Dunántúli Napló, 1958. augusztus (15. évfolyam, 180-205. szám)

1958-08-03 / 182. szám

10 NAPLÓ 1958. AUGUSZTUS & ' A VASARNAP § f> Q 3 A Ellrészölf a tenisz NB I. sorsolása A teniszszövetségben elkészí­tették a tenisz Nemzeti Bajnok­ság l. osztályénak sorsolását. A Bél csapatok között helyet kapott a PEAC együttese Is. A mérkő­zések augusztus 9-én Indulnak meg és szeptember másodlkán fejeződnek be. A PEAC mel­lett az Újpesti Dózsa, a Bp. Vö­rös Meteor, a VTSE, a Bp. Va­sas, a Diósgyőri VTK, a Bp. Gyárépftők, az FTC, a Bp. Pe­tőfi és a Bp. Vasúti főosztály esapatai döntik el az elsőség és a helyezések kérdését. A pécsi női teniszezők az elfő forduló­ban 9-én Budapesten a VTSE él­tén mérkőznek, majd 10-én ugyan csak Budapesten a Gyárépftőkkel kérőinek szembe. A harmadik, negyedik, ötödik és hatodik for­duló mérkőzéseit Pécsett játssza a PEAC női csapata. Augusztus ff-én a Bp. Vasas, 24-én az Új­pesti Dózsa, 2S-án a Bp. Petőfi, fí-án pedig a Bp. Vörös Meteor női teniszezői látogatnak le Pécs­re. A bárom utolsó forduló mér­kőzésére ismét Budapesten áll ki a PEAC. Augusztus 30-án a Diós­győri VTK, aug. 31-én a Vasúti főosztály, szeptember 2-án pedig az FTC-vel kerülnek szembe a fővárosban. Amiről a számok beszélnek Mérlegben a PV8K szereplése Az 1957. évi csonka bajnokság során az NB II-ben a PV­SK igen gyenge eredményt ért el, 26 pontjával az utolsók között a ti- zenharmadik helyen végzett. Ilyen szereplés után szervezetten kezdte meg a következő bajnoki Idényre való lelkészülését a csapat. Az új bajnoki évadra dr. Czibulka Mi­hály készítette elő a vasutas játé­kosokat , aki Tamási Lászlótól vette át az edzői teendőket. A csapat őszi szereplése eredményes is volt, mert a megfiatalított együttes ne­gyedik helyen végzett, 18 mérkő­zésből 10 mérkőzést megnyert. 4 mérkőzésen döntetlenül végzett, míg 4 mérkőzésen vereséget szen­vedett. A megszerezhető összes bajnoki pontok 66.6 százalékát szerezte meg a PVSK. A csapat javulásával emelkedett a nézők száma is, bár a közönség érdeklő­dése csak közepesnek mondható. Míg az őszi évadban az itthoni ki­lenc mérkőzésen 15 700 néző volt, addig a csapat vidéken lejátszott mérkőzéseit 22 500 néző szurkolta végig. A biztató őszi szereplés folyta­tása azonban tavasszal elmaradt. Az évad közevén a fiatalokba álló együttes kifulladt, hullámvölgybe került. A játékosokon a fáradtság jelei mutatkoztaki de a csapat egységét sem sikerült biztosítani. Ugyanazon összeállításban sosem játszott a csapat. A keresgélés, a próbálgatás, kísérletezés, nemcsak a játékosokra volt rossz hatással, hanem a nézőkre is. Nem emelke­dett az érdeklődők száma a tava­szi évadban úgy, amint várható lett volna. A hazai mérkőzésekei 22 400 néző nézte végig, az idegen­ben lejátszott mérkőzéseket pedig 22 500 szurkoló tekintette meg. A PVSK játékára tehát összesen 82 000 néző volt kíváncsi. A csapat tavaszi gyengébb szereplését mutatja az is, hogy a megszerezhető pontoknak csak 55 százaléka lett a PVSK-é, hét mérkőzést nyertek meg, hat mérkőzésen döntetlenül végeztek, öt mérkőzésen pedig vereséggel hagyták el a pályát. Végeredmény­ben a PVSK a bajnoki táblázaton a negyedik helyan végzett 44 pont­jával, ami 61 százalékos teljesít­ménynek felel meg. Az NB II. nyugati csoportjában a bajnoki év folyamán 684 mérkő­zést játszottak, ezeken összesen 1115 gólt lőttek a játékosok. Ebből mindössze 59 gól fűződik PVSK játékos nevéhez. A legeredményeb sébb játékosnak Göncz bizonyuit 18 góljával. Hámori II. 12, Freppán 11, Csete 6, Győri-Kiss 4, Túra 3, Vincze 2, Kardos 2, Kutas 1 gólt szertett. A bajnoki évet 19 játékossal ját­szotta végig a PVSK. A fegyelem javulásának jele volt, hogy mind­össze két játékost állítottak ki a mérkőzéseken sportszerűtlen ma­gatartásukért Hernádit, illetve Há­mori Il-t. A legnagyobb hiba a csatárok já­tékában mutatkozott, nem ment a góllövés a játékosoknak, de nem volt minden rendben a védelem házatáján sem. Sok taktikai hibát vétettek és a védelmi feladatokat sokszor rosszul oldották meg. Amíg a győri csapatnál az adott és ka­pott gólok aránya 4.6, Sztálinváros nál 2.47, addig a PVSK-nál már csak 1.50. Ha figyelembe vesszük, hogy a kiesés előtti utolsó 10. he­lyezett Mosonmagyaróvár eredmé­nye is 1.13, akkor megállapíthat juk, hogy nemcsak a csatársor játékát kell eredményesebbé tenni, hanem a védelemnek is javulni knll. Tfégezetill nézzük, kik nyújtót­* ták a játékosok közül a leg­jobb teljesítményt. Freppán bizo­nyult a legmegbízhatóbb játékos­nak, utána Szegedi, Göncz, Győri- Kiss, Mohácsi, Túra, Lendvai, Há­mori II.. Hámori I., Hernádi, Vin­cze és Kutas következik osztály­zókönyvünk rangsorolása alapján. e= MU—HB — Sorra dűlnek maid Stockholmban az EB-csucsok 1954. Mi os;fit fíjltMtttilurftpii atlétika — I berni győztesek többsége 1958-ban hilyertsbet sem Jutna Zrínyi Miklós kupamérkőzés Zrínyi Miklós kupamérkőzések Indillnak meg négy csapat rész­vételével augusztus 3-án. A Szi­getvári ZMSE, a Barcsi Vasutas. SzenUőrincl SK és a Sellye! Spar­tacus körmérkőzés formájában dönti el, ki nyert az értékes ser­légét. Az első mérkőzést a Sziget­vári ZMSE—Barcsi találkozót ma délután játsszák le Szigetváron. Már elmúlt néhány napja annak, hogy a Tüzér utcai pályán felso­rakoztak a belügyi sportolók, hogy az ünnepélyes eredményhirdetés után átvegyék az érmeket és tisz­teletdíjakat. Akik résztvettek idén a belügyiek középfokú döntőjén tehát a megye legjobbjai -s jó sportmunkát végeztek és több na­pon keresztül izgalmas, érdekes versenyeket vívtak. — Baranyában a belügyi szer­vekhez tartozó dolgozók közül mintegy ezer sportoló vett részt az elődöntőkben. Lelkiismeretes fel­készülés után most a középdöntők kiválasztották a legjobbakat, akik Egy hónap múlva kezdődik a stockholmi atlétikai Európa-baj- nokság, a világ Idei sportrendezé­sének egyik legfontosabbja. Ezen mérik össze erejüket földrészünk legkiválóbb atlétái s vetélkedésü­ket feszült figyelemmel követi a világ sporttábora. A nagy érdek­lődés Indokolt, mert egy-egy ta­lálkozó során újabb és újabb csú­csokra kerül sor. így legutóbb négy évvel ezelőtt Bemben egy tucatnál több Európa-csúcsot ál­lítottak fel a résztvevők s jelen­leg az a helyzet, hogy Stockholm­ban minden eddigi arányt felül­múlva várható a csúcsjavítás. Ha áttanulmányozzuk a svájci EB Miután lezajlott a hiheteüenül Izgalmas, óriási hangorkánnal ki­sért golyószórós váltó (képzeljünk el a nagy mélegben katonaruhá­ban futó sportolókat nehéz fegy­verükkel a vállukon) és a labda­rúgók is befejezték a küzdelmet, a határőrök átvették a díszes nagy zászlót, a labdarúgógyőzelmmért járó szép serleget, majd a győz­tesek járultak egymásután az asz­talhoz. Megérdemelték a dijakat, az érmek mellé kapott értékes ajándékokat, mert derekasan meg­küzdőnek a győzelemért, Egészévi sportmunkájuk eredménye érett be ezeken a versenyeken. De dicséret illeti azokat is, akik fáradtságot nem klmélvet kitűnő szervezéssel és rendezéssel adtak méltó keretet a többnapos sportversenyeknek. eredményeit; nem kétséges, hogy az akkori győztesek közül csupán néhányan védik meg címűket, többségük pedig Stockholmban ezúttal még helyezéshez sem jut­na: Kezdjük csak a vágtaszámokkal s máris megállapíthatjuk, hogy Fütterer, az akkori kétszeres EB- bajnok, aki a 200 m-es távon Bern ben 20.9 mp-cel új Európa-csúcsot állitott fel, a 100 méteren pedig 10.5 mp-cel győzött, ma talán csak a 200 méteren arathatna sikert. A svéd fővárosban 10,5 mp-cel már nem lehet megnyerni a loo m-t, hiszen a legutóbb megtartott nem zetközi versenyeken 10,2 és 10,4 mp alatt szakították át a győzte­sek a célszalagot. Hasonló a hely­zet a többi futószámban is, kivé­tel azonban Kuc 5000 méteres ered ménye, mert a szovjet bajnok berni teljesítményét (15 p 56,4 mp) Stockholmban sem ért el egyet­len távfutó sem. A szovjet bajnok akkori eredménye nemcsak Euró­pa-, de világcsúcs is volt és nem hinnők, hogy akadna jelenleg, eu­rópai futó, aki hasonló sikerre képes. Óriási a fejlődés a gátfutásban és a dobószámokban is. Bernben a szovjet Bulancsik 14,4 mp alatt győzött ebben a versenyszámban, de azóta nemcsak ő maga, de ve- télytársal is nagyot fejlődtek és az idei EB-n 14 mp-en belül végez majd első, de a mögötte célba ér­kezők is. A 400 m-es gátfutásban viszont könnyen lehet, hogy Julin, aki 1954-ben 50,5 mp alatt meg­nyerte ezt a versenyt, megtartja EB-csúcsát. Annál biztosabb, hogy a magyar Rozsnyói berni teljesít­ményén a 3000 méteres akadály­futásban még a stockholmi helye­zettek Is túltesznek, Rozsnyói négy évvel ezelőtt 8:49,6 alatt győ­zött és ezzel új Európa-csúcsot állitott fel ezen a távon. Nos, ez a múlt, de mennyire más a je­len. A Szovjetunió idei atlétikai bajnokságain — hogy csak a leg­érdekesebb példát említsük — négyen is Rozsnyói eredményénél sokkal jobb teljesítményt nyúj­tottak. Rzslscsin 8:35.6 alatt győ­zött, második Sz. Ponomarjov lett, aki 8:40.6-tal foglalta el a második helyet, Jevdokinov 8:42.4-gyel a ha " madlk helyen végzett, Valsénko pedig 8:43.2 alatt negyediknek ér­kezett célba. Rzsiscsin eredményé­vel beállította a 3000 m-es aka­dályfutás világcsúcsát, melyet Vlasenko, ha a vlzesároknál fel nem bukik, megjavított volna. A dobószámokban Is lényegesen másképpen alakult a helyzet. — Bernben Consollni, az olaszok diszkoszvető-bajnoka 53,44 méter­rel lett ebben a számban első. Ma azonban 55—56 m-es teljesítmény­nyel győz majd Stockholmban a legjobb. Az ugrószámokban Is a négy év előttieknél sokkal jobb eredményeket várnak. A távol­ugrásban a lengyel Crabowski akár 780 cm-en felül Is végezhet és 760 cm-t ér el valószínűleg a negyedik is. Bernber a magyar Földessy 751 cm-rel nyert. A hár­masugrás Európa-bajnokságának legjogosabb várományosa Rjahosz- kij; a rúdugrásban pedig a görög Roubnnls 460 cm-en felüli ered­ményt érhet el. Mindent egybevetve: az 1958-as stockholmi Európa-bajnokságok az újkori atlétika nevezetes állomá­sát jelentik s az azokon nyújtott teljesítmények e sportág történe­tének legszebb fejezetei közé so­rolhatók majd. igazi tömegverseny Ezer sportoló a belügyi bajnokságokon majd az országos döntőkön képvi­4 Rtl mívetőííiik at S'&éialc&V&U9tlCm ? VASARNAP: A Magyar Rádió PÉCSI ADÖJÄNAK 1958. augusztus 3-1, vasárnapi mű­sora a 223,8 m középhullámon 16.30: Szerb—horvát nyelvű műsor. Sokac „Becsarac”. — Egy falu szíve megmozdul. — Dalos üd­vözlet Áta község dolgozó pa­rasztságának. — Szív küldi szív­nek szívesen. 17.00: Német nyelvű műsor. Vidám zene. — Divatfesztivál Bukarestben. — tjservinger, a furfangos. J. Schramm szatírá­ja. — Szív küldi szívnek szíve­sen. — Tiroli és alpesi zene. 17.30: Magyar nyelvű műsor. Szív küldi szívnek szívesen. 18.00: Egy megjelent könyvről, a „Hontalanok”-ról. 18.05: Három megye határán. Ri­portműsor. 18.25: Strauss-kerlngők. 18.55: Az öreg szaki álma. (Szatí­ra) 19.00: Műsorzárás; A Magyar Posta PÉCSI ULTRA-RÖVIDHULLAMU KÍSÉRLETI ADÓJA a 88,6 megacikluson 17.00: Ipari adás. 17.30: Azonos a Magyar Rádió pé­csi adójának műsoréval. 19.00—20.00: Vasámapesti muzsika. A takarékbetét-könyv előnyös, kényelmes, biztonságos. MOZI Park: Tavasz (délelőtt lft óra­kor) Római vakáció (fél 5; 7, fél 10 órakor). Kossuth: Cirkusz (délelőtt 10 órakor). Amiről az utca mesél, kí­sérő műsor. Brüsszeli tudósítás 58/12 világhiradó (fél 5, fél 7, fél 9 órakor). Petőfi: Argentínától Mexikóig (délelőtt 10 órakor). Római vaká­ció (4, fél 7, 9 órakor) fékiio Gyémánt (Pécs-Gyárvá- ros): Három Lamberti (délelőtt 10 órakor) Hűtlen asszonyok (6, 8 órakor) Csak 16 éven felülieknek! Építők kultúrotthona: Elveszett nyom (délelőtt 10 órakor) Tanár úr kérem (5, 7 órakor). Leöwey leánygimnázium: Idegen tollak (4, 6 órakor). Jószerencsét (Pécsszaboles): Va­lahol már találkoztunk (délelőtt 10 órakor). A vasárnap gyilkosai (4. 6. 8 órakor). Rákóczi (Mecsekalja): Veszélyes őrjárat (délelőtt 10 órakor) Becsü­letrablók (4, 6, 8 órakor). Május 1. (Vasas II.): Napóleon ellen (délelőtt 10 órakor). A béke völgye (3, 5, 7 órakor). Kossuth (Mohács): Zöld völgy — (délelőtt 10 órakor) Bum, a katona (fél 5, fél 7. fél 9 órakor). Zrínyi (Szigetvár): Tilos a játék (délelőtt 10 órakor) Időzár (4, 6, fél 10 órakor) Táncsics (Siklós): Ne fordulj vissza, fiam! (délelőtt 10 órakor). Trapéz (4, 6, fél 9 órakor). HÉTFŐ: A Magyar Rádió PÉCSI ADÓJÁNAK 1958. augusztus 4-1, hétfői műsora a 223,8 méteres középhullámon 16.30: Szerb—horvát nyelvű műsor: Napról-napra. Hírek és tudósítá­sok. — Furulyaduett. — Szom­szédaink életéből. — Asszonyok tanácsadója. — Legszebb dalaink­ból. 17.00: Német nyelvű műsor. Falusi fúvósok. — Pjotr Glebov; Jegyzet. — Hírek. — Barátság Mexikóval. — Operettzene; 17.30: Magyar nyelvű műsör. Virágzó mezőgazdaságért. 17.40: Negyven üzem könyvellátó­ja: 17.45: Jogi tanácsadó. — Dr. Stadt- rucker Péter előadása; 17.50: Szeesődi Irén, Nagy Izabel­la, Palló Imre és Tekeres Sán­dor magyarnótákat énekel. 18.10: Dél-dunántúli híradó. 18.30: Részletek a Vasas Művész- együttes hangversenyéből. Köz­vetítés a Pécsi Szabadtéri Szín­padról. 19.00: Műsorzárás; A Magyar Posta PÉCSI ULTRA-RÖVIDHULLAMU kísérleti ADÓJA a 88,6 megacikluson 17.00: Ipari adás. 17.30: Azonos a Magyar Rádió pé­csi adójának műsorával. 19.00—20.00: I. Tánczene; n. Ope­rettrészletek. MOZI Park: Római vakáció (fél 5; 7; fél 10 órakor.) Kossuth: Bomba (fél 5; fél 7, fél 9 órakor); Petőfi: Római vakáció (4, fél 7; 9 órakor); Fekete Gyémánt (Pécs-Gyárvá- ros): Időzár (6, 8 órakor). Jószerencsét (Pécsszabolcs): A vasárnap gyilkosai (6, 8 órakor). GARDEN PARTI A KFVDSZ Petőfi Sándor Mű­velődési Otthon vezetősége a Ró­zsakertben 4-én. hétfőn este 8 órai kezdettel garden partit rendez. Belépődíj 8 forint. Tánczenét a 16 tagú KPVDSZ Pécs tánczene­kar szolgáltatja; Tanácstagok fogadóárái H. KERÜLET 8- án, pénteken délután 5 órakor Tóth János és Acsádi Józsefné a nagyárpádi vb-kirendeltségen, dél­után 6 órakor: Pajor Zoltán, Kras- só Ferenc, Berényi Ferencné, Storch Józsefné, Gabellcs Józsefné és Martyn Ferenc az Ágoston té­rt ált. Iskolában, 9- én, szombaton délelőtt 9—12 óráig dr. Steinmetz Endre és dr. Vörös Márton a Megyei Levéltár­ban (Kossuth Lajos utca). 10- én, vasárnap délután 6 órakor Ihász Istvánná és Balogh Ferenc Postavölgyben tanácstagi fogadó­órát tart, Mai sportműsor Motor. Országos bajnoki gyor­sasági motorverseny. A Dózsa és a Magyar Honvédelmi Sportszövet ség rendezésében. Mecseki körpá­lya. Rajt és cél az üdülő szálló előtt. Indítás 10. Atlétika. Az egyesítő bajnokság IV. fordulójának másod- és har­madosztályú versenye a Dózsa ren dezésében. Tüzér utca 9. Kézilabda. Jubileumi kupa mér­kőzések. Pécsi Vörös Meteor­Ózdi Vasas női Széchenyi gimn. 9. Pécsi Dózsa—Kisvárdal Trak­tor férfi Széchenyi glmn. 10. Úszás. Hírverő verseny a pécsi Spartakus úszóinak részvételével. Boly 13. 1 Vízilabda. Területi felnőtt vízi­labda mérkőzés: PVSK—Tolna, Balokány fürdő, 18. Labdarúgás: Kupa-mérkőzés. — Szigetvári ZMSE—Barcsi Vasutas, Szigetvár, 17,30. Heti sportkommegitárunk selik a megye színeit, — mondotta Mátra Géza r. főhadnagy, megyei sporttiszt a versenyekről. Valóban a lelkiismeretes felké­szülés nyomait láttuk a legutóbb lezajlott atlétikai, röplabda és lab­darúgó döntőkön 1«. Az egesz sportversenyeknek különös érde­kességet kölcsönzött a határőrség és az őrségi zászlóalj között iz­galmas vetélkedés a pontverseny­ért. Az utolsó három sportág el ott a határörök vezettek 115:105 arány­ban. Tavaly ők nyerték a tidndor- zaszlót nagy fölénnyel, idén az őr­ségiek igen lelkiismeretesen fel­készültek és szoros volt köztük a küzdelem. Az atlétikai döntőkön a határőrök javára biltent a mérleg. Már az első számban, a 3 000 mé­teres síkfutásban hármas győzel­met szereztek (a győztes Petrimán ttiéje 10:09.9 volt), majd Mendler révén megnyerték a 800 méteres síkfutást is. Közben az őrségiek­hez tartozó Szlaviesek 12-es idővei első lett 100 m éteren, de ezután Oszvald Gyula hármas győzelme véglegesen eldöntötte a pontver­senyt a határőrök javára. Oszvald 11.9S-V(Í győzött a súlylökésben, 65.76-e; a kézigránátvetésben, maja unszolásra elindult a távolugrás­ban és 589-e! ott is első lett. Amíg az atlétikai versenyek zai- lettak a salakon, egyszerre két pályán a röplabdások tartottak „nagyüzemet”. Az őrségieknek a komlói tűzoltók személyében re­mek ellenfelük akadt, kettejük mérkőzése beillett volna egy >ó- szinvnnalű területi bajnoki mérkő­zésnek is Az őrségiek győztek. A délutáni versenyeket nagy ér­deklődés előzte meg. Nemcsak a labdarúgódöntő miatt, hanem a „hagyományos" golyószórós váltó miatt is. .4 bntdrórök és az őrsé­giek labdarúgói nagy buzdítás kö­zött Jóiramú mérkőzési vívtak a nagy melegben. Bár az őrségiek legalább annyit támadtak, kapura • határőrök jelentették a veszélyt te 2.-0 ardnvban győztek. A hé* gől Borod** nevéhez fűződik. NB I, után — NB II. előtt Akik látták a Pécsi Dózsa labda­rúgóinak az újpestiek, majd a sze­gediek elleni mérkőzését, azon a véleményen voltak, hogy nem a tudáshiány volt az oka annak, hogy a pécsi szurkolók ezrei jó­idéig nem láthatnak NB I-es lab­darúgómérkőzéseket. Maguk a já­tékosok sem állottak ki a legtöbb mérkőzésre „kisebbségi érzéssel". A nagy csapatok ellen még csak lelkesedtek, ahogy mondani szok­ták „hajtottak”. A hasonszőrűek ellen már úgy érezték, hogy erre nincs szükség. Pedig ha egyedül a Diósgyőr és a Tatabánya ellen vé- giqküzdötték oolna a 90 percet — mint az Újpest ellen az első fél­időt — ma a pécsi szurkolók is nagy érdeklődéssel várhatnák az NB 1, őszi sorsolását. A pécsi sportkedvelők kénytelenek bele­nyugodni a Mesésbe anélkül, hogy elfogadható mentséget találnának a játékosok és a csapat közvetlen vezetői számára. A legtöbben azon­ban nem estek kétségbe*. Mint ahogy Komlón is reményeket fűz­nek a következő NB II-es küzdel­mek elé. azt teszik a pécsiek is. Hm . . . Mindenesetre megnyugvást keltett a hír, hogy az MTFH vé- dntté nyilvánította a kiesett NB I-es csapatot. így van ez rendién és Igazságos is. Azok a játékosok, akik eddig is igyekeztek és ezután is becsülettel készek küzdeni a pé­csi színekért, az esetleges vissza­jutásért, úgy sem akarnak menni. Azok pedig, akik kihasználták a nécslék jóhiszeműségét és már év­közben félgőzzel látszottak, mert aguík s-emiíkkei új egyesület felé k*crinnat*ok. hát csak menienek bék''*"Aonel rl" enu tátié* árán el- méik%9 ionok a becsületről a. o '■íubhásénröl. A falust spartaklád versenyek megyei döntőjén az egyik legmeglepőbb győzelem a női kerékpáros versenyben szü­letett. A magyarbólyl Dede Ilona nagy fölénnyel nyerte a versenyt. Mikor győzelme után ismét beke­rekezett a Tüzér utcai pályára, a nagy boldogságtól alig lehetett szó­lásra bírni. Hogyne ürült volna, hiszen erre a győzelemre igazán nem számítottI A verseny előtt egy nappal jött hozzá a falu sport­vezetője, volna-e kedve rásztvenni a megyei döntőn. Dede Ilonát meg­lepte a kérdés, hiszen még sosem indult kerékpárversenyen Eddí<7 csak atlétizált, röplabdázott. Miután a mama sem tett ellenve­tést, bejött a versenyre. Dede Ilona nem mindennapi tehetségére vall, hogy jóformán minden edzés nél­kül hajtotta végig a 29 km-es tá­vot, melyet még a spartakiári ver­senyek egyetlen egy női kerékpá­rosa sem tett meg. A magyarbólyl kislány esete elgondolkoztató. Mennyi falusi, tehetséges sportoló vész el csak azért, mert nem „fe­dezik fel” vagy ha „felfedezik”, akkor sem támogatják úgy, hogy további fejlődése biztosítva lennel A falusi sportkörök és a járási TST-k akkor végeznek igazán jó munkát, ha a spartaklád verse­nyek befelezése után is megadják a módot és a lehetőséget azoknak a fiataloknak, akik a spartakld- don ..eljegyezték” magukat a sporttal. A sportkörök munkáját az illető szakszövetségek és az illetékes TST-k hivatottak ellenőrizni. Ez az ellenőrzés azon­ban közel sem mondható kielégítő­nek. Máskülönben nem fordulha­tott volna elő az az eset, hogy Péc város v szóválogatottja a városi Testnevelési Sport Tanács tudta nélkül Szegeden városok közötti versenyen vesz részt. Igaz, a me­gyei úszószövetség rendezte a ver­senyt és az mint ilyen, a megyei sporttanács felügyelete alatt mű­ködik, de akkor is illett volna leg­alább a városi sporthatóságokat is értesíteni a viadalról. Remélhetőlag az esetből tanultak az Illetékesek és a jövőben nem fognak szabad kezet adni azoknak a sportveze­tőknek, akik a sport ürügye alatt olyasmit engednek meg maguk­nakaminek semmi köze sincs a testneveléshez. A mohácsi evezősök nagy gondban voltak, amikor meg­kapták az országos vidéki evezős bajnokságok kiírását. Honnan te­remtik elő a versenyhez szükséges anyagiakat, mert feltétlenül ott akartak lenni a legjobb vidéki eve­zősök nagy vetélkedésén. Fel is készültek rá alaposan. A megyei és a Mohács városi Tanács megér­tő támogatása aztán lehetővé tette a versenyen való részvételt. Szol­nokon bebizonyították, hogy érde­mes támogatni őket. Jövőre, ha si­kerül közben kibővíteni hajóállo­mányukat és egyes és nyolcas ha­jóval is rendelkeznek, akkor az 15.M-es váci országos vidéki baj­nokságon beleszólhatnak esetleg az elsőségért folyó harcba is, mert lelkesedésben, küzdeniakarásban a mohácsi evezősöknél nines hiány. Viszont addig, amíg saját hajójuk­ban nem versenyezhetnek, nem mutathatják meg igazi képességei- kitt. Az atlétika minden számában rohamosan ja­vulnak az eredmények. Hétról-hét- re újabb és újabb kitűnő eredmé­nyeket érnek el a különböző nem­zetek atlétái. Köztudomású, hogy a legmodernebb edzésrendszerek se­gítségével valótágas tudományos alapokon végzett edzésekkel tehet csak nagy eredményeket felmu­tatni. A budapesti nagy egyesüle­tekben is szakosított edzők oktat­ják <ft atlétákat. Az egyik edző a közép-távf utókkal, a másik a sprinterekkel, a harmadik a do­bókkal foglalkozik, de vannak olyan edzők, akik kizárólag egy versenyszdmra specializálják ma­gukat. Ezzel szemben a pécsi sportkörök atlétikai szakosztályait egy-egy edző irányítja. Igaz, a sportkörök költségvetésiből nem igen futna két-három edzőt tarta­ni, de azért mégis megoldhatnák Pécsett is az atlétikai edzések szakosítását. Nem vitás ugyanis, hogy egy ember mindenhez nem érthet és minden versenyszámban edzői téren lehetetlenség lépést tartani a fejlődéssel. Mi lenne a teendő? Állítsák fel a megyeválo­gatott keretet. A keret edzésiének vezetésével pedig bízzák meg a legjobb pécsi szakembereket úgy, hogy egy-egy ember foglalkozna a dobókkal, futókkal, ugrókkal. Igv biztosítani lőhetne a szakosított edzéseket, a legjobbak részére Pé­csett is. ami azt hisszük csak elő­segítené megyénk atlétikájának rohamos fejlődését. A névtelen falusi sportvezetők munkájának gyümöl­cse érett be> vasárnap a megyei spartaklád versenyen. A magyar- bölyi Bátort Géza,; a mekénycsi Bárdos Ferenc, a bólyi Aba 1 Fe­renc, az egerdgi Kutnyánszky Gé­za, a tótokfötje Megyeri Ede mun­kája nem volt eredménytelon. Pe­dig nem könnyű a dolga a falusi sportvezetőknek. Sok-sok nehézsé­get kell leküzdeniük, míg verseny­zőik elfutnak a győzelmi emelvé­nyig. Aki azonban megszerette a sportot, az nem riad vissza az ál­dozatoktól sem. Mert a falusi sportvezetők Igazán nem anya­giakért és különböző előnyökért szervez Ik a fiatalokat. Milyen el­keseredett hangú levelet Irt szer­kesztőségünknek Bdtori Géza, mi­kor a magyarbólyl sportolók nem tudtak mind résztvenni a járási döntőn, mert a nagy szervezésben nem jutott már autó a magyarbó­lyl sportolóknak. A nehézségek azonban nem térítik le tífjufcróí a lelkes falusi sportvezetőket, mert tudják, hogy számítanak rájuk és bíznak bennük a falusi fiatalok. A pécsi Játékosokra Is kivetették hálójukat az NB I-es csapatok. Jónéhdny játékos-ügy­nök megfordult az elmúlt napok­ban Pécsett. A Miskolci Vasutas Gönczöt, a PVSK fiatal játékosát akarta megszerezni. A vasutas ve­zetők azonban túljártak a játékos­ügynök eszén, és az még ma is ke­resi Gönczöt, akit sürgősen nyárt szabadságra küldtek a Balaton mellé, nehogy mégis megpuhítsák és az igazoló-lap aláírására bírják Itt voltak a salgótarjáni vezetők is. Velük furcsa eset történt, elfo­gyott az igazoló-lapjuk és az NB I-ből most kieséit pécsi csapat sportirodájában akartak egyet be­szerezni. Persze; hogy nem kaptak és így átigazoló-lap híján érdemle­ges tárgyalásokat nem tudtak tar­tani a kiszemelt játékossal, nk< történetesen ugyancsak gyakran megfordul a sportirodában, lévén n kék-sárgák egyik magyar váloga­tottságig vitt játékosa. Komlót sem kerülték el a labdarúgó kufárok. Grózdtcsot és Polgárt ugyancsak megszéditették. Grőzdics három. Polgár pedig két csapathoz Is alá­írta az átigazoló-lapot. Persze, egyiküket sem igazolták dt. Mind­ezek az esetek azt btzonyitlák. hogy egyes csapatok vezetői mi- mindig nem tudtak lemondani r régi intézői „fogásokról". Háló 1 Ir­ha azonban Pécsett nem Igém fcg- tült hal, mórt a péc*l sportvezetők sem mennek a szomszédba egy *m ügyeskedésért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom