Dunántúli Napló, 1958. március (15. évfolylam, 51-76. szám)

1958-03-15 / 63. szám

r »58 MÁRCIUS 15 NAPLÓ 5 M Dunántáii NcudÍó ]f Qd 1 Ó IH Ű SOIQ 1958, március 17-től 1958. március 23-i<r tehetségküíató pályázat tanulságai Március 8-án bírálta meg a Ma- nek, hogy az árkád sötét vonalán gyár Fotóművészek Szövetsége a val zárja le a képet, szinte tömő« tehetségkutató pályázatra So- ríti vele a kép mondanivalóját. A mogy, Zala. Tolna és Baranya me- részletdús tónusok, mind-mind ér* I állandó MtSOHSZAMOB Kossuth rádió: 4.2'i— I.5B-íg: Vidáman — írissen. Zenés műsor.- Közben: 4.30: Hírek, időjárásjelentés. — 5.10: Hírek. Időjárás- lelentés. — 6.00: Falu­rádió. — 0.39: Időtöl­tés. — 1.00: Hírek, ldö- járásjelentés. — 7.10: L'j könyvek. — 1.33: Naptár 7.55: Mit főz­zünk? — 1.59: Időjel­zés, — S.OO: Műsoris- merteiés. Idöjárásje- tentés. — 10.00: Hírek. Rádióját javíttassa Finommechanikánál. Lapszemle. Időjárás- íeientés. — 11.59: Idő­jelzés. — 18.00: Déli harangszó. Utána: Hí­rek. Időjárásjelentés. -15.39: Idöjárásjelen­tés. — 16.00: Hírek. — 16.08: ldőjárásjelentés.- 16.47: Műsorismerte­tés. — 17.59: Időjelzés.- 18.00: Hírek. Időjá­rásjelentés. — 19.54: Jó éjszakát gyerekek I — 19.39: Időjelzés. — 20.00: Esti krónika. Idő -órás jelentős. — 21.59: Időjelzés. — 82.00: Hí­rek. ldőjárásjelentés.- 24.00: Hírek. Időjá­rasjelentés. — 0.30: Himnusz. Utána Víz- lelzőszolgálat. Petőfi-rádló: 6.00:— !.00-ig: Reggeli zene. Közben: 6.20: Színhá­zak, mozik és tárlatok tnflsora. — 6.50: Torna. L*0: Falurádió. — 8.00: Műsorzárás, — 14.00: Hírek Időjárás- és víz­állásjelentés. — 19.00: Hírek. Idójárásjelen- tés. — 83.00: Műsorzá­rás, ____________ Rá diót jótállással az Állami Áruházból vá­doljon! HÉTFŐ március 17. KOSSUTH-RADIO *.lo: Reggeli hangver­seny. 9.10: Riportműsor. 9.25: FUmkeringök. *.43: Ezüstkalászos gazdatanfolyam. lu.10: Óvodások mű­sora. W.30: Tarka-barka. — Közvetítés a Rádió VI-os stúdiójából. 15.10: Né(M zene. 13.00: Lányok, asszo­nyok .. t 13.15: Heti zenés ka­lendárium. 14.15: Részletek Duna- jevszkij operettjéből. 15.00: A Gyermekrádió műsora. 13.40: Könnyű zen*: 16.10: Válaszolunk hallgatóinknak. 18.25: Dvorzsák: F-dur vonósnégyes. 17.00: Rlportműsor: H.15: Szív küldi . . t l*.tO: Népszerű zene­kari hangverseny. '*.45: Ifjúsági őrjárat. 19.00: A bécsi operett klasszikusai. Rádió javítás jótállás­sal, Finommechanika, Rákóczi út 39. **»u.i MMaMMMMMMMMM 79.20: A Rádió Világ- szúiháza: Olyan szép, hogy ivem 1s lehet igaz. 72.20: Tánczene. 23.10: Szimfonikus zene. 4.10: Népi muzsika. PETÖFI-RADIO 14.20: A Gyermekrádió műsora. 14.40’ Zenekari hang­verseny. 15.40: Hogyan mond­junk verset? Elő­adás. 16.00: Népek zenéje. 16.30; Külpolitikai kalauz. 16.40: Operaikettősök. 17.10: Don Quijote, a búsképű lovag. Ze­nés irodalmi össze­állítás. 18.10: A magyar pro­■ letárirodaiom kezde­tei. — Előadás. 18.40: Verbunkosok, népdalok. 19.05: Az Ifjúsági Rá­dió nyelvtanfolyama. 19.15: Dalciklusok. 19.45: Sporthiradó. 20.00: Josephine Baker és Paul Robeson énekel. 80.50: A barátság hul­lámhosszán. 21.05: Könnyűzenei mozaikok. 21.45: Ok mondják . . . Előadás. 22.00: Operettdalok. KEDD március 18. KOSSUTH-RADIO 8.10: Népi zene. 8.40: Indulók és dalok. 9.00: A Gyermekrádió zenés műsora. 9.40: Cfazman zongorá- . zik, 10.10: Válaszolunk hallgatóinknak. Kiránduláshoz So­nett táskarádiót az Állami Áruházból. 10.25: Zenekari hang­verseny. ll.oo: Ketten a sztyep­pén. Regény folyta­tásokban. 11.20: Ajándékműsor háziasszonyoknak és nagymamáknak. 12.10: Könnyű zene. 13.00: Versek. 13.15: Operarésaieteífc. 14.00: Zenés műsor. 14.45: A Gyormekrádió műsora. 15.05: Egy falu — egy nóta. 16.10: Az Ifjúsági Rá­dió műsora. 16.37: A Gyermekrádió műsora. 17.00: Riportműsor, 17.15: A Turán-egyfH­tes játszik. 18.10: Szív küldi) ii 18.40: Gyári sziréna. — Riportműsor. 19.00: Bemutatjuk új operafelvételeinket. 20.25: Nizzai karnevál. A Monte Cártól Rá­dió felvétele. 21.10: Aki a népek sza­badságáért harcolt Előadás. 21.30: Népdalcsokor. 22.15: Könnyű zene. 23.10: Zenekari hang­verseny. 0.10: Magyar nóták, Fajti "r^lót^lTTgve- vőre átalakít Finom- mechanika, Rákóczi út 39, SZ. petofi-radio 14.20: Rádiókórusok énekelnek. 14.40: Részletek Ha­rsa turján „Otheto” című film zenéjéből. 15.00: Tollal a romlás ellen. 15.15: Zomgoraiművek. 15.50: Nemzetközi kér­dések. 16.00: Operett részietek. 16.45: A kutya. Elbe­szélés. 17.00: Szórakoztat« muzsika. 17.30: Rádió szabad­egyetem. 18.00: A Napkirály mu­zsikusa: Lully. Elő- adán. 18.50: Solti Károly Nán­dor József két dalát énekli 19.05: Az Ifjúsági Rá­dió nyelvtanfolyama. 19.15: Tánczene. 19.45: Ipari műsor. 20.00: Molnár Éva és Malis György dal­estje. 21.00: Tudomány és a gyakorlat. Előadás. 21.15: A dalest közve­títésének folytatása. 23.00: A férj kopogtat. Részletek Offenbach operettjéből. 22.20: Művészlemezek. SZERDA március 19. kossuth-radiú 8.10: Népszerű opera­részletek. 9.00: Rádió szabad­egyetem. — Előadás. 9.25: Vidéki zenekarok muzsikálnak. 10.10: A Gyermekrádió műsora. 10.30: Vers — mese — muzsika. 12.10: Tánczene, Rádiószaktanácsadás díjtalanul, Finomme- chanika. Rákóczi út 39 13.00: Lányok, asszo­nyok .., 13.15: János vitéz. — Részletek Kaasóh— Holtai daljátékából. 14.00: Zenei műszavaik. Előadás. 14.45: Orosz nyelvlecke az általános lakóié­rc,n,T-m olr 10.03: Ifjúsági műsor. 13.30: Yves Montand mfiHMl 15.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 16.10: Szív küldi.:: 17.00: Hazai körkép. 17.20: Népi zene. 18.10: Tánodalok. 18.45: Magyarország 1044. március 19-én. Előadás. 19.00: Helyszíni köz­vetítés az Erkel Szín­házból. Verdi: Tra- viata. *1.15: Dumas színműve. — Verdi operája. — Ceruza jegyzet. *2.25: Lóversenyered­mények. 22.30: Nótacsokor. 23.05: Kamarazene. 0.10: Könnyű zene. petofi-radio 14.20: Ifjúsági műsor. 14.40: Zenekari hang­verseny. 15.45: Vidéki stúdiónk jelentkezik. 16.00: A Bukaresti Rá­dió esztrádzenckara játszik. 16.30: Távoli tavaszok. 16.45: Operarészlhte'k., 17.33: Harc az örege­dés ellen. Előadás. 17.45: Fúvószenekara­ink műsorából. 18.00: Gyermeknevelés. Előadás. 18.20: Rádióegyetem. 19.05: Az Ifjúsági Rá­dió nyelvtanfolyama. 19.15: Népi zene. 20.05: Tánczenc. 21.05: Fúvószene. 21.30: Színházi esték.., 21.45: Népek zenéje. 22.10: Esti kúrusmuzni­3Ccli 22.30: Tánczene, CSÜTÖRTÖK március 20. KOSSUTH-RADIO 8.10: Könnyű zene, 8.55: Édes anyanyel- vttnk. Rádiót jótállással az Állami Áruházból vá­sároljon. 9.00: Ifjúsági műsor. 9.48: Indulók és dalok. 10.10: Rádióogyetem. 10.30: Bisztriczky Ti­bor hegedüli zon­gorán kíséri Dankó Aladár. 11.10: Ketten a sztyep­pén. Regény folyta­tásokban. 11.30: Népi zene. 12.10: Zenés utazás. 13.00: Hazafelé. Elbe­szélés. 13.15: Operarészletek. 14.20: Egy falu — egy nóta. 14.50: Kórusok. 15.10: Fiatalok sakkis­kolája. 15.20: Ifjúsági műsor. 15.45: Muzsika fiatalok­16.10: "Délutáni látoga­tók. 16.50: Mindenkihez. — Gondolatok a Ma­gyar Tanácsköztár­saságról. 17.10: Színes népi mu­zsika. 17.45: Ha százszor szü­letnék. Versek. 18.10: Könnyűzenei híradó. 18.45: Rlportműsor. 19.00: Nagy mesterek muzsikájából. 19.30: Ifjúsági műsor. 19.45: A Magyar Rádió Gyermekkórusa éne­kel. 20.30: Népdal- és ma­gyamótaest. *1.05: Tudományos híradó. *1.20: SzvjatosZlav Rlh- ter zongoraestje. 23.20: Tánczene. 23.35: Verses, zenés műsor. 0.10: Népdalok. PETÖFI-RADIÓ 14.20 Tánczene. 15.20: A külföldi sajtó hasábjairól. Ultra-rövidhullámú rádiók az Állami Áru­házból. 15.30: Balettrészietek. 16.20: Mikszáth Kál­mán: Közigazgatási történetek. 16.40: Ifjúsági műsor. 17.10: Gyári sziréna .:. 17.30: Filmzene. 18.10: Rádióegyetem. 19.05: Az Ifjúsági Rá­dió nyelvtanfolyama. 19.15: Válaszolunk hall­gatóinknak. 19.25: Tavasz a fővá­rosban — részletek Szenkár Dezső rá- dióoperettjébőL 20.00: 'Opeaahangver- eeny. 20.50: Zenei anekdoták 21.05: Zenei műsor. 17.00: Visszaemlékezé­sek. Előadás. 17.15: Szív ldlldi . . . 18.10: Tánczene. 18.30: Gyalogúton. — Krúdy Gyula Írása. 18.40: Kórusok. 19.05: Itt a tavasz. — Verssel, muzsikával köszöntjük. 20.20: Egy komiszár naplója. Rádiójáték. *2.20: Közkedvelt nép­dalok. 23.00: Zenekari hang­verseny. 0.10: Zenés műsor. Legújabb típus:» rádiók az Állami Áru­házban. PETOFI-RADIO 14.20: Szimfonikus zene 15.10: Könnyű zene. 15.50: Kiállítás a kép­zőművészet történe-’ tér 61. 16.10: Népi zene. 16.40: Jókainé Labor- falvi Róza. 16.55: Fúvószene. 17.20: Hangverseny a Rádióegyetem hall­gatód részére. 18.25: Könnyű zene. 19.05: Részlet Rideg Sándor „Sámson” c. regényéből. — Rá­diójáték. 20.00: Heti hangver­senykalauz. 20.45: d- teraszó, fiirulyaszó. 21.05: Operettrészletek. 21.50: Külpolitikai kér­désekre válaszolunk. 22.00: Részletek Mo­zart „A varázsfuvo­la” c. operájából. SZOMBAT március 22. KOSSUTH-RADIO S.10: ZeneflcaTl hangi- verseny. 9.00! Úttörő-híradó. 9.25: A Gyermekiródió műsora. 9.40: Magyar szerzők könnyű dalai. 10.10: Francia szerzők operettjeiből. 11.00: Ketten a rotyep- pén. Regény folyta­tásokban. 11.20: Népdalfeldolgo­zások:. 19.05: Kórusaink életé­ből. 19.40: Láttuk, hallot­tuk . . . 20.00: Régi filmek ked­velt melódiái. 20.20: Hangverseny. 21.05? Magyar nóták. 21.50: A Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik. gyéből beérkezett képeket. A pá­lyázatra közel 500 kép érkezett be 61 szerzőtől. A bizottság nem egyenként bírálta el a képeket, hanem kollekciónként vizsgálta azokat, hogy kiválogassa annak a 15 szerzőnek a műveit, melyek végleges döntés végett a Fotómű­vészek Szövetsége elé kerülnek Bu­dapestre. Érdemes foglalkozni a beérkezett képekkel, mert azok elemzése sok-sok tanulságot szol­gáltat a további fejlődéshez. Általánosságban elmondható, hogy a beérkezett anyag aránylag Állandó rádiókiálli- | gyenge volt. Igen kevés közte az tás az Állami Aruház-1 önálló, egyéni alkotás, önálló gon­dolatot megörökítő kép. A legtöbb- iük már sokszor feldolgozott ötle­tet variái tovább, de még több volt az elgondolás nélküli emlék­kép. Ezek Is sok kívánni valót hagytak maguk után. Úgy a nega­tív, mint pozitív technikában még bőven megtalálhatók voltak az ele­mi hibák, a szemcsézettség, az életlenség, a durva, bántó karcok és foltok a képekén. A látottakat Összefoglalva, az ál­lapítható meg leginkább, hogy a képekben hiányzott a tudatos. tékei a képnek anélkül, hogy — a téma kárara — öncélúak lennének« A tehetségkutató pályázatnak ép­pen az volt a célja, hogy felkutas­sa a magyar fotóművészet utánpót­lására a vidék tehetségeit, hogy a legtehetségesebbeket jutalom- üdülés keretében a legnevesebb esztétikusok, művészek előadásai­val tovább tanítsák, tudásukat fej­lesszék. VASÁRNAP március *3. KOSSUTH-RADIÓ 8.10: A tavasz hírnökei, 8.29: Népdalcsoikor. 8.55: Édes anyamyelr vünk. 9.00: Figyeljük a zenét. 10.10: Ifjúsógl műsor. 10kflnnv9f zrne^bano-1 fényképszerű témaválasztás és könnyű zene mm, g tcrllnjh!>i készséK. dalmában. 11.30: Magyar tájak a Bükk. 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. 1*.50: Hétvégi Jegyze- teöc 13.00:" Szív küldi... 13.30: Rádlóílexfflto’n. 14.09: A Magyar Rádió szimfonikus zenekara Játszik. 15.05: Hét nap a kül­politikában. 15.20* Könnyű zene. 15.50: A műsort össze­állította Csók István Kossuth-díjas kiváló művész. 16.30: Helyszíni közve­títés bajnoki labda­rúgó-mérkőzésekről. Finommechanika -­rádlőjavítója — Pécs, Rákóczi út 39. 17.30: Kincses Kalen­dárium. 18.23: A Magyar Rádió lAnczendkara Játszik Iődés” című képe. A képek között azonban sok akadt olyan, mely a szerzőjének jó, fotngrafikus meglátásáról, esz­tétikai érzékéről, az eredményes fejlődésről tanúskodott. Különösen látszott azoknál a képeknél, me­lyeknek szerzői a fotókörök, foto- klubok életében Is tevékenyen vesznek részt. A témák Jó megvá­lasztása. a helyes képkivágás, a jó technika, a tudatos felkészülést mutatja. A pécsi fotósok közül különösen több amatör eredménye szembetű­nő. A klválogatottak között 10 pé­csi fotósnak a kollekciója van és nyugodtan állíthatjuk, hogy ezek voltak az elvitt anyagnak a legér­tékesebbjei. Képeiken meglátszik a fejlődés, az I. országos pécsi mű­vészi fényképkiállítás hatása. Nem volt eredménytelen az sem, hogy a Mecseki Fotoklub rendezésében a Fotóművészek Szövetsége több előadást tartott, felölelve a művé­szi fényképezéssel kapcsolatos is­mereteket, a nemzetközi kiállítások tapasztalatait. ’ A kiválogatott kollekció egyik szép képe Lantos Miklós „Szemlé­Itákóczi út 39. Flnom- , mechanika Rádiószer­21.30: Az Állami Népi vj(.e. Együttess zeniek ara ­Játszik. *1.50: Az Idegsebész kése nyomán. Be­szélgetés. 22.00: Könnyű szimfo­nikus zene. 22.45: Szerelme» ver­sek. Recseg, ropog a rádiója? Finommecha­nika megjavítja. PÉNTEK március 21. KOSSUTH-RADIO Operettmuasfka. Mészáros Ferenc Péter «.10: 6.50: és Csurka írása. 9.00: Tánczenei 9.30: Ezüstkalászos gazdatan folyam. 10.10: Fúvószene. 10.45: Március ébresz­tője. Vernek. 11.00: Rádióegyetem. 12.10: Tánczene. 13.00: A belterjes gaz­dálkodás útján. 13.15: Operarészletek. 14.10: Úttörő-híradó. 14.35: Magyar nóták. 15.15: Az Ifjúsági Rá­dió műsora. 16.10: Ady-veredk egy­korú zenést tésel. — Előadás. 12.10: Népi zene. 12.50: Ml van a köny­vesboltokban? 13.05: Operarészletek. 13.50: HlrdetőosZtop, 14.00: Szív küldi... 14.30: Ifjúsági műsor. 15.10: A kórusirodalom mestenel. 15.30: Világgazdasági negyedóra. 15.45: Billesd Tivadar énekel. 16.10: A Rádlő zenés hetilapja. 18.15: Zenés műsor. 18.45: Burka Sándor tároigatóztk. 19.00: Zenés üdvözlet Hollandiából. 20.25: Vidám zenés mű­sor közvetítése. 22.15: Hanglemezek. PETÖFI-RADIO 14.*0: A* opera min­denkié. 15.20: Szobanövényked- velők ötperoe. 15.25: Fúvószene. 15.45: Zenekari hang­verseny. 17.00: Az Induló törté­netéből. Előadás. 17.40: válaszolunk hall­gatóinknak. Í7.50: zenés műsor. 18.15: Lányok, asszo­nyok .. i 18.30: Nagy slágerek. szék operaihangver- senye. 20.10: Köznapi dolgok­ról. Előadás. 20.20: Lumpaciusz Va­gabundusz. Mesejáték. 22.10: Népi zene. 22.50: Kamarazene. 0.10: Balassa P. Tamás zongorázik. PETÖFI-RADIO 8.00: Peskó György or­gonái. 9.05: Humoros lemeze­inkből. 9.30: Miska bácsd le­mczcsládája. 10.10: Szív küldi . . i 11.00: A Magyar Rádió énekkarának nyilvá­nos hangversenye. 11.45: Bora és a húga. Veres Péter elbeszé­lése. 12.50: Művészlemezek. 14.10: A Gyermekrádió műsora. 14.50: A belterjes gaz­dálkodás útján. 15.05: Népi hangszer- szólók. 15.25: Részietek Kőkai Rezső daljátékaiból. Díjtalan tanácsadás az Állami Aruház — rádíőosztályán. 15.55:' Német népzene. 16.15: Sárvár a XVI. században. 17.00: Tánczene. 18.00: Szimfonikus hangverseny. 19.00: Edvl Illés Aladár otthonában. 19.15: Népi zene. 19.40: Filmdalok. 20.00: Mozart-mflvek. 20.50: Turisztográf. — Előadás. 21.10: Tánczene. 22.00: Olasz operaest. (A műsorváltoztatás jogát a Rádió Igaz­gatósága fenntart- 1».) A kép folthntásában, tartalmi egységében, technikájában I» jó. Elevenné teszi az alakok Jó elhe­lyezése, a tér esztétikailag he­lyes kitöltése. Nagy értéke a kép­Lantos Miklós: Szemlélődés A folyamatos fejlődés szükség­szerű követelménye az állandó gyakorlás, tanulás. Ezért helyes, hogy a Mecseki Fotoklub állandó előadássorozataival, képbírálatai­val igyekszik segítségére lenni a megye és a város fotósainak. Ezért hirdettük meg a „Hónap legjobb képe” című pályázatunkat is. E pályázatra, melyen mindenki részt vehet, minden hónap 10-éig lehet szerkesztőségünkbe kéneket beküldeni. A legjobb képet díjaz­zuk és a lapban is közöljük, az ér­tékelés után a képeket vissza­küldjük. Egy pályázó havonta leg­feljebb 5 db 9x12 cm nagyságú képpel vehet részt. A pályázat el­ső eredményét március 29-én meg­jelenő számunkban közöljük. A beküldött képeket a Mecseki Fotoklub bíráló bizottsága bírálja Is. H-------O. Ta nácstagok fogadóórái Anyakönyvi hírek Születtek: , Petrovics József. Kiss Tnmásovlcs •jászló, Keszü Béla, Rébélc Nagy Tamás, Pálfalvl Gábor, Petrovics '-ászló. Légrádl István. Laczker ögnes, Sebestyén György, Pocakai *stvén. Rajbár Ildikó, Sebők Ta­Buzás János gkv. és Sztlpánovlcs Agnes s. munkás, Bőgehond Ká­roly gépkezelő és Prosztoszky Pi­roska, Majer János árukísérő és Kozma Mária italmérő, Brotter Gábor fodrászsegéd és Bálint Ro­zália, Somslch László dohángyári munkás és Lédeczi Erzsébet geo­---- ---7----------------’ --------- --- íuuilridö 03 LAUCLÓi üiizseütít KeO“ Ol ás, sakány Emil, Pintér István, lógus> Schmidt Ödön rakodómun- örvai pnpp László, Sorosics And- kÄS és Garamvölgyi Anna. ;áe, szauer Edit, Duga József, farkas György, Szabó István, Nagy *Unde, Gál Judit, Galambos RozA- üa. Koch Eva. Kovács Andrea, “■’oltárt Margit, Rainlcs Tamás, •Meiner Gábor, Vajat János, Csiz­madia László, Ad ász Magdolna Meghaltak: Kiss József 63 éves, Wischer Pál 78 éves, Laczl Jánosné sz. Bajcsi Borbála 63 éves, Kakas István 60 éves, Vadász Károly 66 éves. Latln­kalmár Anna’ Hencz Lajos Csé- c>lc9 Elck 57 éves, Venezli Erzsé- !)*n Emese, Csdme Ilona! Kovács ^et 75 eves. Kovák Lajos 48 éves, Uszló, Csűrön Nóra. Antal JMpp Lászlóul ^P^Koz­,___,_____ , . éves, Pataki János «4 éves, Weisen­II aZASsagot kötöttek. ü8eh nona 5, éve,? Bereczky An­> Fekete József éjjeliőr és Pásztor dorné sz. Szalay Irén 87 éves. Ko­rona, Vesely Ferenc és Berendl vács Katalin 59 éves, Csullag Jó- *hna", Herbi Adám MÁV nyugdí- zsef 37 éves, Daróczi Istvánná az. «3 és Mlk’ós Györgyi, Makai Jó- Baráth Erzsébet 36 éves, Csurda •Séf éjjeliőr és Kovács Borbála, Jolán 83 éves. Hebeja Sándorné sz. í-eresztes Tibor halló és Lukács Nett Ilona 65 évís, Tupl István 3 ”Tézia segédmunkás, Grozdlcs hónapos, Kovács Ferenc » hóna- oárolv s. munkás és Géder Győr- nos, Kiss Antal 1 napos, Blum fvi pijidósegéd. Kozma Tstván hal- Pétemé sz. Stenicska Erzsébet 71 Jé és Kovács Mária belérrtnő, An- éves, Csery Béla 45 éves, Gödi 'él Ernő és Korbély Edit kér. elő- Mária 49 éves, Ritzl József 83 éves, 'Vié. Kresz Ferenc’ vállalati igaz- Czlkla István 48 éves, Sándor .16- «816 és Buboll Mária könyvelő, nosné sz. End] Mária 65 éves, Mo- róilontal Ferenc kőműves és Sza- hnl István 71 éves, Szabó Imre 66 ’Ó Gabriella, Rognár Jenő szerelő éves. Msjlényl József 59 éves, Túri S végnél- Terézia sav fokmérő, László í éves, Győrbiró T.ázár 71 Hornján Fererc könyvelő és Kam- éves. Bocván Sándorm s/aká- erkv Ilon,, i’.fio- s génfró. l«s Mária 68 éves. Orvosi üfiye^t A Megyei Rendelőintézet biztosi- óra között, amikor a fekvő bete- tottjal részére a sürgős esetek el- gekhez való kihívást is ide kell látására ügyeletes szolgálatot tar- leadni, tanuk március !S-én déli 12 órától II. TÖMB: a város keleti részé­Ä“/ okosok’8*61 6 6rálg a ltÖ‘ Pen. Pécsbányatelepen, Borbála­vetkező orvosok. telepen, a Nagybányaréti völgyig L TÖMB: a város nyugati felé- és Alsóbánomig: clr. Kiss E. lük­ben (Hunyadi út, Széchenyi tér, tor, lakik: József utca 17/1., tele- Bem utca, Bajcsy-Zsilinszky út és fon: 27-53). A járó betegeknek sür- Stklósl úttól nyugatra): dr. Csacs- gős esetben az Ady Endre utca 81. kó Lajos. Rendel a lakásán: Sem- számú körzeti rendelőben rendel, mclwoiss utca 2. sz., telefon: 46-17. telefon: 39-78., szombat du. 4—3 A Járó betegek sürgős esetben Itt jelentkezzenek, szombat du. 4—5 óra, vasárnap de. 9—10 és du. 4—5 Legfrissebb téli könyv­újdonságaikat ajánlják a Könyvterjesztő Vállalat boltjai: I01-es: Szé­chenyi tér 17., tel.: 11-79. 102-es: Kossuth u. 48., tel.; 18-86, 110-cs: Jókai tér, tel.: 12-79, Antikvár, Kossuth u. XU tel-: 30-51 mimuTiimiTmmmfTTi óra. vasárnap de. 9—10 és du. 4—5 óra között, amikor a fekvő bete­gekhez való kihívást is Ide kell leadni. m. TÖMB: Gyárváros, Újhegy, Üszög, Pécsszabolcs, Meszestele­pen: dr. Siklósi István, lakik: Pécsszabolcs, Felsőtelep, telefon: *4-91/28. mellék. A járó betegek sürgős esetben az újmeszesl kör­zeti rendelőben jelentkezzenek va­sárnap de. 9—11 óra között, amikor a fekvő betegekhez való kihívást Is Itt adlák le, más időben a la­kásán található. IV. TÖMB: a pócsbányatelepi rész ügyeletes szolgálatát a n. tömb végzi. A fekvő betegekhez való kihí­vást legkésőbb 10 óráig kell az ügyeletes orvosnak bejelenteni, mert a késői kihívásoknak aznap esetleg már nem tud eleget tenni. A járó betegek Is esnk sürgős esetben vegyék igénybe az ügyele­tes orvosi ­I. KERÜLET . Március 17-én este 8 órakor Ritzl Béláné és Györki József a Budai II. pártházban, Balogh Istvánné és Lesnyik Istvánné a Budai H. párt­házban. Március 18-ftn délután 5 órakor Jelenszky János és Gáspár József a pécsbányatelepi kirendeltségen, este 6 órakor Czönűör Ferencné a Fürst Sándor utca 4. szám alatti egészségházban< Március 19-én este 6 órakor Vár­szegi György és Kovács Ferenc (14) a Vasas I. bányatelepi kultúrház- ban este 6 órakor. Vertike István az újmeszesl iskolában, Kovács István és Mizerák József a Türr- malomban, Istókovics Márta és Fruzsina István az Erzsébet-teiepi kultúrházban, Kiss Istvánné és Dorn Lajosné a Budai n. pártház­ban. Március *0-án este * órakor Györkő Antal és Preller Alajosné az öregmeszes! sz.akszervezeti he­lyiségben, Sárdl Lajos és dr. Szé­kely Sándor a Remény utcai párt­házban, Hohmann Józsefné és Szikszay Rudolf a Bártfa utcai is­kolában. Március *l-én este 8 órakor Ka­bar Ferenc és Gyenls József a Vasas IJ. telepi Iskolában, este 7 órakor Klapach Ottmár és Hallos István a Vasam II. falusi iskolában, este 6 órakor Kónya István ésKó- nyi Dávid a Szabolcs-falusi kultíír- otthonban. H. KERÜLET Március 17-én este 6 órakor Tóth József és Balázs Istvánné a málo- mi vb-klrendeltségen. Március 19-én este 8 órakor Schnöbe] Mária és Pellérdl József az Ágoston téri általános Iskolá­ban, Rapp Jánosné és dr. Kardos Lajosné a Gyógypedagógiai Inté­zetben, Szekeres Lászióné és Mol­nár Géza a Mátyás király utcai ál­talános Iskolában. Március 20-án este 6 órakor Tö­rök Géza és Link János az Egye­tem utcai általános iskolában, Ger­gely Lajos és Biró Ferenc a városi tanács I. em. 47. sz. helyiségében. Március *l-én délután 5 órakor Plszer Jánosné és Erdőül Antal a nagyárpádi vb-kirendeltségen, este 6 órakor F.xner András és dr. Há­mori László, Kiss Jenő és Kolpech József az Ágoston téri általános is­kolában. ül. KERÜLET Március 17-én délután 5 órakor Küzdő Mihály és Szebenl Jánosné, Somogyi Mlháiv és Halápi László a Petőfi utcai általános iskolában. Bandies István és dr. Zádori LAszlópé az Alkotmány utcai álta­lános iskolában, Kovács Andrásné és Kotolák János a Pedagógiai Fő­iskolában, Szabó Józsefné és Hu­nyadi l.ásrióné a Nyár utca 3/1. sz. alatt, dr. Bakonyi An«n!né és Föl­des László a m. kerületi tanácson, rievecserl János és Beke József a mecsekaljal kirendeltségen. Március 18-án 5—6 órakor dr. Kocsis Mihály a bányakapitánysá­gon (József Attila u. 9 ) dr. Móró Vilmos és Aehátz Imre a Köz- gazdasági Technikumban, Patartlcs Ferenc és Kántor Gyuláné a Köz- enzdasági Technikumban, Hanzák Károly és Orosz Anno a Petőfi ut­cai Iskolában, Horváth György és Tancslk Lajos Pécs, Vas Gereben u. 38. szám alatt, Cseresnyés Jó­zsefné a m. kerületi tanácson. Kappán Mihály az Alkotmány ut­cai Iskolában, Jakab György Ko­vácstelep, Dárda utca 8. sz. alatt. Háromszéki Gyula Kovácstelep, Baranyavár u. l. szám alatt. Március 19-én délután 5 órakor Gungl János és dr. Méhes Gyula a Gyógyszertani Intézetben (Rákó­czi úti bejáró). Baka János és Ber­ta Lajos a in. kerületi tanácson, Marton Istvánné a Radnics u. 23. szám alatt, dr. Gál Gyuláné a Pe­tőfi utcai Iskolában, Glück József­né a in. kerületi tanácsnál, Czo»f Ferencné és Rausch János az Al­kotmány utcai iskolában, Bérces István a Kis-Szkókó 8. szám alau. Hódi Szllvesztemé a Bálies út 26. szám alatt, Mischl Lajosné és Bü- röcz Istvánné a IH. kei-ületi taná­cson, Somogyvárl Lajos és Studer Györgyné a ni. kerületi tanácsol-. Március *8-fln délután 5 órak r Hoffbauer Antal és Sátán Ferenc az lparltanuló-iakolában. Rét utca 41. szám alatt, Molnár Ferenc és dr. Lajos József a Közgazdaság Technikumban, Horváth Mibílv a Petőfi utcai iskolában, MatWi« s Gyula és Kaszás Júlia a Petőfi u-- cal iskolában. Cseri Miklósné f-s Szász Antalné a Petőfi utca 64. alatt, Romvári István a in. kert - ietl tanácson, Bedö Pálné a T,r. kerületi tanácson, Bojtor János : Kis-Tóth Gvörevné a ni. kerül* i tanácson, Kovács Jánosné és Ifi. Pozseal Andor az Alkotmány utcai iskolában. Rudas Aladár a S-Igctí üt 2. szám alatt, Dán Józsefné i - Alkotmány utca 71. szám alatt. *i- pos Sándorné és Balogh Avi v;s Rókus utca 9. szám alatt. PllkVíi György B”Zási Abel u. 16. «z. alatt. Szita Istvánné Kóczián Sándor u. 7. szám alatt. Varra Laios Un— vár u. 24. szám alatt, Jrszcn«-'! László BáRes üt 13j szám «!»<’_ Szélig Rezsőné TfiúsAs? úlla 5. sz. alatt. Ángyán Béláné Pacsirta ,,t 16. szám alatt, özv. Makiért fái­éi Góc* Béla a Kertészeti Válla' ■ t Aranyhegy 9. sz. alatt. Március *1-én délután 3 órák - Bcdekovics József és Jankó Erz* bet Doktor Sándor u. 32. sz ela •. dr. Puskás Ödön és Arató János- 4 Alkotmány utcai iskolában. Be* k Ferenc Xavér utca I. szám ala”. Szőke Jánosné Xavér utca 13. az. alatt, Puskás Sándor és Kis Nagy József az Alkotmány utcai iskolá­ban. Március *5-én délután 5 órakor Báli János és Nagy Károly MÄV- bérház, KTSZ-helyiségében. Március ?6 án délután 5 őrUkor Antal Lás/Jó és Kakas Fe-enr a ITT. kerületi tanácson, vlkir s r.ssz- Ióné Pacsirta u. 9. szám rla‘t. Ba­logh György és Károlyi Imréné a Közéndeindol 2. szám 8latt. Major­iak! János és Nagy Gvörgy Szent­kút 30. szánj alatt, Kollár Elemér- né és Biikkösdi István az űrö d kultúrotthonban, Csiszár Nándor és Markó János a patoesi kultúrház- ban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom