelőtt 10 órakor kezdődik a Dél-dunántúli Kupa csapatmérkőzés. amelyben So­mogy, Tolna, Zala ée Baranya megye válogatottja képviselteti magát. Az első fordulóban Tolna megye csapatét Baranya megye válogatottja fogadja. A verseny színhelye: Pécse zaboleai kultúr­otthon. A keret tagjai: Bereczky Péter, Molnár Ágoston, Kovaesics Jó­zsef, Péterfalvy János és Lovász László (Pécsszabolcs), Sándor György, Veres András, Sánta Ist­ván, Schenk Gáspár (Komlói Víz­mű), Bertényl József, Havas Béla (Lendület), Vándor Ottó, Pruch- berger Emil, Mammel Ede (Kini­zsi), Schaffer Albert (Spartacus) és Hajdú István, Szilárd Miklós, Előd Szaniszló (Urán). Dönt a gyalog­A Hl. olyan sakk-feladványt mutatjuk be, amelyben a „döntő szót”, azaz a kulcslépést gyalogok adlak meg. Ezzel egyúttal meg Is könnyítettük a megfejtést, ezért a feladvány-megfejtőknek a kulcs­lépés megkeresésén túl a matt­változatok (sötét válaszlépése és az arra következő mattot adó vi­lágos lépés) beküldését is felada­tukká tesszük. Világos: Kh3, Vd3, Bc6, el, ífcg, Hb6, f2, Gyc2, e2, C5. Sötét: Ke5, Ba3, Fa2, HM, Gyb4, Matt 2 lépésben, d4, f4, Í5, gl. Nagysikerű testnevelési bemutatók Megszokott jellemzője a tanév Végének, hogy Ifjúságunk testne­velési órákon tanultakról számot ad. Ez történt a hét végén is. A szülők és a nagyközönség ér­deklődésétől kísérve zajlott le a Hl. kerületiek bemutatója. A 2500 általános iskolás leány és fiú pél­da« fegyelmezettségről tett tanú­bizonyságot a 15 számból álló ün­nepély során. Nagy és megérde­melt sikere volt az összifJÚ6ág kö- aöe szaabdgyakorlatának. Méltán Áramszünet lesz 28-án, 27-én kis­feszültségű hálózat-karbantartás miatt 7,30 órától 16 óráig a Szőlő utcai transzformátorállomás kör­zetében. Az áramszünet kiterjed a Kilián út, István u.. Kálvária u„ Zöldfa utca, Mihály u„ Hathái u„ ötemető u„ Szőlő utcák által bé­ka tárolt területre. I hozott nagy tapsot a Dandár úti leányok zenés léggömbgyakorlata. Szép látványosságnak volt tanú­ja, aki a H. kerületi általános is­kolák jól rendezett, gyorsan per­gő, színvonalas lomaünnepélyét végignézte. A műsor 17 számból állt: magyar és délszláv népi tánctól a ritmikus gyakorlaton keresztül müszabad-gyakorlatokat, gúlagyakorlatokat láthatott a nagy számú közönség. Pazar bemutatók között különösen tetszett a Sza­badság úti Iskolások léggömb­gyakorlata, a belvárosi Iskola rit­mikus gyakorlata, valamint az Ágoston téri iskola fegyelmezett botgyakorlata. Különösen meg­kapó látványt mutatott a zárókép, mely nem csupán dekoratív ha­tásával, hanem a békét és olimpiát ábrázoló tartalmi tényezőivel is magával ragadta, jogos tapsra késztette a megjelent nézőket, Hauschl, a BTC kitűnő csatára elöl as utolsó pillanatban tud csak tisztázni « bajai védelemi Pécsi BTC—Bajai Bácska 3:1 (2:li Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy szeretett feleségem. leá­nyunk, menyünk, testvé­rünk és kedves rokon Sólyom Dezsöné sz. Herényi Anna hosszú szenvedés után 26 éves korában elhunyt. Temetése 27-én, pénteken délután fél 4 órakor lesz a pécsi köztemető kápol­nájából. 458 Gyászoló család HALÁLOZÁS. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett jó férj, édesapa, vö, após, sógor és kedves rokon Somogyi István nyugdíjas sás- di lakos f. hó 24-én, 63 éves korában Pécsett elhunyt. Te­metése 26-án, délután 5 óra­kor lesz a sásdi temetőben. 461 Gyászoló család. köszönetnyilvánítás Köszönetét mondok mind­azoknak a rokonoknak, jóba­rátoknak, Ismerősöknek vala­mint a Turini utcai lakóknak, akik Szentkirályi Vendel te­metésén megjelentek, koszorúk és virágok küldésével részvé­tüket nyilvánították. 452 Gyászoló özvegye. DUNÁNTÚLI NAPLÓ A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Felelős szerkesztő: Vasvári Ferenc Kiadja a Dunántúli Napló La pkiadó vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, József Attila u. 10. _______Telefon: 15-32, 15-33,_______ PÉ CSI SZIKRA NYOMDA Pécs, Munkácsy Mihály u. 10. sz. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a íelyi postahivatalok­nál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 111— rti Mély fájdalommal jelent­jük, hogy drága jó fele­ségem, testvérünk, sógor­nőnk és szeretett nagy­nénink Hügel Béládé szül. Schelp Anna hosszú szenvedés után f. hó 24-én csendesen el­hunyt. Temetése 26-án, csütörtökön délután 5 óra­kor lesz a pécsszabolcsi temetőben. 462. Gyászoló család köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mind­azoknak. akik Pappert József temetésén megjelentek. 454 Gyászoló család. köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetet­len jó édesanyánk özv, Dedc Károlyné elhunyta alkalmával, temetésen való megjelenésük­kel, koszorúk és virágok kül­désével fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. Külön köszö­netét mondunk a MÁVAUT pécsi, mohácsi és Taxi dolgo­zóinak a temetésen való meg­jelenésükért, küldött koszo­rúkért és virágokért. 460 Gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett halot­tunk Péter Jánosné temetésén koszorúk, virágok küldésével és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk az önki- szolgáló bolt dolgozóinak, a küldött koszorúért. Gyászoló Péter, Kremlim' és Kelemen család. 459 Bel mivelőrfiinl &‘zaiaUa‘z<zudU A PÉCSI RADIO I960, május 26-i, csütörtöki műsora a 223,8 m középhullámon: 17.00: Szerb—horvát nyelvű műsor: Sokac-kóló. Mi újság Baranyában ... Hirek, tudósítások. Poszkocsicák. Lázár bácsi ..., a babarc! Béke Tsz legidősebb tagja. Horvát népdalok, tamburazene. Még mindig nem késő ... Népi táncok. 17.30: Német nyelvű műsor: Gold und Silber. Népdal. A Herold-duó énekel. Ha a család összefog. — Riport. Nem mindegy Kakasdon sémi — Kommentár. Küsse mich im Dunkel.., ígéret, amely tetté vált. Indulók, népdalok. 18.00: Dzsesszorgona-est, 18.25: A Magyar Földrajzi Társaság dél-dunántüli csoportjának elő­adás-sorozata. — Mi teszi kelle­messé Pécs éghajlatát kánikula idején is? — Simor Ferenc elő­adása. 18.35: Szív küldi szívnek szívesen, 18.55: Munka után. Zenés össze­állítás. 19.50: Hírek, tudósítások, 20.00: Műsorzárás. A televízió mai műsorát 13.00—17.00: ipari és kereskedelmi adás. 18.00: A rút kis kacsa. — Veszélyes pajkosság. Magyarul beszélő szovjet rajzfilmek. 18.30: A jövő hét műsora, — Mű­sorismertetés. 18.35: TV-híradó; 18.50: 3 ház. — Riportműsor. 19.15: Fortuna szekerén. — Játékos szellemi verseny a debreceni Kossuth Lajos Tudományegye­tem és a budapesti Eötvös Ló- ránd Tudományegyetem hall­gatói között. Kb. 21.00: Négy hét Kínában. — Beszélgetés a KISZ Központi Művészegyüttesének tagjaival. SZÍNHÁZ: Nemzeti Színház: A kapitány (este 7 órakor). Kamaraszínház: Liliomfi (este fél 8 órakor). MOZI: Park: Két emelet boldogság (fél 5, fél 7 és fél 9 órakor, széles­vásznú). Kossuth: A köpeny (fél 5, fél 1 és fél 9 órakor). Petőfi: Robin Hood (fái 5, fél 7j és fél 9 órakor). Kossuth Híradó Mozi: Magyar híradó, 60/11. világhíradó, Pittovi- cai tavak, Csúf kis kacsa, Drezdá­tól Wartburgig. (Előadások 11 órá­tól folytatólagosan 3 óráig). Mopresszó: Magyar híradó, 60/11. világhíradó, Plttovical tavak, Csúf kis kacsa, Drezdától Wartburgig, Távoli sziget, (fél 5, 6 és fél 8 óra­kor). Jószerencsét (Pécsszabolcs): Két fiú egy kislány (6 és 8 órakor). Építők kultúrotthona: Számít­hatsz rám (5 és 7 órakor). Rákóczi (Mecsekalja): Ha a vi­lágon mindenki ilyen volna (3 órakor). Május l. (Vasas n.): Hegyen völgyön (7 órakor). Kossuth (Mohács): A szél (6 és 8 órakor). Zrínyi (Szigetvár): Dulszka asz- szony erkölcse (8 órakor). Táncsics (Siklós): Végállomás szerelem (fél 9 órakor). TÁNCISKOLA kezdődik május 31-én a KISZ és Szakszervezetek Művelődési Há­zában (Kossuth L. u. 13.). Tanít: Balog. 151102 Az Országos Filharmónia közli, hogy az egyetemi és főiskolai IX. bérleti hangversenyét május 29-én de 11 órakor, az „A" IX. bérleti hangversenyét május 30-án este fél 8 órakor a Nemzeti Szinházban tartja. A műsor: Mozart: Repuiem és Sugár: Kőműves Kelemen bal­lada, Vezényel: Forral Miklós. 151182 E heti totótippjeink Népsport Népszava Népszab. D. Napid Újpest—Tatabánya 1 1 X 1 1 Szeged—FTC i x a 2 X X 2 •* Szombathely—Honvéd 1 X X X x 3 Csepel—Pécs 1 1 1 2 Salgótarján—Dorog 1 X 1 2 1 1 EVTK—Győr X 2 2X1 2 2 Oroszlány—Szállítók x 2 1 X 1 3 2 PVSK—Budafok 1 X 1 a 1 I Kaposvár—Székesfehér V. x 2 1 2 1 i a B. Spart.—Mosonm. 1 X 1 1 X Alessandria—Internazion. 1 X x 1 x 2 1 X Bari—Fiorentina 1 X 2 1 1 2 x 2 SIKLÓSI JABAS: Nagyhar­sán y—Illocska 8:2, Drávapal- konya—Harkány fürdő 3:3, Ká­sád— Nagyharsány n. 1:1, Be­reisend! Építők n.—Palkonya «6!. SZIGETVÁRI JÁRÁS? So- mogy hatvan—Szolimán 4:0, ZMSE II.—Hóból 5:2, Szente- gät-jNagydobsza I». PÉCSI JÁRÁS: Baksa—Bt- csérd 8:1. Bogád—Egerág 3:1, Ujpetre—Vókány 3:1, Kiskassa —Kozármsileny 5:2, Olasz— Birján 6:1, Siklósbodony— Görcsöny 5:i. PECSVARADI JArAS: Nagy- pali—Erzsébet 6:1, Kékesd—Lo- vászhetény 7:3, Máiiakéménd— Hosszúhetény n. 5:1. A mohácsi járásban nem volt forduló. időjArásjelentés Várható időjárás csütörtök estig: felhoátvonulások, holnap már leg­feljebb csak kisebb záporokkal. Ma még sok helyen élénk, holnap már mérséklődő északnyugati, északi szél. Hővös idő. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérsék­let 6—10, legmagasabb nappali hő­mérséklet csütörtökön 17—22 fok között. Távolabbi kilátások: pénteken, szombaton erősödő éjszakai lehű­lések, helyenként gyenge talaj- menti fagy. Apróhirdetések Eladó Orion nagy rá­dió, tekeasztai, rajz­asztal és egy gyért mekkocsi. Kertváros, Gárdonyi Géza u. 59. 151186 Pálos templomnál, autóbuszmegállónál — vasárnap délután 2—3 óra között fekete kar­digánomat elvesztet­tem. Kérem leadni Nagyflórián utca 24 sz. asztalosmühelyben. _____ 151179 Cs aládi ház 2 szoba, aikovos, összkomfor­tos, szuterin és garázs azonnal beköltözhetően eladó. Tavasz u. IS. ______________ 522 Au tórádió eladó 12 voltos. Wágner, Rá­kóczi út 73/a,_______539 Me gvételre keresünk 1 db lógereblyét. Jó­szerencsét MTSZ Va­sas II.______________535 Há lóberendezés, kony­haszekrények, sodro­nyok, ágyak, szekré­nyek, matracok eladók Felső-Vámház u. 2. — Üzlethelyiség._______557 Be lvárosi, erk>:lyes, teakonyhás garzont elcserélnék egyszobás összkomfortosra. — Költséget térítek. — Ugyanott 2 db gyönyö­rű pehely paplan el­adó. Fischer, Munká­csy Mihály u, 30/a. 158 Bútor- és zongora- szállítást vállalok. — Schreer Ottó, Doktor Sándor u. 27. Telefon: 61-88.________________363 Pa rázs asztali tűzhely eladó. Tel 65-72. _________' 564 Eg y mély gyermekko­csi és egy mózesko­sár eladó. Móré Fülöp u. 2, Szántó,_______565 Me gbízható, főznitudó bejárónőt azonnali be­lépésre felveszek. — Kossuth L, u. 38, sz. Virágüzlet,__________566 Eg y egyedül álló no kis szobát keres költ­ségtérítései. Ajánlato­kat: Hunyadi János út 2, Kiefer,_______572 Pa nni robogó vadonat­új, betegség miatt el­adó. Siklósi utca 26. Vogl.____________591 Egyszobás, összkom­fortos öröklakás csere beköltözhetően egészen olcsón eladó. Pacsirta utca 2 sz._______151171 Je lenleg főkönyvelői munkakört ellátó, több éves vállalati és ál­lamigazgatási gyakor­lattal bíró képesített közgazdász, tervező és könyvelő állást vál­toztatna. „Megbízható” jeligére ajánlatokat kérek a pécsi Magyar Hirdetőbe, 384 Idősebb, tiszta, egye­dülálló nő kis üres szobáért egy-két sze­mély háztartását vé­gezné. Otthonra vágyó jeligére Hirdető, Bolt­ív köz. 151165 Biedermeier szekré­nyek, sublótok, tük­rök, szekrények, ágyak, konyhaszekré­nyek, asztalok, toalett­tükrök, vaságyak, éj­jeliszekrények eladók. Rákóczi út 48 Kottái. 151090 Vegyész, 16 éves üze­mi és kutatóintézeti gyakorlattal állast vál­toztatna. Ajánlatokat: „Diplomás” jeligére a Magyar Hirdető deb­receni kirendeltségé- hez kérek.__________392 Szőlő présházzal, pin­cével, kúttal, fizetési könnyítéssel olcsón, megosztva is eladó, — esetleg kettőszobás be­költözhető családi ház­zal. Pécs, Urög 88. — Telefon: 20-31. Szalay. 151153 A bissei termelőszö­vetkezet 1960-as esz­tendőre 60 kh jó minő­ségű Juhlegelőjét bér- be kiadja. __________100 Vá ros legszifSb villa­negyedében összközmű vcs saroktelek eladó. Tüzér utca 3. porta. 13116* A járási labdarúgó-bajnokságok eredményei

Next

/
Oldalképek
Tartalom