Dunántúli Napló, 1958. október (15. évfolyam, 231-257. szám)

1958-10-31 / 257. szám

4 4 PL O 1958. OKTÓBER 31­SPORT Fegyelmi «téletek ^ vasárnapi mérkőzések előtt a labdaruaokná! * A Megyei Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága ismét több fegyelmi ügyet tárgyalt. Mészáros Ferencet, a Pécsi Por­celángyár labdarúgóját a játék­vezetővel szemben tanúsított tisz­teletlen, valamint a fegyelmi bi­zottság előtti kihívó magatartása miatt 6 hónapi időtartamra eltil­totta a játéktól. Halasi Tibort, a Pécsi Vasas játékosát egy mérkő­zéstől tiltották el. Ugyancsak egy mérkőzésen nem játszhat Berta Gyula, a BTC Labdarúgója leg­utóbbi (lárva játéka miatt. A BTC másik játékosa, Szalai Lajos két­heti eltiltást kapott durva játék miatt. A Pécsi Kinizsi—Pécsi Pos­tás mérkőzésen durva játékért ki­állított Fejes József, Spies Károly, Schrer (Postás) és Fodor Sándor (Kinizsi) játékosok egy-egy baj­noki mérkőzésen nem játszhat­nak. Pál János és Wolford Andor (Kinizsi) ifjúsági játékosok dor­gálásban részesültek, mert az if­júsági válogatott edzésein nem jelentek meg. A Pécsi Vasas óvását a Bálin­kéi Bányász mérkőzéssel kapcso­latban elutasították, mert bebizo­nyosodott, hogy Perestyéni György jogosan szerepelt a Bá­linkat Bányászban. A Szentlőrinc— Sellye mérkőzésen kiállított Kis Géza és Kis József szentlőrinci látékosok 4—4, Szaniszló Sándor, a fzentlőrinciek másik labdarúgó­ja 2, Duka István sellyei játékos podi?’ egy mérkőzésen nem szere­pelhet. A félbeszakadt Majs—Tőt- tös mérkőzést á fegyelmi bizott­ság határozata szerint november 30-án közös rendezésben Majson újra kell játszani, Tőttös csapa­tának költségeit Majs csapata kö­teles megtéríteni. A mérkőzésre Majs költségére a szövetség ellen­őri küld ki. A fegyelmi bizottság a Magvarbólyi SK fellebbezésé­nek helyt adott, az 506. ITSK— Magyarbóly mérkőzéssel kapcso­latban. Bebizonyosodott, hogy az ITSK szabálytalan játékenge­déllyel szerepeltette labdarúgóit. A mérkőzés eredményét megsem­misítették és két pontját 0:0 gól­arányban Magyarbóly javára ír­ták. 4j* Hal nmlődiink s zái-a U ázzunk» ? A PVSK nagy lelkesedéssel készül a Kom­lói Bányász elleni vasárnapi mér­kőzésre. Csütörtökön a Bányász- szál tartott kétkapus edzést. Bo- gyai is elkezdte az edzéseket, vi­szont Szegedire és Hernádira még mindig nem számíthatnak. Vasár­nap az Ifjúsági válogatott Köves is elfoglalja helyét a csapatban. A Láng-gépgyár elleni mérkőzés után, melyen döntetlent sikerült kiharcolniok, a Komlói Bányász ellen is jól szeretnének szerepel­ni. „A csapat formába lendült és így bizakodva nézhetünk a mér­kőzés elé’* — hallottuk a héten dr. Mintái Tibortól, a szakosztály ve­zetőjétől. A két csapat találkozó­ját délután 2 órai kezdettel játsszák le a PVSK sporttelepén. A PÉCSI DÓZSA játékosai kedden alapos fejmosást kaptak Czibulka edzőtől. A játé­kosok megfogadták, hogy az elkö­vetkezendő mérkőzéseken nem fog olyasmi előfordulni, mint a leg­utóbbi Székesfehérvári Vasas el­leni találkozón. Az edző egyéb­ként jónéhány változást tervez a Dózsa vasárnapi csapatösszeállítá­sában. Kovács kiállítása miatt, Farkas pedig sérülése miatt nem játszhat. Ezzel szemben Schwara mindenképpen ott lesz a csapat­ban, de helyet szorítanak Garami­nak is, sőt előtértje került a fia­tal Szűos játéka is. A Szállítók csapatát nem tartják legyőzhetet- lennek. Ha a játékosok betartják ígéretüket, győzni kell Budapes­ten is. Ez a vezetőség egyöntetű véleménye. A PÉCSI BÁNYÁSZ játékosai bizakodó hangulatban készülnek a vasárnapi BTC elleni találkozóra. A játékosok Gyurkó kivételével, aki makacs sérüléssel bajlódik, mind egészségesek. A csapat összeállítása csak a bét vé­gén alakul ki. A bányász szurko­lók körében nagy örömet keltett a vasárnapi győzelem, hiszen ez­zel jelentős lépést tett előre a csa­pat az őszi elsőség felé. A KOMLÓI BÁNYÁSZ csütörtökön Nagy Hiányokon ját­szott edzomérkőzést. Annak elle­nére, hogy vasárnap a váciak el­len a H. félidőben halványabb tel­jesítményt nyújtottak a játékosok, mégsem változtatnak a csapat ösz- szeállításán. A PVSK ellen ugyan­az a tizenegy játékos lép majd pályára, akik immár 5. mérkőzé­sen sikerre vitték a bányász szí­neket. A Váci Petőfi ellen a II. félidőben mutatott gyengébb játé­kot a vendégek keménységével magyarázzák, tartózkodóak lettek a komlóiak, viszont a váciak an­nál nagyobb erővel küzdöttek. A vasárnapi pécsi mérkőzésre külön autóbuszokat indítanak, mert sok komlói szurkoló kíváncsi a talál­kozóra. A PÉCSI VASAS vasárnap Dombóváron szerepel. A gépgyári csapat vezetői igen elége­dettek a játékosok eddigi teljesít­ményével. Őszintén megmondják, nem számítottak rá, hogy a 9. for­duló után 3. helyen álljon a csa­pat. A héten kétkapus edzést nem tartanak. Csapatösszeállításukban változás várható. Halasi ismét el­foglalja helyét a csapatban, de Stelzammer játéka is szóbakerül- het. A PÉCSI BTC vasárnap a Bányász ellen szeretné kárpótolni szurkolótáborát a vi­szonylag gyengébb eredmény ekért A sérültek, Marton. Serdán és Szommer is lassan a csapat ren­delkezésére állnak. Kovalik is já­tékra jelentkezett, a régiek közül Szigeti is újra edzésbe áll. Csü­törtökön egymás közt tartottak két kapus edzést a bőrösök. A játé­kosok erősen fogadkoztak, a sport szerűség tekintetében nem lesz baj a jövőben a bőrgyári játéko­sokkal. A nagy érdeklődéssel várt találkozót délelőtt 10 órai kezdet­tel játsszák le a Verseny utcai BTC pályán. A számok beszélnek IV. A rendszeres testgyakorlás az egészség védelmének egyik leg­fontosabb eszköze. De csak akkor, ha megfelelő ellenőrzés mellett folyik. Az MKP sportprogramjá­nak megfelelően a magyar sport­vezetés első tennivalói közé tarto­zott egy sportorvosi hálózat ki­építése és a sportegészségügyi el­lenőrzés megvalósítása. Ma . Ma­gyarországon minden sportolónak meghatározott időnként sportorvosi ellenőrző vizsgálaton kell részt- vennie. A sportorvosi hálózat fokozato­san épült ki. 1947-ben még mind­össze 3000 sportolót ellenőriztek a sportorvosok, 1933-ben pedig az ellenőrzött sportolók száma meg­haladta a 350 000-et. Ma az Országos Testnevelési és Sportegészségügyi Intézet foglal­Kis pálya vagy nagy pálya? A kézilabdázóknál ismét felszín­re kerültek azok a problémák, me­lyek a kispályás és . nagypályás jáiékkal kapcsolatban néhány év­vel ezelőtt olyan nagy vihart okoztak. Az utóbbi időben békésen együtt dolgoztak a kispályások és nagy­pályások. A kispályások örültek a nagypályás válogatott szép ered­ményeinek, örömmel vették az NB 1. szétválasztását, mert így a kis és a nagy pályán is változa­tos. izgalmas mérkőzéseket hozott a bajnokság. A kis pálya a termé­szeténél fogva t&megbázisa a kézi­labdasportnak, a nagypálya ezzel szemben Inkább minőséget jelent. Vannak azonban a kézilabda­szövetségben Budapesten olyanok, akik más véleményen vannak. Még nem készült el a jövő évi versenynaptár. Nem tudjuk, hogy a különböző bajnokságokat mi­lyen rendszerben bonyolítják le. A kiesesek és feljutások kérdése sincs tisztázva. Ez pedig nagy bi­zonytalanságot okoz. Tetézi a bajt. hogy az országos edzötanács érte­kezletén elhangzott vélemények alapján vegyesbajnokságot akar­nak szervezni, tavasszal nagy pá­lyán, ősszel kis pályán játszanának a kézilabdázók. Hát ez eléggé meggondolatlan terv, ilyent csak azok tudnak ki­agyalni, akik nem látnak tovább az orruknál. Adminisztratív intéz­kedésekkel akarják megoldani a nagypályás kézilabdajáték fejlesz­tését, de ugyanakkor mm gondol­nak arra, hogy ezzel elsorvasztják a kispályás játékot. Mert nem vitás, hogy a. bajnokság ilyen tor­mában történő kiírásával meg­csappanna a vidéki kézilabda-szak­osztályok száma. Vidéken, nálunk Baranyában is számos kispályás csapat működik társadalmi alapon. Kézilabdacsa­patok száma megyénkben eli^i a hatvanat. Ebbe még nem számí­tottuk be az úttörő és középisko­lás csapatokat. A pályák nagy ré­sze társadalmi munkában épült. Karbantartását jórészt a játékosok végzik, A játékosok sokan saját felszeretésükben játszanak, jelen­tős anyagi áldozatokat hoznak, hegy sportolhassanak. Kérdezzük, a 60 csapat közül, melyik, tud majd beszerezni játékosainak láb­Több min! 159 fslws iskolai tanuló indult a Pécs város! áüalános iskolai és úttörő nszóbajnokságon darugo cipőt, mert a nagypályás látéknál ez szükséges, ne a pá­lyagondok is megoldhatatlan prob­lémát okoznának. Még labdarúgő- CHpataink számára is kzv .•* a pá­lya, de úgy gondoljuk, mindezek Budapesten is közrejátszanának abban, hogy kevesebb lenne a ké­zilabdázók száma. Baranyában alig von olyan csa­pat, mely nagy pályán akar ját­szani. Nem lenne helyes, ha a sportolókra olyan sportágat rá- kényszerítenénk amelyikhez nincs kedvük. Bármilyen nehezen és keserűen, de tudomást kell venni, a nagypályásoknak, elenyészően kevés azoknak a játékosoknak a száma, akik a vegyesbajnokságban akarnak játszani. Legyen önálló nagypályás baj­nokság és legyen külön kispályás bajnokság. A nagypályások töre­kedjenek meglévő bajnokságaik lebonyolítására és a minőségi sport, továbbfejlesztésére. A kispályások pedig adják továbbra is a nagy tömegeket a kézilabdaspnrt vak. IIa pedig mégis akadnak szüklátókö- rüek, akik a kispályás bajnoksá­got meg akarják szüntetni, illetve korlátozni, azok számoljanak az­zal, hogy ez az intézkedés a kézi­labdasport nagyfokú visszaesését okozná. DR. CSÍZEK ANTAL, a Pécsi Dózsa kézilabda­csapatának edzője. kozik mindennemű sportorvosi te­endő ellátásával. Ez az intézmény a maga nemében páratlan az egész világon. Az intézet kereté­ben a következő szervek működ­nek: Országos Sportorvosi Intézet, Sportklinika, Kutató Laboratórium és 300 ágyas kórház. Az OSI-nak 166 arndelöje van az egész országban. Ebből 9 Buda­pesten, a többi pedig vidéken mű­ködik. Az intézet keretében jelen­leg 100 főhivatású sportorvos dol­gozik. Az intézet látja el a válo­gatott keretek mellett működő or­vosok Irányítását Is. A sportklinika látja el az él­sportolók, a válogatott keretek, valamint az I. osztályú sportolók orvosi ellenőrzését és szűrővizs­gálatait. Hatalmas forgalmat bo­nyolít le, naponta átlag 100—160 sportoló keresi fel, ami évi 150 000 —240 000 vizsgálatot jelent. A Kutató Laboratórium nagyje­lentőségű és úttörő kutatásokat vé­gez. Az intézethez tartozik a 300 ágyas sportkórház, amely belgyógyászati, sebészeti, szülészeti, gyermek, urológia, fül-orr-gége osztályaival az ország sportolóinak gyógyítását látla el. 1956-ban belgyógyászatán 1208. sebészetén pedig 1917 beteget ápoltak. Az intézet gondoskodik ezen­kívül a sportpályák egészségügyi ellenőrzéséről, a sportversenyek orvosi szolgálatáról és sportegész­ségügyi előadások tartásáról is. t DTTNANTCTJ NAPLÓ Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: \z MSZMP megyei pártbizottsága Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs. Jó7sef A. u. 10. T: 15-32. I5-SJ Hirdetésfelvevő Iroda: Kossuth Lajos utca 22. Tel: 10-1»; Terjeszti a Megyei postahivatal: fír'aposztálya és a hlrlap-kézbesíté postahivatalok. Előfizetés postahivataloknál és kézbesítőknél. Havi előfizetési dll 11.— Ft. A Magyar Rádió PÉCSI ADOJÄNAK 1958. október 31-1, pénteki műsora a 223.8 m középhullámon 16.30: Szerb—horvát nyelvű műsor. Bánáti táncok. Napról-napra . . . Hirek és tudósítások. Makedón dalok. Már decemberben megje­lenik az 1959-es Narodni Kalen- dar. A hercegszántói művész­együttes Baranyában. Részletek a hercegszántól művészegyüttes műsorából. 17.00: Német nyelvű műsor. Ritmusban. Tánczene. Vineta. Régi német népmonda. A diák­pályázat győztesei: I. Weich Jó­zsef a Leőwey gimn. I. o. tan. munkája. Mekényesi kaland. Ri­port. Molnár Nándor és fúvós­együttese játszik. 17.30: Magyar nyelvű műsor. Iskolások műsora. 17.45: Iskolai kórusok. 17.55: öh szép magyar nyelv. — dr. Tóth István nyelvművelő elő­adása. 18.00: Szinész múlt, színész jelen..: A mikrofonnál Szabó Samu Kos- suth-díias, Somló Ferenc, Mar­gittal Ági és Fülöp Zsigmond. 18.10: Dél-dunántúli híradó. 18.25: Válaszolunk hallgatóinknak. 18.30: Erre táncoltunk októberben. Közben: 18.45: Kommentár. 18.50: Tánczene folytatása: 19.00: Műsorzárás. Megvette már totószelvényét? SZÍNHÁZ: Nemzeti Színház: Bob herceg (este 7 órakor). Kamaraszínház: Nem vagyunk angyalok (este fél 8 órakor). MOZI: Park: Egy Idegen telefonál (5, 7 és 9 órakor). Kossuth: Csendes Don EL (5, 7 és 9 órakor). Kossuth Híradó Mozi: Magyar híradó, 9. sz. sporthíradó, Báb­színház, Vízpazarlók, Manói mes­ter, 16. sz. magyar híradó. Dél­előtt 11 órától délután 3 óráig foly­tatólagosan. Helyórak 2 és 3 fo­rint. Pénztámyitás fél 11 órakor. Petőfi: Csendes Don, IL (fél 3, fél 7 és fél 9 órakor). Fekete Gyémánt (Pécs-gyárvá- ros): Tizennyolcevesek (5 és ,7 óra­kor). Építők kultúrotthona: Sóbálvány (5 és 7 órakor). Rákóczi (Mecsekalja): Váratlan vendég (8 órakór). Május 1. (Vasas n.): Több mint gyanú (7 órakor). Kossuth (Mohács): A vasárnap gyilkosai (6 és 8 órakor). Zrínyi (Szigetvár): A világ terem tése (8 órakor). Táncsics (Siklós): Nem volt hiába (8 órakor). BÁBELŐADÁS lesz november 2-án, vasárnap dél­előtt fél 11 órakor Pécs város Mű­velődési Házában (Déryné u. 18.) Színre kerül: Piroska és a farkas című mesejáték. Belépődíj 3 fo­rint. TÁNCMULATSÁG lesz november 1-én, szombaton es­te 7 órától éjjel 1 óráig Pécs város Művelődési Házában. KI AZ IGAZI HAZAFI? címmel tart előadást november 5- én, szerdán esté 6 órakor Jóri Já­nos egyetemi tanársegéd Pécs vá­ros Művelődési Házában (Déryné u. 18.) Belépés díjtalan. ff Népszerű opera-, operettest a Liszt Ferenc hangversenyteremben ma este 18 órakor. Jegyek a hely­színen még kaphatók. * Szabó István Uttörőház (Pécs, Szt. István tér 17. sz.) ma délután 3 órakor úttörőcsapat nőtafások és morzésok tanfolyama lesz. Minden őrs, raj és csapat küldje el a reszortí'elelősét. Délután 5 órakor ifjúrajvezetők tanfolyama lesz. KISZ-szervezetek küldjétek az úttörő Jflrajvezető- ket erre a tanfolyamra. Vasárnap lesz a Munkácsy Mihály Szabadegyetem ünnepélyes tanévnyitója Már hatodszor nyitja meg kapuit a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Baranya megyei szerve­zetének Munkácsy Mihály Szabad- egyeteme azok előtt, akik a külön­böző kollégiumokon tartandó szín­vonalas előadásokon kívánják mű­veltségüket, szaktudásukat fej­leszteni. Ugyanis a szabadegyetem arra hivatott, hogy egyetemi szin­ten, de közérthetően, színesen tar­tott előadásokkal segítse az érdek­lődők általános műveltségének emelését, világnézeti felfogásuk, tudatuk formálását, — a szocializ­mus építése érdekében. Az idei tanévben — az előzetes számítások szerint — mintegy 600 hallgató iratkozott be a nyelvisko­lákra és a szabadegyetem külön­böző kollégiumaira. Népszerű a filozófia, pszihológia, művészet- történet, zene, irodalom kollégium, no és természetesen a nyelvisko­lák, A hallgatóit között találunk üzemi munkásokat, bányászokat, pedagógusokat, hivatali dolgozó­kat, — tehát az előadásokat együtt hallgatja majd a munkás és az értelmiségi dolgozó. A Munkácsy Mihály Szabadegye­tem ünnepélyes tanévnyitóját a TIT vasárnap, november 2-án dél­előtt 11 órakor rendezi a központi egyetemen. Az ünnepséget dr. Kar- linger Gy. Tihamér, a TIT megyei elnöke nyitja meg, majd évnyitó beszédét mond Gócz Béla, a vá­rosi tanács vb. elnökhelyettese. Az ünnepség további részében Ady-verseket mond Hirsch Tamás joghallgató, majd titkári tájékoz­tatót mond dr. Takács József, a TIT megyei titkára. A tanévnyitóra ezúton Is hívja minden kedves hallgatóját a Sza­badegyetem titkársága. Közlemények PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs, Munkácsy Mihály u 10 sz. Telefon: 20-27. Nyomdáért felel- Melles Rezső A Vasutasok Szakszervezetének Kultúrotthon vezetősége felhívja mindazokat, akiknél a kultúrott­hon tulajdonát képező hangszerek, kottaállványok és kották, valamint egyéb tartozékok használatra van­nak, a kultúrotthon gondnokához 1958. november 1-ig leltározás vé­gett behozni szíveskedjenek. Pécs város in. kerületi Tanácsa értesíti a kerület lakosságát, hogy a választók végleges névjegyzéke elkészült. A belterületi utcák la­kóinak névjegyzéke november 1- töl 4-ig a kerületi tanács I. em. Jő. szobájában közszemlére van téve. Reggel 8 órától délután fél s óráig megtekinthető. A mecsekaljai vb. kirendeltség­hez tartozó községrészek végleges névjegyzéke a mecsekaljai vb. ki­rendeltség hivatali helyiségében (Rácváros 18.) a hivatalos órák ide­je alatt megtekinthető. Az elmúlt héten rendezték meg az Urán SC uszodájában a Pécs városi általános iskolás és úttörő úszóbalnokságokat. örömmel álla­píthatjuk mag, hogy a verseny igen jól siketült. Az indulók nagy száma azt bizonyítja, hogy a test­nevelő tanárok többsége és az út­törővezetők jó szervező munkát végeztek iskoláikban. Voltak azon­ban olyan Iskolák is, amelyeknek tanulói nem jelentek meg a ver­senyen, pedig értékes helyezése­ket es eredményeket érhették vol­na el. Ezekben az iskoláikban nem tudatosították eléggé a versenyt, nem emelték ki annak jelentősé­gét. hogy az úszás bár nem tan­tervi anyag, de mint Igen hasznos és szükséges testgyakorlati ág, az iskola versenyprogramjának szer­ves része kell, hogy legyen. A versenyt Moór Miklós, a vá­rosi úttörőszövetség titkára nyi­totta meg. Az úszótrtkós lányok és úszónadrágos fiúk nagy figyelem­mel hallgatták a versenybíróság elnökének szavait, majd megkez­dődött a vízben a nagy küzdelem. Az eredmények arról beszelnek, hogv általáros iskolai tanulóink között lsen sok ügyes és tehetsé­ges versenyző van, ->kik rövide­sen az élvonalba kerülhetnek, A verseny részletes eredményei: Az iskolák közötti pontversenyt a fiúk veresnyében az Alkotmány utcai (főiskolai gyakorló) iskola nyerte 6a ponttal; 2. Gyárváros 29 pont. 3. Bercsényi utcai isk. 18 pont. 4. Mátyás klr. utcai Iskola 11 pont. 5. Vámház utcai Iskola 5 pont és 6. az Egyelem utca! is­kola 4 pontig; A felsorolt iskolá­kon kívül még az Ágoston téri és a Meszes telepi iskola tanulói In­dultak. A leányok pontversenyében az első helyet ugyancsak az Alkot­mány utcai (gyakorló) iskola sze­rezte meg 74 ponttal, a 2. helye­zett az Egyetem utcai iskola (39 pont) előtt. 3. Gyárvárosi ált. is­kola 8 ponttal, 4. Meszes 8 ponttal és 5. a Mátyás király utcai iskola 3 ponttal. A lányok versenyében még az Ágoston téri, a Vámház utcai és a Bercsényi utcai Iskola indult. A versenyen külön pontozták az úttörőket és külön pontverseny volt az úttörő csapatok között. Az úttörő csapatok közötti pontver­seny végeredménye a következő volt: Fiú csapatok: I. Mátyás kir. utcai ált. iskola úttörő csapata, II. Egyetem utca, III. Gyárváros. Leány csapatok: I. Egyetem utca, II. Gyárváros, III. Meszes. A versenyen az alábbi jó ered­mények születtek: 50 m fiú hátúszás: 1. Tóth László (Alkotmány) 43.1 mp, 50 m leány mellúszás: !. Bari Éva (Alk.) 4C.4 mp, 50 m fiú gyors: 1. Tóth László (Alk.) 37.1, 50 m leány hát: 1. Ropár Zsuzsa (Alk.) 42.3 mp. 50 m fiú pillangó: 1. Horvath József (Gyárváros) 440) mp, 50 m. leány pillangó: 1. Kaponyi Mária (Alk.) 49.3 mp. 50 m fiúk mell: 1. Hor­váth József (Gyárváros) 44.5 mp, 50 m leány gyors: 1. Baczoni Ka­talin (Alk.) 38 mp. 4x50 m leány mellúszó váltó: 1. Alkotmány 3.22.? p., 2. Egyetem 3.37 p„ 4x50 m fiú vegyesvaltó: l. Alkotmány 3.10.2 py, - OyárvAi-a( 2.14.1 ». SZIGETI LAJOS A IP ÍR TE T Iß S TE TK. Halászlé a cserkút! csárdában október 31- én este. Peűlérdl £usz megállóhoz 5 perc. 969 Szoba-konyhás laká­somat elcserélném — nagyobbra, vagy ket- tőszoba-konyhásra, — költségét téritek. — Márton utca 16. szám. Daniel. 961 Szekrények, ágyaik, párnázott székek. —* ebédlőszekrény, kony­haszekrény, ágytálak eladók. Rákóczi út 48. sz. Koltai. 948 Vésnök képesítésű — szakmunkást kere­sünk állandó pécsi munkahelyei javító- műhelyünkbe. Fizetés megegyezés szerint. Vasúti utazási ked­vezményt családta­goknak Is biztosítunk. Jelentkezés személye­sen vagy Írásban, a képesítést bizonyító okmányokkal a MÁV Igazgatóság kereske­delmi osztályán. Pécs, Szabadság út 39. 995 Kozármislenyi gépál­lomás egy vizsgázott Sz. 80 (Sztálinén) vég­zetét azonnal felvesz. Bérezés megái lapo­r> %«1yswtaaru MO Azonnal beköltözhető 2x1 szobás-konyhás családi ház gazdasági épületeikkel, gyümöl­csössel eladó Pécsbá- nyatelepen. Érdeklőd­ni Wagner fodrásznál, Mecsekszabolcs, Tol- buchin út 90. ____________________1019 Ép ületüvegezést, kép­keretezést megbízha­tóan készít Bódís Im­re, Szigetvár, Kos- suth tér 1._________127 Sz oba-konyhás ház­rész. külön udvarral, mellékhelyiségekkel, beköltözéssel 28 000- ért eladó. Ugyanott piros Danuvia prtma állapotban 8 500-t* rt eladó. Péesbányatelep Istenáldás-völgy 10 220 hrsz,_______________1003 Ja kobovics György kökény! lakos eladja 240 n-ölön fekvő egy- szóba-konyhás, jókar­ban lévő házát gyü­mölcsössel együtt. Vé­telár bővebben meg­tudható Kökény. Kos­suth Lajos utca 43. sz. alatt. _______________1010 Ré szletfizetésre há­romnegyedes. iskola- és mesterheged ük. há­romnegyedes cselló eladó. Poszák, Bartók Béla *tca 17. 979 Motorkerékpárok ge­nerálj avitása, főten­gely görgőzése. villa­mossági munkák, di­namótekercselés jót­állással, Kovács, Rá- kóczi út 48,________245 Él ővirág-koszorúk, — múkoszorúk, síresok- rok nagy választék­ban kaphatók a Pécsi Kertészeti Vállalat vi- rágüzle teib en: Kos­suth Lajos utca 1 sz, Bem utca 26. Saliai utca 50, Siklósi út 77. _____________________123 Rádió, 3-Hl-es világ- vevő részletfizetésre, 600 forintért eladó. — Hohmamn. Aradi vér­tanuk útja 11.______981 Pályázati felhívást A Pécsi Porcelángyár pályázatot hirdet egy elektrotechnikus! ál­lás betöltésére. Pályá­zati feltételek: az át­lagosnál nagyobb el­méleti felkészültség, több éves elektrotech­nikust gyakorlat, 35 év alatti életkor. A jelentkezők résziletes önéletrajzot és az előző munkahelyek­ről működési bizo­nyítványt hoz7.anak magukkal. Jelentkezés a porcelángyár sze­mélyzeti osztályán. 227 Pannónia 15 000 Ft-ért eladó. Kulich Gyula utca 1. _____________974 Mű virág-koszorúk . 30 Ft-tól, mohaikoszorúk 15 Ft-tól, fenyőkoszo- rúk krizantémból 60 Ft-tól Rózsa virág­üzletében, Rákóczi úti villamoskitérőnél. Megrendelését mielőbb adja le.____________156 125-ös, külföldi gyárt­mányú motorkerékpár príma állapotban sür­gősen eladó. Rákóczi út 66., asztalos. 1025 Azonnali felvételre keresünk Hoffherr traktorhoz és Diesel motorhoz értő, nagy gyakorlattal rendelke­ző szerelőt. Lakást- azonnal biztosítunk. Állami Mezőgazdasági Gépállomás, Homorúd _____________________224 Vennék 3 m hosszú, szép, széles, meny­asszonyi fátyoit és egy éves babának szép fehér télikabá­tot. Kossuth Lajos u. 1. szám, Gyulai kailao üzlet, 1002 Szőlőoltványok! Gyö­keres vesszők. őszi rendelésre, termelőnél rendelhetők. Kiss Bertalan, Abasár. _____________________ 234 Eg y vitriné«, patent bukó, 3 személyes re* kamié. bordó eping- lével eladó. Pécs, — Szabadság út 38. _______________________1012 Ká lyhák, sezion, — konyhaszekrény, szo­babútor, ágyak, szek­rények eladók. Feüső- Váimház utca 2. sz. Üzlethelyiség* 936 Ma a Borostyán étteremben tnaQtyat*tóéa-6$t Fellép: WAGNER JÓZSEF a Nemzeti Színház tagja Kísér DÖRÖMBÖZŐ GÉZA ÉS NÉPIZENEKARA Kedves vendegeinknek magyaros vacsoraverseny keretében készült etelkülönlegességeket szolgaiunk fel

Next

/
Oldalképek
Tartalom