Dunántúli Napló, 1957. október (14. évfolyam, 230-255. szám)

1957-10-06 / 235. szám

195: OKTŐDER 6 NAPLÖ A P 1 © HI I I T E \K Megismerkednék ko­moly szándékkal, csi­nos, üntelSlgens nő­vel 23 évesig. Fényké­pes válaszokat: „Fű- bérlet.” jeligére Hlr- detésfelvevőbe, Kos­suth L. u. 22. 17» Csinos, szép hölgyek ismeretségét keres­sük 25—35-ig. ..Házas­ság” jeligére Hirdetés- felvevő, Kossuth utca 22. ___________947 Id ős nő, kinek vagyo­na van, szintén idős egyedülálló (lehet nyugdíjas is) férfit keres, kivel hátralévő éveit egyetértésben leélné. „Egyetértés” jeligére Hirdetésfelve­vőbe, Kossuth L. u. 22. szám.___________980 Me gismerkednék 40-ig műszaki értelmiséggel vagy intelligens ipa­rossal házasság céljá­ból. ..Kenyér és sze­relem” jeligére, Hir­detésfelvevőbe, Kos- sutit L. u. 22. 105 Pécskörnyéki harmin­cas tisztviselőnő meg­ismerkedne jóérzést!, kellemes külsejű fér­fival. „Éva” jeligére a kiadóba kérem a vá­laszokat. 13 Állás A Mecsekvidéki Al- I lanti Pincegazdaság f horpalaokozó üzeme i palackozási munkála­tokhoz négy férfi fi­zikai munkaerőt ke­res. Jelentkezés: Irá­nyi Dániel tér 6. 76 Kalorikus gépészmér­nököt 2—3 éves gya­korlattal felveszünk kazánvizsgáló munka­körbe, Pécs munka­hellyel. Jelentkezés részletes életrajzzal a kerületi kazánvizs­gáló biztosnál (Megyei Tanács). 54 Kádármestert azon­nali belépésre kere­sünk állandó munká­ra, szerszámmal ren­delkezőt. Írásbeli aján latoik a Mohácsi Föld­művesszövetkezethez küldendők. 15 Kocsisokat és etetőt felvesz a Kertészeti és Helyifuvarozási Vállalat, Perczel u. 1. 12 A siklósi állami gaz­daság azonnali. belé­pésre keres hálózati szereléshez. motorok villamossági szerelésé­hez és javításához ér­tő, képesítéssel és gyakorlattal rendel­kező épület'oútor-asz- talost. Fizetés meg- áilapodás szerint Bejáró háztartási min­denest keresek. Sallai u. 10. sz. 173 Szikvíz kihordásához kocsist felveszek. Szi- geli út 126, sz. 162 Vizsgázott fűtőt és egy kályhafűtőt azon­nali belépésre felve­szünk. ILeánydiákotb- hon,, Geisler Eta utca 23. 73 A Szigetvár és Vidé­ke Körzeti Földmű- vesszövellcezet szak­képzett cukrászt ke­res felvételre, lehető­leg azonnali belépés­re. Hosszú gyakorlattal rendelkező, vizsgázott szakácsot, vagy sza­kácsnőt azonnali be­lépésre keres a me­gye tanács ' üzemi konyhája. Jelentkezés: az üzemi konyha ve­zetőjénél____________19 .Mozaik és esempebur- kolókat azonnal fel­vesz a 22. sz. Építő­ipari Vállalat. Jelent­kezés Kővágószöllö- sön (Golgota) a mun- erőgazdálkodásnál. 27 önállóan dolgozó asz­talos segédet azonnali belépésre felveszek. Szilágyi Dezső u. 16. • 163 Egy vizsgázott és egy segédfűtőt azonnal al­kalmaz Kertészed Vál­lalat Pécs, Perczel u. 1. szám. 26 Az ÉPFU Vállalat kő­műveseket és segéd­munkásokat alkal­maz. 27 Alkalmazunk egy kő­művest, egy raktá­rost, egy gumiszerelő tanulót és autószere­lőket. Jelentkezés: 21. sz. Aköv. Munkaügy, Pécs, Ipar u. 7. 31 Lakás Elcserélném szoba­ikonyhás lakásomét hasonlóért. Bartók u. 33.. Kiss. . 15 Kettő vagy háromszo­ba hallos öröklakást, beköltözhetőt vennék, vagy családi házat a belvárosban. D.r. Cser mely Ferenc, Vorosi- lov u. 18. Telefon 31—97. Értesítést: va­sárnap este 7 órától. 60 Tanár házaspár keres bútorozott szobát, eset leg konyhahasználat­tal, vagy üres szobát, Pozsonyi, Pécs, Bar­tók Béla u. 7. Négyszobás összkom­fortos, orvosi rendelő­nek megfelelő laká­sunkat elcserélnénk belvárosi kétszobás összkomfortos és egy kétszoba-konyhás élű- szobásra. Felsőmalom u. 5. Tóth, Oláh. Magas ráfizetés elle­nében (akár terményt v. kp. adok) elcserél­ném pécsbányal nagy­méretű lakásom ha­sonló pécsiért. Csak bányásszal. Érdeklőd­ni köznap 7 órától 16 óráig. Regős utca 14., kovácsműhely. (Nagy piacnál). 90 Háromszobás, kétszo­bás lakást keresek, kétszobásat adok, ma­gas költségtérítéssel. Hunyadi út 1. 82 Elcserélném utcai szoba-konyha, élés- kamrás lakásomat ha­sonlóért, lehetőleg a belvárosban. Csizmán Elemér, -.Nagy Lajos Gimnázium, 5 után. 122 Házfelügyelői szoba­konyhás, éléskamrás lakásomat elcserélném fűbéríeti konyhai-szo­ba, éléskamrás la­kásért, nyugdíj miatt. Cím: Sörház u. 4. sz. 149 Elcserélném szoba- konyhás lakásomat 1 szoba összkomfortos, vagy 2 szoba-konyhás lakásért magas költ­ségtérítéssel. Tele­fon: 29—94, reggel 3- tól este 6-ig 44 Elcserélném Pécssza- bOlcsón Egyenlőség u. 17. sz. alatt lévő 2 szo­ba konyha éléskam­rás, gazdálkodásra al­kalmas lakásomat, 2 szobás vagy nagy szoba-konyhás városi lakásra, esetleg mc- szeslre. Érdeklődni le­het: főposta portásá­nál, vagy telefonon: 36—50, 130. mellék. 93 Kaposvári kétszoba, összkomfortos belvá­rosi lakásomat elcse­rélném hasonló, vagy kisebb pécsiért, özv, Keller Józsefné, Ka­posvár, Kisfaludy u 13. ( Keresek egy vagy kétszoba összkomfor­tos lakást beköltözhe­tően. Irányi Dániel tértől szigeti részig. Magas költséget térí­tek. Címeket: 44— 99-es telefonra. 101 Keresek nagyszoba­konybás lakást a bel­városban nagyobb költségmegtérítéssel. Pécs, Székesfehérvári út 1. Daleckemé. 52 Repülőtéri 1 szoba- konyhás éléskamráé lakásom elcserélném hasonló városiért uránércbányai dolgo­zóval (nem teafülkés). Reptér, Cs. u. 1. ép. II. lépcsőház fszt. 2. 185 Eszéken lévő két 6zép családi ház elcserél­hető magyarországi in­gatlanért. Bővebbet: Marx út 46. Háromszoba hallos öröklakás, beköltözhe- tőséggel. Rákóczi út 32., II. 9., eladó. 29 Ingatlan Szőlő 700 négyszögöl, felszereléssel, vlllany- nyal, kúttai, beköltöz­hető lakással, olcsón eladó. Közép-Deindol 02. 176 Társsal vennék kis házat, vagy házrészt. Ráíkóczi út 32., II. emelet. 58 784 négyszögöl új pri­ma szőlő terméssel, új présházzal, felszere­léssel, igényesnek el­adó. Nagy Lajos útca " üzlet. 158 Házhelyek Casslán- ban, lUgóder-tetőn, Fécsujhegyen és Bo­kor utcában eladók. Dr. Keleti, Megye u. 9. szám. 156 Eladó 1x3 szobás, 1X2 szobás komfortos csa­ládi ház, Lőcse u. 3. Minden elfogadható árért. 118 Közép-Csoronikában egy villaszerű épület 500 négyszögöl szőlő­vel eladó. Boj törők­nél. 148 Beköltözhető kisebb ház eladó. Rigó u. 27. (Jankovics-telep). 151 A Zipernovszly Károly Gápipari Technikum Pécs leskenymozi gépkezelői és üzemvezetői valamint normálmozi gépkezelői és üzemvezetői levelező tanfolyamot indít Ezéken a tanfolyamokon azok vehetnek részt, akik­nek már van gyakorlatuk, vagy akik jelenleg gyakorlaton vannak. A keskeny gépkezelői tanfolyamon résztvevőknek a vizsgáig 100 üzemórái; A normál gépkezelői tanfolyamon résztvevőknek 400 üzemórái gyakorlatot kell kimutatniok. A tanfolyamon résztvevők háromhetenkint minden­kor 10 órát igénybevevő konferencián vesznek részt. A tanfolyam időtartama 8 hónap. A részvételi díj a tankönyvekkel együtt, — a részt­vevők számától függően — kb. 260,— Ft. Jelentkezések írásban vagy személyesen a BARANYA MEGYEI MOZIÜZEMI VÄLLALAT műszaki csoportjánál, Pécs, Gábor u. 2. Béla u. 4. sz. ház el­adó beköltözhető la­kással. 143 Családi ház 5 kh. föld­del eladó, vagy bérbe kiadó. Ocsárd, Kos­suth u. 107. 13 800 négyszögöl szóló eladó Pellérden két részben is, lakható szép épülettel. Érdek­lődni: Halász Mihály. Patacs. 10 Szőlő Nagy-Delndol 19. szám alatt eladó, szoba-konyhás lakás­sal. Érdeklődni: Móré Fülöp utca 2. szám alatt, özv. Peterman- né. 03 Petőfi S. u. 30. 6zám alatti ház eladó. Ér­deklődni lehet estén­ként Engels u. 7. (volt Hársfa u.) vagy Kesz­tyű Szöv. Ágota utca. 136 Beköltözhető kertes kétszoba-konyhás, für­dőszobás családi ház eladó. Megtekinthető: vasárnap egész nap, hétköznap délután fél 5 órától. Engels út 3. 6zám. 102 .Modern, beköltözhető, vízvezetékkel felsze­relt, négyszoba-kony- hás, fürdőszobás ház, mellé khelyiségekkek 1200 négyszögöl kert­tel, 26 termő gyümölcs fával kedvező fizetési feltételek mellett sür­gősen eladó. Érdek­lődni lehet mjnden va­sárnap: Görcsöny 148., Tuboly. _____________ Mo hácson a Tanács- ház u. 15. számú ház eladó. Beköltözhető. Érdeklődni ugyano't 103 zöldfa utca ll. számú ház' eladó, hárotnszor egyszoba-konyhas 1 kással. Beköltözhető lakáscserével egyszoba konyha, mellékhelyi­ség nagy kerttel (sző­lő. gyümölcsfák). 123 Erretü Lajos u. 23. sz. alatti összkomfortos családi ház nagy kert­tel, sürgősen eladó. Bővebbet: Alkotmány 46., felső csengő. 155 Beköltözhető kertes kis családi ház mel­léképületekkel eladó. Fúrj utca 21. 39 A Tettyén 270 négy­szögöl gyümölcsös el­adó. Érdeklődni le- het: Virág u. 11. 14 Vasas n. autóbusz­megállónál családi ház, gyümölcsössel, áron alul eladó. Eset­leg részletre is. Ér­deklődni lehet Vasas H. 51. sz. alatt. 10 Antónia u. 13. sz. ker­tes ház eladó. Lakás­cserével beköltözhető. Érdeklődni: Aradi vér­tanúk u. 41. 146 Gyümölcsös a Makar legszebb részén eladó. Szigeti út 26._______113 Eladó villamosnál 2786 négyszögöl kert. eb­ből 1600 négyszögöl gyümölcsös. Tel.: 12— 27., reggel 7—16 óráig. 130 Rudas László u_ 13. számú ház sürgősen eladó minden elfogad­ható áron. Érdeklődni lehet: Zsolnay Vilmos ú. 26. 123 Házhelyek eladók a Vasvári villa feletti műúton. Érdeklődni Kisszkókó 2., Búzást Abel út feletti össze­kötő út elején. 144 Eladó különálló 2x1 szoba-konyhás fél ház rész, Orsolya u. 16. Bővebbet: Doktor Sán­dor u. 8„ udvarban. 87 Eladó Hirlcsben na­gyobb gazdasági ház 13 hold príma föld­del. Házvétel esetén földek bérbe kivehe­tők. Púnak Lajos, Hí­rt cs, up. Vajszló. 32 Pécs területén i vagy 2 szoba konyhás csa­ládi házat vennék dee. havi beköltözéssel, vagy 2 szobáé, össz­komfortos, beköltöz­hető lakást keresek magas koltségtérités- scL Címeket kérem Gyulai Sándomé el­mére Pécs, Szekíü (volt Cserkész) utca 4. sz. 51 Háromszobás, kertes családi ház beköltöz­hetően eladó. Hegyal- ja u. 31.____________69 Cs aládi ház 2 szoba, konyha, pince 379 négy szögöl gyümölcsössel azonnal,' beköltözhe­tően, olcsón eladó. Fúrj u. 1st 23 Ház eladó, gazdálko­dásra alkalmas. Dló- sl út 73. 12 Megvételre keresek 5—600 négyszögöl sző­lőt. vagy gyümöl­csöst épület nélkül, autóbuszhoz közel. A szőlő lehetőleg termő legyen. Ugyanitt, élet­járadékra keresek na­gyobb szőlőt, kész­pénz lefizetéssel és biztosítékkal. Tele­fon: 4 óráttg 48—96. 960 Eladó gazdálkodásra alkalmas ház 2x1 szo­ba konyhás, istálló és sertésólak. Cím: Kisbalokány-dűlő 6. sz. (Zsolnay gyár alatt). Ugyanott ta­karmányrépa is. 65 Ingatlankezelő Vál­lalat központi fűtés­hez fűtőt keres, illet­ménye kollektív sze­rint. Érdeklődni Baj­csy Zs. u. 4. Cdás-vétet Gyalúpadot keresünk megvételre. Pécsi Kis kér. V. Dekorációs oszt. Rákóczi út 74, szám. 152 Gombor gyártmányú mély gyermekkocsi eladó. Madách u. 19. felső csengő, ______147 Uj jáfestett konyhabú­tor darabonként is eladó. Virág u. 4. ez. 135 4-h2-es Orion világ- vevő eladó. Radnics u. 40. 134 Elektromos Havai gi­tár erősítővel eladó. Rét u. 2. Hajdú Ká­roly.________________129 U. 1 kombináltszekrény eladó. Bajcsy Zs. u. 7. szám. 132 Konyhaszekrény el­adó. Bartók Béla u. 53. sz., déltől. 116 Hordó 212 literes el­adó. Kossuth Lajos u. 57. 133 Vadnyúl, őz, szarvas, vaddisznó, borz, há­zinyúl, juh, borjú, marha, 6tb. bőröket veszek. Háblicsek. Ipar u. 3. 141 Hármas tükör, 2 éj­jeliszekrény, francia ágy sodronnyal, prés­házhoz 13 fm. csator­na lefolyóval eladó. Hunyadi János út 22. 125 Modern, új diószlnű festett hálószoba el­adó. Rákóczi út 17., Kzuterin. 120 Gombosiéi« mély gyermekkocsi eladó. Radó, Antónia u. 1. 1 110 Rossz nylon harisnyá­ból átkötés zoknira, térdfixre, harisnyára legszebben, anyag nél­kül ü> kapható. Ko­vácsié, János u. 11 108 Epedarugós átytybttite.U készítéséi rállaiom kárpitos, Uéryné u. 11 Telefon: 36-75 Bőr és műbőr, ballon­kabát, Réti Ervin Bu­dapest, VII., Tanács krt, 3/a. (udvarban) Rendelésre készít, át- alaklt. javít, fest. 20 Tacskó kölykök el­adók darabonként 250,— Ft. Taliga Gyu­la Babarc. Méke u. 18. Sötét háló, félháló, szekrények, asztalok, székek, sezlon, lakás­csere miatt sürgősen eladó. .Aradi vértanúk útja 32. (volt Petre­zselyem). 9 Vennék üzemképes Diesel benzinmotort 500—1000 köbcentisig. Balatinc Imre Pécs. Klskerészt u. IS. 22 Gyönyörű dióhálók kombináltszekrények kaphatók. Budapest, VI., Lenin krt. 60., be­járat a kapu alatt. 18 Zongora rövid, ke- neszthúros, páncéltő­kés, kifogástalan ál­lapotban eladó. Mo­hács, Kossuth u. 43. 16 Nylon kötények, ken­dők, térítők, készítő­nél kaphatók. Megye utca 9.;- emelet. 72 Pianino, kereszthűros körpáncélos, kitűnő állapotban eladó. An­na u. 28. 91 Uj állapotban lévő női bőrkabát eladó. Kulich Gyula u. 21., Molnár. 34 Ház FelsÖvámház u. 1Ó. 6Zámú cserelakás­sal beköltözhetően, két részben is eladó. Bővebbet: Orsolya u. 17. sz. 172 Házhelyek Boszor­kány úton szőlő, gyü­mölcsfákkal eladók. Rákóczi üt 32. II. 9. 29 Ház gazdasági épület­tel, földdel eladó. Ár­vái Gyuláné, Felsö- Balokány u. 73. 30 Három Kh- szántóföld eladó. Cím: Mlhalik, pellérdl állomás. 167 2—3 szobás családi há­zat vennék, Péas bár­mely részén. 2 külön Önálló szoba-Kónyhás cserével. Cím: Czen- zer József, Ady Endre u. 3Ó. 160 Családi ház a belvá­rosban eladó. Érdek­lődni: Orsolya u. ío. 186 Kertes családi házrész, 2 szobás mellékhelyi­ségekkel, gyümölcsös­sel, belvárosban szép helyen, beköltözhetően eladó. Érdeklődni le­het: 32—ío-cs telefo­non. 171 Egy családi ház be­költözhetően, 2 hold gyümölcsössel — mely méhészetre alkalmas — eladó. Pécs-Szent- küt 27., özv. Schrei- berné. 63 Eladó Csoronika dű­lőben 1400 négyszögöl szőlő lakható épület­lel. Villany, víz van. Esetleg fele is. Ér­deklődni; Rókusalja 1. 62 Háromszoba hallos be­költözhető családi ház eladó Szigeti út 136. — Kétszoba, konyha, mellékhelyiséges ház lakáscserével eladó. Előd u. L Érdeklőd­ni: Majláth u. 5. — Blrján községben két hold és kllencszáz öl szántó eladó. Érdek­lődni: Magyarürög 25., Gál Dezső. — Elcserél ném kétszobás, für­dőszobás íőbérletl la­kásom hasonlóért, emeletre Is. Érdeklőd­ni: Telefon: 24—23. — Szép szoba-konyhás lakásomat elcserél­ném hasonló buda­pestiért. Pécs, Perczel utca 29, 55 Egy 10 HP. stabil nyersolajmotor 1 és egy 7,5 HP. villanymotor kapcsolóval eladó. — Freund Ferenc, G1V vánfa. 85 Teleajtó tokkal, dup­lafedelű asztal eladó. Tiborc u. 107. 36 Magyar perzsa 4x2,80 méretű, 1 ajtós szek­rény, 1 nagyméretű Madonna reprodukció eladó. Teréz utca 8, sz. 33 Vetőgépek (kanalasok és hengeresek, fűka­szálógépek, darálók, motorok beszerezhe­tők. Gazdag Rezső­nél, Szentlőrinc. 50 Kétszámyas ablakok, 10 db 130x109-as hasz­nált. jó állapotban el­adók. Alsogyükés 6. Tel.: 12—64. Vörös. 59 Kifogástalan állapot­ban lévő rövid bécsi zongora eladó. Jókat u. 34., fszt. 2. 61 Gombor-féle mély gyermekkocsi igé­nyesnek eladó. Szi­getvár, Kárpátok útja 17. sz. «48 Modern (kétszemélyes rekamié príma huzat­tal eladó. Petőfi u. 26. 13 Gyalúpad eladó. Kos­suth Lajos u. 15. 21 Villanymotorok 2 lo­vastól 14 lovasig el­adók. Halas. Kapos­vár. Május 1 ulea 41. Tel.: 11—48. 57 Kgy 320 literes hordó eladó. Bálács út 7.. Dóbi. 14 Keveset használt zöld Pannónia eladó. Rác­város 44. sz. Nagy Géza. 64 Rádiót veszek, eladok, javítok. Horgas Ist­ván Pécs, Teréz u. 1. Telefon: 26—82. 7 Eladó három fotel és egy asztal, új állapot­ban. Zsinkó István u. 9. szám. 30 Házbontásból és te­rület Beszállításból eredő Jó falazó ho­mok nagyobb mennyi­ségben is kapható. Pécs, Erzsébet u. 13. S3 Rádiót 3+1-es világ- vevő 700 forintért el­adó. Aradi vértanúk útja 11. 84 Rádiót veszek, eladok, javítok, néprádiót vi­lágvevőre alakítok, Hohmaon. Aradi vér­tanúk útja 11. 83 Eladó 6, 8. 12. 16 ka­lapácsos darálók. Rá­kóczi út 45, 79 feécsi gyártmányú kereszthűros, páncél- tőkés zongora eladó. Fehérvári, Rákóczi út 73/a. 71 Eladó 1 príma álla­potban lévő Pannónia motorkerékpár. Mo­hács, Táncsics M. u. 27. sz. S3 Boroshordó príma ál­lapotban eladó, 380 li­teres. 445 Uteres. Me­zőszél u. 14. 154 Férfi bőrkabát közép- termetre, 4-j 2-es \ti~ lágvevő rádió eladó. János utca 11., eme­let. 81 8/100-as sílekötőgép, Igényesnek eladó. A címet kérem Kötőgép Jeligére postán mara­dóra beküldeni. 190 Philips 3-r2-PS 'dlág- vevő rádió eladó. Pécs, Virág u. 7. sz. 181 Modem konyhaberen­dezés, szekrények; ágyak, sezlon, olcsón eladó. Zsolnay u. 7 Bútorüzlet. 182 Használt ablak, ajtó kályha eladó. Teréz u. 11. Telefon: 22—79 188 Eladó egy komblnáit- szoba bordó huzattal Igényesnek és egy Cslbi-kályha. Hege- düséknél, Ferenc utca 4. Tel.: 40—53. 170 Igényesnek gyönyörű kombinált berendezés eladó. Érdeklődni va­sárnap délután 2— 7 óráig. Felsőmalom u. 12.. Márek. 174 UJ, kétszemélyes ig- kamlé eladó. Siklósi út 73. 165 Páros ágyak, fehér vaságyak, asztal, sod­ronyok. szekrény el­adó. Klskeresz.t u. 13. Megyeri kitérőnél. 164 Mély, fehér gyermek­kocsi eladó. Visy L. u. 19. Tel.: 39—71. 187 Egy db varrógép és egy asztali tűzhely el­adó. Geisler Eta u. 4. sz. 184 Uj, modern, dlószlnre fényezett kisipari háló eladó. Zsolnay Vilmos u. 31. sz. Asztalosnál. 183 Egy Kalor és egy Csl- bl kályha, zománcozott nikkelezett eladó. Te­lefon: 32—34. 177 Körszltás, 16 kalapá­csos daráló, új álla­potban eladó. Iloskity Antal, Mohácssaiget, Felsőkanda 55. 14 Fotelágy eladó. Szent István tér 11. Megte­kinthető vasárnap dél­után. Megyesiné. 28 Egy világos hálószoba bútor eladó. Losonc u. 2. Megbízható váHalkoc záshoz komoly, kor­rekt üzlettársat ke­resek. Ajánlatokat poste restante Ga­rancia jeligére kérek. 153 Sürgősen keresek 3000 Ft-ot kamatra. Címe­ket: 39—47 telefonon este 6 órától. 140 Sziúay László szabó­mester elköltözött Vá­rosház utca 2. alá 127 Őszirózsa Jeligeró (szept. 22.) levél van a Hirdetésfelvevőben. 124 Bútor és zongora szakszerű szállítását vállalom, Sehreer Ti­bor fuvaros. Alkot­mány utca 14. Telefon: 15—93. 115 Műfogsorát soronki- vül megjavítja Vajda Lajos fogtechnikus. Mártírok u. 7 ' J31 Szőlősgazdák figye­lem! A szervsstrágya- gyűjtű üzem tőzeges- fekáltrágyát korlátján mennyiségben . érté­kesít magánosok felé Is 4.10 Ft-os mázsán­ként! egységáron te­lepen történő átadas­sak Befizetés: Építő­anyagipari ES, Perczel U. 2. 22 Bánó Elemér motoros fafűrészelő. Telefon­száma: 45—29, 80 Kisiparosoknak szám­laírást, felszólítást; költségvetést, egyéb hivatalos levelezést fogalmazással, írógé­pen vállalom. Cím: Kossuth Lajos u. 43.« szabómesternél. 57 Francia fordítás és nyelvtanítás "kezdők?­nek is. Kovrig, Sza­badság út 19. 93 Örökbe adnám 4 hó­napos fiúgyermekem. Érdeklődni: 33—31 te­lefonon. 97 Építőkő szállítását bármely vasútállomás­ra vállaljuk. Tele­peinken tégla, mész és cement korlátlan meny nyiségben beszerezhe­tő. Pécs—Szekszárdi Tüzép Vállalat. 7 Figyelem! lágyhomok állandóan kapható a volt Klein-féle homok­bányában, befizetőhe­lye: Rákóczi út 24., KIOSZ. 169 Fodrászata cikkek Fánczél Gézánál sze­rezhetők be. Rákóczi út 37. Telefon: 43—36. t6l Tamás Kálmán moto­ros faíürészelő tele­fonszáma: 39—91. — György utca 6 '62 Jó tűzhelyet, kályhái készíttessen, Javífás- son kisiparosnál. Lű- ríncz VHI., Futó utca 43. 22 Cukorrépatermelők! Szerződést a helyi földművésszövetkezetek és cukorrépa felelősök kötik. Aki idejében szerződik jobban előkészíti földjét a cukorrépa-termeléshez, gazdagabb termést takarít be. Szerződjünk minél előbt cukorrépatermelésre 1 A SZERZŐDÉST A HELYI FÖLDMÜVESSZÖVETKEZETEK MEGBÍZOTTAI KÖTIK A cukorrépa átvételi ára mázsánként: 1.10 forint és 3 kg kristálycukor természetben, ellenérték nél­kül, Ha a termelő a kristálycukrot természetben nem, vagy csak részben kívánja átvenni, a Cukor­gyár minden kg cukor helyett 10,60 forintot fi­zet ki. 2. Melléktermék-járandóság: 65 kg egyszer préselt, vagy 35 kg kétszer préselt, vagy 3 kg szokvány minőségű száraz répaszelet és —,50 kg melasz ingyen, térítés nélkül. Cukorrépatermelés = belterjes gazdálkodás Belterjes gazdálkodás ss nagyobb jövedelem CUKORGYÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom