Dunántúli Napló, 1958. augusztus (15. évfolyam, 180-205. szám)

1958-08-01 / 180. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! DUNÁNTÚLI , NAPLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA xv. évfolyam, iso. szám ARA 5« FILLÉR PÉNTEK, 1958 AUGUSZTUS 1 Követeljük az agresszió megszüntetését! A:' arab államok népei el­len intézett amerikai—angol agv jszióval kapcsolatban nemcsak Pécsről, hanem Bara­nya megye egész területéről küldenek tiltakozó táviratokat a Magyar Külügyminisztéri­umhoz és az Országos Béke­tanácshoz. Zalátáról a követ­kező tiltakozó táviratot küld­ték: ..Zaláta község’ Hazafias Népfront-vezetői és tagjai, a he’yi MSZMP-szervezet veze­tői és tagjai, a KISZ vezetői és tagjai, valamint a község do’gozói a rádióból és a sajtó­ból megdöbbenéssel értesül­tünk. hogy az Amerikai Egye­sült Államok — durván meg­sértve az ENSZ alapszabá­lyait —, fegyveres hadereje sei ellen. Követeljük, hogy az egyben az egész világ békéjét. Mi, a község dolgozói, nem- Beavatkozásuk ellen tiltako- re és nemzetiségre, pártállás­unk és követeljük, hogy ezen ra való tekintet nélkül békét ügy békés rendezése céljából akarunk. A jövőben is harco- azonnal fogadják el a Szov- san síkra szállónk a béke jetunió javaslatát. Követeljük, megőrzése mellett. Harcolunk hogy a fegyveres haderők vo- a népek szabadságáért, nem- nuljanak ki a megszállt terű- függetlenségéért és ön­tetekről, hogy az arab nepek __, . . ... sa ját akaratuk szerint irányít- ezesi jogáért, hassák életüket”-. * l Vajszió község lakossága } röpgyűlésen. tiltakozott az an- ♦ goi—amerikai agresszió elten | és a Külügyminisztériumhoz a t következő táviratot intézte: } ,,Mi, Vajszió község lakosai,} munkások, dolgozó parasztok, i felemeljük tiltakozó szavunkat a háborús uszítok mesterkedé­Fa helyett eternitből A képen a régi pécsújhegyi erőműnek az elavult faburkolás ú és az új, modem etemit- burkolásű hűtőtornya látható. Az új hűtőtorony már hosszabb ideje üzemel s beváltotta a hozzá fűzött reményeket Szovjet turistacsoport érkezett Pécsre partra szállt Libanonban s ez­zel beavatkozott az ország bel- ü gyei be. Hasonlóan cseleke­dett Anglia Jordániában is. Fegyveres jelenlétük erősen veszélyezteti a Közép-Kelet, Amerikai Egyesült Államok kormánya vonja ki interven­ciós erőit Libanon területéről, az Angol Királyság pedig von­ja ki csapatait Jordánia terü­letér®; bányásznap! készülődés hírei Megjutalmazzák a munkaversenyben legjobb eredményt elérő csapatokat l-así Szerdán este huszonnyolc tagból álló szovjet turista- csoport érkezett városunkba. A turistacsoport tagjai a Szov­jetunió legkülönbözőbb terüle­teiről valók; vannak közöttük moszkvaiak, irkutszkiak, asaba- diak, az egyik pedig szverd- lovszki. A szovjet turistacsoport né­hány napot tölt Pécsett, ahol megtekinti a város nevezetes­ségeit. Ellátogatnak a Zsolnay | gyárba, az Egyetemi Könyv- | tárba, megtekintik a Zsolnay ♦ Múzeumot, körsétát tesznek a | Mecseken, megtekintik az északi és a nyugati városrészt. A szovjet turisták csütörtö­kön este baráti beszélgetést folytattak az Uránércbánya Vállalat dolgozóival. Szomba­ton este a MÁV dolgozóival, augusztus 4-én, hétfőn pedig az esti órákban a Zsolnai- gyár dolgozóival folytatnak baráti beszélgetést. Augusztus 2-án és 4-én újabb szovjet turistacsoport érkezik Pécsre. Augusztus 20-án, al­kotmányunk ünnepén, továbbá augusztus 22-én és 24-én is ér­keznek szovjet turistacsopor­tok városunkba. A közelgő bányásznap tisz­teletére egyre több baranyai bányaüzemben határozzák el a bányászok, hogy. jobb mun­kával, új ■ termelési sikerekkel készülnek az ünnepre; A köm­re eső teljesítményeket is ja­vítani kell. } — A bányásznap tiszteletére folyó munkaversenynek a terv tplteljesítésén» a teljesítmény növeléséin, a minőség javítá­|Az Egyesüli Államok Libanon |hosszas megszállását tervezi lói III-as akna bányászai hír- sán kívül még egy célja van. nevükhöz méltóan akarnak Ez pedig a tartalékfejtések ünnepelni. Mint eddig minden száménak a növelése. Nekünk esztendőben, most is széleskö- ahhoz, hogy a jövőben is zá­ró munkaverseny indult; meg- vartalanúl teljesíteni tudjuk kezdődött a vetélkedés: ki lesz feladatainkat, legalább még a legjobb, ki éri el a legszebb három tartalékfejtésre van eredményt? Erre ma még — szükségünk; Ezek a tartalék- noha a versenyt havonta rend- fejtések valószínűleg már a szeresen értékelik — a vá- bányásznapot megelőző héten laszt megadni nem lehet. Any- elkészülnek, nyi bizonyos, hogy a csapatok — Végezetül még csak any- közötti szocialista munka ver- nyit: Bízunk abban, hogy a seny rég látott szép eredmé- komlói bányaüzemek közül mi nyekkel kecsegtet s már az ed- kö6zöntjük a legszebb ered- ■ digiek sóién is sok szép ered- menyekkel a bányásznapot s mény született. Ezt bizonyítja abban is, hogy a legjobb kom- többek között, hogy a III-as m bányaüzemnek járó vén- aknai bányászok a napi 77 va- . , ,... _ gonról napi 81 vagonra fel- dorzászlót a jovoben is meg­emelt tervüket is napról-napra tudjuk tartani. Damaszkusz (Uj Kína): Az Egyesült Államok libanoni nagykövetségének szóvivője kedden Beirutban kijelentette, hogy az amerikai csapatok csak akkor vonulnak majd ki Libanonból, ha ezt a libanoni és amerikai kormány és az ENSZ úgy kívánja. Ez a nyilatkozat, amelyet a szerdai damaszkuszi sajtó kö­zölt, világos jele annak, hogy az Egyesült Államok Libanon hosszas megszállását tervezi. A szóvivő hozzátette, hogy a libanoni elnök személyében való egyszerű megegyezés még nem jelentené az amerikai csa­patok kivonását. Hangsúlyozta, hogy az amerikaiak csak ak­kor vonulnak majd ki, ha „is­mét helyreállítják Libanon belső biztonságát és az ENSZ megfelelő módon szavatolja Libanon függetlenségét”. Sehab tábornokot választották meg Libanon elnökévé A szóvivő tehát meghazud­tolta Murphynek, Eisenhower elnök küldöttének azt. az állí­tólagos ígéretét, hogy az ame­rikai csapatok kivonulnak Li­banonból az elnökválasztás után. Közben az amerikai ag- resszorok csapatai a választás. előestéjén megerősítették „biz-| tansági rendszabályaikat”. A beiruti amerikai parancs­nokság bejelentette, hogy újabb erősítések szálltak ha­jóra, s az elnökválasztás kime­netelétől függ, vajon Libanon­ba jönnek-e vagy sem. Kedden Beirutból súlyos harcokat jelentették Chamoun csapatai és a népi erők között. A kormánycsapatok több pán­célkocsit küldtek a Basta-ne-; gyed köré, amelyet a népi erők tartanak. Beirut (AP): A libanoni fő­város központját fokozatosan lezárták, amint az elnökvá­lasztás órája közeledett. A város képe nyugodt, a kormányszervek megfelelő biz­tonsági intézkedéseket tettek. Megfigyelők nem számíta­nak arra, hogy az elnökválasz­tás gyorsan megoldja Libanon 83 napja tartó válságát. Úgy érzik azonban, hogy Sehab megválasztása lélegzetvételnyi szünetet ad ahhoz, hogy hely­reállíthassák a rendet és nyu­galmat. A parlament egybehívása előtt az ellenzéki Nemzeti Front vezetői ülést tartottak. Szaheb Szalam, a felkelők ve­zetője kijelentette, az ülés cél­ja az volt, hogy végleges dön­tést hozzanak az új elnök meg­választásának ügyében. Két napja az ellenzék köve­telte, hogy az újonnan válasz­tott elnök szólítsa fel lemon­dásra a Nyugat-barát Cha­moun elnököt, akinek hivatali ideje szeptember 23-án jár le, és követelje az amerikai hadi­tengerészek haladéktalan visz- szavonását. * Helyi idő szerint 11.27 óra­kor megkezdődött a parlamenti képviselők ülése. Az ülés elején felolvasták az alkotmánynak az elnökválasz­tásra vonatkozó cikkelyeit. Ezután megkezdődött a sza­vazás. Az első szavazáson két­harmados többség szükséges az elnök megválasztásához. A későbbi szavazásokon elegendő az egyszerű többség is. A parlament első szavazásán Sehab tábornok egy szavazat híján nem kapta meg a két­harmados többséget. A máso­dik szavazáson Sehabot 48 sza­vazattal választották meg. El­lenfele hét szavazatot kapott Egy szavazat érvénytelen volt; kétmillión felüli forgalom Harkányban Az újjászülető Harkány már nemcsak a reumások Mekkája, hanem Baranya megye egyik leglátogatottabb idegenforgal­mi helysége, amelyet az or­szágból sokan keresnek fel. Vonzerejét növeli, hogy mind­össze négy kilométerre van in­nen a törökkorabeli váráról és egyéb nevezetességeiről híres Siklós. Harkányt az idén már több mint százezer vendég kereste fel és a Harkányi Üdülő Vál­túlteljesítik s havi átlaguk je- ......................... „, *..................................................................; fát ültettek el, Ialat bevétele meghaladja a kétmillió forintot, ami ötszörö­sét teszi a múlt évi azonos időszak forgalmának. A rekor­dot a legutóbbi szombat-vasár­nap tartja, amikor 13 000 ven­dég 230 000 forintot költött Harkány fürdő- és szórakozó­helyein. Harkányra azonban egyelőre többet költenék, mint amennyi hasznot hoz. Bekötő utakat, járdákat építenek, rendbehoz­zák a fürdőparkot, több ezer szállodát nyí­s a t folyó | lenleg is 105,5 százalék; — Milyen célokat tűztek bányásznap tiszteletére munkaversenyben résztvevők t elé? — kérdeztük a bánya-* üzem főmérnökétől, Jazbin- csek Vilmos eMarstól. — A bányásznap tiszteleté­re folyó munka verseny leg­fontosabb céljául a havi terv 108—110 százalékos teljesítését tűztük ki. Részletesen kidol­goztuk. hogy ennek érdekében k:nek mi a tennivalója B ez* Wer szé’es körben ismertet­tük. Valamennyi műszaki ' kö­zépkáderünknek, felvigyázónk­nak. csapa-f vezetőnknek meg­mondtuk, hogy a terv ilyen arányú túlteljesítése csak terv­szerű. körültekintő munka, a telje titmények növelésének az eredménye tehet. — Műszaki középkádereink, bányászaink ezt meg is értet­ték. Valamennyien helyesel­ték, hogy a legjobb eredményt elérő fejtési csapatok számá­ra kitűzött 7000, a legjobb elő- vájási, feltárási és fenntartási csapatok számára kitűzött 5— : 3 ezer forintos jutalmakat * Uborkaszezon a konzervgyárban Na népre? Itt az uborkaszezon. Tel­jes gőzre kapcsolhat a líonzervgyár és telhet a raktár uborkával. Itt minden­ki örül az uborkaszezonnak. Van ubor­ka, van munka, lesz mit exportálni, le­het az évvégi nyereségen gondolkodni. Eddig még csak napi száz mázsát dol­goztak fel, de egy-két nap múlva fel­ugrik a termelés majd 150—160 mázsá­ra. Ennek a mennyiségnek felét hordók­ban, másik felét pedig üvegekben kon­zerválják. Érdemes végigkísérni az uborka út­ját is, ha már úgyis az uborkaszezonról van szó. Nos hát, az uborka először egy ügyes mosógépbe kerül, ahol automati­kusan alaposan lesúrolják a gép keféi, hogy egy ásepnyi szennyeződés se ma­radhasson a bőrén. Azután ügyes asz- szonyi kezek válogatják szét nagyság szerint és rakják üvegbe. A kicsinyeket kis üvegekbe, a nagyobbakat nagyob­bakba, szépen, szorosan egymás mellé. Nem könnyű munka ez, gyakorlat kell hozzá, hogy szépre sikerüljön egy-egy | üveg és elég szorosan álljanak egymás csak abban az esetben oszt-? mellett az uborkák. Dekát különöskép­juk majd ki. ha az említett csa- : patok az előírtnál jobb telje- j sítményeket érnek el. A terv ■ túlteljesítése