Dunántúli Napló, 1958. március (15. évfolylam, 51-76. szám)

1958-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! » / DUNÁNTÚLI , NAPLÓ A MAGYAR S/Oí'IAL STA MUNKÁSPÁRT RARAMVA 'if-.VFi BIZOTTSÁG \ MFC5YF! TANÁCS LAPJA XV. ÉVFOLYAM. 51. SZÁM ARA 50 F1U.RR SZOMBAT. 1958 MÁRCIUS 1 Mai számunkban: Magyar itormányküidöttség utazott a lipcsei vásárra Äz ZKP lüzp^nti Szotts'ga n’éniwának hafároza!a a kolHizr ndszer további fejlesz éséröi A hirct'lástpchnika újdonságai Hazaérkezett a Romín Nípköz ársasógban jár: ma yar párt- és kormányküldöttség Pénteken este hazaérkezett a gadtatására megjelent dr. A párt- és kormányküldö.t Magyar Népköztársaság pért­és kormányküldöttsége, amely a Román Munkáspárt Központi Vezetőségének és a Román Népköztársaság kormányának meghívására látogatást tett a Román Népköztársaságban. A küldöttséget Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára, államminiszter ve­zette. Münnich Ferenc, a forradalmi munkás-paraszt kormány el­nöke, Fehér Lajos, Fock Je­nő, Kiss Károly, Marosán György és Rónai Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagjai, Komócsin Zoltán és Nemes Dezső, a Politikai Bizottság póttagjai, az MSZMP Központi Bizottságának, a kor­mánynak és az Elnöki Tanács­nak számos tagja, a politikai, a gazdasági és a kulturális élet ség tagjai a vonatból kiszáll­va üdvözölték a megjelent sze­mélyiségeket, a diplomáciai testület tagjait. A Nyugati-pályaudvar érke­zési oldalán lévő téren több száz budapesti dolgozó gyűlt össze, akik meleg szeretettel, lelkes tapssal üdvözölték a párt- és kormányküldöttség tagjait. Felcsendült a Himnusz, majd Kádár János és dr. Mün­nich Ferenc ellépett a felsora­A magyar és román zászlók sok vezető személyisége. Jelen kozott díszszázad előtt. .1 u A7... ■ ..»T J. /• Inni /í jnl/MTI á oi/i * n . r « « > • <* kai ünnepien feldíszített Nyu­gati-pályaudvarra a Rákóczi- induló hangjai mellett 9 óra előtt gördült be a küldöttség különvonata. A delegáció fo­volt a budapesti diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja, köztük a budapesti román nagykövetség munka­társai. Ezután dr. Münnich Ferenc, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke mondott üd­vözlő beszédet. Dr. Münnich Ferenc elvlárs üdvözlő beszéde — Kedves Elv társak! ciámkban, hanem minden szó- fél év után párt- és kormány­cial izmust építő országban tu- delegációnk egy harcos, de si­— Dolgozó népünk nagy fi- datosította azt a felismerést, keres év eredményeivel, s a gvelemmel és érdeklődéssel hogy a Szovjetunió vezette szó- jövő megalapozott perspektíva- kísérte párt- és kormánykül- eialista béketábor egysége, ere- jánaik adataival indulhatott lá- döttségünk útját a baráti Ro- je megdönthetetlen, s a nem- togatóha és közölhette bará­tnőn Népköztársaság területén. zetközi és a belső reakció min- örültünk a nagyszerű fogad- den támadása eleve kudarcra tatásnak, amely a szomszédos van ítélve — mondotta Mün- román nép baráti érzelmeit nich elvtárs — majd utalva hatalmas tömeggyűléseken jut- elért eredményeinkre, melyek Iáinkkal, hogy győztünk, szi­lárd és erős országunkban a proletárdiktatúra. Nem hiába segítettek barátaink. A segít­tatta kifejezésre. — A magyar párt- és kor­mányküldöttség útja nem egy­szerű udvariassági látogatás volt, viszonzása volt annak a látogatásnak, amelyet,a Ro­mán Népköztársaság párt- és kormányküldöttsége tett ná­lunk abban a nehéz időben, amikor még fegyveres harc­ban álltunk a nemzetközi és itthoni reakció sötét bandái­val. Elsősorban hálánkat és kö- szönetünket kívántuk ebben a formában is tudomására hozni a baráti szomszéd nép­nek. vezető pártjának és kormányának azért a látoga­tásért, amelynek akkor mély politikai tartalma és .jelen­tősége volt. azt bizonyította, hogy küzdelmünkben a Szov­jetunió mellett támogat a többi barátunk is és az elsők között