Dunántúli Napló, 1958. november (15. évfolyam, 258-283. szám)

1958-11-01 / 258. szám

1*58. NOVEMBER 1. n api n 8 A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának határozata a munkásosztállyal kapcsolatos egyes feladatokról A Politikai Bizottság megbízásából ez év május, június hónapjaiban mintegy kétezer, a termelésben, a párt- és tömegszervezetek­ben, valamint állami és kulturális vonalon dolgozó pártmunkás széleskörű vizsgálatot folytatott azzal a céllal, hogy a párt világos képet kapjon a munkásosztály politikai, gaz­dasági és kulturális helyzetéről. E vizsgálat során a pártmunkások tanulmányozták a kér­désekre vonatkozó adatokat, s az üzemekben mintegy 45 ezer munkással és munkásból lett értelmiségivel beszéltek. Az összegezés és értékelés után a Központi Bizottság megtárgyalta a tapasztalatokat, és >a következő határozatot hozta: I. Politikai kérdések ■4 Széleskörű és általános vélemény a "* munkástömegekben, hogy a párt Köz­ponti Bizottságának politikája, az ezt megvaló­sító forradalmi munkás-paraszt kormány tevé­kenysége megerősítette a munkásosztály ve­zető szerepét a Magyar Népköztársaságban, mert az öntudatos munkástömegek akaratát fejezi ki; híven szolgálja a munkások politi­kai. gazdasági és kulturális érdekeit. Az irányvonal általános helyeslése mellett sok jogos bírálat érte a Központi Bizottságot, az egyes pártszervezeteket, mert egyes állami szervek, tanácsok, állami és tanácsvállalatok, kereskedelmi szervek vezetésében* munkájá­ban nem érvényesül megfelelően a párt irány­vonala, sőt — ha ritka kivételként is — egyes esetekben azt eltorzítják. Egyes vezetők az általánostól eltérően — helyenként még a munkásosztály soraiból kikerült vezetők is — figyelmen kívül hagyják a dolgozók vélemé­nyét és ezzel olyan érzést váltanak ki a mun­kásokból, hogy helyileg nem érvényesül meg­felelően a munkásosztály érdeke. Megállapítható, hogy a munkásosztály azt várja, hogy a párt politikáját még több követ­kezetességgel minden szinten és területen egy­öntetűen alkalmazzák és a végrehajtást haté­konyabban ellenőrizzék. A munkásosztály vezető szerepe a párt út­ján valósul meg, mindenütt érvényesül, ahol a párt vezető szerepe létrejött, ezért annak to­vábbi erősítése mindenekelőtt azt kívánja meg minden kommunistától, a munkáshata­lom minden hívétől, hogy az eddiginél még következetesebben valósítsa meg a párt poli­tikáját, erősítse a párt vezető szerepét. A pártszervezetek, egyes kommunisták kö- ' telessége, hogy példamutatóak legyenek a párt- határozatok végrehajtásában, őrködjenek azok szellemének megtartásán, lépjenek fel a vég­rehajtás halogatása vagy bármely irányból jelentkező torzítás kísérletével szemben. A pártszervezetek és valamennyi kommu­nista mindennapos feladatának tekintse a munkások megnyerését és értessék meg, hogy: — elsősorban a munkásosztályé a felelősség az ország vezetéséért, a hatalom helyes gya­korlásáért, a nemzeti vagyon kezeléséért, a nép anyagi és kulturális jólétének emeléséért, a szocialista társadalom felépítéséért; — a munkásosztály vezető szerepe akkor érvényesül, hatékonyan, ha az öntudatos mun­kások minél aktívabban és cselekvőbben tá­mogatják a párt célkitűzéseit. 2 Tovább kell javítani a párt és a mun- ■ kástömegek politikai kapcsolatait. En- , nek érdekében ismét rendszeressé kell tenni a felszabadulás utáni években jól bevált nyil­vános pártnapokat, ahol rendszeresen ismer­tetni kell az időszerű bel- és külpolitikai kér­déseket, a párt és a kormány fontosabb intéz­kedéseit. Ugyanott meg kell hallgatni a párt­tagok és pártonkíviili dolgozók véleményét, meg kell válaszolni a felmerülő kérdéseket és megcáfolni a munkások soraiban jelentkező idegen, helytelen nézeteket, visszautasítani az alaptalan igényeket. 3 Odaadó figyelmet kell fordítani a dol- ■ gozók mindennapi gondjaira, a velük való bánásmódra, a dolgozók körében vég­zendő úgynevezett aprómunkára. Ennek elő­mozdítására az üzemi pártszervezetek meg­ismerik a. dolgozókat foglalkoztató kisebb és nagyobb kérdéseket, másrészről a pártonkívüli munkások megismerik a pártszervezet mun­káját, határozatait. A Fejleszteni kell az üzemekben a tö- **• megszervezetek munkáját. Az üzemi i pártszervezet, a szakszervezet, a KISZ, a nő­mozgalom és az üzemi tanács egységes rend­szert képeznek, amely rendszer hivatva van arra, hogv a pártszervezet vezetésével átfogja és irányítsa az üzem összes dolgozóit, bizto­sítsa helyes eszmei-politikai művelődésüket a feladatokra való mozgósítási a dolgozók ér­dekeinek védelmét, erősítse az üzem állami vezetését és belső demokráciáját. A szakszer­vezet, az üzemi tanács, a KISZ, a nőmozga­lom eszmei-politikai nevelőmunkájávai segít­se az üzemi pártszervezeteket a munkásosz­tály öntudatának fejlesztésében, felelősségük növelésében, a népi hatalom erősítéséért, a szocializmus felépítéséért. * Olvasóink kérésére közöljük az MSZMP Köz­ponti Bizottságának határozatát a munkásosztállyal kapcsolatos egyes feladatokról. 5 A párttagságon belül a munkások je- • lenlegi egészséges arányát (a tagok 60,8 százaléka munkás) tovább kell javítani. Ezen belül külön gondot kell fordítani a szakmun­kások és munkásnők politikai nevelésére és arányának további javítására. / Kiindulva abból, hogy a párt politiká- jának megvalósítása mindenekelőtt az embereken múlik, átgondolt, és az eddiginél következetesebb, hosszú távlatra szóló káder- politikát kell folytatni a minisztériumokban és az üzemekben. Irányelv a párt országos ér­tekezletének határozata, amely kimondja, hogy fel kell számolni a káderpolitikában a személyi elfogultságot. A káderek megítélésé­nél a rendszer iránti hűséget, a hozzáértést és rátermettséget egyesítő elvi követelmény­ből kell kiindulni. A káderek elbírálásánál a párt politikájának, a kormány rendelkezései­nek végrehajtásában végzett munka legyen a döntő. 7 Minden párt-, állami és gazdasági ve- ' * zető köteles a munkások tömegeivel személyi kapcsolatait tovább javítani. Minden vezető tartsa kötelességének a ki­alakulóban lévő helyes munkastílusnak — amelynek során újból szoros kapcsolat jött létre a párt és a munkások között — a tovább­fejlesztését és tökéletesítését. A párt-, állami és gazdasági vezetők nyújtsanak fokozott se­gítséget az alsóbb szervek munkájához, a ha­tározatok végrehajtásához, egy-egy központi jellegű kérdés eldöntése előtt huzamosabb ideig a helyszínen tanulmányozzák az azzal kapcsolatos problémákat. A vezetők a párt politikájának, a kormány rendelkezéseinek vég­rehajtása közben a legmesszebbmenően vegyé^ figyelembe a munkások véleményét, tanácsait és igényeljék cselekvő támogatásukat, vegye­nek részt rendezvényeken, a termelési tanács­kozásokon, O Minden kommunista állandó köteles- sége, hogy harcoljon a párt és a töme­gek jó kapcsolatára mindenkor káros önelé­gültség, elbizakodottság és a bürokratikus módszerek ellen. Ezeket küzdje le mind a saját, mind pártszervezetének munkájában. Növeljük a munkások társadalmi aktivitását A fiataloknak a Hanságban mutatott példá­jához hasonlóan vonjuk be a munkások töme­geit a köz érdekét szolgáló létesítmények épí­tésébe. Az Ilyen jellegű társadalmi munkában vegyenek részt nagy számban a párt-, az ál­lami és a tömegszervezetek vezetőt Q A pártszervezetek vezetésével folyó tár- ' ■ sadalmi harcot — a bürokrácia, a pro­tekció, a megvesztegetés maradványainak meg semmisítéséért — ki keil szélesíteni, Ennek érdekében elsősorban a munkások további bevonásával erősíteni kell a népi el­lenőrző bizottságok erre irányuló tevékeny­ségét. Az állami és gazdasági szervek munkájá­ban meglévő bürokratikus vonások leküz­désének érdekében tovább kell emelni a szak­mai vezetés színvonalát. II. Gazdasági kérdések A munkások nagy többsége helyesli a ’* pártnak azt az alapvető állásfoglalását, hogy a szocialista építés során a dolgozók élet­színvonalának rendszeresen emelkednie kell, az életszínvonal emelését azonban a termeles és a termelékenység emelkedésének kell alá­támasztania. Ennek az állásfoglalásnak meg­felelően, jelenleg arra törekszünk, hogy az 1957-ben elért életszínvonalat stabilizáljuk és megteremtsük az életszínvonal további eme­lésének feltételeit. Ez a feladat megköveteli, hogy a takarékos­ság fokozott érvényesítésével, az önköltség csökkentésével, a munka termelékenységének növelésével emeljük a termelés színvonalát. A tömegek számos kezdeményezése mutatja, 1. hogy ezt a célt magukévá teszik. A pártnak, az állami és gazdasági vezetőknek a tömegek kezdeményezéseire támaszkodva, azokat felka­rolva, ki kell szélesíteniök a takarékossági mozgalomnak és a szocialista mur.kaverseny- nek minden célravezető és ertelmes formáját. O Az 1957-ben kialakított és alapjában be- vált bérgazdálkodási rendszert fenn kell tartani, egyúttal azonban olyan módszereket kell kidolgozni, amelyek a bérrendszer alkal­mazását rugalmasabbá teszik, ösztönöznek a munka termelékenységének emelésére és biz­tosítják a helyesebb létszám-gazdálkodást. Ál­landóan figyelemmel kell lenni a népgazdaság fontosabb munkaköreinek, szakmáinak helyes kereseti arányai iá. Ennek megfelelően már 1959-től kezdve a népgazdaság teherbíróképcs- ségének megfelelően, tervszerűen és fokozato­san csökkenteni kell a keresetek között he­lyenként fennálló, vagy időközben újra kelet­kező aránytalanságokat. Az 1958-as gazdasági év eredményeit pon­tosan fel kell mérni és a számbavétel után az elért eredményekkel arányban késlekedés nél­kül hozzá kell látni a legfontosabb bérügyi kérdések rendezéséhez. A reálbéreknek a 3 éves tervben előirányzott átlag 6 százalékos emelését minden körülmények közt biztosítani fogjuk. Ennek érdekében egyes aránytalanul kiskeresetű munkáskategóriák és csoportok bérét emelni kell. 3 A reálbérek említett növelésén túhne- ■ nőén intézkedéseket kell, tenni a mun­kásság életszínvonalának további emelésére. Mint a lefolytatott vizsgálat is megerősítette, az 1957-ben jelentősen megjavult életszínvonal ellenére is, a többiekhez képest, nehéz anyagi körülmények között élnek a többgyermekes családok és a nyugdíjasok jelentős része. Ezért a Központi Bizottság az 1958-as eredményekre építve szükségesnek tartja: _ \ hogy addig is, amíg a családi pótlék ” / általános és nagyobb mértékű emelé­sére az országnak anyagi fedezete lesz, a vi­szonylag nehéz körülmények között élő nagy­családosok anyagi helyzetén javítsunk. A Köz­ponti Bizottság javasolja a forradalmi mun­kás-paraszt kormánynak, hogy az ez évi — vártnál jobb — gazdasági eredmények alapján 1959. első felében tegyen intézkedéseket a csa­ládi pótlékok olyan emelésére, amely elsősor­ban a 3 vagy több gyermeket eltartó családik és a 2 vagy több gyermeket egyedül eltartó anyák helyzetén segít. L \ 1959 első felében, az 1958-as esztendő ® / eredményeinek gondos felmérése alap­ján lehetőségeink mértékében meg keH javí­tanunk nyugdíjrendszerünket. A rendezés alapelve a régi és az új rendszerű nyugdíjak közti igazságtalanul nagy különbség lényeges csökkentése, a munkában eltöltött évek szá­mának fokozottabb figyelembevétele és a vár rományi idő fokozatos felemelése legyen. A A munkásosztályt és az összlakosságot **■ legkomolyabban foglalkoztató szociális kérdés a lakáshiány. Az állam eddig is sokat tett és a hároméves tervben is további erőfe­szítéseket tesz a lakáshiány enyhítésére. Az eddigi intézkedések azonban csak némi javu­lást eredményeztek. A Központi Bizottság el­érkezettnek tartja az időt, hogy anyagi erőink összpontosításával, az építőipar, az építőanyag­ipar és különféle más iparágak fejlesztése út­ján nem túlságosan hosszú idő alatt az állan­dósult lakáshiányt felszámoljuk, s lényegében minden erre igényt tartó önálló családnak ön­álló lakást biztosítsunk. Ennek szervezett végrehajtására 1959 első felében 15 éves távlati tervet kell kidolgozni. E tervben abból kell kiindulni, hogy a lakás­kérdés megoldása össztársadalmi ügy. Ezért a jövőben az állami lakásépítés és a magánépit- kezés jelenlegi formájának fenntartása mellett széleskörűen ki kell fejleszteni a dolgozók la­kásépítő szövetkezetemet mozgalmát. A szö­vetkezeti lakásépítés az állami támogatás kü­A mohácsi szimfonikus zenekara 25 éves jubileumi hangversenye A mohácsi zene­kar 25 éves. Az együttes derekasan, betöltötte hivatását a negyedszázad alatt. Éveniként 2—3 ön­álló hangverseny, 4— 5 társadalmi szerep­lés, komoly teljesít­mény. Ezekkel nem­csak Mohács zene­kultúráját szolgálták hiszen műsorukat el­vitték Szekszárd, Komló, Villány, Sik­lós, Boly és más hely­re is. Eljutottak az állami gazdaságok dolgozódhoz Sátor­helyre, Babarcra. Október 31-i jubi­leumi hangversenyük első felének számai visszatekintettek a múltra. Azokat a számokat játszották, amelyeket az első hangversenyen szó­laltattak meg. Me­yerbeer, Offenbach, Strauss muzsikája találkozott Csajkov­szkij, Sosztákovics lírai zenéjével. Ked­vesen illeszkedett Sosztákovics: A mi dalunk C; művéhez Szabó Sándor mo­hácsi költő „A mi dalunk“ c. verse, amelyben a jubiláló zenekart, annak kar­nagyát, a köztiszte­letben álló „Imre bácsit“, a muzsika szépségét énekelte meg a költő. A hangverseny egyes számait Gábor Péter gimnáziumi ta­nár ismertette. A művek előadása finoman megformált, színes dinamikájú, könnyed tempóvételű vetít, ami a 20 év óta vezénylő Tanr Imre karmester, de a ze­nekar minden egyes tagjának jó munká­jából fakadt. Befejezésül Vikar Zoltán, Mohács vá­ros művelődési bi­zottságának tagja kö­szönte meg a szép hangversenyt, a vá­rosi tanács támoga­tását. Ez a zenekar való­ban minden támoga­tást megérdemeli H. J. íönhező formáit élvezze, de mozgósítsa a la­kásépítés jelentős meggyorsítására maguknak az igénylőknek az anyagi eszközeit, bizonyos szövetkezeti építéseknél munkahozzájáratáso­kat is. 5 1959 első felében emelnünk kell a mun­* káju'bkal a munkásosztályt és az egész társadalmat szolgáló egészségügyi dolgozók es alsó- és középiskolai pedagógusok fizetését, akiknek jövedelme más kategóriákhoz viszo­nyítva elmaradt. III. Kulturális kérdések A felszabadulás óta hazánkban végbement kulturális forradalom óriási fejlődést jelen­tett a munkásosztály többségének. A munkás­osztály egyes kategóriái azonban — részben a munkásosztály összetételének változása miatt — még ma is elmaradt kulturális szinten él­nek. Növelni kell minden állami és társadalmi szerv, valamint az egész értelmiség felelősség- érzetét a munkásosztály viszonylag még el­maradott rétegei kulturális felemelkedésének meggyorsítása érdekében. Ennek előmozdítá­sára önálló tanfolyamaikat kell szervezni, to­vábbá: I Az üzemben szervezett különböző szak- • tanfolyamok mellett szervezzünk általá­nos alapműveltséget nyújtó előadásokat. Ez­zel el kell érnünk, hogy a munkások elmara­dott része is megszerezhesse. az általános Is­kola nyújtotta alapműveltséget, 2 Az általános iskolai felnőtt oktatás • anyagát oly módon kell átdolgozni, hogy az jobban szolgálja a dolgozók világnézeti, politikai és gazdasági képzését. 3 Különös figyelmet keH fordítani és fo- • kozott segítséget kell nyújtani a szak- szervezeteknek a munkásszállásokon lakó. többnyire vidékről elszármazott, jórészt fiatal segédmunkások kulturális és általános neve­lésére. 4 Az üzem! pártszervezetek és fBmegszer­■ vezetek folytassanak rendszeres felvilá­gosító munkát a tehetséges munkásgyermekek továbbképzése érdekében. 5 Az üzemi pártszervezetek és üzemi bi- - zottságok kellő figyelmet szentelve a kulturális munkának, biztosítsák, bogy e mun­ka helyi vezetői szocialista világnézetű, müveit munkások, a népi demokráciához hű értelmi­ségiek legyenek és távolítsák el onnan az oda befészkelődött, ellenséges világnézetű burzsoá vagy kispolgári elemeket, IV. Általános intézkedések •f A Központi Bizottság külön határozat- •• ban utasította a KB osztályvezetőit, a tömegszervezetek vezetésében, a minisztériu­mokban, gazdasági és kulturális szervekben vezető beosztásban dolgozó párttagokat, hogy a vizsgálat során felszínre jutott egyes fontos kérdések — mint a nagyvárosok jobb zöldség- ellátásának megszervezése, az üzleti zárórának a munkásigényeknek megfelelő szabályozása, munkásvárosok és kerületek kedvezményes kezelése kultúrintézmények, tantermek tekin­tetében — megoldására záros határidőn belül tegyék meg a megfelelő intézkedéseket. 2 A Központi Bizottság a munkásosztály • körében végzett vizsgálat tapasztalatait összefoglaló teljes tájékoztató jelentést a párt-, állami és gazdasági vezetők rendelkezésére bo­csátja azzal, hogy az abban foglalt tájékoztató anyagot és felmerült kérdéseket kötelesek munkájuk végzése közben folyamatosan figye­lembe venni, a megoldást kívánó ügyekben intézkedéseket tenni, 3 A Központi Bizottság utasította az Agi- ■ tációs és Propaganda Osztályt, hogy a vizsgálat során jelentkező nézeteket a párt- agitációban megválaszolja, mégpedig úgy, hogy a helyes véleményeket meg kell erősíteni és terjeszteni kell. Az önmagában helyes, de megoldásra még nem érett kérdéseket ebben a megvilágításban kell tárgyalni, a helytelen nézetekről nyíltan meg keH mondani, hogy helytelenek, türelmesen magyarázva helytelen­ségük mibenlétét. 4 A Központi Bizottság elismerését fejezi'’ • ki mindazon pártmunkásoknak, akik részt vettek az adatgyűjtésben és vizsgálatba’’, köszönetét mond mindazon pártonkívüH mun­kásoknak, akik a vizsgálat menetében adat­közlésükkel és véleményük őszinte bizalom- teljes közlésével segítettek a pártnak a hely­zet jó felméréséhez. 5 A Magyar Szocialista Munkáspárt Kir • ponti Bizottságának a munkásosztálh kapcsolatos egyes feladatokról szóló határoz;' végrehajtásának állását a Központi Bizotts’* egy év múlva Ismét napirendre tűzi és végre­hajtását megvizsgálja. 1958. október W.

Next

/
Oldalképek
Tartalom