Dunántúli Napló, 1957. június (14. évfolyam, 127-152. szám)

1957-06-30 / 152. szám

1951 JtJNIUS 30 NAPLÓ 9 ä P HIRDET IK Házasság Három csín06 érettsé­gizett leány férjhez- merrne. Válaszokat „Téged vártalak" jel­igére. Hirdetésfelvétel, Kossuth L. u. 22 . 671 Társaság hiányában ez úton keresi fiatal öz­vegyasszony komoly, Intelligens férfi isme­retségét házasság cél­jából. 33-től 45-ig. Ál­lásom és saját házam van.. „Gyermekszere­tő” lengére. Hirdetés­felvétel, Kossuth L. u. 22. sz. 638 Levél van „Orgona” jeligére (Erzsinek) aki a Dunántúli Naplő márc. 17-i számában közzétett házasságid r- detésre válaszolt. — Hirdetésfelvevő, Kos­suth L. u. 22. 707 21-24 éves magas, bar­na csinos lányok is­meretség hiányában keresik jómegjelené6ű férfiak ismeretségét. „Házasság lehetséges” jeligére a hirdetésfel­vételbe Pécs, Kossuth Lajos u. 22. 715 Gyakorlott, telepkezelő vizsgával rendelkező villanyszerelőt felve­szünk. Jelentkezés: Pécsi Szénbányászati Tröszt Pécs, Déryné u. 9. sz. 168 Gyakorlott SZTK ügy­intézőt elsejei belépés­re keres 22. sz. All. . lEpitőlipairl Vállalat, Kővágószőlős. Jelent­kezés hétfőn Kővágő- szőlősőn, központi Irodaház. 613 Asztalosokat kizárólag helyi munkára felve­szünk. Kiskereskedel­mi Karbantartó. Pécs, Rákóczi út 74 . 608 Mázolót kwresek. Cím: Prokop asztalos, Bt- csérd. 640 Zetor-vezetőt, aki a mezőgazdasági munka­gépek kezelésében is jártas, azonnali belé­péssel keres a Pécsi Sertéstenyésztő Válla­lat eszterági üzemegy­sége. Jelentkezni lehet Eszterágon, az üzem­egység vezetőjénél. 647 Ipari tanulót felveszek 8 általános Jó ered­ménnyel. Méri elkészí­tő, Pécs, Bajcsy Zs. u, 27. 606 Gyakorlott kézi lánc­hegesztő és h Idegsaj­toló nőket, férfi se- segiédmuinikásokat, szerszámkészítő és be­állító lakatosokat azon­nal felvesz a Mező- gazdasági Szerárugydr Pécs, Felsőmalom u. 13. 682 Szőlőmunkához állan­dóra vincellér-ösaládot keresek. Lakás csere ellenében van. Alkot- mány utca 31. «80 A Földművesszövetke- zetek Sellye! Járási Központja egy szak­képzett vegyesből tve- zetőt és egy szakkép­zett élielmdsaerboltve- sjetőt keres Július 13-1 belépéssel. Fizetés kol­lektiv szerint. Bútoro­zott szobát biztosí­tunk. Jelentkezés sze­mélyesen vagy írás­ban a Földművesszö- vetkezetek Sellye! Já­rást Központjában. Mosást vállalok. Nagy- né, Pécs, Beloiannisz (Zsolnay) utca 15. 663 A Palotabozaokl Gép­állomás tervezési és statisztikád munkák­ban gyakorlattal ren­delkező üzemgazdászt keres, közvetlen vas­útállomás mellett, köz­művesített 2 szobás összkomfortos szolgá­lati lakás biztosítva, fizetés kollektív sze­rint. Pályázatokat írás­ban, az eddigi műkö­dés feltüntetése mel­lett a Paiotabozsokí Gépállomás vezetősé­géhez kérgük benyúl­tam. 878 Harkányi Fürdő és Szállodaipari Vállalat szakképzett szakácsot azonnal alkalmaz. Je­lentkezés: Fürdőlgaz- patrtság. Harkány. 200 Egy asztaiossegédet felveszek, vidéki is lehet. özv. Cserhalmí- né, Bajcsy Zs. u. 25. ____________________699 Be járónőt napi 2—3 órai elfoglaltságra ke­resek. Hunyadi út 61. 683 Kőműves szakmunká­sokat és férfi segéd­munkásokat vesz fel a Bács megyei Állami Építőipari Vállalat a (komlói bányászlakás építkezésre. Munkás­aivá tel: Komló, Ken­derföld, „D” tömb, vagy a járási taná­csok murfkaerőgazdál- kodásl csoportjánál. 163 Az ÉPFU V. Pécs, Me­gyeri út 50. sz. rako­dókat vesz fel. Jelent­kezés a vállalat mun­kaügyi osztályán, dél­előtt 7—12 óráig. 179 Szabótanulőnak fiút felveszek. WensofSzky János szabó. Rákóczi út 39/c. 716 Délutáni órákra beja­rónőt keresek. Deák U. 21. 708 A Keltető Vállalat Xavér u. 19., barká­csoló munkára segéd­munkást keres. Vizs- gamentes fűtől mun­kát is kell végezzen. Nyugdíjasok előnyben. Fizetés havi 900 Ft. 720 Lehetőleg középiskolai végzettséggel pincér­tanulókat felveszünk. Fizetés megegyezés szerint. Ftlrdö- és Szállodaipari Vállalat. Harkány. 212 Gyakorlattal rendelke­ző portást és szoba- asszonyt keresünk — Harkányi Fürdő- és Szállodaipari Vállalat. 210 Felvételre keresünk egy válLa/Latd kőmű­vest. Állandó munka biztosítva. Jelentkezés az Észak-Baranya me­gyei Népbolt Igazgató­ságán. Pécs, Rákóczi út 50. 211 Szakképzett kőműve­seket felveszünk. Je­lentkezni lehet: Pécs, Ballal u. 11. 207 Épülettervezést, bead­ványt rajzokat, föld­mérést vállalok. Alajos u. 12. Telefon: 38-60, kettőtől. 511 Felvétel a villányi 2 éves kertészeti (szőlö- és gyümölcstermelési) szakis Violára. — Je­lentkezhet minden 17- 27 éves, 8 általános Is­kolát végzett és 2 éves mezőgazdasági gyakor­lattal rendelkező férfi és nő. Jelentkezési ha­táridő: augusztus 10. Bővebb felvilágosítás: Mezőgazdasági szak­iskola Igazgatósága, Villányi »5 Lakás Szoba-konyha, elő­szoba, éléskamrás la­kást keresek a Kert­városban. Tolbuchin u. 58. sz. 186 Dekorációs műhely­nek világos helyiséget keresek, lehetőleg a belvárosban. Közvetí­tőket díjazok. Harsztl Pál festőművész. Bel­városi fiúiskola. Te­lefon: 27-79. 180 Elcserélném budai vá­rosrészen magános házban lévő szép két- szoba, előszobás laká­somat (sertésól van) egyszoba, összkomfor­tosért. Érdeklődni: At­léta u. 2. sz. 690 Kétszoba-konyhás, mel lékhelyiséges belváro­si lakásomat elcserél­ném kótszoba sze­mélyzetisre, vagy há­romszobásra. Szigeti részen egy házhely, építőanyaggal együtt eladó. Kéméndi, Kos- suth Lajos u. 26. 199 Elcserélném szoba- kooyhás lakásomat hasonlóért, vagy nagy utcai szobáért. György u. 13., 1. ajtó. »73 Balatonienyvesen, Al­sóbélatelepen külön­böző szobák nyaralás­ra 28 forinttól kiadók. Telefon: lwo, hétfő­től: 43-38. 585 2 szobás szép utcai la­kásomat elcserélném 2 szobás összkomfor­tossal. Értékkülönbö­zetet téritek. Megyeri út 10., I. em. 6. Tele­fon: 33-96. _____ 670 Bu dapesti 2 szoba összkomfortos, sze­mélyzetis főbérleti la­kásomat elcserélném hasonló pécsiért. Cím: Krajcsovleh, Bp., VII., Garad u. 3. L em. 5. 592 Egyszobás, összkom­fortos lakásomat el­cserélném költségtérí­téssel kétszobás össz- komfortosba. Tarján, Perczel u, 33, 657 Bútorozott vagy üres szobát keres magányos férfi. Ajánlatokat: Ga­ray, Szent Vince u. 71. ez. 623 Elcserélném szobai­konyha, éléskamrás lakásomat egyszoba összkomfortosra, eset­leg előszobáéra, ráfi- zetésseL Rákóczi út 12. SZ. _______ 614 Pi ncét vagy szuterént bérelnék. — Telefon: 33-93. 603 Elcserélném szép ud­vart szobai-konyha, éléskamrás lakáso­mat modem előszo­báéért, vagy hasonló­ért, lehetőleg bérház- ban, költségtérítéssel. Érdeklődni: Bányaigaz gatőság Déryné u. 9., 7—3-4g. ________ 615 Keresek bármilyen lakható lakást. Sárkö­zi, Sallai u. 12, 7U Elcserélném 1 szoba, hallos, személyzetis fő- bérletl összkomfortos lakásomat hasonló vagy 2 szobás össz­komfortosra, kertes előnyben. Érdeklődni: 48-72 telefonon. 693 Elcserélném siklósi 2 szoba-konyhás lakáso­mat hasonló pécsiért ráfizetéssel. Siklós, Ko6suth-tér 14., Valko- né. 615 Két férfi részére búto­rozott szoba kiadó. — János u. 12. földszint jobbra. _____________660 KU lönbejáratú bútoro­zott szoba egy vagy két értelmiségi férfi­nek kiadó. Doktor Sándor utca 2., eme­let bal. 630 Kettőszobás földszinti utcai lakást cserélek hasonlóért, Megyeri úthoz közelebb. Jó­zsef Attila u. 4., Jobb­oldali csengő. Este 6- tól. 620 Beköltözhető, kétszoba összkomfortos, adó­mentes, kertes csaláii- ház eladó. Endxesz György u. 70. (repülő­térnél). 706 Belvárosban üres szo­bát konyha használat­tal, 1600 Ft lelépéssel keresek, n. Büfé, Má­té Sándor csapos. 717 Szombathelyi 1 szoba- konyhás lakásom el­cserélném hasonló pé­csivel. Címet Pannó­nia szálló 109-es szo­bába kérem. 727 Budapesti, VI. kerületi szoba összkomfortos lakásomat pécsi 2 szo­bás, esetleg egyszoba komfortos lakásra el- cseréöném. Címeket: Megyeri kitérőnél, 79- es dohánybolt. 723 Elcserélném komlói kétszobás összkomfort tos lakásomat pécsi két vagy háromszobáu- ra költségtérítéssel. — Bélaíi, Dózsa lakta­nya______________ 725 Belvárosi nagy szobá­mat fakamrával, elcse­rélném egyszoba-kony lia éléskamráéért, rá­fizetéssel. Ring, Nagy- flórián u. 24. 208 Elcserélném mohácsi kétszoba-konyhás — fürdőszobás lakásomat hasonló pécsiért, ahol sertéstartás van. Ér­deklődni: Pécs, Felső- havi utca 18. sz. Ko­vács, este 6 óra után. Ingatlan Igényesnek 1006 négy­szögül príma szőlő, té- len-nyáron laleható, modem beköltözhető villával eladó, vagy el­fogadható családi há­zért, esetleg házrészért elcserélhető. Bőveb­bet: Rét utca 27. 601 Eladó Rudas LászJÓ 7. számú ház, beköltöz­hető lakással. Érdek­lődni: Rudas László 3. 629 Beköltözhető kétszoba- konyha, mellékhelyi­ségekből álló családi­ház, szántó és szőlővel eladó. Nagypostavölgy 27. sz. 611 Vennék kisebb szőlőt épülettel, ajánlatokat Németh Jánosné, Hu­nyadi út 1. 582 Beköltözhető háromr szoba összkomfortos, verandás osaládlhéz eladó. Vitéz u. 12. — Dombóváron, község mellett két és félhold szántó eladó. Érdek­lődni: Gaál Lészló, Pécs. Endre u. 4. 