a Roman Népköztár­saság. A proletár internacionalizmus nagy győzelme volt az, amely megacélozta a szocializmushoz hű tömegek erejét, fokozta har­ci elszántságukat, segítséget nyújtott pártunk sorainak ren­dezésében, s a proletárdiktatú­ra rendszerének megszilárdítá­sában. Nemcsak népi demokrá­lehetővé tették, hogy alig más­(Folytatás a 4. oldalon) Megkezdődött a magyar szakszervezetek XIX. kongresszusa Az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házá­ban pénteken reggel fél 9 órakor megkezdő­dött a magyar szakszervezetek XIX. kong­resszusa. — A háromnapos tanácskozáson a kongresszusi küldöttek beszámolnak a XVIII. kongresszus óta végzett munkáról, összegezik a szakmai szakszervezetek kongresszusainak tapasztalatait és megjelölik a magyar szakszer­vezetek további feladatait. A kongresszuson megjelent dr. Münnich Fe­renc, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, Marosán György államminiszter, Bisz- Jcu Béla belügyminiszter, Fock Jenő, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, a párt Politikai Bizottságának tagjai. Ott volt a kormány több tagja, a KISZ, a Hazafias Nép­front, a Magyar—Szovjet Baráti Társaság és a Magyar Nők Országos Tanácsának vezetői. A kongresszuson részt vesz Louis Saillant, a Szakszervezeti Világszövetség főtitkára és a világszövetség három titkára, továbbá a szov­jet, az arab, a francia, az olasz, az osztrák, a lengyel, a csehszlovák, a román, a német, a bolgár, az albán, a jugoszláv, a koreai és a vietnami szakszervezetek, valamint a Vegy­ipari Dolgozók Szakszervezetei Nemzetközi Szövetségének küldöttei. A megnyitó beszédet Somogyi Miklós, a SZOT elnöke mondotta. Javaslatára a kong­resszus részvevői egyperces néma tisztelgéssel adóztak az elmúlt kongresszus óta elhunyt magyar és külföldi szakszervezeti harcosok emlékének. A kongresszus egyhangúlag elfogadta a na­pirendet, amely a következő: a Szakszervezet tek Országos Tanácsának beszámolója, a szám- vizsgáló bizottság beszámolója, a magyar szakszervezetek alapszabályainak módosításat a vezető szervek megválasztása. Ezután megválasztották a különböző munka- bizottságokat, majd Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára tartotta meg a szaktanács beszámo­lóját. A szaktanács beszámolója Bevezetőjében a XIX. kong­resszus jelentőségéről beszélt, majd a szakszervezetek szere­péről szólt és helyéről a szo­cializmust építő társadal­munkban. — A szakszerveze­tekhez való tartozás végső fo­kon a munkáshatalom elisme­rését jelenti. Ha a szakszerve­zetek jól dolgoznak, döntő tó­RENDKÍVÜLI TANÁCSÜLÉSEN megválasztották a pécsi népi ellenőrzési bizottságot Pécs város Tanácsa pén­teken délelőtt 10 órakor rendkívüli tanácsülést tartott a városi tanács nagytermé­ben, amelyen megválasztot­ták a népi ellenőrzési bi­zottság tagja it. Az ülést Györkő Antal elvtárs, a vá­rosi tanács vb-elnöke nyitot­ta meg, majd Berki Fülöp elvtárs, a városi tanács he­lyettes elnöke mondott be­szédet. Berki elvtárs többek között a következőket mon­dotta: „Állandó és hathatós, valamint eredményes ellen­őrzés csak akkor lehel, ha abban a. dolgozó nép is köz­reműködik, hiszen a dolgozó nép érdeke ez a közreműkö­dés, miután szorgalmas mun­kájával ő építette a szocializ­must és mind nagyobb ered­ményeket ért el, illetve ér el munkája során. Tehát dolgo­zó népünknek érdeke első­sorban munkája eredményé­nek megőrzése. *- A társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett bűn- cselekmények miatt Pécsett 1957-ben 18S személy ellen emelt vádat az ügyészség. Még elszomorítóbb a kép. ha a vállalatok által a feljelen­tésben közölt kár összmér- tékét vizsgáljuk, mert ez kö­rülbelül 3 millió 202 ezer fo­rint volt. Az eljárás során lefoglalá­sokkal, bűnügyi zárlat alkal­mazásával azonban csak 727 873 forintot sikerült biz­tosítani. Ez az összeg a be­jelentett kár 22.6 százaléka. Ez igen szomorú tény s azt mutatja, hogy az ellenforra­dalom hatásaként igen el sza­porodott az üzérkedés, a spe­kuláció. valamint a társadal­mi tulajdon fosztogatása. Berki Fülöp elvtárs helyet­tes tanácselnök beszéde után sor került a népi ellenőrzési bizottság városi tagozatának megválasztására. Elnöknek: Toller Lászlót, a Pécsi Tata­rozó VáÜalat igazgatóját vá­lasztották nwg. Az elnökség tagjai: Bors Antal nyugalma­zott bányász, valamint Ne­meskéri Gyula az uránércbá­nya építési os2tályi>ezetöje. A népi ellenőrzési bizott­ság tagjai pedig a következők lettek: Szibl Antal, a Ruhá­zati Bolt igazgatója. Szabó Ferenc, a Nemzeti Bank I. számú fiókjának vezetője, Stier Károly, a Mezőgazda- sági Gépjavító Vállalat dol­gozója. dr. Kishonti Tibor, a KÖJÁLL munkatársa. Szako- nyi Lajos, az Autóközlekedési Igazgatóság forgalmi osztá­lyának vezetője, dr. Gárdosi József, a Baranya megyei Építőipari Vállalat jogásza. A rendkívüli tanácsülésen a népi ellenőrzési bizottság városi tagjai tlnnepélyes es­küt tettek. nyezői lehetnek — és keli, hogy legyenek! — társadalmi éle­tünknek a szocializmus építé­séért vívott harcban. A szakszervezeti tevékeny­ség egyik központi kérdése a társadalmi és egyéni érdek egybehangolása. Ez azt jelenti, hogy szüntelenül rá kell irányíta­niuk a dolgozók figyelmei a szocializmus építésének táv­lataira, az abból adódó konk­rét feladatokra, másrészt ál­landóan szem előtt kell tar­tamok a dolgozók étel- és munkakörülményeinek ál­landó javítását. A beszámoló ezután rátért a szakszervezetek feladataira a munkáshatalom gazdasági erő­sítésében. Hangsúlyozta: a munkáshatalom erősítésének legfőbb kéidése ma az ellen- forradalmi támadás következ­ményeinek felszámolása, gaz­dasági nehézségeink leküzdé­se, az elért életszínvonal biztos alapjainak megteremtése. Az 1958. évi gazdasági terv és a most készülő háronjéves terv célkitűzéseit ez határozza meg. 1958-ban a dolgozó nép ter­melő munkáját megtestesítő nemzeti jövedelem 4,8 száza­lékkal, a munkások és alkal­mazottak reálbére 4.6 száza­lékkal emelkedik a terv sze­rint — jórészt az 1957-ben ho­zott intézkedések eredménye­képpen. részben az idén elő­ször szétosztásra kerülő nyere­ségrészesedéssel. A tervek számolnak azzal, hogy a régebbinél gazdaságo­sabban. alacsonyabb önkölt­séggel dolgozunk, takarékos­kodunk az anyaggal, pontosan tervek szerint termelünk és a beruházások is a terveknek megfelelően alakulnak. Enél- kül nem juthatunk előbbre az életszínvonal alapjainak meg­erősítésében. Hangsúlyozta: elsősorban a termelési érte­kezletek azok a fórumok, ahol a munkások közvetlenül részt vehetnek a termelés, a gazdasági vezetés munkájá­ban. Éppen ezért az eddigi­nél lényegesen jobban kell a tanácskozásaikban rejlő óriá­si lehetőségeket felhasználni. Az üzemi tanácsokról szólva hangsúlyozta az előadó, hogy azok az üzem valamennyi dol­gozójának fórumai, a szerve­zetlen dolgozóké is. Az üzemi demokráciának ez az új szer­ve az általános szakszervezeti célok megvalósításának és az egész szakszervezeti munka eredményességének is eszköze. A továbbiakban a bérezésről beszélt, hangsúlyozva, hogy a béralapnak a régebbinél lénye­gesen önállóbb felhasználása nagyobb lehetőséget nyújt a vállalatoknak a helyes bérezé­si forrnák alkalmazására. To­vábbra is arra keli törekedni, hogy a bérezés nvndinkábfo se­gítse a gazdaságosabb, terme­lékenyebb munkát. A nyere­ségrészesedés célja az egész, társadalom érdekeit szolgáló termelés gazdaságosabbá téte­fFolytatás a 2. oldalon) Még 1952-ben iétesítették a közgazdasági fiú-diákotthont a Bajcsjr-Zsitonsakv utcában. Leendő könyvelők, tervszakemberek és statisztikusok laknak itt. » jövő szakemberei Ebben az új ebédlőben fog) ászt jak a háromfogásos ebédet Mi lem ebből? Lépés csukott szemmel Fotó: GáWonyi Bél* \

Next

/
Oldalképek
Tartalom