Dunántúli Napló, 1958. április (15. évfolyam, 77-101. szám)

1958-04-20 / 93. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! DUNÁNTÚLI NAPLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁG A ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA j„Szívből örülünk eredményeiknek“ Albán parlamenti küldöttség látogatása Komlón és Pécsett XV. ÉVFOLYAM, 93. SZÁM ÁRA: 60 FILLÉR VASÁRNAP, 1958 ÁPRILIS 20 KORUNK ESZMÉJE Hm h|É| É * r ■ >>■ V. ­té - „f: »isi Wr* ­* ', \ * , v V 4 ;V 1 % *11 * ■ ■ . VJ 1 üfcu, • \ 1 1 <T. J.) Ai emberiség törté- hetéljen az eszméknek mindig ^®8y szerepük volt az emberi haladásának lendítésében VaSy fékezésében. A mi-' ko­fánk embereinek alapeszméit győztes forradalom, amelynek vezére Lenin volt, a kiinduló­pontja a szocializmus világmé­retű győzelmének és példája a szocialista forradalomnak a világ összes dolgozói számára. a marxizmus-leninizmus tani- Lenin a marxizmus alaptéte- tesai adják, amely tanítások! leit. realizálta' ázzál, hogy a telismerték az eszmék törté- ^elmi szerepét abban, hogy billiók tudatába jutva anyagi erővé válnak: megragadják az embereket, népeket, nagy . tö­megeket késztetnek nagy tet­tekre, milliókat sarkalnak tu­datos cselekvésre. Az elmúlt alig félszázad teatt földünkön századok fu­tásával felérő változásoknak Vágyunk tanná. A földkerekség Jelentős hányadán összeomlott a .kapitalizmus rendszere, he­gyébe új rend, a szocializmus rendje épül. Ezekben az orszá­gokban megszűnt létezni az emberek egymás iránti gyűlöl­ködésének és harcának alapja, a. kapitalizmus rendje és tör- venye, a „mindenki harca mindenki ellen“. A világnak a jobbik felén az emberek tu­datos és bizakodó lendülettel építik az új rendet, amely papja az új emberi kapcso­ltok kialakulásának és a né- P®k közötti új viszony kelet­kezésének. Üj vágyak, fel­emelő nagyszerű törekvések ^abadultak fel az emtoeriség- de’">. A születőben lévő új kor, ? szocialista világrend hajna- tan vagyunk. Abban, hogy a ^dágfejiődés és az emberi ha­tadás ma itt tart, döntő szere­ke van a leninizmusnak. Lenin a tudományos szocia- l?-mus megalapítóinak, Marx­ink és Engelsnek zseniális té­tetett megvédte és továbbfej- 'ese.iette egy új történelmi Rákászban, amidőn a kapita- >zmus imperialista korszaká- . 3 ment át. A leninizmus az mperial izmus és a proletár- ’^-’rada’om korszakának mar- idzmusa. Lenin nemcsak egy­terűin megvédte a marxiz­mus tételeit, nemcsak egysze- átvette azokat, hanem a történelem valóságának sok- o.da'ú elemzése alapján a'­mazta etanításokat az arra, dros? valóságra. Lenin eszméi vezették harc- d® az orosz munkások és pa­rasztok millióit a cári rend­szer ellen, vitték győzelemre f, vűág dolgozó társadalmának “gyét, a szocializmust. Ez a maga korában, megfogálfnazta a dolgozó tömegek tényleges szükségleteit, megmutatta a harc célját, a győzelmes szo­cialista forradalom feltételeit és taktikáját: Lenin sokoldalúan megmu­tatta a szocialista forradalom győzelmének elengedhetetlen feltételeit. Azóta a fettételek megteremtése alapján több or­szág dolgozói jutottak el a szo­cialista forradalom győzelméig. A lenini eszmék alapján szer­veződött és a leninizmus elvei alapján harcoló kommunista pártok alig fél évszázad alatt kivívták a világ dolgozóinak elismerését és rokonszenvet, támogatását. Ma 33 millió kommunista lengeti a leniniz­ténelmi jelentőségű, sikeres szabadságmozgalma. Az impe­rializmus alappillére, a gyar­mati rendszer, teljes pusztulás előtt áll, mert a népek a le- ninizmusban megtalálták jo­gukat a szabadságra és füg­getlenségre. A leninizmus eszméi testet öltöttek a népek és nemzetek, kis és nagy népek, népcsopor­tok és nemzetiségek közötti igaz, őszinte barátságban, meg­becsülésben és segítségnyúj­tásban. A világ tekintélyes da­rabján a múlté a viszálykodás, gyűlölködés és más népek, nemzetek lebecsülése. A mi korunkban a nemzetköziség­nek, a világ dolgozói szolida­ritásának olyan erői kovácso- lódtak ki, amelyek a mai tör­ténelem leghatékonyabb len­dítő ereje. A leninizmus megszületése pillanatától fogva az emberi­ség elemi érdekének, a béke védelmének szolgálatába állt. Mennyi vér, áldozat, könny és pusztulás, hiába áldozat, te­hetség és alkotóerő veszett el az emberiség történetében a gyilkos háborúk miatt, külö­nösen a két világméretű impe­rialista háborúban. A leniniz­mus a béke, a derűs alkotás, a népek, családok és egyes emberek nyugalmát és bizton­ságát vette védelmébe. A le- ninizmushoz való hűség, e te­rületen is kötelez: meg kell küzdenünk a háború felidézői­vel, biztosítanunk kell az em­beriségnek nyugalmát, létét és legfőbb értelmét, a .békét. Lenin eszméi történelmileg rövid idő alatt diadalmaskod­tak, váltak anyagi erővé. Le­nint és eszméit ma a világ minden táján ismerik, a chíelei paraszt éppúgy, mint az angol munkás, a Sorbonne-i egye­tem tanára éppúgy, mint a magyar úttörő. A lenini esz­mék koreszmévé lettek. Miben rejlik a leninizmus életereje? Abban, hogy olyan tanítás, amely az emberiség abszolút többségét kitevő dolgozó, al­kotó és teremtő százmilliók igaz vágyait és céljait fejezte ki és amely a százmilliókat harcba hívta, szervezte és ve­zette. A leninizmus alappillére a dolgozó milliók alkotó erejé­be, történelemformáló energiá­Tegnap délelőtt 11 órakor érkeztek meg Budapestről az albán parlamenti küldöttség tagjai a komlói városi tanács épülete elé. A vendégeket La­ki István elvtárs, a megyei pártbizottság első titkára, Pal­kó Sándor elvtárs, a megyei tanács végrehajtó bizottságá­nak elnöke, Kelemen László elvtárs, a komlói pártbizott­ság titkára, Simák Árpád elv- társ, a komlói városi tanács végrehajtó bizottságának el­nöke, valamint a megyei ta­nács és a komlói városi tanács vezetői fogadták. Az albán parlamenti kül­döttség tagjai — Tónin Jako- va elvtárs, nemzetgyűlési kép­viselő, az Albán Munkáspárt Központi Bizottságának tagja, közlekedési miniszter, Gaquo Taskho elvtárs, a nemzetgyű­lés törvényhozási bizottságá­nak tagja, földművelésügyi miniszterhelyettes, Etem Gji- nushi elvtárs, a nemzetgyűlés külügyi bizottságának tagja, a néphadsereg tábornoka, Pet- rit Hanaki elvtárs, a nemzet- gyűlés mandátumvizsgáló bi­zottságának titkára, ezredes, Jrfane Cosolt elvtársnő, a nemzetgyűlés törvényhozási bizottságának tagja, a tiranai nőszövetség elnöke, Gjon Gjo- naj elvtárs, a nemzetgyűlés külügyi bizottságának tagja, a pukaji körzet néptanácsának elnöke, Miko Xhani elvtárs, a nemzetgyűlés költségvetési bi­zottságának tagja, a sarandai körzet néptanácsának elnöke, Todo Kavaja elvtárs, képvi­selő, gépkocsitechnikus, Fari Peshtani elvtárs, képviselő, Ethem Mandija elvtárs, a nem zetgyűlés munkatársa — alig léptek ki a gépkocsiból, szere­tettel vették őket körül me­gyénk és Komló város veze­tői, komlói bányászok és as­szonyok. A vendégeket Simek Árpád elvtárs, a komlói váro­si tanács végrehajtó bizottsá­gának elnöke üdvözölte, majd úttörők köszöntötték őket. Áz üdvözlés után minden ven­dégnek egy úttörő piros-nyak­kendőt kötöttek a nyakába és úttörőjelvényt tűztek a mellé­re. Ezután a vendégek a városi tanács épületébe mentek, ahol a tanácsteremben rendeztek baráti fogadtatást számukra. Itt ugyancsak Simek Árpád elvtárs ismertette Komló vá­rosának történetét, fejlődését, népgazdasági jelentőségét ha­zánk életében. A baráti szavakra Tónin .lakova elvtárs, nemzetgyűlési képviselő, az Albán Munkás­párt Központi Bizottságának tagja vállaszott. „Az albán nép mindhalálig hű barátja a magyar népnek** — Nagy örömmel töltött el bennünket, amikor megtud­tuk, hogy ellátogatunk az Önök városéiba, s megláthat­juk a város fejlődését. Az is nagy örömöt jelentett szá­munkra, hogy az ellenforrada­lom után városuk bányászai szép eredményeket értek el. Köztudomású dolog, hogy az ellenforradalmi események megbénították az országot; szénhiánnyal küzdöttek agya­rak, s ez akadályozta a mun­ka gyors megindulását. — Néhány nappal ezelőtt ta­lálkoztunk Kádár János elv-' társsal. Elmondotta, hogy az ellenforradalom után a szak­emberek egy része úgy véle­kedett, hogy a gyárak és üze­mek 40—45 százalékét le kell állítani, csak így tudják biz­tosítani a folyamatos terme­lést a többi üzemben. A bá­nyászok azzal válaszoltak á szakemberek véleményére, hogy egyre tatob szenet küld­tek fel és hamarosan megin­dultak a gyárak. — Szívből gratulálunk Önök­nek ezért az áldozatos mun­káért és további sikereket kí­vánunk: Simek Árpád elvtárs rövid ismertetőjében beszámolt a sikerekről, de a nehézségekről is. Ezek azonban együttjárói a mindennapos munkának. — Örömmel vettük tudomásul az eredményeket és mi, az Albán Népköztársasíág parlamentjé­nek küldöttei azért jöttünk a Magyar Népköztársaságiba, hogy közelebbről megismerjük egymást, kicseréljük tapaszta­latainkat és tovább erősítsük a népeink közötti barátságot. Azt a barátságot, mely eltép- hetetlenül összetart bennünket1 a béketáborban, melyet mind- annyiunk nagy barátja, a Szovjetunió vezet. A továbbiakban Tónin Ja- kova elvtárs arról beszélt, hogy a kis albán nép négy szeretettel figyelte a magyar nép eredményeit és mindig ba- rátilag gondolt rá: Az albán népnék eltökélt Magyar kormánydelegáció utazik Argentínába Az Argentin Köztársaság kormánya a közelmúltban ma­gyar kormányküldöttséget hí- I vott meg az új argentin köz- ‘ társasági elnök, dr. Arturo Frondizi beiktatása alkalmá­ból rendezett ünnepségekre, amelyeket április 28. és május 3. között tartanak Beunos Airesben. A forradalmi munkás-paraszt kormány a meghívást elfogad­ta és képviseletére háromtagú delegációt jelölt ki. mus lobogóját a földkereksé- jatia vetett megingathatatlan gén. Ez az erő legyőzhetetlen, hit & bizalom. Abban, hogy a mert az igazság eszméit, a le- leninizmus az egyetemes em- ninizmust vallja magáénak, peri haladás minden ország Ezek az erők a leninizmus társadalmi és gazdasági hala- eszméin nevelődtek. dásának tanítása. A természet A leninizmus eszméiből me- és társadalom fejlődésének ritenek a világ szocializmust törvényein alapuló igaz tam- Anöő ovváeai és népei, akik tás a leninizmus. Nem „specia- a ^imTanUások alapján ala- lis orosz” jelenség a lenmiz- iák gazdasági-politikai mus, peldaja a szocia ista for­, érvérükét A lenini eszmék radalomnak, amely példa más löíSmi alakot öltöttek a országok és nepek viszonyaira szocialista, világrend kialakul us alkalmazható. lásában Ennek a világnak ve- a leninizmus az uj emberi zető ereje a leninizmus hazája, életforma, s az új ember a szo- „ Szovjetunió és annak Lenin cializmus és a szocialista cm- által megalkotott pártja ----------^ ,"~ A leninizmus eszméi ha­zánkban is testet öltöttek. Ma- gyai'ország része a megdönt­hetetlen szocialista világnak, a proletárdiktatúra tt ______________ állama, ah ol" megszűnt a tőkés és föld­birtokos uralom és Lenin taní­tásai alapján a mi sajátos tör­ténelmi hagyományainknak es viszonyainknak megfelelőim épül a szocialista Magyaror­szág. Nálunk külön hangsúlyt kell fektetni Lenin eszméd örökségének felhasználására, hogy a leninizmusnak nem a formuláját kell alkal­mazni, nem lemásolni és nem tűrni a leninizmus meghami- sítását* A leninizmus igazságát és tudatát betölti és a szocialista életerejét tükrözd a volt gyár- világrend kiépülésében kitel- mati es félgyarmati népek tör- jesüL bér gazdasági, morális és in tellektuális feltétjeinek meg­teremtéséért harcoló tudo­mány. Lenin ennek az új vi­lágrendnek volt a harcosa és az új embernek reprezentánsa. Ismétlődés nélküli, egyedül­álló harcosa volt a tevékeny és cselekvő embernek. Élete példaadó, magas szellemiség­ben, fáradhatatlan munkában és harcban, tiszta erkölcsiség- ben leélt, halhatatlan élet. Nem hiába írta róla Majakovszkij: „Lenin ma élőbb, mint kik ma élnek, ö nekünk tudás és fegyver.” A magyar delegáció vezetője: Szobek András, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsának tagja, tagjai: Szarka Károly külügyminiszterhelyettes. to­vábbá Zalka András, rendkí­vüli követ és meghatalmazott miniszter, a Magyar Népköz­társaság buenosairesi és lapazi követe. A kormánydelegáció Argentínába utazására rövide­sen sor kerül. Mit láthatunk az idei ipari vásáron? Az idén május 23-a és június 2-a között megrendezésre ke­rülő budapesti ipari vásáron az IKARUS-gyár két új gépkocsi- típussal jelentkezik. A farmo­toros elrendezésű és kizárólag a távolsági forgalom céljára készült 555 típusú remek autó­buszt és egy igen praktikus új típusú tejszállító gépkocsit mu­tatnak be. A farmotoros autó­buszra jellemző, hogy 100 kilo­méteres óránkénti átlagsebes­séget is el lehet vele érni. Az' autóbusz 11 méter hosszú, az ülőhelyek száma 46, illetve 52. A tejszállító kocsi kivitele­zése tökéletesen megfelel a higiénikus követelményeknek. Tökéletesen megoldották a töl­tést és az ürítést is. A kocsi áramvonalas, mindenütt bur­kolt. A hőszigetelt burkolat alatt 3 darab alumínium-tar­tály van, amelyek összesen: 6000 liter tej befogadására al­kalmasak. A beszerelt vacuurru szivattyú teljesítménye 500 li­ter percenként, szándéka, hogy mindhalálig hű barátja lesz és marad a magyar népnek: — Engedjék, meg, hogy még egyszer gratulálják sikereik­hez. Éljen az albán és a ma­gyar nép barátsága! Éljen a Szovjetunió, népeink legna­gyobb, legigazibb barátja! Él­jen a magyar párt és a kor­mány! Éljen Kádár elvtárs! A komlói városi tanács ajándékokat — bányászlámpát, és dísztárgyaikat — nyújtott át ajándékképpen a vendégek­nek; Az albán parlamenti kül­döttség ezután autóba szállt és megtekintették Komló kör­nyékét. Elismerőleg nyilatkoz­tak a városról, az építkezések­ről. Ezután Pécsié hajtottak. A Mecsekről megtekintették a várost, majd ebéd követke­zett; Ebéd után pedig város­nézés; Este megyénk vezetői foga­dást rendeztek az albán par­lamenti küldöttség részére. Ma: Lenin-ännepseg Ma, április 20-án, vasárnap f délelőtt Lenin születésének 88. í évfordulója tiszteletére a Ma- t gyár Szocialista Munkáspárt [Baranya megyei Bizottsága és ► Pécs városi Bizottsága a Petőfi [ filmszínházban emlckünncpsé- f get rendez.­Az ünnepi beszédet követően | bemutatják »Az. Uljanov-csa- flád” című szovjet játékfilmet fáz ifjú Leninről és családjáról. • í n népi műszak MÁJUS 1 tiszteletére A Sopiana Gépgyár dolgozói ;április 20-tól kezdve egészen >május elsejéig ünnepi müsza- [kot tartanak május 1. tisztele­tére. Az ünnepi műszak alatt : ma-gas munkateljesítményt el­tért dolgozókat jutalomban ré­szesítik. Április 20-án a kora íreggeli órákban az üzemben • röpgyülést tartanak, amelyen \az ünnepi műszakot részlete­sen megbeszélik, a művezető- ■lcet pedig jelkérik majd, adja­nak meg minden műszaki se­gítséget, hogy az ünnepi mű­szak ideje alatt a termelésben minél szebb eredmények szü­lethessenek. Uj sörkiilönlenesség a „Pannónia Extra“ A pécsi Pannónia Sörgyár dolgozói újfajta sörrel lepik meg a város lakóit. Június kö­zepén megjelenik az üzletek­ben és a vendéglátó üzemegy­ségekben a „Pannónia Extra” világos sörkülönlegesség. Az új A leninizmus eszméi a jövő j sör, akárcsak a közkedvelt eszméi. A leninizmus egyre in-* Zsiráf — 18 fokos lesz. A Pan- kább az emberiség egészének nonia Extrá-val töltött, körül­belül félliteres üvegeket arany- keretes, színes címkékkel lát­ják eL Háromszázezer forint értékű anyagai takarítottak meg negyedév alatt a komlói lll-as aknán A komlói III-as aknán e? év január 1-vel anyagtakarékos­sági mozgalom indult. A sűrí­tett levegőt továbbító csőháló­zatot végigvizsgálták, a kihí­vásoknál a tömítéseket meg­javították. Eredményeként az évben. Jelentős összegű meg­takarítás adódik ezen kívül a szerszámok, gumitömlők gon­dosabb anyagkezeléséből is. Az így nyert összegeket a III-as akna olyan anyagok bá- nyabeti beépítésére fordíthatta, egy tonna szén kitermeléséhez amivel a termelést előmozdí- felhasznált sűrítettlevegő- tóttá. így piéldául csak a feb- energia az eltelt három hónap ruári anyagmegtakarításból alatt, több mint száz köbméter- n.500 forint értékű vasút lel csokiként. Egyedül a sűrí- .... tettlevegő gazdaságosabb hasz- nilí> ^ forint érték­nálatával 180 000 forintot taka- L«1 szellőzőcsöveket (szereltek rítottak meg az első negyed- be a munka megkönnyítéséi«.

Next

/
Oldalképek
Tartalom