Dunántúli Napló, 1959. március (16. évfolyam, 51-75. szám)

1959-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DUNÁNTÚLI Szinha'tn isnél három ój tsz-kizség alakilt Több mint féiszázezer hold a tsz-községek tulajdonában Szombaton termelőszövetkezeti község lett Kisbicsérd, Bakonya és Szilvás és ezzel 63-ra emelkedett a termelőszövetkezeti községek száma. A termelőszövetkezeti községek tulaj­donában több mint félszázezer hold van. A sásdi járásban megalakult a járás 11. termelőszövetkezeti községe — Karácodfa. Itt egy család kivételével az egész község a közös útra lépett és szövetkezetüknek a Mecsekhát nevet adták. A karácodfaiak közgyűlésén részt vettek a Szentkatalin- és Képes-pusztai gaz­dák is, akik azzal távoztak: ők is a közöst vá­lasztják. 1. A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAN ÁCS LAPJA XVI ÉVFOLYAM, 51. SZÁM. ARA: 10 FILLÉR VASÄRNAP, 1059. MÁRCIUS Tavasz az erőmű építkezésen Mi a legnagyobb újság pillanatnyilag az erőmé építke­zésénél? Akárkihez fordultunk a kérdéssel, mindenki csak ezt mondta: az, hogy itt van már a tavasz. Ennek örül legfőké- pen mindenki. Mert a tavasz új pezsgést hoz a munkába. Az üzemépületen az építők is dolgoznak, de benn az épü­letben már folyik a malomtér gépeinek a szerelése. ' i mi { y „■ Wl»i. A távolsági Szállítószalag vasszerkezetének a szerelése már mintegy 80 százalékban elkészült. Ezen a szalagon jut majd el a szén a szénosztályozótól az erőműig. A hűtőhöz épületén már az utolsó simításokat végzik az építők. A belsejében a ventillátorok szerelésén dolgosnak. A «2lágyító szerelése már a befeinde feü közeleg. 220 millió forint a pedagógusok bérrendezésére í Elkészült a végrehajtási utasítás A kormány — mint ismére- nyi felügyelők képesítésük és arra, hogy 1906-tól lényegesen tes — korábbi határozatával szolgálati idejük szerint járó több pedagógust léptessenek ez év január 1-től 220 millió törzsfizetésen kívül havi 500— elő soron kívül. A kiemelke- forintot biztosított a pedagógu- 700 forint összegű pótlókban dóén dolgozó nevelőket jutá­sok fizetésemelésére. A ren- részesülnek. lomképpen két korcsoporttal dellkezés értelmében több mint Az utasítás lehetőséget ad is feljebb sorolhatják. 80 000 pedagógus részesül bér­emelésben. Most készült el a bérrendezés végrehajtásáról szóló miniszteri utasítás. Ezzel egyidejűleg a Művelődésügyi Minisztérium intézkedett, hogy a január 1-től visszamenőleges hatállyal járó bérkülönbozetet a pedagógusok legkésőbb már­cius 3-ig megkapják. Az utasítás hatálya kiterjed a népművelési, tanulmányi és ifjúságvédelmi felügyelőkre, valamint azokra a pedagógu­sokra is, akiknek alkalmazása meghatározott időre szól. A kormányhatározatnak megfele lően bevezetnek két új alap­bér jellegű pótlékot is. Az egyik a mérnök-tanárok ré­szére megállapított mérnöki pótlék, amelynek összege 400 forintig terjedhet. A másik az általános iskolai napközíottho- n okban működő pedagógusok pótléka. Ennek összege 140 fo­rint A diákotthonokban és iparitemuló-otthonokiban fog­lalkoztatott nevelők pótléka a tkorábbi százról kétszáz fo­rintra emelkedik. A tanúimé­| Mezőgazdasági ankét ! a magyar-szovjet mezőgazdasági napok keretében Nagyszabású ankétot rendez március hatodikén délelőtt kilenc órakor a Magyar—Szov­jet Baráti Társaság megyei titkársága a magyar—szovjet mezőgazdasági napok kereté­ben. Az ankéten — melyet a Dok­tor Sándor Művelődési Ház­ban tartanaik — részt vesz és, a növényvédelemről előadást tart dr. Ubrizsi Gábor, a Nö­vényvédelmi Kutató Intézet igazgatója. Az előadás után Rapi János elvtárs, a megyei pártbizottság munkatársa is­merteti az MSZMP Központi Bizottságának a mezőgazdaság szocialista átszervezéséről szó­ló határozatát, valamint az SZKP XXI. kongresszusának mezőgazdasági téziseit. Az erőmű építői seil a íetniíMie tatehet A pécsűjhegyi hőerőmű épí­tését végző 26-os Építőipari Vállalat dolgozói is hozzájárul­nak a termelőszövetkezetek erősítéséhez. Az építkezés dol­gozói a baksai és a személyi termelőszövetkezeteket segítik. Elhatározták, hogy főként a termelőszövetkezetek építkezé­seihez nyújtanak segítséget. A pártszervezet kérésére a válla­lat műszaki dolgozói — mér­nökei és technikusai — vál­lalták, hogy a mezőgazdasági épületek típustervei szerint, társadalmi munkában elkészí­tik a tsz-ek építkezéseihez szükséges tervdokumentáció­kat és vállalják majd az épít­kezések vezetését is. Ezt úgy oldják majd meg, hogy a tsz ; építkezéseit vezető mérnök, jvagy technikus munkáját a | többi műszaki dolgozó elvégzi, iámig az illető a tsz-ben van ‘elfoglalva. Ezzel a 26-os Épí­tőipari Vállalat dolgozói több ezer forintos költségektől kí­mélik meg patronált termelő- szövetkezeteiket, Ady-est Ma este 6 órakor a Unt Ferenc teremben az Ady-est keretében pódiumra lép Bö- IKni György író, az Irodalmi Tanács tagja és Fodor József Kossuth-díjas költő. Bölöni György a ma élő Ady-kortár- sak közül a leghivatottabb, hogy Adyról beszéljen. Fodor József pedig a mai magyar líra egyik kiváló művelője. Az est műsorában Székely Júlia zongoraszámokkal, az Irodalmi Színpad több tagja pedig Ady- v érsek előadásával működik közre. rorszoo in Útikönyv-irodalmunk rövi­desen új könyvekkel gyarapo­dik. A Panoráma kiadásában megjelenő sorozat címe: Ma­gyarország írásban és képben. A könyvek ismertetik hazánk különböző tájait, városait, ne­vezetesebb községeit. A soro­zat kötetei rendszerbe foglal­ják az ország távolsági vasút- és autóbuszvonalait is. A könyveket színes térképmel­léklettel látják el. Az első kö­tet ára hetven forint lesz; KormányMildőllséí Blazon a lipcsei vásárra Szombaton délben a feri­hegyi repülőtérről Nagy Jó­zsef né könnyűipari miniszter vezetésével kormányküldöttség utazott a lipcsei vásár megnyi­tására. A küldöttség tagjai: Baibo6 Zoltán élelmezésügyi, Herczeg Ferenc kohó- és gép­ipari, Végül László könnyű­ipari miniszterhelyetteseik. Pécsett is fellép a szovjet esztrád-egyőttes > A magyar—szovjet barátság ■ hónapjának eseményei során i márciusban számos vidéki vá- ' rosban lép fel a hazánkba ér­kezett 16 tagú szovjet esztrád­(együttes. > A szovjet művészek Sopron- {ban, Győrött, Szombathelyen, Veszprémben, Ajkán, Nagyka­nizsán, Várpalotán, Pécsett, Baján, Miskolcon, Sátoralja­újhelyen, Kazincbarcikán, Óz- don, Szolnokon, Székesfehér­várott, Tatabányán, Dorogon és Szegeden lépnék fel, ezen­kívül március 22-én a Zene- akadémián esztrádestet adnak. A magvar és a szovjet mezőgazdasági együttműködés A magyar—szovjet mezőgaz­dasági napok alkalmából a Magyar Tudományos Akadé­mián rendezett országos me­zőgazdasági konferencia szom­baton folytatta munkáját. A tanácskozás második napján került sor Somos András aka­démikus pénteken elhangzott előadását kiegészítő felszólalá­sokra. Felszólalt V. K. Gu- levszkij, a Szovjetunió ma- t gyarországi nagykövetségének első titkára. Petőfi Sándor, a Helvéciái Állami Gazdaság igazgatója, Ványi József és Kapás László minisztériumi osztályvezetők, valamint Ha­lász József, a MEDOSZ főtit­kára. A magyar—szovjet mező­gazdasági napokat megnyitó országos mezőgazdasági kon­ferencia eredményeit Magyari András földművelésügyi mi­niszterhelyettes foglalta össze; Tjaiuujdiözé szdtcjJit, jó bort is hozzál Csodákat tesz ez a dombok fölött ka- carászó, szelíd, langyos szelecske. Lám még a vén, lomha varjak komor bizal­matlanságát í* elfújta, egyszeriben köny nyedebbek lettek, vidámabbak, nem röppennek fel minden kis zajra. Ki is bántaná őket ebben a tavaszhozó vi­lágban? S a szél csak kacag nagyokat, futká- rozik, vérpezsdítő illatokat hint szét a tájon. Simogatására fölemelik halvány­zöld fejecskéiket a füvek s elmosolyod­nak, nagyot nyújtóznák a fák s téltől gérhberedett ágaikban mocorogni kez­denek a rügyek. Errefelé szőlőkarók tüskézik tele a domboldalakat. Picit szomorúak ebben az életteli pezsgésben, de azért észre­vétlen kiegyenesítik száraz, halott dere­kukat, s arra gondolnak, hogy egyszer ők is keringőnedvű, büszkelombú fák voltak ...de hol van az már. A szél beletúr a szőlőtőkék borzas üstökébe: „na, lesz-e jó borocska?“, s a tőkék szégyenlősen elmosolyodnak, mert egyszerre beléjükcsap a vágy zöld levelek és aranyló fürtök után. A nyíl­egyenes sorok között már mindenütt emberek járnak kapákkal,'metszőollók­kal. A szél előgyeleg kicsit körülöttük, pajkosan meglebbenti a lányok pirosló szoknyáját, aztán, odébbáll s szertelen jókedvében vidám nótákat fiitt&rész. Valakinek a kezében megáll a metsző­olló, a szál után -néz kicsit, s megfenye­geti. — Nagy csaló vagy <*» f ebráéri szél. nagy csaló! De azért jobban esik a munka is if* a villányi dombokon, mert ha csaló is ez a bolondos februári szél, azért a ta­vasz hírnöke. Tavasz lesz nemsokára. Vidámabban csattognak a metszőollók, serényebben járnak a kapák. Ez a tavaszelőző jókedv szüli majd az őszi jókedvet, az aranyosan csurranó borocskát. A tavaszi szél ide, ezek közé a hideg falak közé sehogyansem tud bejutni. Kicsit kaparász az ablakon, bekukkant, aztán továbbáll. ,.Itt fölösleges vagyok“ — ezt mondhatja. Mert itt a Villányi Állami Gazdaság szőlészeti épületében, ha hideg van is, azért tavaszodUc. Tavaszt hoztak ide a jókedvű lányok, meg a rügyezni, gyö­keret ereszteni vágyó szőlővesszők. Se­rény munka folyik: oltásra készítik elő a szőlővesszőket. — Mindenekelőtt be­oltják, gyökereziető iskolába rakják. A másik teremben nagy köteg gyökerezte- tett szőlővesszőt rejt a vékony homok­réteg. Nemsokára kikerülnek az életet adó földbe, a simogató napsugárba s négy év múlva már teremnek. M hú­sos lő fürtöket, csurrau majd a must, hogy öröm lesz nézni. Hát még a bora —, kár erre a szó. Addigra megépül Villányban a vörös* bor-erjesztő is. Még a mostaninál is jobb borok lesznek itt, — pedig az a nagy szó. És ha jól megy, sok is. Annyi­ra sok, hogy a mostani négy és félezer hektós pincét tízezer hektósra kell bő­víteni. Megnő az örök tavasz birodal­ma. Ki meri azt állítani, hogy nem az? A nagyhasú hordók csodaszép színű, ün­nepélyesen csurranó borokat őriznek. Egy pohárka belőlük s máris rádnevet a tavasz. Burgundi, kadarka, hársleve­lű. Ez lesz belőletek karcsú kis szőlő- vesszők. Jó bor. Ide kerültök a hűvös- öblű pincékbe, pincemesterek bűvös uralma aló. forrtok, tisztultok, erősöd­tök s büszke villányi bor lesz belőle­tek. Mert nem akármilyen bor az. Neve van az egész világon. Legyen is belőle sok, szőlővesszővel népesedjenek a villányi domboldalak. Te meg tavaszhozó szelecske, fntká- rozz csak, simogasd a tőkéket, táncold körül a szőlőmunkásokat, kukkantsál be a hideg szobákba és a hideg szívek­be. Nagyon vártunk már. ősszel meg- morcosodhatsz, ha úgy tartja kedved, akkorra már lesz jó borocska, télen fü­tyülhetsz mérgesen, lesz még a hordók­ban, de maért tavasszal gyem* emk él

Next

/
Oldalképek
Tartalom