tehát egymaga- ( ban nem elegendő a jutalom i Áveréséhez, ehhez az egy «6- 5 pen a lcényes és igényes külföldi ízlés megköveteli az uborka jósága mellett a szép külszínt is, — igaz meg is fizeti. A sorjában rakott uborka értéke csak­nem mogegyszor annyi, mint a szórtan rakat*. Az üvegekbe került uborka azután el­kerül a következő állomásra, ahol fel­töltik as üvegeket lével, aztán előmele­gítik, majd az autoklávokban sterilizál­ják a már lezárt üvegekben. A sterilizálás során a zöld uborkából sárgászöld színű kívánatos csemege- uborka válik. A háziasszonyokat talán az is érdekli, mitől kapja a csemege- uborka azt a különleges pikáns izét? Erre is megkaptuk a választ. A gyárban nem tömény ecettel konzerválják az uborkát, hanem igen gyenge ecetes lé­vel, amelybe kevés cukrot is tesznek. De minden háziasszonyt óvnak ettől az el­járástól, mert sterilizálás és tökéletes üvegzárás nélkül mit sem ér az egész, enélkül szépen tönkremenne még fo­gyasztás előtt a házilag készült csemege uborloa. Tehát a jó háziasszony tovább­ra is a régi receptje szerint teszi el té­lire az uborkát és a boltban vásárolja a csemegeuborkát a házi ünnepekre. Az uborkaszezonban 100 vagon cse­megeuborkát tartósítanak a gyárban, ennek mintegy nyolcvan százaléka ex­portra kerül. Az uborka még mindig szilárdan tartja a világipaci pozícióit. Egyik legkeresettebb konzervféle ség, fő­ként nyugaton és ha megannyi volna belőle, az is elfogyna. Amilyen jól sikerült az uborka sze­zonja, olyan kenéssé sikerült jól 0 zöld­zöldborsót. A tervben előírt tizenöt va­gon helyett csak négy vagonnal sike­rült tartósítani. A zöldbabtervet már jobban sikerült teljesíteni. Négyszáz mázsa babot kell üvegekben tartósítani. Nagy része már üvegekben van és szál­lításra vár a raktárban. Itt a konzervgyárban derül ki az is, hogy nem gyümölcsborivó ember a ma­gyar. A pincékben ötven vagon gyü­mölcsbor vár arra, hogy lefolyhasson szomjas torkokon. De az idei jónak ígér­kező szőlőtermés nem sok jóval kecseg­tet ez irányban. Ezért ez évben már csak öt vagon meggybort készítettek, a többi meggylevet csak tartósították és export­ra szánják, egy részéből pedig belföldi fogyasztásra készítenek szénsavas gyü­mölcslevet. A harmadik negyedévben tíz vagon szénsavas üdítő gyümölcslevet készíte­nek majd, főként alma és meggylevet, ami remélhetőleg mindenkinek meg­nyeri majd a tetszését, ha a kánikula a harmadik negyedévben is tartós lesz... Tervezik azt is, hogy erdei gyümöl­csöket, — áfonyát, szedret, vadkörtét, — is feldolgoznak majd szénsavas üdítő itallá. Ezek a gyümölcsök nagy savtar­talmukkal kitűnően megfelelnek üdítő italnak és olcsók is. Ha elkészültek, meg kóstoljuk őket-.ii Addigra már úgyis vége lesz az uborkaszezonnak. KTJTWCZ tottak. Ezen — a tanácsi beru­házáson kívül — még további másfélmillió forintot fordíta­nak a strandfürdő korszerűsí­tésére, vendéglátó és szórakozó helyek berendezésére az idén. Békenagygyűlés a Margitszigeten A Hazafias Népfront buda­pesti bizottsága augusztus 1- én, pénteken fél hat órai kez­dettel béke-nagygyűiést tart az Operaház szabadtéri szín­padán a Margitszigeten. — A nagygyűlés előadója Szakasits Árpád, a Béke Világtanács irodájának tagja. Pesten is szép a nyár A szabadteli színpadon va- [ sámap, augusztus 3-án, rossz : idő esetén 4-én este 8 órakor „Pesten is szép a nyár” cím- E mel zenés vígjátékot mutat- [nak be. Szereplők: Balogh Er- tzsi, Horváth Tivadar, Zentai l B’erenc, Gombig Kati, Géczy E Dorottya, GálAíki János és [ Hlatky László. Közreműködik [még Szabó Miklós, Zsolnay [Hédi, Hollós Ilona és a Chap* l py-tánczenekar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom