Dunántúli Napló, 1960. április (17. évfolyam, 78-101. szám)

1960-04-01 / 78. szám

frlLAG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! donámííu , NAPLÓ a rcagyar szocialista munkáspárt BARANYA MP^YEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYÉI TANÁCS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM ’8. SZÄM ÄRA: 50 FILLÉR 1960. ÁPRILIS L PÉNTEK A Polgári Törvénykönyvről, a vasúti árufuvarozásról és a nyereségrészesedésről tárgyalt a Minisztertanács A Kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. Elhatározta, hogy előterjesztést tesz az Elnöki Tanácshoz a Polgári Törvénykönyvet hatályba léptető törvényerejű rendeljetek megalkotá­sára. A kormány — Polgári Törvénykönyv ren­delkezéseivel összhangban — módosította a vasúti árufuvarozás szabályzatát. A pénzügyminiszter tájékoztatta a kormányt az 1959. évi nyereségrészesedés és jutalmazási alap alakulásáról. A nyereségrészesedés, illet­ve jutalmazási alap összege a tavaly kifizetett egymilliárd-százmillió forinttal szemben most egymiiliárd-négyszázhetvenmiilió forint. Az iparvállalatok költségszintjének csökken­tésében 1959-ben elért eredmények lehetővé tették, hogy az iparban a tavaly kifizetett 789 millió forinttal szemben most 950 millió to­rint nyereségrészesedést fizessenek ki. A kor­mány a tájékoztatót jóváhagyóan tudomásul vette. A Minisztertanács ezután folyó ügyeket tár­gyalt. A megyei pártbizottság odaítélte a legjobb eredményt elért üzemeknek a versenyzászlókat Több jól dolgozó vállalatot jutalmaztak serleggel és oklevéllel a megyei pártbizottság a har­madik helyezett Pécsi Építő­anyagipari Egyesülést. A kisipari termelőszövetke­zetek közül a Pécsi Faipari KTSZ nyerte el a vándorzász­lót, a serleget a Pécsi Cipész KTSZ, mig az oklevelet a Pécsváradi Vegyesipari KTSZ. A mezőgazdaságban a me­gyei pártbizottság vándorzász­laját a legjobb eredményt el­érő Bólyi Állami Gazdaság kapta. Második a sellyei gép­állomás, harmadik lett az Or­mánsági Állami Gazdaság. A termelőszövetkezetek kö­zül első helyezést ért ei a vé- méndi termelőszövetkezet, má­sodik helyezést a görcsönydo- bokai tsz, harmadik helyezést a bicsérdi Zöld Mező Termelő- szövetkezet biztosította magá­nak. A megyei pártbizottság ju­talmainak átadására április el­ső napjaiban kerül sor a fent említett üzemekben.. Az az óhaiink, hogy a barátság és béke jegyében szorosabbra izzik a két ország kapcsolatait Hruscsov elvtárs befejezte franciaországi körútját Hatalmas tömeg köszöntötte a szovjet miniszterelnököt Párizsban A munkakamara küldöttsége /V. Sz. Hruscsovnál Párizs (MTI). A szovjet kormányfő és kísérete csütör­tökön délben ragyogó tavaszi időben fejezte be vidéki kör­útját. Reggel 8 óra 45 pereikor, amikor Hruscsov Rouen-ban gépkocsiba üdít, még köd ült a környéken, de az égbolt hama­rosan kiderült, s 10 óra 10 perckor, amikor a gépkocsi­sor a flins-i Renault-művekbe ént, a hatalmas épületek ab­lakai már szikrázva verték vissza a napfényt; Látogatás a Renault-művekben A Renault-művék kapujá­ban Dreyfus elnök-igazgató fogadta a szovjet kormányfőt. A program zsúfoltsága miatt a Renault-gyári látogatást is rendkívül rövid időre kellett fogni. Ezért a szovjet kor­mányfő gépkocsival hajtatott végig a szerelőcsarnokon. Ki­fejezte azt a kívánságát, hogy az idő rövidsége ellenére sze­retne a munkásokkal beszél­getni — s mint mondotta — inkább kevesebb technikai fel­világosítást kér. Beszélgetésbe is elegyedett három munkás­sal. Megkérdezte tőlük, meny­nyit keresnek, mennyit fizet­nek egy ebédért, milyen hosz- szú a munkaidejük és hogy milyen a betegbiztosítás ná­luk. E látogatás során a Re- nault-gyár igazgatósága aján­dékokat adott át a szovjet kor­mányfőnek és családtagjainak. Hruscsov egy kékszínű Floride gépkocsit kapott, amelynek belsejét vörös bőrrel tapétáz­ták ki. Nyina Hruscsova pe­dig egy huszonnégyszemélyes A Beremendi Cement- és Mészművek dolgozói átvették a megyei pártbizottság kongresszusi zászlaját Bensőséges ünnepségre jöttek össze március 31-én, csütörtökön délután a Béremendi Cementgyár dolgozót, hogy át vegyék a megyei pártbizottság jól kiérdemelt vörös kong­resszusi zászlaját. Az ünnepsé gén, amelyet a gyár zsúfolásig megtöltött kultúrtermében rendeztek, megjelent: Török Károly elvtárs, a megyei pártbizottság titkára, Marenics Janos elvtárs, a siklósi járási pártbizottság első titkára. Magyar Szociaista Mun­5*í faranya fcegyei Bi­8 a napokba* odaítélte ngresraisi mongaverseny­eredn*nyt elért eknek, vállalatiknak, ál­I gazdaságoknak; gépállo­»krtafc és termehszövetke­vörts«* ®“e*yei Urtbizott­okWM^ °raás,aját’ U' oklevelet, sertett. A leg­eredményt elért első he­kantafcVeren^ástó-jUtaI" . otak. A masodk helye­i“ talonban, a J**Aak oklevélbe, rész«­>0n*atértM» :«*****,a ‘«rtOTóváUal*- értev?"*ressz»si ver- Ä í?0“8** báron • 1 *ap a masoQj helve ^ Petőfi-akna. OWo ' ízesül a Hidasi Ma Építésügy, Minisztérinn izíü • í?rto^» vállala Ivái* Vorös vándorzász endi rredményeiért- * Mész­ést Második 1!és weSL TéRlaKyari szerezte meg. Har- VáUafat"116* ’• SZ- KÖ' ég utazott Az egyéb minisztériumi vál­lalatok közül első lett a Pécsi Kenderfonógyár, második a Sopiana Gépgyár, harmadik a Baranya—Tolna megyei Ma­lomipari Egyesülés. Az állami helyiipari (taná­csi) vállalatok közül a megyei pártbizottság zászlaját a Ba­ranya megyei Tanácsi Tégla­gyári Egyesülés kapja. Ebben a csoportban két második dí­jat adtak át a holtversenyben egymás mellett álló Pécsi Hangszer- és Asztalosárugyár- nak, valamint a Mohácsi Bú­torgyárnak. Oklevéllel díjazza A bensőséges ünnepsége* Vokó Ferenc elvtárs, az üzem pártszervezetének tátikára nyi­totta meg. Beszédében elmon­dotta, hogy a Beremendi Ce­mentgyár termelése az elmúlt években folyamatosan javult és mindinkább felzárkózott az ország legjobb cementgyárai mellé. Ez amnál is inkább őr- vendotes eredmény, mert egy ötvan éves, eléggé korszerűt­len felszerelésű üzemben érték el. Tehát mindenekelőtt a dol­gozók lelkiismeretes munkájá­nak, szorgalmának következté­ben érhették él. A beremendi munkások tudják, — hangoz­tatta Vokó elvtárs, — hogy az országnak sok cementre van A Magyar Távirati Iroda közleménye az Elnöki Tanács részleges kegyelmi rendeletéről «MOK-ba-I£arr?émet kulturális . ”0. évi munka­küldö4 hávomtagÚ kul~ '«otuseg utazott az óta ^baduiásunk 15. re Rimából meg­élő ünnepségek­A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a forradalmi munkás-paraszt kormány elő­terjesztésére hazánk felszaba­dításának 15 évfordulója al­kalmával részleges kegyelmet gyakorolt. 1. Kegyelemben részesíti azokat a magyar állampolgá­rokat, akiket a bíróság i960, március 31-e előtt javító-neve­lő munkára ítélt. 2. Törli azokat a szabálysér­tési büntetéseket, amelyeket a rendőrség, tűzrendészet és ta­nácsszervek 1960. március 31-e előtt szabtak ki. 3. 1960. március 31-től meg­szünteti a közbiztonsági őri­zetbevételt és elrendeli, hogy 1960. június 30-ig oszlassák fel a közbiztonsági (internáló) tábort. 4. Elrendeli azon elitéit miéUt büntetését, akiket 1960. március 31-e előtt ítéltek el, egy évet meg nem haladó bün­tetést kaptak és tíz évnél fia­talabb gyermekük van. 5. Kegyelemben részesíti azokat, akiket háborús és nép­ellenes bűntett miatt 1952 de­cember 31-e előtt ítéltek el és büntetésük több mint felét le- töltötték. 6. Felfüggeszti azon elítéltek büntetése végrehajtását, aki­ket a bíróság 1957. május 1-e előtt elkövetett államellenes bűncselekmények miatt hat évet meg nem haladó börtön- büntetésre ítélt. 7. Az igazságügymindszter előterjesztésére egyéni elbírá­lás alapján kegyelemből fel­függeszti Déri Tibor, Donáth Ferenc, Farkas Mihály, Farkas Vladimir, Jánosi Ferenc és Váradi Gyula elítéltek bünte­tésének •t. . szüksége. A cement hatalmas beruházásaink egyik legfonto­sabb alapanyaga. Érmek tuda­tában minden tőlük telhetőt el követtek a kongresszusi ver­senyben kitűzött többtermelés biztosítása érdekében Az ered­mény nem is maradt el. 1959- ben 7500 torma cementet ter­meltünk terven felül, amely 4200 lakás felépítéséhez ele­gendő. forintértékben 7 és fél­milliót jelent. A termelés nö­vekedésével párhuzamosan csökkentettük az önköltséget, növeltük az egy főre eső ter­melést, tehát valóban gazda­ságosan végeztük munkánkat A jó munka együtt járt dol­gozóink életszínvonalának emelkedésével is. Javultak a munkakörülmények, mindin­kább javul dolgozóink kulturá­lis, szociális ellátottsága is. A mai szép ünnepen, — fejezte beszédét Vokó elvtéms, — bol­dogan jelenthetjük a pártnak: teljesítettük a párt hetedik kongresszusa tiszteletére vál­lalt kötelezettségeinket. Török Károly elvtárs, a me­gyei pártbizottság üdvözletét tolmácsolta, majd ismertette a megyei pártbizottság döntését a kongresszusi zászló odaítélé­séről. — A Beremendi Cementgyár dolgozói, — mondotta, — be­csületes, jó munkájukkal ki­érdemelték a pártbizottság el­ismerését, mert becsülettel tel­jesítették kötelességüket, töb­bet, jobban, olcsóbban termel­ték fct cementet* mént koráb­ban. — Ezután az 1960-as év fel­adataival foglalkozott és hang­súlyozta, hogy ebben az évben alapozzuk meg második ötéves tervünket Nagyon fontos tehát, hogy a kongresszusi verseny­ben kialakult lelkes verseny­szellem az idén is tovább erő­södjön és május 1. tiszteletére, hozzon. A párt és kormány he­lyes politikája, a kedvező nem zetközi helyzet alapján minden okunk megvan arra, hogy biza­kodással tekintsünk a jövőbe, — mondotta ezután Török Ká­roly elvtára. — Dolgozóink jól élnek, eredményesen dolgoz nak. magukénak érzik a szo­cializmus építését. Ennek itt Beremenden is nagyszerű pél­dáját adta a munkásság tava­lyi, s az idei első negyedévben elért eredményeivel Az itteni jó eredmények — bár kiemel­kednek az étitekből, — még­sem egyediek. Felszabadulá­sunk tizenötödik évfordulójára országszerte hasonló lelikesült- séggel és eredményességgel ké­szült országunk dolgozó népe Dolgozóinkat áthatja a vágy, — hangoztatta befejezéskép­pen Török Károly elvtára, — hogy méltóképpen ünnepeljék legszebb nemzeti ünnepünket, bebizonyítsák, hogy méltóak a felszabadító szovjet hősök nagy áldozataira. Török Károly elvtára ezután átadta a megyei pártbizottság kongresszusi zászlaját az üzem dolgozódnak. A viharos tapssal fogadott ünnepi aktus utón Marenics János elvtárs, a járási pártibi­zottság titkára emelkedett szó­lásra Beszédében méltatta az ünnep jelentőségét és kifejezte a járási pártbizottság elismeré­sét a termelési eredményeken túl, azért a kiváló munkáért is, amelyet a Beremendi Cement­gyár munkásai a mezőgazda­ság szocialista átszervezésében végeztek. — Az egyházasha- raszti srövetkezeti parasztok hálás szívvel köszönik az üzem munkásainak azt- hogy a nagyüzemi gazdálkodás új’ára segítették őket — hangoztatta Marenics elvtárs, — és azt ké­rik, hogy most a megszálárdi­abroszt a hozzá való szalvé­tákkal. A legkedvesebb ajándékot azonban a Renault-gyár mun­kásai adták Hruscsovnak. Több mint 3000 aláírás gyűlt össze arra a levélre, amely többéit között így hangzik: ..Teljes szivünkből köszöntjiik Ont, Elnök úr. A legőszintéb­ben kívánjuk, hogy utazása során ne csak a francia ud­variasságot és rókonszenvet találja meg, hanem a mi két országunk hagyományos ba­ráti forró érzelmeinek kifeje­zését is”. A levél többek kö­zött kifejezi azt a reményt, hogy a Szovjetunió miniszter- elnökének látogatása megerő­síti a Szovjetunió népeiben azt a jó véleményt, amelyet Franciaország munkásairól, tudósairól, művészeiről, általá­ban dolgozóiról táplálnak. „Az ön találkozása De Gaule tábornokkal, a Francia Köz­társaság elnökével — fejező­dik be a levél — meggyőződé­sünk szerint a legjobb sál lesz békés és barátságos együttműködésünkre, gazda­sági és technikai kapcsolata­ink fejlődésére”. Hruscsov és kísérete a rövid látogatás után 11 óra 40 perc­kor hagyta el a Renault-műve- ket és útnak indult Párizs fé­lé. A szovjet kormányfő a fran­cia fővárosba néhány perccel dél után érkezett meg, s azon­nal szállására, a Quai d'Orsay- ra hajtatott, a francia külügy­minisztérium épülete előtt ha­talmas tömeg lelkesen köszön­tötte a szovjet vendégeket. Alig néhány perces pihenő után, fél egykor Hruscsov fo­gadta a párizsi Munka-Kama- r» küldöttségét, amelyhez csatlakoztak a CGT vezetői és több vállalat szakszervezeti bizottságának képviselői is. Benoit Franchon, a CGT fő­titkára, majd Henaff, a CGT Szajna megyei titkára üdvö­zölte Hruscsov«*. francia munkás- osztály támogatja Önt“ —1 A francia munkásosztály *— mondotta Henaff — támo­gatja önt és tudjuk, hogy ön is támogat bennünket. A fran­cia munkások körében — foly­tatta — különösen a Szovjet­uniónak két vívmánya nép­szerű: a hat- és hétórás mun­kaidő, valamint a lakásépít­kezések nagy üteme. Szívlxjl köszönjük (Sínek, hogy lehető­séget adott erre a találko­zásra. Hruscsov megköszönte He­naff szavait és bejelentette, hogy tizenhárom oldalas be­szédet készített erre az alka­lomra. De jobbnak látja ezt félretenni, hogy helyette in­kább szabadon beszélgethesse­nek. Hozzáfűzte: ha óhajtják, előre megírt beszédét írásban eljuttatja a küldöttség tagjai­hoz. Hruscsov először a Szovjet­unió gazdasági fejlődéséről szólt. Ezután bejelentette, hogy a Szovjetunióban jelenleg húsz­éves tervet készítenek' a terv­«ioUM

Next

/
Oldalképek
Tartalom