202 Kcttöszoba-konyhás — lakásomat elcserél­ném egyszoba előszo­báéért belvárosban, irtköz. 202 Kisebb családi házat vennék Pécsett, vagy közvetlen környékén, kétszobás lakáscserét adok. 201 Eladó 700 négyszögöl jótermő 6ZÖlő Pata- cson, buszmegálló 6 perc. Telefon: 47-76., hétfőtől. 697 Eladó rét, 1470 négy­szögöl Kovács-telep alatt. Érdeklődni: Me­zőszél u. 12. sz. 696 Házhelyek Kertváros mellett részletre is el­adók. Bővebbet: Urftg 71., IfJ. Tóth. 685 Magyarmecskén a 88. számú ház borbélyfel- szcrelésBel együtt, vagy külön Is eladó. 76 Vókány községben öt­ezer négyszögöl föld egy tagban eladó, eb­ből 800 négyszögöl ter­mő szőlő, 1600 négy­szögöl szántóföld, 2600 négyszögöl akácos ért dől 132 Szép ház nagy, termő gyű mölcsödkcrttel 30 ezerért, lakásoserével eladó. Nagyárpád ele­jén, buszmegálló előtt. Babos. _____________714 Sz oba-konyha mellék­helyiségből álló ház­részemet eladnám. Ér­deklődni bármely Idő­ben. Hegyalja u. 58. sz. 703 Egy vlUatelek kedvező fizetéssel olcsón eladó. Bővebbet: Ajadi vér­tanuk u. 32. 701 Márványlapos kredenc, összecsukható vaságy matraccal eladó. — Mlndszerat utca 6. 8(7 Balatonfenyvesi állo­más mellett egy villa- telek olcsón eladó. — Aradi vértanuk U. 33. 702 EPEDAHÜGOí AGYBETETEli készítését vállalom fJUTA FE8EDC Kárpitos Pác», Déryné (Molotov utca 11. felelőn t 41 -Hl 1x2 és 1x3 szobás la­kásból álló új ház be­költözhetően eladó. Alsóbalokány u. 31. 713 Kovácstelepen 125 o-ól házhely eládó. Cím: János u. 11., fdszt. 1. ajtó. 216 JO állapotban lévő Gombor-féle sport gyermekkocsi eladó. Janus Pannonius u. 15. sz. 664 Beköltözhető kétszoba­hallos, összkomfortod családi ház eladó. — Miklós u. 12. 213 Egy kitűnő állapotban lévő karikahajós Sin­ger varrógép és egy Dürchopp gyárt­mányú cipész stoppo­lógép eladó. Pécs, Kö­nyök utca 17. 597 Hdás-vétel UJ politúrozott háló­szoba éo konyhaberen­dezés eladó. Légszesz­5 család méh kaptár­ral sürgősen eladó. — Mecsekalja 38. Rácvá­ros, Vágvölgyl. 694 gyér U. 24 . 695 500-as Puch motor el­adó, oldalkocsi alkat­részekkel. öregme­szes, Bocskai u. 80. 648 Tűzrendészet! vafihor- dók. 200 literesek kap­hatók pécsi telepün­kön. Pécs, Doktor Sán­dor u. 14., Baranya megyei Melléktermék és Hulladékgyűjtő Vál­lalat. 174 1 db íróasztal, 1 db fél Le-s villanymotor eladó. Szólő u. 26. rz. 692 Kétszemélyes rekamle, szabógép, Jégszekrény eladó. Megtekinthető: hétfőtől. Petőfi u. 64. 683 Kovács-szerszámot ke­resek megvételre, mü- helyhelyiséget bérbe. Tóth István Pécs, Rác­város 23. 684 Egy világos puhafa háló sürgősen eladó. Mihály u. 14. Bármi­kor megtekinthető. 661 Junkers autógejzír, 30 literes, keleti szőnyeg eladók. Hunyadi út 61. 687 Sötét keményfa háló­szobabútor igényesnek eladó. Várad! Antal u. 7/1., emelet. 693 Ebédlőasztal, székek eladók. Mecsek u. 1. 669 123-ös kllométerórás, teleszkópos export Csepel új állapotban eladó. Jókai M. u. 45., ti. em. 2. 673 Voigtländer Bessa, Sko pár 3,6-os fényképező­gépet veszek, Ház­gondnoki iroda, Pécs, Déryné (volt Mária) u. 16. Tel.: 49-31. 591 UJ típusú Pannónia motorkerékpár eladó. Zsolnay Vilmos u. 16. szám. . 687 123-ös új Danuvia és 100-as Sachs eladó. — Zsolnád u. 2-, szerelő­nél. 612 Príma kétszemélyes rekamie és egy kerek asztal eladó. Petőfi u. 26. sz. *J1 Príma eszterházd kocsi és körfűrész eladó. — Érdeklődni: Kassa u. 10., Varga. 632 1000 db új tégla eladó. Klisbolriogasszony u. a. 6G3 Kerti csőbútor, hor­gany fürdőkád eladó. Petőfi u. 54., Vörös. 626 Kiváló minőségű éles homok minden meny- nylségben kapható. A bánya autóval, kocsi­val megközelíthető, — Csőről szőlőhegy. 659 Eladó egy 32 basszu­sod tangóharmonlka és egy cimbalom. Kert­város, Rózsa utca 15. 590 Törzskönyvezett far­kaskutya eladó. Meg­tekinthető hétfőtől 4 óra után, Garat u. 22. az. 634 Klsgyura Éva technikus Pécs és S1 p o s Imre technikus (Sásd) Jegyesek. Minden külön értesítés helyett. Mártírok u. 5. sz. ház eladó, vagy kaposvári beköltözhetőért elcse­rélhető. Érdeklődni: Tiborc u. 12. sz. alatt. 627 Ház eladó kétszoba, mellékhelyiségekkel — beköltözhető. Felső- vámház utca 57. 634 200 négyszögöl szőlő­nek, gyümölcsösnek alkalmas föld; 530 négy szögöl szántó eladó. Patacs 13. 642 3 szobás kertes csalá­diház beköltözhetően eladó. Hegyalja u. 37. 616 Családiházat (keresek életjáradékra, vagy kisebb részletre. Aján­latokat: Garay, Szent Vince u. 74, 624 Azonnal beköltözhető ház kétszoba, konyha, 792 négyszögöl szőlő­vel eladó. Cím: Isten- kút. Csurgó dűlő 2. sz. PelőczéknéL Megte­kinthető: vasárnap délelőtt 10—1« óráig. 616 Beköltözhető ház el­adó. Érdeklődni: Egye­temmel szemben (tra­fikban) hétfőtől 7—3 óráig, ________ 678 Do nátuson 343 négy­szögöl terüJet eladó. Ebből 150 szőlő-lugas, a többi barackos. Ér­deklődni: Fehéréknél, vagy Anna u. 12., föld­szint. Telefon: 38-C2. 663 Bcmcteréten 463 négy­szögöl kaszáló termés­sel eladó. — Héttőtől: István u, 16., Garzó. 641 Zrínyi u. 17/1. sz. esa­Iádiház lakáscserével, Gotmbortíéle mélyko- csl eladó. Bútorozott szoba kiadó. Ugyan­ott új Damuvia i23-«s eladó. 691 Rövidesen beköltözhe­tő családiház eladó. Mészkemence utca 17. 584 Családiház beköltözhe­tően eladó. Két hold gyümölcsössel, gazda­sági épülettel, méhé­szetre is alkalmas. Me- osek-Szcntkút 27., Özv. Schrclbeméa 622 Elektroműszerek, amper-, voltmérő, orvosi gépek, röntgen, rövidhullám, EKG, stb. gépek Javítását garan­cia mellett vállaljuk, PÉCSI FIHOMMECHMKIII és MOTORjavirO »tani Bajcsy-Zsllimzky u. 12. sz. Telefon: 30-48. A Baranpa megyei 991 értesíti szerződéses ba­racktermelőit, hogy részükre qnessiaíorgácsot és káliszappant biztosított. Fentieket a szerződés felmutatása mel­lett a pécsi földművesszö­vetkezet. Rákóczi ú 29. 6Z. alatti mezőgazdasági szak- üzletében a hivatalos nyit­vatartási idő alatt a ter­melők átvehetik. Felvételre keresünk kubikosokat, kőműveseket, segédmunkásokat Napi étkeztetés, négyheten­kénti hazautazás és szállás biztosítva van. — Jelentkezés 3. sz. Mélyépítő Vállalat munltacrősazdálkodásl cso­portjánál. Pécs, Szabadság út 40. szám. smsh ' ''■***•*»,, Borhegy, 4í t értékű hjjjJjjgjjgrt kapUló > Termelösz.vetkezeSek! Dolgozó parasztok! Sok verejtékes munkától és a bizonytalan időjárás okoz­ta veszteségtől szabadultok meg, ha igénybeveszitek az olcsó gépállomás! kombájn-aratási Forduljatok bizalommal a legközelebbi gépállomáshoz. UJ Z. Danuvla blokk sürgősen eladó. Pécs, Zója u. 20. ________836 Uj állapotban lévő sportkocsi eladó. Ha- rafigömő u. 2. 650 Nadpadló eladó. Orso­lya U. 13. 666 Festett komblnáltszo- ba, babamérleg eladó. KoSSUth-tér 7. 637 It «t-es príma állapot­ban szcmély-oldalko- csival eladó. S rajai. Mohács. Hajóállomás 584 Kézikocsi Jó állapot­ban eladó. Állami vál­lalat és szövetkezet előnyben. Megtekint­hető a Kossuth mozi udvarában 8—16 óráig. Telefon: 28-81. 610 Asztalosipari kombi- náltgép, Kirehner gyártmány, ráépített 4,5 LE motor eladó. Érdeklődni lehet Pus­kás József, Felszaba­dulás u. 16. 651 5 mázsa csövestengerl. 1 gyermekágy eladó. Nagyszeben u. 6., az állomási Tüzép-telep- pel szemben lévő utca. 619 Eladó egy íróasztal, egy Járókénak Is hasz­nálható gyermeké gy és egy zománcozott fürdőkád. Pécs, Tom­pa M. u. 18/1. 631 Jókarban lévő, keveset használt hálószobabú- tor eladó. Felsővám- háü U. 27. 641 Keveset használt fehér gyermek sportkocsi, fehér hármasszekrény és ülőkéd eladó. Bai- nok u. 4. 704 Singer szabogép, női varrógép és 150-es Zetka motorkerékpár eladó, Rudas L. u. 20. 712 Pannónia oldal kocsi­val, 350 köbcentiméte­res DKV eladók, vagy 125-ös Csepelért elcse­rélhető értéktöbblet megtérítéssel. Hétfőtől Szabadság út 11. 711 Biedermeier Íróasztal eladó. Aradi vértanuk u. 2.. Szabó. 752 Teljesen új, príma női kerékpár sürgősen el­adó. Jágor Lászlőné, Felszabadulás Útja 31. 719 Eladó 16 db faragott fenyőgerenda, 5—6 m- es: Készül út 1„ kocs­mával szemben. .21 Fodrászat! cikkek Pán cél Gézánál szerezhe­tők be. Pécs, Rákóczi út 37. 889 Keresek bérbe egy o­ra istállót. Kórháziért benzinkútnál. Kleszól- Utó. ________________883 Bő r- és mübőrkabátoK , készítése — javítása, 1 festése: Réti Ervin, ! Budapest, Tanács-krt. ’■a, az udva-r»--, J4 lleU.unlcK, íoic.ok, . székelt, eplnglé szö- i veiből, eneda rugózat- lal, kisipari (elvitel­ben, 1—5 hétre készül­nek. Csomagolás, szai- ; lí'ós diualan, fénvke- j pet, szövetmintát kul- í dünk. Self kárpitos, Budapest, Nagym-ző utca 31, 90 Tamás Kálmán moto­ros fafürészelő tele­fonszáma: 39-91. — György utca 8. 672 Nyúlói 150x200x85 cm, masszív kivitelben ol­csón eladó. Érdeklőd­ni: 12—14 óra között. Megye u. 24. sz. till Kombinált szobabútor darabonként Is eladó. Megyeri út 36. 209 rm zpórok. női. férfi és fiú „Luxus” gyárt- ~k eladók. Pol­lik, Toldi u. 6. 214 Mész kapható korlát­lan mennyiségben, péntektől kezdve. Víz- keleti Vendel. Vókány. ____________________600 El adó 128-ös első-hátsó teleszkópos export Csepel. Steinmetz ka- pltány-tér 7. 662 Eladók: többrészes fe­hér szekrény, egy fo­tőj, dohányzó asztal, jó hangú rádió, mo­dem Csillár, zöld könv vespolo asztalokkal, székekkel, kétajtós fa­lipolc. függönylartók, duplalétra, féllóerős siemens villanymotor 220 V. Semmel weiss u. 11. Telefon: 34-94. 709 Hálószoba, félháló asz­talok, székek, ágysod­rony, matracok, sezlon olcsón eladók. Aradi vértanuk u. 32. 700 V eg?es A TÜZÉP Vállalat Jó­kai Mór utcai telepén kapható gyümölcs- és Uzomanyátszállító ko­csi, gumikerekes, go­lyón csapággyal 250 Ft-ért, továbbá szén­behordó kosarak, te­tőfedő spándli és hasz­nált deszkaanyag épí­tési célra. 595 Költözködést, zongora- szállítást és egyéb fu­vart vállal iíj. Schreer Ferenc. Alkotmány u. II. Telefon: 28-44. 560 Mű-fogsorát soronkí­vül megjavítja Vajda Lajos fogtechnikus, Mártírok u. 7., em. 347 Egy hálószoba eladó. Megtekinthető: 8—'7-ig. Sommer, Semmelweis u. 2, 703 Bútor és zongora szak szerű szállítását és mindennemű fuvart vállal (Báthoil utcai) Schreer Tibor, új la­káscíme: Attkoitmány utca 14. Telefon: 15-93. 638 Figyelőiül — Cl,mezős, féreglrtás. Vállasuk egyes szobák és egész lakások féregártását, vidéken Is ciángázzal, gázmestereink közre­működésével. — A-a: szobánként 90— lan Ft. Kiváló patkánylrtószer (nem méreg) adagon­ként 20 Ft. Ctánkumra egyes bútorok részére a telepünkön rendel­kezésre áll. Pécsi Köz- tisztasági Vállalat íé- reairtó csoport, Pécs, Rózsa Ferenc utca i7. TeWont 10-22. na Kapitány János moto­ros tüzifafűrészeiő te­lefonszáma: 10-01. — Pécs, Alkotmány u. 6. 85 Kovács-műhely szer­számmal Gyárvároson, főútvonalon részkere­settel lttadö. Érdeklőd­ni: Perczel utca ipa. Vasárnap egész nap; hétköznap délután, házmesternél. 719 őszibarack termelők figyelmébe I A kedvező Időjárás lehetővé tette, hogy minden gvümölcs féleség átvételét meg­kezdhessük. Átvételre kerül ismét export és belföldi barack, vala­mint kajszi és egy íb gyümölcs-félék. Átve­vő helyek: Mecsekalla, Tiboré utca, Bálira. Frtgyér-szőlő, Szarnár- kút, Szentjdnoeküt uj hegy. Basamalom, volt tavalyi nosztrőkon. ,-j- MÉK, .it 8 Közlemények A zeneművészeti szakiskola évzáró oper.vliangversenye A zeneművészeti szakiskola énektanszakának növendékei hét­főn este fél 7 órai kezdettel opera­est ' keretében adnak számot egy­éves munkájuk eredményéről. Az évzárd opera-est műsorán az ope­rairodalom legszebb alkotásai, szó­lók, duettek és együttesek, vala­mint zenekari nyitányok szerepel­nek. Közreműködnek) Abny Ger­da, Baranyai Zsuzsa, Borzán Béla, Farkas Imre, Hotter József, Hot­ter Jözsefné, Kamarás Valér, Kar- doss Józsefné, Kovács Gyuláné, Meláth Ottó dr., Merényi Edit, Rögöz Eszter, dr. Teremi Gáborné. A zeneművészeti szakiskola szim­fonikus zenekarát Paulusz Elemér vezényli. A hangversenyre ezúton hívja meg a zene minden barátját a szakiskola igazgatósága. Egységes belépőjegy: 3,— rt. Felvételi vizsgált és év végi rend a Zeneművészeti Szak­iskolában A felvételi vizsgák július 1-én és 2-án (hétfőn és kedden) lesz­nek de. 9—12 és du. 4—6 óra között. Július 1-én, héttőn este fél 7-kor pedig tanévzáró operahang- verseny a Liszt-teremben, A Baranya megyei és Pécs vá­rosi Nőtanács felhívja azon szülő­ket, kiknek gyermekei disszidál­tak, hogy a legrövidebb Időn be­lül jelentkezzenek a Városi Nőta­nács helységében (városi tanács- épület, III. emelet 118. szoba) gyer­mekeik hazahozatalának érdeké­ben. * A Pécs és Vidéke Körzeti Föld­művesszövetkezet Méhészcsoportja június 30-an, vasárnap délelőtt 10 örakor tartja rendes havi tagérte­kezletét a Doktor Sándor Kultúr- házban. Tárgysorozat: a termelési szerződések teljesítésével kapcso­latos problémák, műlépcllátás és a termelési előleg kérdése. A méhé­szek saját érdekükben pontosan jelenjenek meg. A Munkácsy Mihály Szabadegye­tem titkársága értesíti hallgatóit, hogy a látogatási bizonyítványai­kat á titkárság hivatalos helyisé­gében (Janus Pannonius u. 11., L cm.) a hivatalos órák alatt, 11—16 óráig szíveskedjenek átvenni, • Az Akvaristák Baráti Köre ma délelőtt 10 órakor előadással egy­bekötött összejövetelt tart a TTIT tanácstermében (Janus Pannonius U. 11.) „A víz Ph. meghatározásá­nak gyakorlati bemutatása" cím­mel Galambosi István vegyészmér­nök tart előadást. Ké-ut az érdek­lődőket, hogy akváriumi próbavl- zet hozzanak magukkal (kb. 3 dl), Pontos megjelenést kérnek: Áramszünet lesz hálózatépítés miatt június 30- án, vasárnap reggel 6-tól 8,30-ig a Vak Bottyán, Szőlő, Ötemető, Gergely, Szaltmáry, Hegyalja, Fel­sőhavi és Ágota utcák által beha­tárolt területen. Áramszünet lesz távvezeték épí­tése miatt vasárnap reggel 7—16 óráig a Postavölgy, Nagyárpád községben, valamint az uránium- bánya Siklósi út 80, szám alatti telephelyein, köszönetnyilvánítás Hálás köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetet­len férjem, Fehér Mihály el­vesztése fölött érzett fájdal­munkban részvétüket bármily formában kifejezték. Gyászoló Fehér család. Elcserélném üjmeszesl összkom­fortos lakásomat költségmegtén- téssel pécsi főbérletl lakásért, ki­sebbért, szabatost, vagy újhegyi tröszt-dolgozóval. — Érdeklődni: Pécs, Béry Balogh Adám u. 5. sz. (irányi Dániel tér, ktspiac.) Július MISI kezifödeen a PANNÓNIA eszpresszóban VÉCSEI MAGDI elöadőmövtsznő énekei DÜNANTÜLl NAPLÓ a Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei intéző Bízóim«« és . megyei tanar« tapis Szerkeszti * szerkesztőbizottság Felelős Kiadó: A MEG VEI PART INTÉZŐ BIZOTTSÁG Szerkesztéses es kiadontvatai: Pécs. József A. U. 10. T. 15-32 13-33. Hlrdctésfeivevfl Iroda Kossuth Latos utca 22. Tel.' 18-18. Tenrsztl a Megvet Postattlvstai Hirlaposztalva es s mrlsp-kezoesita posta Hivatalok Előfizetés postahivataloknál es kézbesítőknél. Ható előfizetést dli ti.— Ft MECSEK NVDMOA pees. Munkácsi Minait u, in. s*. Telefon ío-n. Nyomdáért felel: Melles Rezső.

Next

/
Oldalképek
Tartalom