Dunántúli Napló, 1960. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-20 / 16. szám

fj NAPLÓ I960. JANUÄR* ....... -f Az elmúlt hét kellemetlen hírei után ,ól esett olvasni a Vörös Me­teor asztaliteniszezőinek szép ered­ményét, melyet Budapesten értek el. Már maga az a tény is bíztatő, hogy első idegenbeli sikerüket ér­ték eL Különösen megszívlelendő és értékesen felhasználható azon- ben a mérkőzéssel kapcsolatos ese­mények ismerete. Ugyanis nagy lelkesedéssel játszottak NB I-es asztaliteniszezőink és ez a lelkese­dés sokszor az eredmények rová­sára is ment. Csak példaképpen említsük a Budapesti Spartacus elleni mérkőzésüket. Ez a mérkő­zés könnyen végződhetett volna akár döntetlenül Is. Ugyanis Hor­váth egy nyert szett után 20:16-ra vezetett és ezután vesztett. Tehát csak egy pontra kellett volna ösz- pontositani. Koronics Dán ellen a második játszmában 17:13-ról vesz­tett hasonló körülmények között. Tehát a lelkesedés és ennek káros kihatása: a túlzott ideges­ség nem engedte, hogy olyan mér­tékben összpontosítsanak a ver­senyzők, ahogy ez kívánatos és szükséges. * Kosárlabdát szerető közönségünk igen sajnálhatja, hogy vasárnap bizonyos mértékben saját hibájá­ból kifolyólag is, nem láthatta NB I-es lányaink mérkőzését a Székes­fehérvári Építők ellen. A mérkőzés során ugyanis annyira folyamatos, tudatos és tervszerű játékot ját­szott a pécsi csapat, amely dicsé­retére válik minden kosárlabda- csapatnak. Ugylátszik, hogy a sze­zon végére játékba jöttek a pécsi versenyzők. De a közönség szá­mára is legyen elgondolkoztató tény az elmúlt hét bajai mérkőzé­sén tanúsított nyugtalan viselke­dése, mert mint a példa is igazol­ja, sosem lehet tudni, milyen ko­sárlabda csemegétől eshet el egy elhamarkodott. meggondolatlan, vagy nem kellően bölcs viselkedés esetén. A nemzetközi sportélet hagyo­mányosan legnagyobb eseményére készülnek a világ legjobb sport- emnerei, hogy nemes versenyben oicijék össze tudásukat és a ba­rátság légkörében tegyenek lútet őszinte békevágyukról. A KISZ KB kezdeményezésére az MTST, a SZOT, a KISZ és MHS elhatározta hogy országos méretű jelvényszerző versenyeket rendez és ezzel folytonos verseny­Fajdalomtol megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk Wagner Zsigmondné sz. Szigeti Mária I9-én, reggel elhunyt. Te­metése I960 január 21-én, csütörtökön délután 2 órakor lesz a pécsi köz­temetőben. Gyászolják gyermekei, vejei, menyei, unokái, 62 dédunokái Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya, anyós, nagymama, test­vér és rokon orv. Kovács Józselné szül. Juretics Mária I9-én, rövid szenvedés után 80 éves korában el­hunyt. Temetése 21-én, csütörtökön du. (él 2 óra­kor lesz a pécsi közteme­tőben. 84 Gyászoló család Fájdalommal tudatjuk. hogy aocsis István nyug. bányamunkás váratlanul * elhunyt. Te­metése t. hó 21-én csü­törtökön délután (él 4 órakor lesz a pécsi köz­temetőben. 58. Gyászoló csalad Különösen nagy közönségsikert aratott az első idei siverseny. An­nak ellenére, hogy az egyes szá­mok győztesei legtöbbnyire meg­lepetésnek számítottak, a közönség jó versenyt, a élsport Szépségeit láthatta felsorakozni. Meg kell mondanunk, hogy a Pe1. Főiskola versenyzői is szerepelhettek volna a versenyen. Ebben az esetben még érdekesebb küzdelmek alakul­tak volna ki, de ók felévi vizsgáik miatt voltak kénytelenek távolma­radni. A szövetség látva a kezdő versenyzők szép sikerét, elhatároz­ta azt, hogy megfelelő időben 30—40 pécsi középiskolás sízővel fog rendszeresen foglalkozni. Ez­zel is a pécsi siélet alapjait óhajtja kibűvftenl. Egyébként a főidény lázas tervei közé tartozik a feb­ruár 13—14-ére tervbévett országos ugró- és mülesikló-verseny is, ahol Pécsett először a közönség jobb Talán most íródnak a pécsi ökölvivóélet új fejezetének első lapjai. A régi nagynevű közkedvelt pé­csi öklözök utódaira nagyon so­káig kelle l várni. Közben e sport sokat vesztett népszerűségéből, és mindig kevesebben állták körül a ringet, ha egy találkozót hirdet­tek a falragaszok. A város ököl­vívása kátyúba került, ahonnan csak az utóbbi időben sikerült kivergődnie. Pécs több mint tíz éve nem rendelkezett még másod- osztályú csapattal sem. A PVSK ökölvívó csapata — bár jópárSzor a balszerencse megnehezítette útját — de az NB II-be jutott. Tehát az 1960-as év bajnoksága során már egy fel­a magyar fiatalok szamára. Ezért minden 13. évet betöltött férfi és nö részt vehet az olim­piai jelvényért induló verseny­ben. A sportágak: atlétika, torna, úszás, kerékpár és egy szabadon választott labdajáték. A verse­nyekre a sportegyesületekben, il­letve ahol ilyen nincs, ott a szak- szervezeti bizottságánál. KISZ- szervezetnél, vagy úttörő csapat­nál lehet jelentkezni. Szeretett (érj, édesapa, após, nagyapa, testvér, sógor és szeretett rokon id. Fegt György nyugdíjas í. hó 11-én, életének 68. évében váratlanul el­hunyt. Temetése 21-én, csütörtökön 4 órakor lesz a péesi köztemetőben. 55 Gyászoló család Fajdalommal tudatjuk, hogy szeretett jé (érj, édesapa, testvér, sógor és kedves rokon id. Bene József nyugd. bányász í. hó 19-én, életének 47. évében váratlanul el­hunyt. Temetése 21-én. csütörtökön (él 3 órakor lesz a péesi köztemetőben 61. Gyászoló család Fájdalommal jelentjük, hogy szeretett rokonunk Ozorai Teréz nyugd. tanítónő januar 18-an, életének 67. évében váratlanul el­hunyt. Temetése 21-én, 3 órakor lesz a péesi köz­temetőben lévő Szt. Mi­hály kápolnából. 59 Gyászoló család tájékoztatására hangosbeszélőt fog­nak felszerelni. * A teremkézilabda téli kupa- mérkőzések hatalmas közönségsi­kere a szövetség jó munkájáról adnak tanúbizonyságot. De volna mégis pár szavunk a rendezést il­letően. Fel szeretnénk hivni a fi­gyelmet arra, hogy helyesebbnek látnánk, ha az I. osztályú mérkő­zéseket, szombaton és vasárnap arányosabban osztanák el. Ezzel a hálás közönségnek mindkét napra kellően színvonalas és érdekes mérkőzéseket tudna biztosítani. És pár szó az egyesületekhez is: jó lenne már, ha tényleg megszív­lelnék az illetékesek kérését! Ta­lán nem lenne olyan nehéz a fe­li 5r labda biztosítása, hisz ez a já­ték kialakulását is nagy mérték­ben elősegíti és a közönség' számá­ra is jobban követhetővé teszi az amúgy is érdekes játékot. sőbb osztályban képviselik a vas­utas színeket. A csapat technikás, jó össze­hangolt versenyző gárdával ren­delkezik. A rutinos, taktikailag is kitűnő idősebb versenyzők mellett — gondolunk itt főleg Dórára, Horváthra és 'lantosra — talál­hatjuk a most kiforró, már jó technikával rendelkező fiatal te­hetségeket. így Gombkötő, Jám­bor, Brozovác és Joó a csapat egy-egy szilárd pontját képezik. Ök még sokat fejlődhetnek. Jelenleg 15 versenyző van, akik­re Horváth edző képességeik alap­ján bármikör számíthat, de még kétszer ennyi az edzésben lévő tehetségek száma, ’akik körül ió- pár kitűnhet ugrásszerű fejlődése folytán. Nem fogják magukat ide­gen toliakkal díszíteni,, mindent a saját erőből, a saját neveltjeikkel oldanak meg. Van tehát talaja a PVSK csapa­tának, amiből korlátlanul áram­lik felszínre az utánpótlás. A csapaton belül rend uralko­dik. Nem lehet ott rossz szellem, ahol ennyi jól dolgozó, szorgal­mas fiatal összejön. Valamennyien a munkában is egészet nyújtanak, sőt az edző szerint, ha a verseny­zők a ringben Is azt nyújtanák, amit a munkahelyen, már az NB I-ben szerepelnének. Elég ha csak pár nevet említünk meg. Kiss Ferenc raktámok, Jámbor Gyula elismerten kiváló motorszerelő, Werling Jenő a közelmúltban fe­jezte be kitűnő bizonyítvánnyal a mozdonyvezetői tanfolyamot. Dóra Sándor kifogástalanul végzi mun­KÖSZÖNET- NYILVÄNITÄS Ezúton mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik drága jó térjem, édesapánk. Mi Gusztáv temetésén megjelenésük­kel, koszorúk és virágok küldésével nagy tájdal- munkat enyhíteni igye­keztek. Külön mondunk köszöne­tét az I. sz. Seb. Klinika 9. kórtermének, Török ad­junktus úrnak, a többi or­vosnak és nővérnek, az I. sz. Belklinikán Patak- (alvi és Csermely tanár­segéd nraknak, orvosok­nak és nővéreknek, a Vá­rosi Kórházban Schvarcz (öorvos úrnak, orvosok­nak és nővéreknek, dr. Gyúró orvos úrnak, to­vábbá Petőti-akna mű­szaki dolgozóinak a kül­dött koszorúért és nem utolsó sorban a bányász- zenekarnak. 60 Gyászoló család köszönet­nyilvánítás Ezúton mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik szeretett halottunk id. Mii (Palim) Iái® temetésén való megjele­nésükkel, koszorúk és vi* rágok küldésével (ájdal- munkat enyhíteni Igye­keztek. 63 Gyászoló család Ma kezdődnek a sakkba no<ság középdöntői Befejeződtek a városi egyéni sakkbajnokság elődöntői. A kö­zépdöntő küzdelmei 1960 január ZO-an szerdán délután kezdődnek. Ezért kén a szövetség, hogy fél S-re az alábbi versenyzők jelen­jenek meg a városi tanács kultúr­termében: Fajost László, Kádár Gábor, András Ferenc, Beréczkt Péter, Lukács Ferenc, Horváth Imre, Pagony Lajos, dr. Vándor Ottó, Palcsó László, Kocsis László, Havas Béla, Kovacslcs József, Scheffer Albert, Szilárd Miklós, dr. Sándor György, Stranzniczkl Károly, Danyi Pál, Vertényi Jó­zsef, Sós László Sánta István, Palatínus József, Sándor László, Előd Szaniszló, Szöllöst Károly, Mühiili István, Szöílösi Gábor. A fent felsorolt versenyzők fi­gyelmét felhívjuk árra, hogy sor­solás után órainditás pontban 5 órakor lesz. káját mint villanyszerelő és Gombkötő Béla a napi munka és edzés után esti iskolába jár. Le­het, hogy a példa volt nagyon ragadós, hiszen Horváth edző is kitűnően végzi a MAv Igazgató­ságon mint fűellenőr felelősségtel­jes munkáját. Reméljük a közvélemény, a vá­ros sportkedvelői a csapat mellé állnak. És átsegítik az új szakasz első akadályain buzdítással, lel­kesítéssel és minden rendelkezésre álló eszközzel, mert megérdemlik és ezt kívánja a város ökölvívó sportjának érdeke is. Járási asztalitenisz-verseny Sásdon Nyolc Iskola 46 tanulójának rész­vételével zajlott le a sásdi járás általános iskolásainak asztalitenisz bajnoksága Mágocson. Három asztalon bonyolították le a verse­nyeket. Az eredményeket a szín­vonalat az igazolja, hogy a járás iskoláiban élénk asztalitenlsz-éiet van. A sok-sok edzés meghozta a maga gyümölcsét, így -ilzikodás- sal nézhetnek mind a lányok, mind a fiúk a megyei mérkőzések elé. Eredmények: fiú egyéni- X. László Árpád Sasd 2. Kertész László Sásd, S. Ferenczl József Bukóca. Fiű csapat: 1. Sásd 20 ponttal. 2. Bakóca 27, 3. „zászvár 59 ponttal. Leány egyéni: 1. Po- löske Ilona Sásd, 2. Szála; Gizella Sásd, 3. Hamucska Gizella Sásd. Leány csapat: 1. Sásd 13 ponttal, 2. Csikóstöttös 34, 3. Kaposszekcső 35 ponttal. köszönet­nyilvánítás Ezúton mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik szeretett halottunk Kolics Fere'cné szül. Károly Rozália temetésén megjelentek, koszorúk és virágok kül­désével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Kü­lön köszönet a Szabadság úti ált .iskola Vll/a le­ány osztályának és annak osztályfőnökének és Pécs Állomás vonatkísérőinek. 384 Gyászoló család köszönetnyilvánítás Ezúton mondok hálás köszö­netét mindazoknak, akik sze­retett halottunk Forral Béla székelyszabari erdész temeté­sén resztvettek és ezzel fáj­dalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Gyászoló özvegye és családja 380 GÉPLAKATOSOKAT és egy MARÓS-GYALUS szak­munkást (elvesz a Pécsi Porcelángyár. 13175 DUNÁNTÚLI NAPLÓ \ Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága éa a megyei tanács lapja. . Felelős szerkesztő: Vasvárt Ferenc Kiadja a Dunántúli Napló Lapkiadóvállalat Felelős kiadó: Braup Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal) Pécs. József Attila u. 18. Telefon; 15-33. 15-33. PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs. Munkácsy Mihály u. 18. gz. Teneszt) » Mfigyst Post! Előfizethető a helyi postahivatalok­nál és kézbesítőknél. Előfizetési díj l hónapra 11/— Ft.- — Olimpiai »port jelvényszerző versenyek lesznek zési és testedzési lehetőséget ad Feíemelkedőben a pécsi ökölvívás üli liveféflim i svát aUö'z'zuHkí A PÉCSI RADIO 1960. január 20-i, szerdai műsora a 223,8 m középhullámon: 17.30: Szerb—horvát nyelvű műsor: Bánáti táncok. Ifjúsági műsor. — Úttörők a mikrofon előtt... Versek. Ablak a világba. Ismeretterjesztő érdekességek. Népi együttesek műsorából: Kó­rusok, Szóló-számok. Arany mondások .. . Pillanatképek falusi úttörők mű­sorából. Kóló. • d.00: Német nyelvű műsor: Hírek. Wer das vergisst... — dal. Mit gyűjt Bertván Eva? Falusi esték ... Szív küldi szívnek szívesen. Részletek: Zeller: Madarász c. operettjéből. 18.30: Magyar nyelvű műsor: Tudósítások az iparból. I. 248 millió forint a komlói bányák Idei fejlesztésére. 2. 77 millió tég­lát gyártanak idén — Siklóson lesz a megye legkorszerűbb tég­lagyára. 18.35: Kinek ml tetszett 1959-ben? Kívánságműsor hallgatóink levél­kéréseire. IV. befejező rész. 19.35: Dél-dunántúli híradó. 19.45: 15 éve írták’ alá a fegyver­szüneti egyezményt. — Megemlé­kezés. 19.50: Dalok a békéről, 20.00: Műsorzárás. A televízió mai műsora: 13.00—17.00: Ipari és kereskedelmi adás. 19.45: Szovjet tájak — szovjet vá­rosok. 19.00: Közvetítés a Katona József Színházból: Bernards háza c. színmű. SZÍNHÁZ: Nemzeti Színház: Balett-est (dél­után 3 órakor). Ilyen nagy szere­lem (este 7 órakór). Kamaraszínház: Pygmalion (este fél 8 órakor). MOZI: Park: Az én drága párom (nor­mál, fél 5, fél 7 és fél 9 órakor). Kossuth: Tánc és szerelem (fél 5, fél 7 és fél 9 órakor). Petőfi: Isten és ember elW 5. fél 7 és fél 9 órakor). Kossuth Híradó M02Í: Maü; híradó, Emberiség nagy gyq| Az én városom, Vidám bábs* (Előadások U órától 3 óráig ™ tólagosan. Pénztárnyitás fél H' kor). Mopresszó Magyar híradó. I oeriseg nagy győzelme, A ® találkozik Párizzsal, Vidámj színház. (Előadások fél 5, 6 órakor). Fekete Gyémánt (Gyárt# Akiket a pacsirta »lkísér (’ órakor) Építők kultúrotthona: Játé* szerelemmel (5 és 7 órakot)1 18 éven felülieknek! Jószerencsét (Pécsszabolcs)', A cirkusz lánya (fél 6 és fél •! kor). Rákóczi (Mecsekalja): Utat* sorsok (7 órakor). Május 1. (Vasas II.): EgyJ száll a világ körül (7 órakorií Kossuth (Mohács): Veszély? barátság (6 és 8 órakor). Zrínyi (Szigetvár): Menekül’ árnyéktól (8 órakor). Táncsics (Siklós): Szigetlak*1 (8 órakor). * Az Országos Filharmónia 1 hogy a január 21. és 28-ra * tett zenei munkásakadémia 1 versenyeit építkezés miatt nej Liszt-teremben, hanem a “ Művelődési Házban (Déryné i szám) alatt tartják meg. j * A szabadegyetem titkáriíf1 tesíti hallgatóit, hogy a II. sl. klinika előadótermének tatja! miatt a szabadegyetemi eW kát február 1-ig a TIT kJ klubjában tartják meg, ld*J csütörtöki és a szombati elük kát, amelyeket a Népfront #| termében, ugyancsak Janid, nonius u. 11. sz. alatt tarok TIT Bartók klubja a Janus fi ntus u. 11. sz. emeletén, ront előadóterme pedig uSiJ a földszinten van. Február K; az előadásokat a megszoWjj lycn a IL sz. Belklinika elm méhen, Széchenyi tér 5. s* tartják meg. NB I-es kosárlabda-mérkőzések eredményei: DVTK—Bajai Építők, női, 88:52, Budapesti Petőfi—Buda­pesti Vörös Meteor női, 71:63, VTSK—Csepel, női, 60:46. Hárman is 55.9 másodpercet úsz­tak Sidnoyben. Bevitt Shlpton és John Konrads eredménye azonos. Gondban lehet az ausztrál úszó- szövetség, kit is nevezzen az olim­piára. Bostonban a néger John Tomas 2.15 métert ugrott magasban. Std- neyben Betű Cuthbert olimpiai bajnoknő 100 yardon 10.4-et futott. A csehszlovák műkorcsolyázó- bajnokság győztese nőknél Mráz- kova, férfiaknál Dirin. Krampe- rova, a tavalyi bajnok csak har­madik lett. * Februárban rendezik meg a férfi gyorskorcsolyázó világbajnokságot a svájci Davoeban, melyen ma­gyar versenyzők Is részt vesznek. A holland királynő eleget tett az FC Haarlem labdarúgó klub régi kérésének. Külön rendelettel a királynő engedélyezte, hogy a csapat a királyi futballklub meg­tisztelő címet viselheti. Az osztrák labdarúgó váWj az idén a francia, spanyol válogatotton kívül még a gekkel is mérkőzik. As M.TK sífutó versenyén mezőnyök indultak. A •NO környékién meqfendézett.i nyen baigó távollétiben » győri Spisák győzött. 9 A LOKOMOTÍV TE Pécsi tálya (PVSK) 1960. januári szerdán este 7 órai kezdett? Gépipari Technikumban tan évi első szakosztályi ülését,J re a tagok pontos megK kérik. Olaszországban megkezdőn olimpiai belépőjegyek árü*^ Az első négy óra alatt <, lira értékű jegyet adtak e'' Megnyílt & Balokány-kF teniszpályákon a jégl**" Kedden délután a Balokéjj get! teniszpályákon Is meg1“ jégpálya. Három teniszpálya’ ságú területet öntöztek fű­zőről, melegedőről, büféről nőről gondoskodtak. Apróhirdetések Hálúszobabutor, kom- bináltszekrény, kony­haszekrények, sodro­nyok, szekrények, Író­asztal, • éjjeliszekré­nyek, ágyak eladók. Rákóczi út 48. Holtai. 13300 Figyelem: rekamlék, fotelek, fotelágyak, székek,. sezlopok ké­szítése. Fizetési. köny- nyítéssél. Vili. Feste- tich u. 11. Keletinél. Ének- zene, illetve orosz—német szakos tanár házaspár Sztálin városból egészségügyi okokból nyáron cse­rélne Pécs környékére magaslati levegőre. — Lakást, lakásért. — Választ: Szép vidék 378 jeligére Kossuth utcai hirdetőbe kérünk Vennék hízott kétszeri lefl* biztosíték van., latot „Jól meg® 385’' jeligére 6" utcai hirdetőig. Délelőtti órákra bejá­rónőt keresek. Hunya- dl utca. 37/1. 373 Kandallót, légfűtőberendu- _ szít, javít F Rákóczi út S" 23-87. 9 Jugoszláviában lévő ingatlanomat. amely Karancs községben van, elcserélném ma­gyarországi ingatlan­ért. Pandula Mihály, Matty, Kossuth L. u. 12 sz. 36 Kétszoba, konyhán ház nagy telekkel, beköltözhetően eladó. Érdeklődni a helyszí­nen. Bogád, Kossuth u. 3«. 372 Belvárosi építéséhez tá resek, 2 szoW komfort 80 00« OTP jogosult s* Cím: Attila » balra. Gyakorló zongora 22« cm hosszú, 5000 Ft-ért eladó, hízott sertés beszámítható. Megte­kinthető: Fürjt Sándor út 7 m, Horváth. 13308 MIB 7 HP stabllmotor, nagyméretű szalagfű­rész és bognár szer­számfa eladó. Hem­mer József, Teklaíalu B. M. ____________26» Ab lakredőny sét, illetve J vállalom, sve®* parkettát hoz®' ból készítek, u. 39. Tódén®»! rrs­Hosszú bőrkabát eladó Radnics u. 3. 388 Január 18-án között valame» létben elhagy«". 6 hónapra 2500 Ft köl­csönt keresek magas tiszte) etdlj ellenében. „Fedezet” jeligére a Boltív közi hirdetőbe. 13206 Zongorát vagy ptanl- nót tarolnék. Tel.: 31-3» elmen, este vagy 370 Megőrzőm, később esetleg megveszem ebédlőjét vagy más felesleges bútorait. — Ajánlatokat cím és bútorok megjelöléséve, „Megbízható 387” jel­igére a Kossuth utcai hirdetőbe. 387 idUUn CUldftJ • l na női táskárrt» zel és igazodj zei es igazra mai együtt. becsületes bjj* hogy a táska1 p ént“ talmát, i. ,..... Ju ttassa cl f1 ványban lévő rcyel­Hússertés eladó. Pa­csirta utco 1. sz. 377 Ózható 3 szobás Egy gyűrűs galamb hozzánk jött. Igazolt tulajdonosa átveheti. Cím: pées-Szaboles. Klrov út S3. Nemesék. 386 Kétszemélyes ő) 3 fotel eladó. u. 8. Hátul ban. _^ K! H álószobák, a W» i IacaIz ' bútorok. családi ház en eladó. Pécs, lyárpád, Fő tér th 13213 Ssigeti részen 1 ház, nagy udvarral, beköl­tözhető lakással eladó. -* Érdeklődni: Felsö- Vámház U. 6* 382 árvák, oszt .1« szobaszekrény nerek. karnis®’ hók. fürdők»®. Báránynál. B1® HOGY IS VOLT CSAK ? Megjegyzések a hét vége sporteseményeihez

Next

/
Oldalképek
Tartalom