Dunántúli Napló, 1960. május (17. évfolyam, 101-127. szám)

1960-05-22 / 120. szám

I960. MÁJUS 22. IÍAPLÖ 3 TRAVIÄTA IS Verdi operájának bemutatója a Pécsi Nemzeti Színházban Taub József brigádja felajánlotta: 20 nappal a határidő előtt füstölhet az erőmű második kéménye! V KRITIKUS — bár még egy mondatig sem jutott el — máris magyarázkodni kényte­len arról a kettősségről és el­len :mondásos érzésről, mely a legnépszerűbb Verdi-operák közé tartozó Traviata hallga­tásakor óhatatlanul hatalmá­ba keríti. Egyrészt úgy érzi, hogy ennek az operának az előadása mindenkor biztos si­kert jelent, éppen ezért hálás, látszólag könnyű feladatot ró a művészeikre. Hiszen a „ka- méliás hölgy” romantikus tör- térnete még ma is sokak sze­mébe csal könnyeket és Verdi muzsikájának felcsendülése, egy-egy ismert ária vagy duett elhangzása önmagában is ele­gendő a sikerhez. De épp az operának ez a nagy népszerű­sége, közismertsége, valamint az a tény, hogy a technika fej­lődése következtében ma már csaknem mindannyiunknak megvan a „nagy Traviata-él- ménye” (a világ legelső éne­keseinek előadásában hallhat­juk nap mint nap rádión, meg­vásárolhatjuk hanglemezen, láthattuk a mozi vásznán) — rejti magában a Traviata min­denkori előadói számára a nagy feladatot és veszélyt. A kritikus, de az átlag opera- látogató is akarva akaratlanul párhuzamokat von, összeha­sonlításokat tesz a most látott produkció . és a benne élő „nagy Traviata-reminiscencia” között. Ezt az egymással viaskodó kettő°séget a Traviata péntek esti pécsi bemutatóján is érez­tük. Elöljáróban le kell szegez­nünk, hogy a könnyűnek lát­szó, olcsó sikerrel szemben való küzdelemből győztesen került ki a zeneileg és színé- szileg is igényesen megfor­mált, színvonalas előadást nyújtó fiatal pécsi opera­együttes. Az érdem elsősorban a zenei vezetőé: Paulusz Ele­méré. Az ő gondos, alapos elő­készítése fémjelzi az előadást. Elismerésre méltó nagy rutin­ját jól hasznosítva, kiegyensú­lyozott, életteli Verdi-stílusban muzsikáló együttest teremtett. Határozott és magabiztos ve­zénylése nyomán a zene ma- gá4 ólértetődő könnyedséggel szólalt meg, szinte együtt élt a színpaddal. Ha Paulusz Elemérről azt mondtuk, hogy együtt él a színpaddal, akkor azt is ide kel! írnunk, hogy a rendező, Rn.dványi Zsuzsa viszont együtt él a zenével. Érdeme, hogy az énekművészekből vér­beli színészeket faragott, ugyan akkor azonban tiszteletben tartotta Verdi muzsikáját, a zene hangsúlyos pillanatait nem keresztezte, nem osztotta meg az élményt befogadó né­ző figyelmét (ezért tartjuk pl. a ITT. felvonás kissé megmere­vedett fináléját is jónak.) Az előadás megérdemelt sikeré­hez inkább az intimebb han­gulatú jelenetek beállításával járult hozzá (mint pl. a máso­dik és negyedik felvonás foj­tott drámaisága), ugyanakkor adósunk maradt a kor hangu­latát kifejező „könnyűvérű Párizs” bemutatásával. A CÍMSZEREPET a premie­ren Cser Tímea énekelte. Ala­kítása meggyőző és illúziót- keltő Violettát állított elénk. A törékeny, tragikus sorsú nő alakját szívből jövő, egyszerű eszközökkel, finoman árnyalt hanggal formálta meg. A ren­dezés előbb említett hiányos­ságából adódhatott, hogy Cser Tímea is adósunk maradt a „nagyvilági” Violetta ábrázo­lásával, amihez hozzájárult az első felvonásban érezhető lámpaláza. A második felvo­násra azonban felengedett a feszültség, éneke is felszaba­dulttá vált, így az öreg Ger- monttal való kettősével, vala­mint negyedik felvonásbeli alakításával az est legszebb pillanatait nyújtotta. Cser Tí­meának — akár Wagner Jó­zsefnek elsősorban lírai kvali­tásai érvényesültek. Negyedik felvonásbeli kettősük nemcsak jó ízlésükről, hanem mély muzikalitásukról is tanúsko­dott. Ha Wagner József Alfréd alakításáról nem is mondhat­juk el, hogy ezzel a szereppel kitűnő tenoristánk pályafutása különösebb mérföldkövéhez érkezett, tény, hogy egyre fej­lődő hangon énekelt, és amit csinált, azt a tőle megszokott kulturált biztonsággal tette. Örömmel állapítottuk meg, hogy sikerült előző szerepei­hez képest érzelmileg oldód­nia és ha mozgásában még tovább lazít, Alfrédja emléke­zetes alakítás marad. Hálás feladat jutott Fodor Pálnalk, az öreg Germont szerepében. Hiszen amióta a Traviatát játsszák, úgy vélem, kevés előadáson nem ismételtette meg a közönség vastapsa a híres „apa-áriát”. E pécsi elő­adás sem volt kivétel, sőt ez­úttal is előkerültek a zseb­kendők a nézőtéren. Fodor Pál kétségkívül jobbat nyújtott, mint legutóbb Escamillo sze­repében, mégis nála jelentke­zett legnegatívabban a pár- huzambaállítás azzal a bizo­nyos, már emlegetett „nagy Traviata-élmény”-nyel. A Traviata voltaképpen en­nek a három embernek a drá­mája. Rajtuk kívül a karak­teralakítások egész sorát kelle­ne számbavenni. Van köztük már nagyobb feladatokban ed­zett és most kisebb szerepben is | művészi lelkiismeretességből példát mutató művész, mint Uher Zita és Tréfás István. Fónagy Gertrud szép zengésű altját már jelentősebb szerep­ben is szívesen hallgatnánk. Hotter József Gaston szerepé­ben kifogástalan karakterala­kítással növelte eddigi jóhírét. Hibátlanul oldotta meg felada­tát Berczeli Tibor és Bedő István. Villanásnyi jelerieté­Szőloterme^ő gazdák! Szőlő, must és borértéke­sítő szerződés kötés a Fel­vásárló Pincészetnél. Pécs, Marx út 3D. sz. Szerződés felár 10 »/* 462 Molykár elleni SZAKSZERŰ megóvást vállalunk. Pécsi Minőségi Ruházati KTSZ Szűcs rész­lege Sállái u. 14, sz. 365. Kétmillió tégla HM i É >, í _Él A szeszélyes időjárás ellenére is' 2 millió 272 ezer nyerstéglát gyártott és 2 millió 313 ezer téglát égetett ebben az évben a Bara­nya megyei Téglagyári Egyesülés I. sz. üzeme. A gyár egyik legjobb lerakó párosa, Barta Mária és Ko vács Lajosné, akik napi átlagban 18—19 ezer nyerstéglát raknak ki a szárítóba. íj:- ---­tö bbiek mögött. A 100 méter magas kéménybe 300 ezer ké­mény tégját rak a 15 fős Taub- brigád, ami 1061 köbméternek felel meg. Rendes téglára át­számítva éppen 10 családi ház anyaga rakódik ift most már másodszor egymásra. A távol­ról oly kar ásónak tűnő ké­mény átmérője, az alapon felül 10 méter, a magasban 5 méter, Kilengése 12 centiméter. Az erőmű kéményén 460 vagon el­tüzelt szén fütje, melléktermé­ke száll majd ki naponta. Taub József brigádja már­cius 14-én kezdett a második kémény építéséhez és vállalta, hogy a tervszarinti befejezési határidő — augusztus 15 he­lyett július 26-án átadja a be­ruházónak az új létesítményt; A kirendeltség vezetői szerint olyan jó ütemben végzik a ké­mény építését, hogy vállalásu­kat biztosan teljesítik. Taub Józsefék még azt ké­rik, ha már róluk írunk, em­lítsük meg a többieket is, ami­nek szívesen teszünk eleget. A hosszúnevű vállalat dolgozói ugyanis nemcsak kéményeket építenek az új Pécsi Hőerőmű­nél, hanem a kazánfalazásokat is ők végzik. Kétyi Antal és Ulrich János brigádjai 10 na­pos határidő lerövidítést vállal­tak, hogy a második gépegy­ség hamarabb beindulhasson; Úgy a kazán falazok, mint a gyárkéményépítők jó munkát végeznek korszerű, nagy lé­tesítményünk, a hőerőmű kivi­telezésében. Július bizony ha­mar eljön a Taub-brigád tag­jai kirakják a kis piros zász­lót a kéményre, utoljára még — a több száz szerelő és épí­tőmunkás megdöbbenésére — végigsétálnak 100 méter ma­gasban a kémény peremén, (ahogyan az elsőnél is tettekfc aztán összecsomagolják cok­in ók jufcat és az ország más tá­jain újból felcsendül vidám ko- pácsolásuk; (Szüis István) ben is sokat Ígérőén mutatko­zott be Szendrődi Ede és Ko­csis Péter. Ezúttal ők igazol­ták, hogy nincs „kis szerep”. A kritikusnak — vállalva az ismétlésekbe bonyolódás ódiu­mát — ismét meg kell állapí­tania. hogy az előadásnak ez­úttal is nagy erőssége volt az ének- és zenekar, melynek szép hangzását külön ki kell emel­ni. Dr. Dőry Miklós karigaz­gatása alatt a még mindig kis- létszámú kórus hanganyaga érezhetően fényesedett, bizton­ságosabbá vált, színpadi moz­gásuk is jó, bármilyen nehéz teljesítményt rájuk mernénk bízni. Igen helyes a színháznak az a törekvése, hogy a hagyomá­nyos operadíszletek helyett eb­ben a műfajban is igyekszik meghonosítani a prózai dara­bokban oly sikeresen alkalma­zott modern színpadképet. Le­vegős, félig-meddig jelzett, sti­lizált megoldásokat láttunk. Vata Emilt illeti érte dicséret. A „hagyományos” iskola köte­lező képviselete Majoros Teréz és Heriszt János jelmezeire maradt: munkájuk kitűnően sikerült. AZ ÖSSZEGEZÉS nem mondhat mást, mint a részlet- elemzések mozaikjai: jó zenét, színvonalas, még a „nagy Tra- viata-emlékekkel” is versenyre kelő előadást élvezhettük. S ha bár az előadás színvonala nem is érte el teljesen a leg­utóbbi Carmen-ét, nagy közön­ségsiker lesz, annyi bizonyos — és ezt minden fanyalgás nél­kül, őszinte örömmel jósoljuk. dr. Nádor Tamás Amikor az első 100 méter, magas kémény építéséhez hoz­zákezdett a Taub-brigád, szí­vélyesen invitáltak, tegyek lá­togatást az erőműnél, amikor az utolsó téglákat rakják fel, megengedik, hogy a kéménybe felmenjek, sőt ha kedvem tá­mad, végigsétálhatok velük együtt a tetején. A kedves meghívást elhárítottam, mond­ván, hogy még nézni is rossz olyan magasba felfelé, nem­hogy ott sétafikálni, ahol csak a madarak járnak. Amikor azonban a másodikat építik, akkor eljövünk és megnézzük munkájukat, megírjuk lapunk­ban, hogy a baranyai dolgozók megismerkedhessenek ezzel a veszélyes, de mégis szép szak­ma művelőivel; Most itt állunk a Pécsi Hő­erőmű napsugártól csillogó pa­nelfalai alatt és a fényképező­gép lencséje megörökíti a félig kész kéményt. Még „csak” az erőmű magassága körül tarta­nak, de már a Taub-brigád tagjai oly kicsiknek látszanak, mint a gyerekek, szemmel alig kivehető nagyságú kalapácsaik kai mindig az utolsó téglaso­rokat kopogtatják. Egy nagyon hosszú nevű vállalat (É. M. Gyárkémény, Kazán, Kemence építő, Hő- és Savszigetelő) dol­gozói ők, nevükhöz olyan ké­mények építése fűződik Ma­gyarországon, mint a sztálin- városi, dorogi, ajkai, palkonyai lábatlani. A kirendeltség irodájában megmutatják nekünk a pécsi kémény tervrajzát, amiből mindjárt meggyőződhetünk, nem marad le méreteiben a j 210 hold szántó—220 sertés Amikor még a télen egyik értekezleten felállt Pribli Jó­zsef, község tanácsel­nöke és azt mondta: — „A mi községünk 500 hízót adott el a múlt évben is”, — akkor a járás vezetői egy kicsit hitetlenkedve rázták a fejüket. Az nem lehet, hogy egy hetvennégy házból álló kisközség, ahol mindössze 304 ember él, ennyi hízót adjon. Járjuk az Uj Élet majorját. Kimegyünk a legelőre. Meg­mutatják az új, szabadtartásos istállójukat, amelybe 100 nö­vendék marhát tehetnek. Nem is istálló ez, csak amolyan szállás féle. A falai téglából épültek, a teteje nád. — Kevés volt a takarmá­nyunk — magyarázzák. — Csak annyi volt, amennyi az állatok teléltertéséhez kellett. Legelőnk viszont van. Ezért gondoltuk: kint építünk egy ilyen szállás félét és májustól októberig itt tartjuk a növen­dékeket. Itt kevés abrakkal feljavítjuk őket és aztán köny- nyebb lesz a benti hizlalás. Egy-két hónap alatt meghiz­laljuk őket bent az felálló­ban: Olcsón, szinte fillérekből építették fel ezt a szállást. Mint mondják: a saját erpbe- reikkel, akik soha sem tanul­ták a kőműves mesterséget és mégis értik. — ök építették ezt a sertés- fiaztatót is. meg a hizlaldát is — mutatnak egy U-alakú épü­letre. Azt már korábban épí­tették, csakhogy ennek a tete­jén szalma volt eddig, most meg pala fehérük rajta. — Olyan harmincezer fo­rintjába van a termelőszövet­kezetnek, Persze munkadíj nélkül — magyarázzák. Előkerül a sertésgondozó, Szeifert Józsi bácsi. Ö veszi át most már a szót. Azt mondja: összesen 115 ser­tés van most itt a kocákat, malacokat, hízókat mindent beleszámítva. Mc«t vittek el harminc hízót és ezzel leapadt a létszám. — A kocák most ott vannak a jártatóban — mutat egy el­kerített területre Szeifert bá­csi. — így nem kell rájuk vi­gyázni. Itt kedvükre járkál­hatnak, túrkálhatnak. ötletes megoldás. Néhány méter drót, oszlopok, egy kis terület a fiaztató .priögött és máris egy ember szabadul fel más munkára; Egy másik helyen újabb hízó falkát mutatnak. Az Uj Élet elnöke, Fleischmann György azt mondja: — Itt nyolcvanhat hízó van. — összesen 220 sertést hiz­lal a termelőszövetkezet az ál­lamnak — teszi hozzá a tanács elnök. — És meglesz? — Meg! — válaszol Fleisch­mann György. — Még több is lesz talán — így a tanácselnök. — Hát, ha a háztájit is hoz­zá vesszük, akkor igen ... És kiderül: minden háztáji gazdaságban körülbelül öt—hat sertésre kötöttek szerződést. A tsz nemcsak úgy biztosítja a jövő évi hízó alapanyagot, hogy a meglévő 11 koca mellé még ebben az évben beállít hét darabot, hanem úgy is, hogy az állatforgalmin keresz­tül a tagok 20 kocára kötnek szerződést. Ez pedig annyit je­lent, hogy csak húsz koca után jövőre 60 süldőt adnak be a tagok a közösbe. A sertésállo­mány mellett nagy gondot for­dítanak a szarvasmarhákra is. Jelenleg ötvenkét szarvasmar­hájuk van; ötvenkét szarvasmarha, két­százhúsz hízott sertés — és mindehhez 210 hold szántóte­rület. Ekkora szántóterülete van az udvardi Uj Élet Ter­melőszövetkezetnek. — Kevés a szántónk, ezért az állattenyésztést fejlesztjük inkább — mondják. Abból jön a pénz. Bár még nem valami jól állunk, de máris minden két hónapban a ledolgozott munkaegységek után 15 forin­tot fizetünk előlegként — Ha jövőre eljön hozzánk, akkor lát itt majd mást is — bíztat a tanácselnök. — Tudja akkor még több serté­sünk lesz. Van harminchárom hold lucernánk. Jövőre lucerna darát is etetünk a sertésekkel. Gyors fejszámolás. Három­száznégy lakosa van Udvará­nak és 650 sertést adnak el az államnak. Minden személyre két sertés jut. A tsz-nek 210 hold szántója van és ezután 220 hizott sertést ad el. Min­den hold szántóföld után több mint egy sertés. Kis község ez az Udvard, de nagy dolgokat művelnek itt. Sok nagy községben is ta­nulhatnának tőlük, /

Next

/
Oldalképek
Tartalom