Dunántúli Napló, 1958. május (15. évfolyam, 102-127. szám)

1958-05-01 / 102. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! DUNÁNTÚLI NAPLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁG A ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA XV. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM ARA: 60 FILLER CSÜTÖRTÖK, 1958 MÁJUS 1 Köszöntünk, május elseje! ; Köszöntjük megyénk dolgozóit ja világ munkásainak nagy ünnepén Május elsején, a munkásosztály harcos nemzetközi finnepén szívből köszöntjük me- 1 gryénk munkásait, bányászait, dolgozó parasztjait, értelmiségünket, a hivatalok, intézmé- 1 nyék dolgozóit. 1 Május elseje hatvannyolc esztendeje harcos ünnepünk, amelyen a világ dolgozói a 1 jobb jövőbe vetett reményeiket, az elnyomók elleni elszántságukat, harci egységűket jut- | tátják kifejezésre. Ezen a napon a győzelmes szocializmust ünnepeljük és felkészülünk a 1 további küzdelemre a szocializmus és a világbéke erőinek összefogásáért, a pusztító há- | borúk megakadályozásáért, a kizsákmányolás és elnyomás megszüntetéséért szerte a vi- | tágon. Ezen az ünnepen megyénk egész dolgozó népének további sikereket kívánunk a szo­cializmus építésében, hazánk felvirágoztatásában. bogár József laki istvän a Szakszervezetek Megyei az MSZMP Baranya meprei Tanácsának elnöke Bizottságának első titkára Hatvannyolc esztendeje min- amit magunknak alkotunk. A Szovjetunió máris megelőzte a den évben munkásmilliók ké­szülnek erre a napra, Készül­nek lopva, titokban, rendőrök éber szemét kerülve, s ké­szülnek hatalmasain, az ára­dás erejével, elszántan. De ma már késképp is Boldogan, fel­szabadultan, a győzelmes harc és jólvégzett munka utáni büszke örömmel. Május L a munkásosztály nagy nemzet­közi ünnepe. Felszabadult és hatalmat nyert munkásosztály á BARANYA MEGYE SZERVEZETT DOLGOZÓI ÉS AKTIVISTÁI! Több évtizede, hogy a nemzetköri munkás- I osztály harcának eredményeként a dolgozók I szerte a világon megünneplik május 1-ét, a 1 munkásösszefogás, a munkásszolidaritás ün­I népét. Fényes zászlainkat csattogtatja a má­II jusi szél, s a sok harcot, megpróbáltatást és munkásosztály egész világra nyugati hatalmakat és a leg- kiterjedő mozgalma ezen a fejlettebb imperialista nagyha-i» ponton találkozik és szorosan talom, az Amerikai Egyesült!1 összefonódik a világ népeinek Államok hiába erőlködik azon,# béketörekvéseivel és ez újabb hogy utolérje. Egy ilyen nagy- hatalmas tömegeket ragad ma- hatalommal az élén, hallatla- gával az emberiség jobb jövő- nul megnövekedett a nemzet­iéért folytatott küzdelembe: közi munkásmozgalom ereje. A munkásosztály május "el- mondhatjuk, hogy a sejéin ma nem szervezetlen, munkásosztály jövője biztos, a vagy alig szervezett tömegek szocializmus győzelme az egesz ünnepelnek: És a szervezetted vilagtm ma mar semmiképpen get sem csupán szakszerveze- &em ketSeges. -------P te k, egyletek, tömegszerveze- Jövőnkben bízva, eredmé- f győzelmet látott lobogók alatt tízezrek, száz- tek jelentik. A munkásosztály nyeimkre büszkén, az emberi- * [ ezrek, milliók menetelnek, nemzetközi mozgalmának élén ség haladásáért bátran síkra- Ezen a napon újabb erőt merítünk mun- ünnepli egyre növekvő terüle- ma egy nagyhatalom: a Szov- szállva ünnepeljük mi magyar1 Kánkhoz a jelenlegi eredményeken kívül azok- tén a kerek világnak és a sza- jetunió áll. A proletárdiktatú- dolgozók is május elsejét, idén * , hol a szomorú emlékekből is, amikor még nem badság a győzelem reményét ra’ a győzelmes szocializmus már tizennegyedszer. Ki ne *, volt szabad ez az ország, amikor még rendőr- ’ első országa nagyhatalommá tudná jobban, mint mi, hogy aj terror és csendőrsortűz akadályozta május lett politikai, gazdasági és tőkés rendszer haldoklása', 1-ének megünneplését. 68 esztendővel ezelőtt katonai tekintetben is, amely- közben is életveszélyes, hogy , az első május 1-én szerény követelésekkel vo- nek véleményét, akaratát az imperializmus mindent el- , nult az utcára az a munkásosztály, amely ma kénytelenek figyelembe venni követ fennmaradásáért és po- | a hatalom birtokosa. Nem volt még osztály a az imperialista hatalmak is. ziciói visszaszerzéséért? Az el-J mi országunk történetében, amely olyan fel- Hozzátehetjük, hogy nem egy- lenforradalom megtaníthatta adatokra vállalkozott volna, amilyeneket a szerűen egy a nagyhatalmak azt is, aki kételkedett ebben. # magyar munkásosztály, szövetségben a dolgo- közül, hanem szüntelenül fej- De éppen a sikertelen ellen-5 zó parasztsággal, megvalósított és megvalósít, lődő és erősödő nagyhatalom, forradalmi kísérlet bizonyítja,J> Magas hegyekre hágunk, nehéz erődöket amely az imperialista országo- hogy van erőnk r— van ereje rohamozunk meg — persze ez nem könnyű, az kát a világméretű gazdasági, a nemzetközi miunkásmozga-* űt nem sima. Az elmúlt évek bizonyítják, hogy politikai, katonai, tudományos lomnak, a szocialista rendszer-# megvan az erőnk, a biztonságunk, képessé- és az élet minden egyéb terű- nek — visszaverni ezeket ai1 günk és akaratunk, hogy gyorsan haladjunk létén szüntelenül folyó versen- kísérleteket. Ezt a tudatot tol-!1 előre, és ahhoz is, hogy a gáncsvetőket félre- sorra utasítja ntiaga inácsolja ma nálunk minden »1 lökjük az útból. ünnepi megmozdulás. A felvo-l1 Ezt az erőt hirdeti ez a május 1-e. Nemme- nulás csakúgy, mint a békés,# netelt még egységesebben, a párttal összefor- esaládi hangulatú ünneplés. 11 rottabban és magabiztosabban a magyar mun- Vidáman és harcra készen kö-»1 kásosztály és az egész dolgozó nép, mint ezen szöntjük ma május elsejét, a'1 a május 1-én. Magabiztosságunk szilárd alap­győzelemre született elnyomót- ja a saját erőnkön kívül a nemzetközi mun­tak, a világ proletáriátusaf kásosztálynak hatalmas ereje is, »mely meg- nagy nemzetközi összefogása- f nyilvánult az 1956-os év végén, amikor né­Éljen a »Berregett dolgosok nagy nemsetkösi ünnepe! hirdeti ez a nap azoknak is, akik ma még tilalomfákba, fegyverekbe ütköznek május elsejéken: A munkásosztály ünnepel ma. Csak győzelemre termett osztály tud így ünnepelni. Fe­nyegető vidámsággal és re­ményt keltő komolysággal. Víg, önfeledt majálisok fenye­getik ezen a napon a tőke egyeduralmát, méltóságtelje­sen komoly, erőt sugárzó fel­vonulások viszik a reményt a munkás szivekbe. Ennek az ünnepnek kezdettől fogva leg­főbb eszmei tartalma, alap­vető gondolata: a munkásosz­tály felszabadítása a tőke uralma alól, a munkásosztály nemzetközi összefogása a töke megdöntésére. Ez a gondolat hatja át mai ünnepünket is, de ezt az alapvető gondolatot mögé. Ha ma még másodiknak szokás is tekinteni, nem két­séges, hogy rövid idő alatt első é» legerősebb lesz a nagyhatal­mak közül. Napjaink szenzá­ciója a legújabb szovjet mes­terséges hold, amely ismétel­ten bizonyítja, hogy a techní* ka és tudomány területén a nak ünnepnapját) pünk szabadságát veszély fenyegette. A magyar szervezett dolgozók elküldték küldötteiket a baráti országokba, hogy együtt ünnepeljék május 1-ét, a testvéri népekkel. Ezeken a küldötteken keresztül köszöntjük mi Baranya megyei szervezett dolgozók is külföl­di testvéreinket, szervezett dolgozókat. Eze­ken a küldötteken keresztül mondunk köszö­netét azért a segítségért, amelyet a szervezett dolgozók — elsősorban a szocialista országok munkásai — nyújtottak akkor, amikor Ma­gyarországon komoly veszély fenyegette a munkáshatalmat. Köszöntjük azokat a milliókat is. akik még kapitalista, vagy gyarmati országokban har­colnak a kizsákmányolás ellen, a békéért, az atom- és hidrogénfegyverek eltiltásáért, a na­gyobb darab kenyérért, a demokratikus sza­badságjogokért. Elv társak! Szervezett Dolgozók! Emeljük magasra ezen a napon háromszinű nemzeti zászlónkat és a világ proletariátusá­nak vörös harci lobogóját, és tiszta szívvel kiáltsuk: Éljen május 1-e, a proletámemzetkö- ziség harcos ünnepe, a békéért küzdő népek nagy seregszemléje! A mai ünnepnap utón folytassuk tovább a május 1-re kibontakozott szocialista munka­versenyt. Teremtsük meg a feltételekei a még szebb, a még boldogabb élet megvalósításá­hoz! A májusi zászlók alatt követeljük a világ szervezett dolgozóival együtt az atom- és hid­rogénfegyverek eltiltását, a legfelső szintéit tartandó tanácskozás létrejöttét, a békét. Éljen május 1., a szervezett dolgozók nagy nemzetközi ünnepe! SZAKSZERVEZETEK BARANYA MEGYEI TANÄCSA ELNÖKSÉGE Jítájm a történelmi fejlődés újabbak- ^ kai ig gazdagította* íj Ma új feltételek, új körül- | menyek között valósul meg a j prol e tárinternaciomali arm*. — •* j Előbb egy országban, a Szov- j j je tun.lóban, s ina már az or- j saágok egész sorában megdön-jj tötte a tőkés rendszert a mun- j kásosztály; Az első május el-,» se jéken még csak a távoli re- (i mény élt a munkásokban, ma (i már a megcáfolhatatlan bizo-,» nyosság, mert a szocializmus)! ma már nem ábránd, messze ,i cél, hanem kézzelfogható va-|i lóság. A munkásosztály nem-)» zetközi egysége az első májusi! elsejéken még csak homályos (• körvonalakban sejlett fel a i1 jövő távolában. Ma a földke-a rekségen mindenütt, minden j i országban fáradhatatlanul dől-,» gozik az egység megteremtő-, i sén a kommunisták pártja ési egy hatalmas, a világ egyhar-,1 madát átölelő rendszerben (i máris megvalósult, egyre erő-(f Bödik a szocialista országok, i olyan szilárd, testvéri egysége,)» amilyenre a múlt század for-)» radalmárad csak legszebb ál-!» maikban gondolhattak. <» Május elsején ma már nem-i» ‘csak a tőke megdöntésére kö-i1 Bzörüli fegyverét a munkás- I» osztály, hanem a megvalósult i1 Bzocializmus erősítésén is fá-i* radozik, mert ahol a harc»1 győzelemre vezetett, ott a» munkáé a szó. És új íelada-» taink is jelentkeztek azzal,» hogy a munkásosztály tulaj-» donába vette a termelőe6zkö-»| zöket. A megújuló támadások »j ellen meg is kell védenünk* ezeket, hogy tovább haladhas-*, sunk a fejlődés útján. Ezért* kapcsolódik a munkásosztály , nemzetközi egységéért folyta- , tott hatalmas mozgalomhoz \ egy másik, amely nemcsak a,, munkásokat, hanem minden | becsületes embert magába ol- | vaszt: a békéért folytatott yi-j( 1 ágméretű küzdelem: Békére,) van szükségünk, hogy nyűgöd-^ tan ünnepelhessünk a május ^ elsejéken, hogy a felszabadult# munkásosztály keze nyomán# felvirágozhasson az élet, hogyf ne veszélyeztesse pusztulás azt, ***** két széntröszt párosversenyében: Huszonkilencedikén ismét elsők a pécsiek! 8846 tonna szén terven felül! Előtte való napon a komlóiak tröszt fődiszpécsere szerint , előzték meg a pécsieket, de szerdán a délelőtti csilleszám »ezek most újra élre törtek és sokkal jobb volt, mint az ed- »két tized százalékos előnnyel digi átlagos, előreláthatólag »elsők! minden üzemben túlteljesítik a napi tervet. A Komlói Szénbá- A Pécsi Szénbányászati Tröszt ny^szatj Tröszt diszpécsexe úgy .eredmenye a ■29-1 terme es hogy kiváló ered­latopjan 104.8 ö^aalek, * ményeket értek el a délelőtti ^iói^Szénbányászat! Tröszté 104JS harmadban, ha a délutánosok , i százalék A két tröszt■ és éjjelesek is „ráhúznak”, a ) » tervtulteljesttese 8 846 t komlóiak kerülnek ki győzte- l»szén. sen a versenyből. *j A verseny május elsején, ma Hogy melyik diszpécser jós- * reggel hat órakor zárul a bé- lata válik be? Talán már a mai J nyákban, a végleges eredményt felvonuláson megtudjuk, ha a csak azután értékelik. A pécsi bányászok menetét megnézzük 1 Állnak már a második panelház falai is! Egy nap alatt állították össze a háromszobás családi ház falait kísérleti Ezenkívül éppen mellett úgy, mint az előző épületnél is volt, be vannak már építve a falakba a vízve­zeték csövei is. Az épület gyártá­Az első panelház állnak már a máso­dik panelház falai is. Az épület ugyan­olyan méretű és be- } osztású, mint azél- I» ső, csupán a külső sánál és összeállítá- I» vakolat színe nem sánál is megjaví- drapp, hanem hús szín és egy-két tech nikai újítást talál­hatunk a falakon. I1 Ennek az épületnek (»a falaiba már a t gyártáskor besze- £ relték a villanyve- t zetékek számára a csöveket is, így nem lesz szükség a sze­relés után a hor­nyok miatt a vako­lás utánjavítására. tolták az első épü­letnél felállított re­kordokat. Ez az épü let fele annyi idő alatt Készült el, mint az első. — A gyártása két hetet vett igénybe, az összeállításával pe­dig huszonkilence­dikén végeztek, egy nap alatt. Az össze­állításánál összesen hét ember dolgo­zott. Egy szakmun­kás, öt segédmun­kás és egy műveze­tő. Az előregyártó üzem munkáját is jobban megszervez­ték az első épület gyártásáruik a ta­pasztalatai nyomán és ma már keve­sebb munkás, rötri- debb idő alatt ké­pes az elemeket le­gyártani. A harmadik föld­szintes panelház építéséhez egy hó­nap múlva fognak hozzá. Akkor sze­retnék a most felál­lított rekordokat is megjavítani a pa­nelüzem dolgozóit

Next

/
Oldalképek
Tartalom