Dunántúli Napló, 1960. április (17. évfolyam, 78-101. szám)

1960-04-03 / 80. szám

M#0. ÁPRILIS 3, NAPLÓ 5 A felszabadulás a helyi képzőművészetben ffimon Bélát Az új Uz-istálló A Baranya megyei Tanács­iak a felszabadulás 15. évfor­dulójára hirdetett pályázata igen szép eredménnyel járt. Még a tavalyi, a Tanácsköz­társaság 40. évfordulójával kap csolatos sikeres pályázatnak az . anyagát is felülmúlja a be­érkezett képanyag. Ez a siker azonban inkább csak a mennyiségre vonatko- £*k. A pályázat kötött témájú volt: a művészeknek a felsza­badulást, a felszabadulás utá- fti megváltozott életet kellett ábrázolnliok pályaművedben. Sajnos, éppen a téma — amely a Pályázat és a vasárnap meg­nyíló felszabadulási kiáMítás eszmei tartalmát adná — nem domborodik ki eléggé a mű­vek túlnyomó részében. A hazánk felszabadulásának 35. évfordulója alkalmából ren dezett felszabadulási kiállítás­tól azt várnánk, hogy valóban minden részében a dolgozó nép felszabadult életét hirdesse, minden kiállított alkotás mű­vészi állásfoglalás legyen a nagy történelmi esemény ün­neplésére, a felszabadulás után kialakított új életünk igenlé­sere. . Kevés mű felel meg ezen a ki­állításon ennek a várakozásnak Simon Béla képe, az „Ü.j tsz feltétlenül é kevesek közé tartozik erőteljes és op­timista színeivel. Egyebet nem látunk a képen, mint egy ké­ri tésrészletet, ®z új épületet és nehány sürgő-forgó alakot, de ** elég ahhoz, hogy a képet szemlélve a jövőbe törő falut lassúk. Az új, alkotó élet nagy- szerűségét hirdeti Lantos Fe­renc „Uj városrész épül” című képe Is. Á háttérben emelkedő házsorok elé merészen állítot­ta a munka közben megpihe­nő és művén büszkén végigte­kintő építőmunkás mellalak­ját. A figura torzítása művé­szileg nem látszik indokoltnak, inkább keresett eredetieskedő, de az eszmei mondanivaló tisz­taságából ez csak keveset von le, a torzítás ellenére az em­bert látjuk, aki immár önma­gának alkot. Bizse János és Martyn Ferenc közös alkotása, a- „Tanműhelyben” az odaadó, hivatással vállalt munkát áb­rázolja, az embernek a fizikai munkához való megváltozott viszonyát, amely egyre hason­latosabb a művész belső indí­tású alkotó tevékenységéhez. A képen kétségkívül érzékel­hető a műhely sajátos levegő­je. A művészek azonban úgy­látszik a kelleténél is többet akartak mondani, ezért került a képre a termelési grafikon. A kevesek közé sorolhatjuk Kelle Sándor „Tanakodók” cí­mű művét is, amely egészen mai problémát igyekszik meg­ragadni, a tsz-szervezésről vi­tatkozó parasztok csoportját állítja elénk. Soltra Elemér két 'képéről külön érdemes beszélni. A te­hetséges művész méretekben és, stílusban egyaránt ,a monu­mentalitásra törekszik. Vitat­ható azonban, hogy törekvése egyértelműen jó-e. Az arány­talanul megvastagított altesték és jellegtelen, szinte azonos sémára rajzolt arcok elember- telenítik a figuráit Az emberi alakok tulajdonképpen díszítő­elemmé válnak a képein. Ha ezeket a stilizált arcokat úgy 'mm próbálnánk megítélni, hogy mennyit fejeznek ki a mögöt­tük rejlő lélekből, csak a „bár­gyú” vagy „bamba” jelzőt használhatnánk. Alighanem éppen az emberi arcok embe­ri bb, humánusabb ábrázolása tehetné műveit teljesértékű al­kotásokká. Különösen „Pán­in oterv”-én érezhető ez a hi­ány, de „Pihenők” című kom­pozícióját is csak a gazdagabb és sötéten is életteljes színek emelik az előbbi fölé. A kiállítás többi képét te­kintve talán csak azt lehetne mondani, hogy „egy kiállítás a sok közül”. Ilyen és ennél jobb képanyaggal volt már nem egy kiállítás Pécsett Tá­jak, ismét tájak és néhány jól vagy kevésbé jól sikerült port­ré. Ennyi az egész. Ahhoz ké­pest, hogy kétszáznál több mű érkezett a pályázatra és ezzel egyidőben a kiállításra (nehe­zen érthető szervezési okok miatt fonódhatott csak össze a szabad témájú kiállítás a kö­tött témájú pályázattal) — a kiállításon látható eredmény bizony kissé sovány. Ezt ép­pen azért nem hallgathatjuk el, mert ma a felszabadulás 15. évfordulóját ünnepeljük, a kiállítás a „Felszabadulási ki­állítás” címét viseli és min­denki tudja, hogy egy ilyen évforduló és egy ilyen kiállítás megrendezésére városunkban és megyénkben minden szub­jektív és objektív feltétel ad­va van. Jó lett volna a felszabadu­lási kiállításról csak jót és di­csérőt írni, de nálunk kezd már kialakulni az a jó szokás, hogy az igazságot ünnepnapokon sem rejtjük véka alá. Ünnep­iünk és örülünk, hogy képző­művészeink együtt ünnepelnek velünk, hogy a dolgozó nép ünnepe alkotásra ihlette őket, de méginkább örülnénk annak, ha ünnepünk eszmei tartalmát a művészi alkotásokban is a jelenleginél sokkal erőteljeseb­ben, sokkal egyértelműbben tükröződni látnánk. MÉSZÁROS FERENC ■ . — ton»--------­Kitü ntetés Hazánk felszabadulásának 15. évfordulója alkalmából a parlament kupolacsarnoká­ban dr. Dombai Jánosnak, a Baranya megyei regionális múzeumi hálózat igazgatójá­nak a Szocialista Munkáért Érdemérmet nyújtották át, több évtizedes múzeumi mun­kája és a Baranya megyei múzeumok fejlesztése terén elért kiváló munkájáért. Segítsük szakmai tanácsokkal a termelőszövetkezeteket A MEDObZ menyei bizottsága mellett működő szakemberek és az Állami Gazdaságok szakcsoport fának felhívása A mezőgazdaság szocialista átszervezésé­ben Baranyában is nagy eredményeket értünk el. Több ezer parasztcsalád, több tízezer hold földdel lépett az új élet útjára. Az első lépé­sek megtételénél nehézségek is akadnak. Ne­hezen igazodnak el a számukra gyakran telje­sen ismeretlen nagyüzemi problémák között. Azokban a termelőszövetkezetekben különö­sen sok az ilyen probléma, amelyekben nincs gyakorlott szakember. Hogy minél kevesebb ilyen gond legyen a termelőszövetkezetekben, ezért felhívással fordulunk a mezőgazdasági szakemberekhez. Felhívjuk a mezőgazdasági, gépészeti, könyvelési szakembereket, akik az állami gaz- gaságokban, gépállomásokon, az erdőgazda­ságnál, a vízügyi igazgatóságnál, vagy bárhol dolgoznak is, hogy a termelőszövetkezetek megszilárdításából minden erejükkel, tudá­sukkal vegyék ki részüket. Adjanak segítsé­get szakmai tanácsokkal a munka jobb meg­szervezésében és mindenben a termelőszövet­kezetek vezetőinek. Segítsék bevezetni az új termelési módszereket, melyekkel már az első évben is többet termelhetnek a tsz-ek mind a növénytermesztésben, mind az állattenyész­tésben. Tudjuk azt, hogy a mezőgazdaság terüle­tén dolgozó szakemberek üzemükön belül is elfoglalt emberek. Ennek ellenére azt kér­jük: minden héten szakítsanak maguknak annyi időt, hogy egy-egy termelőszövetkezetet, amely közel van hozzájuk patronáljanak, se­gítsék abban, hogy az a gazdaság minél előbb virágzó, nagyüzemi gazdaság legyen. Várkonyi József Traxler Károly Erdős Andor A felszabadulási pályázat eredménye A megyei és a városi tanács vb. művelődésügyi osztálya ál­tal meghirdetett felszabadu­lási pályázat képzőművészeti és irodalmi műveinek elbírá­lása megtörtént. A képzőmű­vészeti pályázatra 78 mű érke­zett. A zsűribizottság megál­lapította, hogy az évek óta fo­lyó képzőművészeti vitát vég­re a színvonalas alkotások dön tötték el a szocialista tartalom javára. A pályázat anyaga a színvonalat illetően jelent nagy lépést eiőre. A bizottság a művek közül 39-et fogadott el kiállításra, illetve 5 alko­tást díjazott. A városi tanács vb-a és a megyei tanács vb-a 10—10 000 Ft-os pályadíjából Simon Béla „Az új istálló” c. alkotását 5000 Ft-íal; Martyn Ferenc és Bizse Já­nos „Tanműhelyben” c. közös kompozícióját 5000 Ft-tal; Soltra Elemér „Pihenők” c. művét 3000 Ft-tal; Platthy György „Munkások” e. művét 2000 Ft-tal díjazta a zsűri-bizottság. Az irodalmi pályázatra 43 wnü érkezett. Ezek közül né­hány nem felelt meg a pályá­zati felhívás műfaji kötöttsé­geinek, néhány pedig azért nem kerülhetett szóba a dijak megállapításakor, mert a szer­zők — a megszabott feltételek­kel ellentétben — nem jeligé­sen, hanem név közlésével küldték be műveiket. A pályázati felhívás komoly eredményeket hozott: nem­csak a nyertes művek érdemlik I meg egészen vagy részben a közlést, de a nem díjazott ver­sek és novellák között is van­nak olyanok, amelyek továb­bi művészi munkával alkal­masakká válhatnak a megje­lenésre. Különösen örvendetes a pályaművek legtöbbjének tisztult eszmeisége és a szer­zők egyértelmű állásfoglalásá­nak sematizmustól mentes áb­rázolása. A bírálóbizottság javaslata alapján Baranya megye Taná­csának Művelődésügyi Osztá­lya a legjobb pályaműveket a következő díjakkal jutalmazta: 1500 Ft-ot kap a „Szobrász” című versciklus szerzője: Pá- kolitz István, 1300 Ft-ot a „Bokáig érő víz” című novella szerzője: Thiery Árpád, 1200 Ft-ot a „Híd és folyó” című egyfelvonásos dráma szerzője: Marsall László. 1000—1000 Ft-ot kapnak a következőké „Hét ének a verscikliusá­Marsall László szabadságról” c. ért, Mészáros Ferenc „Vörös jégtábla” c. novellájáért, Vasvári László „Szeretlek” c. egyfelvonásos színművéért. 800 Ft pályadíjat kap Lemle Géza „Matyika” e. elbeszélé­séért^ 700 Ft-ot Vasvári László „Hűség” c. novellájáért. 500—500 Ft pálya díjban ré­szesülnek: Kökény László 5,Tenyér a tenyérhez” c. versciklusáért," Rózsa Andráis „Valló évek” c. versciklusáért és Zsalus Ferenc „Kutyaszo­rító” o. egyfelvonásos drámá­jáért. A pályadíjban nem részesí­tett, de közlés szempontjából is figyelemre méltó művek szerzőivel a Jelenkor szerkesz­tő bizottsága felveszi a kap­csolatot. V;\ ■fr Német—magyar írétalálkosó Pécsett Hazánkba látogatott Willi Minek német író, akit a könyv­olvasók körében nálunk leg­inkább Marco Polo utazása c. könyvéről ismernek. Kéthetes magyarországi tartózkodásé­ból két-három napot szándéko­zik Pécsett tölteni. Pénteken este a TIT székhá­zóban Willi Minek a pécsi írókkal folytatott baráti be­szélgetést. Ennek során a pé­csi írók kérdésére elmondott néhány, a mai német irodalom helyzetét jellemző esetet, ame­lyek a Német Demokratikus Köztársaság és a Német Szö­vetségi Köztársaság politiká­jának ellentétes tendenciájá­ból fakadnak. A nyugatnémet kiadók ugyanis nem adják ki a „keleti” írók műveit, csupán néhány kiadó merészkedik ese­;£*2g<3<SeScKSC)gcS<SegcW*3Sc*<Sfc3gcK8eS<3<#c§^^ 1 erik^ntH^^cson^ f^lúányszá­Lantos Ferenc: Üj városrész épül Hegjelent a Jelenkor új száma A Jelenkor irodalmi és mű­téti folyóirat a harmadik ’’folyam első számával ismét további fejlődést dokumen­tálja. Ez jellemzi mind terje­sét, mind pedig a benne azölt írások színvonalát. E amban mintegy öt ívnyi ter­hiemre növekedett a szép­halmi rész, amely Janko- ch Ferenc verseivel kezdő­je A verseken lemérhető a irodalom szüntelen fej- aese> amely helyes irányba el1 a költőket. Ebben a ' * O ___***** , w 'm ban roár több optimista, smeileg is tiszta verset talá- “K, kevesebb a ködös, homá- >s, sötéthangulatú líra. A között Pál Józsefet, w.»* Zúiolyt' dort, Takáts Gyulát, Csányi Lászlót már ismerősként üd-[ vözölhetik a Jelenkor olvasói, de ezúttal is felvonulnak új nevek, s a Fiatalok rovatban is, új, fiatal költők verseit ol­vashatjuk. Szili József tanulmánya és1 Szederkényi Ervin vitacikke a1 mai irodalom esztétikai prob­lémáinak tisztázásához __járult hozzá, Ordas Iván és Szőllösy Kálmán riportjai pedig a mai életről festenek tárgyilagos, hű képet. A címlapon Mohácsi György tűnődő parasztja is a jelen legidőszerűbb problémá*! ját szimbolizálja. Külsejérei nézve a Jelenkor e száma, mu­tatós, sikerült megszüntetni a címlap korábbi túlzsúfoltsá­Az ajtó kicsapó- édes Idott. — A hétszentségit Zennek a nyomorult ’világnak! Már öregedő, sze­gényes öltözetű, «szü­li lő asszonyka fordult ja legény felé. — Már megjöttél, [.édes fiam? — Meg édesanyám. »De ha éhen pusztu­ltok, akkor sem me­ggyek többet; A legény 18—20 jéves lehetett. Magas, a széles vállú, szép, [ barna legény. Egye- j dűli hibája az volt, ahogy özvegy Berki f Andrásné portá j án ; született; — Ezért kaszáltam 1 nekik egész nap ni! y— fakadt ki magából aa legény és egy po- fhárka tejfölt, egy ma- yrék túrót lökött az ? asztalra. — Ne asörtölődj, Ezt az Irtat Kontár Kornél, bakonyal vb.- tltkir küldte be szer- kesztfiaégünkbe. A múltra emlékeztetőül közöljük. fiam! Látod mindig megsegít va­lamivel a jóisten. A miit héten Tóth uram bakancsot adőtt, tegnapelőtt meg a felesége ho­zott szalonnát. — A jóisten? Hagy­ja édesanyám! Még az is haragszik a szegényekre. Tóth uram is a hitvány, festett bakancsát dobta volna inkább a háza mögé a csa­lánba, mint idehoz­ta; A felesége meg idehozza az avas sza­lonnát, amit már szappanfőzésre sem tart jónak. — Nyugodj! — csi­tította anyja a le­gényt. — Majd csak lesz még jobban is. — Lesz! Majd, ha éhen döglünk és el­vermelnek! Az őszhajú nénike könnye végigpergett ráncos arcán. A nagy nyomorú­ságban lassabban múlnak a napok. 1933-at írtak. Készülődtek az au­gusztusi Berkiné kora haj­nalban kelt a búcsú napján, szedett egy kosár gombát. Ügy gondolta: eladja a városban, hogy leg­alább ezen a napon érezze jól magát a fia. Majdnem ingyen vették meg tőle a gombát, de amikor hazaért, elővette a zsebkendőbe kötött pénzt — Mehetsz fiam a búcsúba! András átölelte anyját. — Ruhád még csak volna fiam, de mit húzol a lábadra. Itt van még ugyan édes­apád csizmája, de az kicsi, meg pantal­lóhoz nem is való. — A bakancsot! — futott át András agyán a gondolat. <—* Kopott ugyan, a var­rás is feslett rajta, de talán kibírja az estét Anyja elnyűtt kö­tényből csinált kap­cát. András felöltö­zött és elindult. A kapuból még utána szélt aa anyja: " Aztán ne sokáig maradj ám! Mire András oda­ért, a cigányok már javában muzsikáltak. András csak állt egy ideig, aztán na­gyot gondolt és oda­lépett Szuronyi Eszti­hez, a falu legmódo­sabb gazdájának a lányához. Összecsap­ta bokáját: — Szabad? A lány ellenkezni látszott, de András már át is fogta a derekát és vitte ma­gával. Keringőt ját­szott a zenekar. Pö­rögtek a párok; And­rás hirtelen megbot­lott és elvágódott a földön. A zenekar leállt. András köré sereglet­tek a párok. András lassan feltápászko- dott a földről. Tekin­tete a bakancsra esett, amelyből a fel­feslett varrásnál ki­lógott a kapca. Eb­ben a pillanatban András fejébe szö­kött a vér. A sok, rászegeződő szempár vigyorgott: — A hétszentségit ennek a világnak! — buggyant ki András száján a gondolat és utat törve magának a bámészkodók között kiszaladt a kocsmá­ból. patikus Köztársaságban vi­szont a haladószellemű nyu­gatnémet írók műveit sokkal nagyobb példányszámban ad- íják ki, mint a Német Szövet­ségi Köztársaságban. A ketté- osztottságból fakadó visszás i helyzet általában az élet min­den területén és természete- [sen az irodalomban is jelent­kezik. Emellett Nyugat-Né­metországban szüntelen propa- gandaihadjárat is folyik a Né­met Demokratikus Köztársa­ságban élő haladó írók ellen. 1Mint Willi Minők elmondotta, gyakran azzal rágalmazzák löket, hogy nem hajlandók írni a „kommunistáknak”, hatósági felszólításra írták meg és a i leglehetetlenebb módszerekkel is megpróbálkoznak azért, hogy a demokratikus, haladó német írók művészetét sárba- $ tapossák, lekicsinyeljék. — Akármit csinálunk — 'mondta humorosan Willi iMínck — nem tudunk kedvük­re tenni ezeknek a nyugati [uraknak. De magunk között i szólva, egyáltalán nem is igyekszünk az ő kedvük sze­rint írni. A továbbiakban elmondot- ‘ta, hogy most egy nagyobb re­gényén dolgozik. Időközben 'azonban ír televíziós és rádió­játékot is, egyik regényét pe- Idig filmre is átdolgozta. Willi Minek, aki a Hazafias Népfront vendégeként tartóz­kodik városunkban, előre­láthatólag csak kedden utazik ívissza a fővárosba. Itt-tartóz- kodása alatti programja — 'mint mondotta — minél több ‘embenwi

Next

/
Oldalképek
Tartalom