Dunántúli Napló, 1957. június (14. évfolyam, 127-152. szám)

1957-06-30 / 152. szám

8 NAPLÓ 1957 JÜNIUS 3# o4 Dumntúii Mapk. rádióműsora 1957. július 1-től július 7-ig állandó MÜSORSZÁMOK: Kos.su th-rádió: 4.30— B.00-ig: Zenés műsor. — Közben: Hírössze foglaló. — Falurádió. — 6.50: Pillanatfelvé­tel. — 7.00: Hirek: Idő- járásjelentés. — 7.45: Naptár. — 8.00: Műsor­ismertetés. — 8.05: Technikai szünet. — 10.00; Hírek. Lapszem­le. Idöjárásjelentés. — 11,00: Déli harangsző. Utána: Hírek. Időjá­rásjelentés. — 18.00: Hírek. Időjárásjelen, tés. — 19.54; Jóéjsza­kát gyerekek. — 20.00. Esti krónika. Időjárás­jelentés. — 22.00: Hí­rek. Időjárásjelentés. — 0.30: Hírek. — 0.40: Himnusz. Utána: Víz- jelzöszolgálat. Petőfi-rádió: «.00— 8.00-lg: Reggeli zene. — Közben: 6.35: Torna. 1— 6.55: Színházak és mozik műsora. — 7.10: Falurádió. — 8.00: Mű­sorzárás. — 14.00: Idö- járásjelentés és vízál­lásjelentés. — 23.00; Műsorzárás* Hétre, július í, KOSSUTH-RADIO 8.10: Reggeli hangver­seny. ».00: A Gyermekrádió műsora. 9.20: Vejnberg; Szvit. 9.40: Hangszeres tán­cok. 10.10: Óvodások műso­ra. 10.30: Szívesein hallgat­tuk. 12.10; Népdalcsokor* 13.00: Lányok, asszo­nyok ... 14.20: Hétfőtől hétfőig. Mit hallunk az Ifjú­sági Rádióban? 14.30: Bögöly: Ifjúsági rádiójáték. 15.30; Válaszolunk hall­gatóinknak. 15.40: Népszerű operett­dalok. 16.10: Ránkl György: Részleteik a Csendhá­borító c. vidám dal­játék zenéjéből. 16.40: Verselt. 16.50; A Vándorkórus énekel 17.15: Ifjúsági őrjárat. 17.30: Tánczene. 18.10: A Gyermekrádió műsora. Iri.2o Szórakoztató mu­ll.»: Á vm. kerületi kommunisták beszél­nek az újjáépítések­ről. 19.00: Operettrészletek. 20.30: A Rádiószínház bemutatója: Arany- sárkány. 22.20: Közvetítés Pá­rizsból, a Nemzetközi Zenei Verseny dön­tőjéről. petOfi-rAdió 14.20: Bolgár kórosok énekelnek. 14.40: Zenekari hang­verseny. 15.40: Dunántúli cuk­rászinas. 16.00: Fúvóshangver* seny. 16.30: Külpolitikai ka­lauz. 16.40: Tánczenei 17.28: Elisabeth Schwarczkop Mozart- dalokat énekel. 17.50: Hermann Hesse verseiből. 18.00: Kroó György előadása Vivaldiról. 19.05: Az Hjúságl Rá­dió nyelvtanfolyama. 19*15: Magyar nóták, verbunkosok. 20.00; Művészlemezek. 21.05: Tánczene. 21.40: Láttuk, hallot­tuk, olvastuk. 22.00: Részletek Csaj­kovszkij Pique Da­me c. operájából. Kedd, július 2. kossuth-radiö 8.10: Népi zene. 8.40: Indulók és dalok. 9.00: A Gyermekrádió műsora. 9.20: Veress Sándor gyermekdarabj al. 9.44: A Gyermekrádió műsora. 10.10: Lányok, asszo­nyok ... 10.20: Hacsaturján: Ga­jano, — I. szvit. 11.00: Vallomás. Részle­tek Sipos Gyula köl­teményeiből. 11.20: Ajándékműsor háziasszonyoknak és nagymamáknak. 12.10: Könnyű zene délidőben. 13.00: Irő a mikrofon előtt; Gellért Oszkár. 15.10: 'Operarészletek. 14.00: Vidám melódiák. 14.40: A Gyermekrádió műsora. 14.50: Sport gyerme­keknek. 15.10: Népművészek és faluál együttesek mű­sora. 16.10: A Gyermekrádió műsora. 16.50: Az NDK-rádió Aj ándéklemezel. 17.15: Beszélgetés az abortusz-törvényről. 17.30: Szív küldi szív­nek szívesen. ; * 18.10: Véleményt ké­rünk ... 18.30; Bűvölő ritmu­sok. 18.45: Ha rajtunk múl­na. . . Bán Jáno6 ri­portműsora. 19.00: Mozart: D-dur szimfónia. 19.30: Farkas József és zenekara játszik. 20227: A lövés. Puskin elbeszélését rádióra alkalmazta Moravecz Imre. 20.52: A búzamezőkről Jelentjük... 20.57: Tánczene* 21.45: Gyermeknevelés. Levelekre válaszo­lunk. 22.15: Népszerű hang­verseny. 23.10: Zenekari hang­verseny. 0.10: Népdalok. petöfi-radiö 14.20: Glazunov: Szvit vonósnégyesre. 14.59: Operettrészletek. 15.35: A sárkányölő Cirill. Ukrán nép- mese 15.50: Nemzetközi kér­dések. 16.00: operahangven- seny. 16.50: A kovács. Emilé Zola írása. 17.01: Frankle Lalne énekel. 17.30: A Rádió nyári szabadegyeteme. 18.00: Fúvőszenekara- Ink műsorából. 18.35: Rácz Zoltán gor- donkázlk. 19.05; Az Ifjúsági Rá­dió nyelvtanfolyama. 19.15: Glna Cigna és Nazareno de Angelis operaáriákat enekel. 19.45; Műszaki króni­ka. 20.00: Nyilvános kama­ra hangverseny a stúdióból. 21.05: Versek. 21.40: Karinthy versei­ből, 22.00: Magyar népi mu­zsika. 22.30: Éji zene. Szerda, július 3. KOSSUTH-RADIO 8.10: Népszerű opera- részletek. 9.00: A Rádió nyári szabadegyeteme. 9.30: Népi együttesek műsorából. 10.10: A Gyermekrádió műsora. 10.30: zlmmermann: Gyermekszvit. 10.45: Kincskeresők. — Daljáték. 12.10: Tánczene. 13.00: Lányok, asszo­nyok ... 13.10: Részletek Nádor Mihály; Babavásár c. operettjéből. 13.40: Gergely Sándor elbeszélése. 14.00: Népi zene. 14.45: Két tenger titka. Ifjúsági műsor. 15.05: Ifjúsági világhír- adó. 15.30: Válaszolunk hallgatóinknak. 15.45: Túrán László — zongorázik. 16.10: Szív küldi szív­nek szívesen. 17.00: Miért nem ki­zsákmányolt a ma­gyar munkásosztály. 17.15: Bartók. Cantata profana. Előadás. 18.10: A Gyermekrádió műsora. 18.20: Magyar könnyű zene. 18.45: Közgazdasági negyedóra. 19.00; Közvetítés a Belgrádi Jazz-Fesztl- válról. 20.30: Brahms: Szerel­mi dalkeringök. 20.45: Munkás-hétköz­napok. 21.45: Részletek Kál­mán Imre; Csárdás- királynő c. operett­jéből. 22.20: Bach: A fuga művészete. 23.10: Régi magyar da­lok és táncok. 0.10: Tánczene* PETŐFI-RADIO 14.20; Az Ifjúsági Rá­dió műsora. 14.40: Zenekari hang­verseny. 15.45: Vidéki stúdiónk jelentkezik. 16.00: Könnyű muzsika. 16.30: Operakórusok. 16.50: Walt Whltmann verse. 17.00: Ajánclékhang- verseny. 18.20: Hollós vitéz. Hu­nyadi József regé­nyét ismerteti Nyíri Tibor. 18.50: A Gyermekrádió műsora. 19.05: Az Ifjúsági Rá­dió nyelvtanfolyama. 19.15; Hanglemezek. 20.00: Kamarazene. 21.05: Könnyű zene. 21.50: Ml így látjuk ... Színházi esték. 22.00: Tánczene. Csütörtök, július *. KOSSUTH-RADIÖ 8.10: Könnyű melódiák. 8.40: Kórusok. 9.00: Édes anyanyel­vűnk. 9.05: A Gyermekrádió műsora. 10.10: Részletek Llon Feuchtwanger regé­nyéből. 10.40; Dalok. 11.00: Gyöngyszemek a világirodalom nagy költőinek és zene­szerzőinek alkotásai­ból. 11.20: Verbunkosok, magyar nóták. 12.10: Operarészletek. 13.00; Könyvismerte­tés. Holtat Gáspár válogatott írásai. 13.15: Népszerű zene­kari muzsika. 14.00: Magyarok Pá­rizsban. 14.40: Monteverdl kő- rusmüvészete. 15.20: Az Ifjúsági Rá­dió történelembará­tainak köre. 10.10: Népdalcsolkor. 17.00; Bemutatjuk Meos Jánost. Pászt Róbert írása. 17.10: Petőfi és a zene. 18.15: A Moszkvai Rá­dió esztrádzenekara •j ó fovilr 18.45: Újonnan felfe­dezett elemi részecs­kék. Előadás. 19.00; Közvetítés a Ma­dách Színházból: — Egerek és emberek. Közben: A búzame­zőkről jelentjük. 22.15: Járóka Sándor és zenekara játszik. 22.30: Emberek között... Boldizsár Iván toli­ra jzal. 22.40: Kamarazene. 25.40: Tánczene. 0.10: Verbunkosok. PETÖFI-RADIO 14.20: Vígoperarészle- tek. 14.50: Fúvósindulók. 15.10- A külföldi sajtó hasábjairól. 15.20; Tánczene. 15.55: Indulók, kerin- gők, polkák. 16.20: Ifjúsági műsor. 17.10: Egy hír a mik­roszkóp alatt. 17.25: Operett- és film­zene. 18.20: Válaszolunk hall­gatóinknak. 18.30: Kórusok. 19.05: Az Ifjúsági Rá­dió nyelvtanfolyama. 19.15: Lakatos Vince és zenekara Játszik. 20.00; Népek zenéje. 20.30: Csemberdzsi: Gyermekszvlt. 21.05: Tánczene. 21.50: Üj magyar talál­mányok. 22.00; Részletek Salnt- Saens Sámson és De­lila c. operájából. 22.45: Román népbal­ladák. Péntek, július 5. KOSSUTH-RADIÖ 8.10: Klasszikus ope­rettek. 8.50: Fátyol József kla- rlnétozik. 9.10: Zenekari hang­verseny. 10.10; Mesedélelőtt az óvodában. 10.30s A Budapesti Honvéd Helyőrség központi fúvószene­kara játszik. 11.00: Kátyúban. Elbe­szélés. 11.30: Frid Géza zon­gorázik. 12.10: Tánczene. 13.00; A belterjes gaz­dálkodás Utján. 13.15: XIX. századi nő- taszerzők dalaiból. 14.00: Üttörő-híradó. 14.20: Balettrészletek operákból. 14.50: Anonymus és társai. Az Ifjúsági Rádió történelembá- rátainak köre. 15,40. Keresztessy Hé­di énekel. 16.10: Szív küldi szív­nek szívesen. 16.50: A láng sem ham­vasztotta el... Az újjáalakult MSZT, 17.00: Zenerajongók. 18.10: A Gyermekrádió műsora. 18.20; Az Oszipov- együttes műsorából. 18.40: Az Ifjúság fóru­ma. 19.00: A magyar Rádió énekkara énekel. 19.30: Filmzene. 20.58: A búzamezőkről jelentjük. 21.03: A Magyar Rádió szimfonikus zeneka­ra játszik. 23.07: Könnyű zene. 23.30: Részletek Sme­tana Libusa és Deli­bor c. operájából. 0.10: Népdalok. PETÖFI-RADIÖ 14.20: Hanglemezek. 15.00; Zenekari hang­verseny. 15.40: Népek remény­sége. 16.00: A XVI. század fúvé.szenéjéb öl. 16.15: Kórusok. 16.40: Tiszta szívvel. Ifjúsági műsor. 17.00; Székely és ka- rádi népdalok, 17.30: Szól a kakas. Barta Lajos elbeszé­lése. 18.00; Offenbach: Or­feusz az alvilágban. 19.05: Tánczene. 19.45: Verdi leveleiből, 20.00: Az opera min­denkié. 21.05: Tánczene. 21.20: Külpolitikai kér- désekre válaszolunk. 21.50: Osztrák, skót és lengyel népdalok. 22.00: Operettmuzsika Szombat, július 6. KOSSUTH-RADIÖ 8.10: Zenekart hang­verseny. 9.00: A földrengések szigete. A Gyermek­rádió műsora. 9.40: A Kisegyüttes svéd szórakoztató ze­nét játszik. 10.10: Részletek Ke­mény Egon Hatvani diákjai és Komáromi farsang c. rádiódal- játékaiból. 11.00; A hodinkai nép­ünnepély. 11.20: A Zeneművésze­ti Főiskola hallgatói­nak hangversenye. 12.10: Népi zene. 13.00: Ml van a köny­vesboltokban? 13.10: Művészlemezek, 14.15: A Gyermekrádió műsora. 14.35: Boccherini: Gor­donkaverseny. 15.00: Az Állami Népi Együttes zenekara játszik. 15.25: Kórusaink életé' bői. 15.45; A nemzetközi munkásmozgalom Időszerű kérdései. 16.10; Ismertetjük mai és holnapi műsorun- kdl/« 16.55: Zenés hétvége. 17.00: Anna. — Versek. 18.10: Szív küldi szív­nek szívesen. 18.45: Riportműsor. 19.00: Mozart operáiból. 19.35: Népzene. 20.27: Nem mindenki Romeo. Vidám tör­ténet. PETÖFI-RADIÖ 14.20: Népek zenéje. 15.00; Kamarazene. 15.25: Horgászok öt­perce. 15.30: Közvetítés a debreceni Csokonai Színházból: Tacskó. 17.18: Válaszolunk hall­gatóinknak. 17.28: A színházi köz­vetítés folytatása. 18.10: A Magyar Rádió vonós tánczenekara játszik. 18.20: Lányok, asszo­nyok . .. 18.40; Rosier Endre Kossuth-díjas kiváló művész énekel. Í9.05: Tánczene. 19.40: A szovjet építő­ipar új eredményei. Beszélgetés. 20.00: Heti hangver­senykalauz. 21.05: Richard Strauss. Salome. Opera egy felvonásban. Vasárnap, július 7. KOSSUTH-RADIÖ 8.10: Nyers Rezsőnek, a SZOVOSZ elnöké­nek köszöntője a nemzetközi szövet­kezeti nap alkalmá­ból. 8.20: Magyar népdalok. 8.55; Édes anyanyel­vűnk. 10.00: Vasárnapi ver­sek. 10.10: Könnyű zene. 10.45: A boldog király­fi. 11.30: Petress Zsuzsa és Sárdy Jántfs éne­kel. 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. 12.50: Hétvégi jegyze­tek ... 13.00: Szív küldi szív­nek szívesen... 13.30: Hangos Naptár. 14.00 Szimfonikus ze­ne. 15.15: Hét nap a kül­politikában. 15.30; A műsort össze­állította dr. Zoltán László agysebész. 16.30: Hanglemezek. 18.00: Tánczene. 19.10: Örökszép meló­diák. 20.10: Köznapi dolgok­ról... 20.25: Puskin—Rim- szkij-Korszakov: Az aranykakas. 22.30: A Fővárosi Népi Zenekar játszik. 23.00: Könnyű meló­diák. 23.40: AuriC; Szonáta. 0.10: Tánczene. PETÖFI-RADIÖ 8.00: Orgonamuzsika. 8.30; Református val­lásos félóra a stúdió­ból. 9.00; Könnyű dalok. 9.30: Kispajtások hang­lemeztára. 10.10- Szív küldi szív­nek szívesen... 11.00: „Az operaszer- kesztő postájából.” 12.30: Lírat házipatika. 13.15: Művészlemezek. 14.00: Időjárás- és víz­állásjelentés. 14.15- Részletek Polgár Tibor: Blaháné és Farkas Ferenc: Csí­nom Palkó c. ope­rettjéből. 14.55: Népszerű opera- hangverseny. 16.00: Varázstoll. 16.45: ,,A rózsa lelke”. 17.45: zenekari hang­verseny. 19.00: Tánczene. 19.55: Fischer Annie zongorázik. 20.50: Csillagocska. Versek. 21.10: Szép esti muzsi- kei 22.00: Népi zene. 22.30; Lutoslawskl: Concerto. Tanácstagok fogadóórái I, kerület Július 1-én: Drescher Jánosné és Varga Jánosné a Vasas I. kultúr- házban 6 órakor, Bocz József és Ormai Ferenc a Széchenyi-aknai pártházban 5 órakor, Jakovics Ilo­na és Nagy Révész Dezsőné a Ba­samalom utca 5. szám alatt 6 óra- Sj kor, Czirkos Mihályné és Bárdosi Lajos a Vorosilov úti iskolában 6 órakor. Július 2-án: Tamási István és Cservenka Emil a Vasas II. bá- nyászkultúrotthonban 6 órakor, Markovics Károly és Palotai Győ- zené a Puskin Kultúrotthonban 6 órakor, Marton János és Gyulasi József a szabolcstelepi párthúzban 6 órakor, dr. Tamás József és dr. Cselényi József a Fürst Sándor u. 61. szám alatti körzeti orvosi ren­delő helyiségében 5 órakor, Ba­lázs Ferenc és Goják Mártonná az Erzsébet-telepi kultúrházban 6 óra­kor, Berki Fülöp és Kurucz Béla a porcelángyári kultúrotthonban 6 órakor. Július 3-án: Hébert János és Kemény János a szabolcsfalusi kultúrházban G órakor, Tárnái Jó- zsefné és Marton József a borbá­latelepi pártházban 6 órakor, Kiss Andrásné és ifj. Opova Ferencné az I. kerületi tanácsházban 6 óra­kor. Július 4-én: Somfai József és Vass Júlia a Remény utcai párt­házban 6 órakor. Július 5-én: Tóth Istvánné és Papp Istvánné a meszes-fehérhe- gyi iskolában G órakor, Moór Jó­zsef és Iláromszéki Vilmosné az öregmeszesi szakszervezeti helyi­ségben 6 órakor, Scheffer Károly és Cséplő Gyula a Borbála-telepi kultúrházban 6 órakor. Július 6-án: Szűcs József a Sza- bolcs-falusi kultúrotthonban 8 óra­kor. II. kerület Július 1-én: Zsinkó József és dr. Kolta János a Gyógypedagógiai Intézetben (Kulich Gyula u. 1.) 5 órakor, dr. Sebők Lászlőné és Váczl Júlia az Agoston-téri általá­nos iskolában, Gycnes József és Jandó Jenő az Agoston-téri álta­lános iskolában, Dörgő Mihály és ifj. Pigecz Györgyné, az Ágoston téri általános iskolában, Dcbre- czeni László és Magyar Ferenc a Nagy Lajos Gimnáziumban dél­után 6 órakor. Július 2-án: délután 5 órakor Jéhn József a Fürdő utcai általá* nos Iskolában, Garamvölgyi And­rásné és dr. Linka László a me­gyei rendelőintézet III. emelet 4; számú ajtó, Sziebl Antal és Mol­nár Jánosné a Ruházati Bolt iro­dájában (Kossuth Lajos u. 3.), Ko­vács János és Törjéki István a Laskó utca 42. szám alatt, délután 6 órakor Köteles Ferencné ás Vodl Mária az Agoston-téri iskolában, Betiol János és Jankó Mária Man­dula utca 15. szám alatt, Gellér C. Miklósáé és Klemm Mihályné az Agoston-téri altalános iskolában, Haies Béláné és dr. Kertész End­re a belvárosi fiúiskolában, Bárdos Pálné és Antal György a Janus Pannonius Gimnáziumban, Tóth Józset és Szoyka Pál a Tanító­képző Intézetb n (Kossuth Lajos u. 44.), Tóth Gyuláné és Móni László a Vegyianyag Nagyker. V.- nál (Bajcsy Zs. út), Mezei András és Fekete Józsefné a kertvárosi általános iskolában. Július 3-án: délután 5 órakor Csongor Ferenc és Hofmann Pál a belvárosi fiúiskolában, este fél 6 órakor dr. Schwartz János és Nagyiván Mária a KIOSZ helyisé­gében (Rákóczi út) délután 6 óra­kor Galamb Józsefné és Krizma- nics István az Agoston-téri álta­lános iskolában. Grischich Rr.de)f- né és dr. Rudolf Lóránd az Egye­tem utcai általános iskolában, dr. Csethe Miklósné és Korda AFréd a LeánykoPégium Geisler Eta utca 23., I. emelet igazgatói szobában. Szabó Sándorné és Asztalos Fe­renc a Szabadság úti általános is­kolában. Július 4-én: délután 6 órakor dr. Csorba Győző a Megye utcai MÖ HOSZ helyiségében, dr. K.ss E. Viktor és Babies András a József utca 15. szám alatti helyiségben. Július 5-én: délután 5 órakor Baronek Jánosné és Varga Vilmos a nagyárpádi v. b. kirendeltségen, este fél 6 órakor Tatár Béla £s Zahorcsek Alfonz az Agoston-téri általános iskolában, este 6 órakor Juhász Károly és Odor Sandámé az Egyetem utcai általános isko­lában, dr. Kodolányi János a T oö- wey Klára Gimnázium fizikai elő­adótermében, fij. Kovács István és Pusztai József az Agoston-téri általános iskolában, Pataki Miklós és Tasnádi Jenő a Vasutas Kul­túrotthonban. Július 6-án: délután 6 órakor Biró László és dr. Lissák Kálmán a villanytelepen (Légszeszgyár u. 11.) tanácstagi fogadóórát tartanak. Közlemények Anyakönyvi hírek Munkásokat keresnek Születtek: Orsós István, Szendrel-Balogh Ferenc, Ambrus Mária; Konkoly- Thege György, Kaposi János, Schvoy Erzsébet; Fazekas László, Wikette Terézia, Pál Ilona, Búzád 1 Zoltán, Göncz Etelka, Nyá-> *1 József; Kripta Zoltán; Dom György; Polics Antal; Lucza Imre; Gerner Mária, Peterácz János, Or­sós Mária; Niedling Gyula; Kalá- nyos Mátyás, Kormos Emil, Nagy Tibor, Jánosházl Julianna, Pöntöl Jenő, Czlrákl Attila, Korányi László, Boros Ervin, Orsós Sándor, Poor Erzsébet, Tonkó Tibor, Sola János, Horváth Erika, Balogh Klá­ra, Mesztegnyei Zsuzsanna, Kenéz Tibor, Adám Ilona, Patylk Károly, Héjjas Zsuzsanna, Halas László, Szőke Elvira, Futó Béla, RapI Emí­lia, Takács Ilona, Szabó János, Mil- lasin Róbert, Szőke Ferenc, Mischl Anna, Pesti János, Erdős László, Pásztor István, Smudla Erzsébet, Relterer József, Lakatos Lajos, Gerber Agnes, Ternóczl Gyula, Csorba Olctávia, Lukács József, Ka- plsinszky Péter; Molnár Piroska; Szilágyi József; Házasságkötések: Gaál János motorszerelő és Bősz Éva asszisztensnő, Ott Lőrinc újí­tási előadó és Szűcs Edit admi­nisztrátor, Bank Tibor villanysze­relő és Szabó Ilona Erzsébet, Kő József lakatos segéd és Mészáros Hona gyors- és gépíró, Lendvay Miklós MÁV tiszt és Horváth Er­zsébet laboráns. Hajét Jenő vil­lanyszerelő és Kovács Gyöngyi BM Bánya: dolgozó, Ruttkay Tibor műszaki re­vizor és Baksa Mária, Radó István kábelszerelő és Megyer Gizella la­boráns, Buzánszky László ált. is­kolai tanár és Szabó Erzsébet MÁV személypénztáros, Rákóczi Ferenc kesztyűszabász és Kolláth Kornélia gyermekgondozónő. Pécsi Szénbányászati Tröszt vá­járokat, csilléseket keres, Akna- mélyítő Vállalat (Pécsszaboücs) 50 vájárt, 20 csillést és 20 kőművest. Hirdi Kőbánya: kőfejtőket és se­gédmunkásokat* Halálozások: Szatal Ede György 73 éves, Sab- ján Mária 3 hónapos, Kaszás Jó­zsefné szül. Katona Ilona 31 éves, Petrovlcs Erzsébet 23 éves, dr. Szl- ias Gyula 25 éves, Fenyvesi Fe­renc 80 éves, Witzl Rajmár 62 éves, Horváth Gyula 92 éves, Hang János Csaba 27 hónapos. Fehér Mihály 49 éves, Soóky Ferencné szül. Vlczlna Mária 60 éves, Herget István 45 éves, Strácz András Jó­zsefné szül. Emyes Margit 68 éves. Csonka György 73 éves. Tamási Anna 2 hónapos. Tamási Agnes 2 hónapos, Kiss György 71 éves, dr. Szekér Jenőné szül. Toplak Rozália 59 éves, Radványl István 37 éves. Orsós Katalin 6 hónapos. Magyar László 39 éves, Börzsöny Lászlóné szül. Chromecsek Erzsébet 66 éves, Vatl Pálné szül. Simon Mária 36 éves. A június 23-1 sajtóban tévesen közöltük, hogy Pető Lajos és Do­hos Mária házasságot kötött. He­lyesen: Pető Lajos cementipari se­gédmunkás és Hiezel Éva felszol­gáló, Frick József rakodómunkás és Bohos Mária kötöttek házassá­Eot, Építőipar; A Baranya megyei Építőipari Vállalat kőműveseket, festőket és mázolókat, szegezőlakaitosokat, asztalosokat, burkotokat és segéd­munkásokat. Az Erőmű építkezés kőműveseket és segédmunkásokat, Bányászati Építőipari Vállalat (Apponyi tér) kubikosokat és se­gédmunkásokat, 3. számú Mély­építő Vállalat kőműveseket, kubi­kosokat és segédmunkásokat, a Baranya megyei Építő és Tata­rozó Vállalat kőműveseket és se­gédmunkásokat; Közlekedés: A Közlekedési Vállalat (Bacsó Béla u.) gépkocsi-szerelőket, al- vázszerelőket, dukkozókat, segéd­munkásokat és női kalauzokat, az Épületanyag-fuvaroző V; (Me­gyeri u. 50.) 20 rakodómunkást, a 26. számú Autóközlekedési Vál­lalat (Siklósi u. 6.) gépkocsiveze­tőket középfokú kéipesítésseO, la­katosokat, autószerelőket és se- gé dmunkásokat. Egyéb: Beleped hajtókát és ra­kod ómuníkásokat, Szekérfuvarozási Vállalat (Majláth u. 4.) hajtókát és rakodókat, az Idegenforgalmi Vállalat (Városház épil -ti 7 segéd­munkást, a Sertéstenyésztő és Hizlaló Vállalat (Megyeri u. 51.) .segédmunkásokat és sertésetető- ' köt, a rendőrség (Légszeszgyár u. 8.1 villanyszerelőt, kőművest és fűtőt; a Sütőipari Vállalat (Rá­kóczi u.) fűtőket, a Szerárugyár (Felső-Malom u. 13.) lakatosokat és segédmunkásokat, a Patyolat (Szabadság u. 13.) férfi vagy női vegytisztítókat és kelmefestőket, a Mégyeri Kórház (Kertváros) kő­művest és asztalost, a Pécsi Gőz­malom (volt Türmalom) hajtókát és raktári segédmunkásokat, az Újhegyi Erőmű lakatosokat és gépkocsivezetőket, a Kokszművek (Felszabadulás u. 107.) motor- és villanytekercseléshez értő férfit, az Útfenntartó Vállalat (Lenin tér 50.) mélyépítésben jártas techni­kust, a 2. számú téglagyár agyag­bányászokat és tégla berakókat, az Agrária (Siklósi u. 47.) segéd­munkásokat; az Erdőgazdaság (Nagy Jenő u. 42.) fakitermelőket és csemeteültetőket, a Kiskeres­kedelmi Vállalat karbantartó cso­portja 2 asztalost, a Köztisztasági Vállalóit takarító részlege: férfi és női segédmunkásokat, az Or­vostudományi Egyetem (Rákóczi u: 2.) villanyszerelőket és szak­képzett ápolónőket vesz fel. A városi tanács v* b; pénzügyi osztálya felhívja az adózók figyel­mét, hogy a július 1-én esedékes­sé váló földadót búzában egyenlít­sék ki. A búzaföldadó átvételi he­lyei: a Terményforgalml Vállalat Bajcsy Zsilinszky u. 45.; továbbá a Szigeti út 83. (vlllanymalom) és a Felszabadulás út 2. szám (gőz­malom) raktárai. Adóívét mindenki feltétlenül vigye magával. Az IBUSZ a múlt heti jól sike­rült hétvégi különvonata alapján, július 7-én újabb különvonatot in­dít Pécsről Fonyódra. Jelentkezési határidő legkésőbb július 4-én 12 óráig. Részvételi díj oda-vissza 30 forint; Július 15-ig kell érvénye­síttetni a személyi i g azol v án y okát A megyei rendőrfőkapitányság megállapította, hogy Mohács és Pécs városokban, valamint a pécsi járásban a személyi igazolványok érvényesítése — a vontatott jelent­kezés miatt — a meghatározott idő­re, június 30-ra nem fejeződött be. Ebből kiindulva a lakosság érde­kében az érvényesítés határide­jét július 15-ig meghosszabbította. A fentieknek megfelelően ismé­telten és nyomatékosan felhívja mindazon állandó lakosok figyel­mét, akik igazolványaikat valami­lyen oknál fogva nem érvényesít­tették, hogy a járási kapitányságo­kon, a pécsi járásban és városban pedig a járási tanács épületében júl. 15-ig jelentkezni köte­lesek. A járási tanács épületé­ben az érvényesítés naponta reg­gel 8 órától 20 óráig tart. A jelent­kezés elmulasztása a meghatáro­zott határidő elteltével eljárást von maga után. Üj megállók A Pécsi Közlekedési Vállaltit ér­tesíti az utazóközönséget, hogy jú­lius 1-től a vasasi útvonalon ör­dögároknál, a kozármislenyl útvo­nalon Újtelep és Kozármisleny köz­ti pécsi dűlőnél új megállót léte­sít. Július 1-től a hősökterel vonalon 23.45-ös járatunk csak szombat és ünnepnap közlekedik tekintettel, hogy más napokon a járat nincs kihasználva. A deindol-pellérdt útvonalon a Pilóta utcai megállót megszünte­tik és helyette mintegy 200 méter­re létesítenek új megállót repülőté­ri lakótelep néven. Július 1-ével a mecseki vonalon lévő Kaposvári utcai megállót meg­szüntetik. Magyar—an goi árucsereforgalmi megállapodás Az 1956. június 27-én kötött magyar—angol áru- csereforgalmi megállapo­dás háTom évre szól. A megállapodás értelmében a két ország között szál­lításra kerülő árucikkek listáját évenkint állítják össze. E hónap 25-én Lon­donban illetékes magyar és angol kormányszervek között létrejött megállapo­dás alapján az 1956-ban elfogadott árucikklista to­vábbi egy évre érvényben marad. Ennek alapján Magyar- ország textilféleségeket, kanfekciőárut, háziipari termékeket, elektromos optikai és finommechani­kai cikkeket, rádiókészü­lékeket, vegyi anyagokat, hengerelt árut, valamint mezőgazdasági terméke­ket szállít Angliába; Nyári munkalehetőségek diákoknak Állami Erdőgazdaság 50 segéd­munkást, Állami Borforgalmi Vál­lalat 20 szőlőmunkást, Bm. Építő és Tatarozó Vállalat (Zsolnay u. 4.) 10 segédmunkást kőműves mel­lé. Kertészeti Vállalat (Megyeri úti telep) 50 kertimunkást. Építőipari Vállalat (Rákóczi út 56.) 160 se­gédmunkást kőművesek mellé, Ce­mentipari Vállalat (Siklósi u. 10.) 15 segédmunkást (18 évtől felfelé), MÁV pályafenntartás (Pályafenn­tartási főnökség) 10 gyomlálót. 3. számú Mélyépítő Vállalat (Málo- mi u. 80/a) 50 segédmunkást. Bá­nyászati Építőipari Vállalat (Appo­nyi tér) 50 segédmunkást alkalmaz. Ezen munkahelyek betöltéséhez munkakönyvi-e nincs szükség. \ diákokat az Iskolaigazgató írásbeli engedélyével vehetik fel a válla­latok. Jelentkezz építőipari tanulónak! A Munkaügyi Minisztérium 506. számú intézete felhívja mindazo­kat a 14—17 éves fiatalokát, akik kedvet éreznek a kőműves szak­ma elsajátításához, hogy minél előbb, de legkésőbb augusztus 1-ig jelentkezzenek a fenti intézetnél (Pécs, Szigeti u. 35. szám), és KIOSZ (Rákóczi u. 24, Ulibács kartársnál), vagy az illetékes vá­rosi, járási tanács munkaerőgaz­dálkodási csoportján személyesen, vagy levél útján. A jelentkezés alkalmával az általános iskola VIII., illetve, Vn. osztályáról szóló bizonyítványt, valamint a szülői beleegyezést hozzák magukkal. Ta­nulmányi idő 2 év. Ez alatt az idő alatt az Intézet bentlakásos otthont, étkezést, munkaruhát, ba­kancsot s a tanulmányi eredmény­től függően havonta ösztöndíjat biztosít. Ipari tanulókat felvesznek 506-os Ipari Tanulóintézet (Pécs. Szigeti u. 35.) 140 kőművest. — Gyárvárosi Gőzmalom két mol­nárt, Villanymalom (Szigeti út) 2 molnárt. Bőrgyár 25 tímárt '10 érettségizett és 15 általános iskolát végzettet), Sütőipari Vállalat (Rá­kóczi út 25.) 6 sütőipari tanulót. Kesztyűgyár (Ferenc u. 10.) 22 kcsztyűszabászt (10 érettségizettet és 12 általános Iskolát végzettet), — Állami Borforgalmi Vállalat /Szent, István tér 12.) 4 kádárt, Mecsek Nyomda 2 könyvkötőt és doboz­szabászt, Kiskereskedelmi Vállalat (Kossuth Lajos u. 5.) 4 portás- és felszolgálót, Közlekedési Vállalat (Bacsó u.) 3 villamosszerelőt és lakatost (érettségizetteket). Kerté­szeti Vállalat (Peressel u. I.) « kertészt, Vendéglátó Vállalat (Tí­már U. ’2.) 12 felszolgálót, cuk­rászt és szakácsot, Hús- és Tej Kisker. 12 eladót és húsipari ta­nulót, Kéményseprő Vállalat R kéményseprőt. Épílőanyaginarl Egyesülés (Perczel u. 2.) 4 laka­tost, gépkocsiszerelőt. Ruha- és Cipőipari Vállalat (Széchenyi tér 18.) 7 szabót és cinészt, Gázszol­gáltató Vállalat (Légszeszgvftr u. 11.) egy gázszerelőt. Hirdi Kbpder- fonó 4 villanyszerelőt és lakatost. 2 esztergályost (vas) Üvegező KTSZ egv üveges!szol ót /érettsé­gizettet ). Kesztyű KTSZ fÁgota u I.) 12 kesztyű- és bőrdíszművest keres. A munkahelyek betöltéséhez szabályszerű munkakönyv szük­ségest

Next

/
Oldalképek
Tartalom