Dunántúli napló, 1957. május (14. évfolyam, 101-126. szám)

1957-05-25 / 121. szám

4 NAPLÓ 1957 MÁJUS SS SPORT Néhány szót a galambsportról Sokak szerint már az Is kérdés, hogy lehet-e egyáltalában mint sportról a galambászatról beszélni. Pedig talán kevesen tudják, hogy a postagalambok részére nemzet­közi versenyeket Is rendeznek. Igaz, hogy ezek eredményeit nem közük rikító betűkkel a napilapok, csendben, de eredményesen dol­goznak a galamsport kedvelői. A versenyek nem az emberek sze­mel előtt, hanem fent a levegőben, több száz kilométeres távokon zaj­lanak le. A berlini, schwerlni ver­senyek 700—800 km-cs távon kerül­nek lebonyolításra. Nagy számok ezek. A magyar postagalambsport külföldön Is Jó hírnévnek örvend. A legutóbbi postagalamb Qlimpián —, mert ilyeneket Is rendeznek — másodikak voltunk, csak a belgák tudtak megelőzni bennünket, ahol valóságos nemzeti sport a posla- galambászat. A közeljövőben több érdekes versenyt tartanak a galambsport hívei. Június 2-án Hegyeshalmon, június 9-én a csehszlovákiai Kó- linban. Június 22-én ugyancsak a csehszlovákiai Decinben, majd Jú­lius 6-án Berlinben, Július 27-én Schwerinben lesz nagyszabású nemzetközi postagalamb-verseny. Hogyan folyik le a verseny? A postagalambokat a versenyek szín­helyére szállítják és onnét repül­nek haza gazdájukhoz, 70—80 km-es átlagsebességgel, több ezer társuk­kal versenyezve. Nem könnyű fel­adat az ilyen nagy utakat meg­tenni az Ilyen kis madaraknak. A galamb tenyésztője ugyancsak megérdemli az elismerést. Óriási várakozás, készülődés... Kik kerülhetnek ki a moszkvai Világifjúsági Találkozóra? pesti kislány egyenesen Bulganyin kérdését az ENSZ szabályzatában, elvlársnak címezte kérését. Az irodalomszakosok ellátogatnak A várakozás és a készülődés te- a halhatatlan orosz író, Tolsztoj kozón. Soha még ennyi fiatal nem hát óriási. S most hadd számol- Jasznaja Polnájában levő szülti- vett részt a világ ifjúságának két- junk be arról, milyen programmal házába is, felkeresik a Lenin évenkint megrendezett Összejőve- várja a moszkvai Komszomol a vt- könyvtárt, a Gorkij és Tolsztoj telén. Óriási az érdeklődés a világ lág Ifjúságát. Hadd szögezzük le, múzeumot, azonfelül megvitatják minden részéből. Számos olyan or- hogy ez a műsor rendkívül gondo- az egyes országok mai irodalmú- szág is jelentkezett, amelyek ez- san szerkesztett és figyelembe ve- nak problémáit, ideig egyetlen egyszer sem vettek szi, hogy különféle foglalkozású. Tanulmányútokat is rendeznek a részt a fesztiválon. így például az világnézetű és érdeklődésű fiata- tanulóifjúság számára. Az építész- újonnan alakult Ghana államból lók találkozójáról van szó. szakos hallgatók a legjobb épité­megkeresték az előkészítő bízott- Ennek megfelelően lesznek kü- szék kalauzolásával meglátogatják Ságot, hogy tájékoztassák őket lönféle szakmai találkozók, ahol a Moszkva, sőt talán Leningrád, Kiev részletesen. Iránból az olimpiai bi- résztvevők az egyes országok fia- és Minszk legszebb épületeit. A zottság alelnöke érdeklődött a tatjainak gazdasági helyzetét és mezőgazdasági szakosok felkeresik sportprogramról. Feltehetően több szakmai problémáit vitatják meg. a mezőgazdasági akadémiát, a ma- ifjúsági versenyzőt ők Is elkülde- Ellátogatnak aztán különféle szov- zőgazdasági kiállítást, beszélgetést ” - jet gyárakba, intézményekbe is, folytatnak Liszenkoval, s klrándu­hogy személyesen cserélhessék ki lést tesznek Micsurinba, Cslcsln, gondolataikat a fiatal szovjet dől- akadémikus kísérleti telepére, gozókkal Sor kerül itt a fiatal /v fesztivál sok és színes kulturá- JCLTTYlGTCKs VOSUtaSOk, textilesek. Jí® PUpmÓYVll *t7fínhpllip je 7VTPO— tozkodóan viselkednek a fesztivál- bányászok, építőipari munkások rendezik a dal-ünnepét amelyen.9a lal szemben. A barátság szelleme találkozóira. Csak érdekességként különböző o?Láook nl’m^ti kóru- azonban erősebb minden hivatalos emutjük meg, hogy még a fiatal saj s-crepelnek maid a- egyesített Allásnnntnál. Erről beszélnek a bi- karmesterek és bábszínház igazga- kóms a )ú*M da­lokat adja elő. Sor kerül néptánc­versenyre, a VIT-dijasok ünnepi bemutatkozására, az ifjúsági szín­házak (Les Paves du Paris), Co­rföBB MINT 30 ezer fiatal gyíi- ■* lik majd össze július végén Moszkvában a vllágifjúsági talál­nék, Vannak bántó hírek is, a gö­rög kormány nem engedi az or­szágba a VIT plakátjait, tájékoz­tatóit, újságját. A skandináv álla­mokban a hivatalos szervek tar­ol múvelódjünk, ol szórakozz k n u n k ( A PÉCSI RADIO MOSÓRA 17.30: Életünk vérkeringése a vasút... Hámori András össze­állítása. 17.51: Ez történt a héten. — Tu­dósítónk 1 derítéseiből. 18.00: Szív küldi szívnek szívesen. 18.45: Építők köszöntése. A Bara­nya Megyei Építőipari Vállalat ajándékmüsora a vállalat dol­gozói részére az építők napja alkalmából. 19.20: Német nyelvű műsor. 19.40: Szerb—horvát nyelvű műsor. 20.00: Műsorzárás. NEMZETI SZÍNHÁZ Molnár Ferenc: Doktor úr. Es­te 7 órakor. Szelvénybérlet „G”. MOZI Park: Oké Néró. (5, 7 és 9 óra­kor.) Kossuth? Boszorkány. (fél 5, fél 7, és fél 9 órakor.) Petőfi: Oké Néró. (fél S, fél 7 és fél 9 órakor.) Építők Kultúrotthona: Vörös és fekete. I. (5 és 7 órakor.) Csak 16 éven felülieknek! Fekete Gyémánt (Gyárváros): Ali baba. (6 és 8 órakor,) Csak 16 éven felülieknek! Jószerencsét (Pécsszabolcs): Dr. Danwitz házassága, (fél 6, és fél 8 órakor.) Rákóczi (Mecsekalja): Elsőszá­mú közellenség. (6 és 8 órakor.) Csak 16 éven felülieknek! Május 1. (Vasas II.): Átkozott pt nz. (7 órakor.) Kossuth (Mohács): Bakaruhá­ban. (6 és 8 órakor.) Zrínyi (Szigetvár): Hannibál ta­nár úr. (8 órakor.) ÖSSZTÁNC lesz ma este fél 8 órától 12 óráig a Pannóniában. TANC-RULETTE A Doktor Sándor Művelődési Ház bálján ma este 7 órakor tánc-rulette lesz. Bárki résztvehet, bárki nyerhet. GYERMEKNAPI MESEDÉLUTÁN lesz ma délután 2 órakor a Dok­tor Sándor Művelődési Házban Közreműködik a Tanítónőképző népművelési szakosztálya. Belépés díjtalan. M ÁSFAJTA találkozók lesznek, ahol a különféle érdeklődési vent-Gardian, Saint Yag-ól egye­tem és a moszkvai Lenin egyetem) álláspontnál. Erről beszélnek a bi­zottsághoz érkező nem hivatalos levelek. Norvégiából 650 fiatal tók találkozóit is megrendezik, szándékszik elindulni. Vietnamban felhívás jelent meg, hogy egységes delegációval képviseltessék magu­kat. Szíriában is megalakult a nemzeti előkészítő bizottság. Egy lyeggyüjtők. a fényképészek, a iuikdásairm'naöü' svéd diák azt írta, hogy a fesz- mozikedvelők, a modellezők, a rá- MrkusfilelvonuláVra tivál előtt egy-kót hétig szovjet dió amatőrök, eszperantlsták, hör- ^onneoSiv^ aMoÄÄ kolhozban dolgozhasson. Hazánk- gászok. Egész életre szóló barátsá- Z^Xtt a Kreml mrmeibeJ.nagy ifjúsági karnevál az utcán, lányok bálja, stb. stb. Nem is szólva a sportversenyekről, melyeken 21 körű fiatalok jönnek össze és cse­rélik ki tapasztalataikat. így a bé- fényképészek, ból is sok levelet küldenek az elő- Sok szövődhetnek ezeken az össze­készítő bizottsághoz. Három buda- jöveteleken. Az egyes delegációk között is rendeznek — a kívánságoknak .......... megfelelően — összejöveteleket. fl legjobb vidéki csapa! cinéért mérkőzik vasárnap a Pécs-Baranya a Tatabányai SC-yel A hét vége sportműsora Az ifjúsági Köztudomású, hogy a világ ve­zető sakkmesterei és nagymeste­rei úgyszólván kivétel nélkül már ifjúságukban kitűntek tehetségük­kel és tudásukkal, sőt igen sok esetben még Ifjúsági korban vi­lágraszóló eredményeket értek el. Csak a legutóbbi Időket tekintve a szovjet sakkiskola szinte futó­szalagon termeli ki a világ legjobb sakkozóit s Botvlnnlk, Szmiszlov. Tál nagynevű versenyzőkön kívül szinte megszámlálhatatlan hasonló vagy alig gyengébb sakkozóval rendelkezik. A Szovjetunió baj­noksága erősebbnek mondható a világbajnok-mezőnynél. Az egyik leghíresebb világnagyság, Keres például még nem tudott szovjet bajnokságot nyerni. h. Mindez természetesen nem lehet '•életlen. A nagy tehetségek csak ott kerülhetnek felszínre, ahol megkeresik a módot és alkalmat arra, hogy el ne kallódjanak, ahol a többi sporthoz, tudományhoz vagy művészethez viszonyítva egyenrangúnak kezelik a sakko­zást, ahol tervszerű, következetes módszerekkel megkedveltetlk az ifjúsággal ezt a szellemet, jellemet egyaránt fejlesztő szellemi sportot. Sajnos nálunk az Ifjúság foglal­koztatása és rendszeres oktatása, nevelése még gyermekolpőben jár. Néhány világviszonylatban Is ki­váló versenyzőnk mögött mintegy 40—43 mester és országos szinten 300-at el nem érő I. osztályú vagy annál magasabb minősítésű ver­senyző van. S ezeknek döntő többsége is a fővárosban. Sakkéletünk félév alatt elért eredményei csak egy-egy lépést jelentenek. Egy-egy lépést az út legelején. S a következő lépések között talán legfontosabb az ifjú­sági nevelés. Már eddig Is foglal­kozunk egynéhány fiatallal, azon­ban nagyobbszabású Igénybevétel­re, Illetve Iskolák, Intézmények komolyabb bevonására ez az Idő­pont nem alkalmas. Ifjúságunk­nak most legfontosabb teendője a tanulás. Közelednek a vizsgák, az év vége. Szervező munkánk ősszel veszi kezdetét. A szövetség erre az időre tervezi az Iskolai bajnoksá­gokat, a tehetségkutató versenye­ket, a hetenkintl rendszeres ok­tatást. s végül a városi Ifjúsági bajnokságot. Élcsapatunk tagjai örömmel vállalkoztak a fiatalság változatos oktatására s a szövet­ségen belül Lukács Ferenc vizs­gázott sakkoktató, I. o. játékos vállalta a módszeres oktatás ki­dolgozását és a fiatalok összetartá­sát. Reméljük, hogy az Illetékesek megértő támogatásával egy-két év múlva éljátékosaink nem egy csa­patban lesznek nyolcan-tizen, ha­nem az lesz a gond, hogy sok Jó játékosunkat milyen módon fog­lalkoztassuk. PÉCS ES VIDÉKÉ KÖRZETI FÖLD MÜVESSZÖ VETKEZET értesíti a méhészeket, hogy a bur­gonyabogár fellépte miatt Pécs megyei város területén a Növény­védelmi Osztály megtette az ővó- intézkedéseket. Az Endresz utcai (volt repülőtér) konyhakertben a méreggel való porozást azonnal megkezdi. A méhészek a tanácsok hirdetéseit külön Is kísérjék figye­lemmel. sakkozás Lépéskényszer VSi^ai óra\os7zatTeYz’élgelheS számban Múlhatnak a férfiak és jel a fiatalok is egymásközt, az u versenyág •őket legjobban érdeklő kérdések- jüket a nők. •röl. i Nagyon érdekes a tanulúfiatalok Zprogramja is. Három nagy vitát Irendeznek számukra a következő ! címmel: Az egyetem és a társa- Zdalom. A nemzeti kultúra fejlesz- Stése. Az oktatás reformja. Azon i felül három-négy napos szemlná- iriumon vesznek részt. Szaminá­Gyengébb kezdés után a Pécs- Baranya mindjobban játékba len­dült. Az első mérkőzések után pálya) 17.15, Az NB. III. osztályozó mérkőzések vasárnapi műsora így alakul: Pécsszabolcs! Bányász— Szigetvári ZMSE (Pécsszabolcs) 16.30, Garai Traktor—Hidasi Bá­—,------- — _________ —_____ nyász (Gara) 16.30, Pécsi Postás— {2 .YONYÖRO LESZ ez a feszti- Ságban egyik esélyese lesz a vi- Mohácsi TE (Postás , pálya) 10, ^ vál. Talán a legszebb mind- dék legjobb csapata címért folyó Építők—Bácsbokod (Kinizsi pálya) . a, az alosztály II-ben és az ifjú­sági éremmérkőzések során is tel­jes bajnoki fordulőt bonyolítanak le. 14 versenyágban mérik össze ere- bizony még a legvérmcsebb szur­kolók sem bíztak abban, hogy csapatuk az egyfordulós bajnok­egyik közül. Es talán egyikre sem harcnak. Igen, a vasárnapi Pécs- vágytak ennyire a magyar fiam- Baranya—Tatabánya SC mérkőzé- lok, mint ide. Es, hogy ki jut od í sen jelenleg a két legjobb játék- ki? Aki a legjobban dolgozik, aki erőt képviselő vidéki csapat ta­il legjobban tanul, legjobban szí- lálkozik egymással. A bajnoki K repel a pályázatokon, leglevéke- táblázaton nincs sok különbség Kézilabdacsapataink jőrésze va- ; Tinmoknt tartanai- n'innAÍr tirt nyebben vesz részt a KISZ-mun- a 3, 9, helyezett csapatok kö- sárnap vidéken szerepel. Egyedül A sakk végcélja, hogy az ellen- kábán; szóval még Te is kijuthatsz zött. Egy győzelemmel a Pécs- aPEAC mérkőzik Pécsett. Az felet lépésre „képtelen, helyzetbe j flltkmilvé?zeti ' diákon _ vagy SSJttS "'S «ÄS nVüÄS hozzuk, azaz megmattoljuk. De né- \‘l^mnTek7n tanuló Ha alaknak koZVa’ jelcsi^ott érdeklődéssel ha csak úgy érjük el ezt a célt, j c^k^Móban ^u-kétaS^M- ?!<fsoíí„ e2í “ Je is kijuí' ha lépésre kényszerítjük az ellen- ;£sa* 2m“«fcdSS A icutászok mea- hatsz’ ha rnegérdemled. felet. Ez történik az alábbi fel- _ __. uiíha „or* ívitatják a nemzetközi jogszabályok wiyuui uzunux ------ . . . ad ványban is. Sótétnek hiába van ■ vívni. A tatabányaiak is jó fői­két gyalog fölénye, világos lépés- ■ mában vannak, legutóbb Buda­kényszerbe hozza. ■ ^ «pesten raboltak el pontot a Hon­‘Ivódtól. A Pécs-Baranyának előre­láthatólag a legjobb formájára lesz szükség ahhoz, hogy pontot sze­rezhessen. Persze nemcsak a já­tékosok, hanem a szurkolók Is sokat tehetnek a két pont érde­kében. Nagyon elkelne vasárnap a buzdítás, a lelkesítés, hiszen most már olyan tétért megy a játék, amelyért érdemes küzdeni, szurkolni. A nagy érdeklődéssel ÓNODY GYÖRGY mezőnyből. Már csak ezért is jó lenne a vasárnapi győzelem. Ezt azonban nem lesz könnyű ki­ORVOSI ÜGYELET m ■ Ü A Megyei Rendelőintézet biztosi- előtt 9—10 és délután 4—5 óra kö- S tottjai részére, sürgős esetek el- zött keressék fel az orvost.' ífására, ünnepi ügyeletes szolgála- III. TOMB: Gyárváros—üszög—■ Stot tartanak május 25-én déli 12 Üjhegy — Pécsszabolcs — Meszes­bórától május 27-én reggel 6 óráig telep: dr. Cselényi József, tel.: • a következő orvosok: 28-72, lakás: Fürst S. utca 61. sz. I I. TÖMB: a város nyugati fele, Járóbetegek délelőtt 9-1 Wg az új * Széchenyi tér, Hunyadi J. u. (volt í Sztálint út), Bem utca, Bajcsy Zsi- Illnszky utca és a Siklósi úttól [nyugatra, Pellérd felé eső részen: . „„ , , , , , , :dr. Bajtay István, tel.: 30-58. La- szer;:,dr; Nlkolov László pécsbá- [kás: Bajcsy-Zslllnszky utca 5. sz. nyaletepi korz. orvosi rendelő Já­[Járóbetegek szombaton 4—5 óra nőbetegek délelőtt 11 12-ig a péco­Világos lép és nyer. Sközött, vasárnap délelőtt 9—10 és bányatelepi korz. orvosi rendelő­Világos: kh2. Vh7. Sötét: Kh4. [délután 4—5 óra között keressék ben keressék fel az orvost. Vg4 gy: g6, h5. !fel az orvost. Fekvőbetegekhez való kihívást Legutóbbi feladványunk meg- í n. TÖMB: a város keleti fele, reggel, de legkésőbb délelőtt 9—10 fejtése: 1. Ke5 A matt a követ- íPécsvárad felé: dr. Kovács Ferenc, óráig kell az ügyeletes orvosnak kező változatokban áll be: 1... [tel.: 29-18 vagy 18-68, lakás: Sör- bejelenteni, mert későbbi kihívá- He3. 2. Hg3: 1... Ff2, 2. Bf5 1... [ház utca 12. Járóbetegek szómba- soknak aznap már esetleg nem Va7. 2. Vf5 1... Bc8, 2. Fg4. í ton délután 4—5 óra, vasárnap dél- tud eleget tenni meszes! rendelőben keressék fel az orvost, a fekvőbetegekhez való kihívást Ide kérik leadni. IV. TÖMB: pécsbányatelepl ré­A két csapat találkozóját délelőtt negyed 11 Órakor játsszák le ?.z egyetemi tornacsarnok mellett. Az NB. I-ben szereplő Pécs-Bara­nya Budapesten a BEAC-al mér­kőzik. A DVAC ellenfele az Illat- szergyár lesz. A Meteor a Test­vériséggel. mfg a Komlói Bányász az Újpesti Gyapjúval találkozik. Mindhárom mérkőzés Budapesten kerül sorra. Az alosztálybajnok­ság műsorából a Pécs-Baranya— Kinizsi női mérkőzés emelkedik ki. * Több pécsi atléta indul el va­sárnap a Bajai Bácska országos várt mérkőzés délután 5 órakor I. osztályú versenyén. A hét vége kezdődik a PVSK sporttelepén. Előmérkőzésként a tartalékcsapa­tok játszanak. A megyebajnokok tornája során a Pécsbányatelepl Bányász va­sárnap Szombathelyen szerepel. Az NB. III-ba jutásért szombaton délután három mérkőzést játsza­nak Pécsett. A mai mérkőzések: PEAC—Traktor (Tüzér utca) 17.15, Vasas—DVAC (PVSK edzőpálya) 17.15, Pécsi Kinizsi—BTC (Sörgyár Apróhirdetések — ORVOSI HÍR. Dr. Ko- ronczay József, a Megyei Kór­ház szájsebész főorvosa, volt klinikai tanársegéd, rendelését Pécs, János u. 1, II. 17. sz. alatt megkezdte. Rendel fog­ós szájbetegek részére délután 6—8-ig. 692 VEZETŐ-SZAKÁCSOT és beosztott szakácsot keres a Bercmendl Állami Gazdaság. Jelentkezni lehet személyesen vagy levélben a gazdaság igaz- frtóján*}, Beremcuden. HALÁLOZÁS. Kulifay Elek nyug. ref. lelkész temetése Pécsen 25-én, fél 12 órakor. Bátai Sándomé elhunyt. Temetése hétfőn 16 órakor. köszönetnyilvánítás ' Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett jó férjem, apa, nagyapa, déd­apánk temetésén fájdalmun­kat részvétükkel enyhítették. Kovács család. 3 árdi Unna budapesti előadóművésznő május 24-től a Pannónia eszpresszói énekel. Belépődíj 3 forint. fia^eicfn: / egkönnyebben totó és lottó oven 1. A totó-lottó kirendeltsé­geknél vásárolt szelvényed­nek igazoló és fogadási ré­szét — amennyiben, nevének feltüntetése nélkül játszik — bélyegeztesse le a gyűjtő­ládába való bedobás előtt. Így nyereményét ugyanott veheti fel! 2. A bizományosoknál (pos­ta, dohánybolt, stb.) vásá­rolt szelvényeire olvasha­tóan, esetleg nyomtatott be­tétekéi írja fel nevét és pontos címét. Ezek nyere­ményeit — 5 000 forint összegig — közvetlenül postán küldjük el. Sportfogadási és Lottó-igazgatóság Beköltözhető családi- Donátusi végállilomáa- Ház eladó, 2 szoba- ház, új szőlő és gyű- nál, közvetlen a Nép- konyha, gazdasági mölcsössel, hozzávaló bolt mellett egy 878 épület, Szava 57. sz. felszerelés és gazda- négyszögöl körülike,-i- Érdeklődni: Káta La- sági melléképülettel tett, gondozott szőlő, jós. Szava. 600 eladó. Szin József — fele részben gyümöl­csössel, villaépülettel, felszereléssel, 2 cisz­ternával, vízzel, vil­lannyal elcserélendő belvárosi családi ház­ért. Alkotmány u. 8. Kórház térnél, este 7 űra után. 655 sportműsorán teniszverseny Is szerepel. A szövetség kerületi évadnyitó versenyének küzdelmei pénteken délután Indultak meg a Balokány-ligeti teniszpályákon. A döntőket vasárnap a délutáni órákban játsszák. * Vásárnap délelőtt 9 órakor a Mecsek Sakkor—Budapesti Vas­utas SC tlztábtás barátságos mér­kőzés lesz, a központi sakk-klub­ban. Délután 5 órakor Dely Pé­ter, mester ugyanott szimultánt tart. * Pécsi Meteor—Bp. Szpartakusz asztalitenisz NB. I. mérkőzés lesz vasárnap délelőtt fél 10 órakor a Meteor klubhelyiségében. Az NB. n-es csapatok vidéken mérkőznek: Pécs, Kismélyvoigy 28 szám. ________________669 El adó 662 négyszögöl szőlő, gyümölcsös, — Üjhegy, Deák Ferenc utca 104, szám. 735 Kalaptisztítás, formá­zás Kertész Józsefnél, Kossuth u. 1. Udvar- ban balra.___________630 La skó u. 4. számú kis családi ház, 2 szobás, kertes, cserével be­költözhetően eladó. — Varga, Kassa u, 10. Olasz és Vidéke Föld- művesszövetkezet ve­zető könyvelői állás betöltésére pályázatot hirdet. — Képesített könyvelői vizsga szük­Kekamié, félháló, — hálószoba, szeflerények, kon yhaszekrények, — ágybetétek, ágyak el­adók. Rákóczi út 27. Bútor és zongora szál­lítását szakszerűen vállalom. Schreer Ti­bor, Alkotmány utca 14. sz. Telefon: 15-93. Bort aranyhegyi minő­ségi olasz-rlzllng bo­raimból vásároljon. Hálószoba, félháló. — Sadáttermésű borkt- konyhabútor, szélerő­mé rő. Rákóczi út 6. nyék, egyforma ágyak, 647 Mosógépet kölcsönöz, házhozszállítással Is — Gépkölcsönző Iroda, Deák u. 5y Telefon: 23-85; 646 asztalok, székek; ol­csón; részletre is el­adók. Aradi vértanuk (volt Petrezselyem) u. 32. sz. 583 Kőműveseket állandó munkára alkalmaz a Pécsi Szénbányászati Nagymamát kelesek ________________________ _______________családtagként; — két Tröszt építési üzeme. _ Jelentkezni le- éves gyermekem mel- Jelentkezés Déryné — hét levélben és eze- lé, bentlakással, de (Molotov) u. 9. sz. 166 mélyesen Is a Föld- lehet bejáró is. Nagy-------------------------------------­sz öv. központi irodá- várad u. 29.________678 já ban, Olaszon; 672 vas és elektromos Pécsi Közlekedési Vál­lalat azonnali belépés­________________________ re keres középfokú Ká TDitozott áevbetó- lparl?an gyakor- jogosítvánnyal rendel­Karpitoz u agyoet»- ve. kezö jjépikocslvezetö­fe ágy Ws Skótfe- zetésben tapasztalt két, pályamunkásokat Mv etedé özu 2/2 szakéiért keres mü- és eg^Tdukkozót. Je. , ' vezetőnek, a lenttei^ Pécs, Bacsó Szentlőnnc központ- technikumot végzettek Béla u. 4: 153 jában adómentes kis előnyben. Jelentkezés: ház eladó. Érdeklődni Műszaki ée Fémipari í'ií^UtCaiaÍÍ 1 Győré József Szent- Vállalat. Szigetvár, — lőrinc, kastélykert. 698 Kossuth Ferenc u; 60. kaTOás lakásomat há­—------—---------------------------- --------------------------—--------- rom; vagy négyszoba, A Baranya megyei DKW 125-ös motorke- összkomfortosért. _ Mezőgazdasági Termé- rékpár, újszerű álla- Költséget térítek: Sza­di kétszemélyes re- Istenkúti turtetaház- Megnyílt a harkányi keket Értékesítő Sző- pótban, igényesnek el- badság út 28. Víg. 156 kamdé eladó. Majláth ban vasárnap ebéd: és Kikondai strand. — vetkezeti Központ ér- adó; PonylL Perczel u. 20. Női fodrászsegédet fel veszek. Cím: Pécs. Felsőhavi ú; 7; sz. 682 Költözködést, zongora szállítást és egyéb fu­varokat vállalok, ifj. Schreer Ferenc, Al­kotmány u. 41. Tele­fon: 28—44. 674 tyúkhúsleves, tyúkhús Üdüljön és szórskoz- finom mártással, rán- zon fürdőinkben; — tott csirke újburgo- Harkányi Fürdő és nyával; saláta, kitűnő Szállodaipari Vállalat, borok. Este Deá(k Ele­mér zenekara; Kató- Elcserélném Siklós - «93 Dózsa U; 31: alatti-------:------------------------------ szoba-konyhás lakáso­Ré szlctflzetésre mes. roat pécsiért. Biczőné, terhegedük, ömbal- Pécs, Kossuth u. 81. 4 ezer kilométert fu­tott. príma állapotban lévő Pannónia motor­kerékpár sürgősen el­adó; Telefon; 43-64; 663 mok. iskolahegedük eladók. Poszák, Bur- tók Béla utca 17. 639 Bokor út OS: számú ház, osordSkáBsad el­adó, _ . — 637 Szőrmebundák moly­kár elleni gondozását, javítását; alakításai elvállalja; — Tukács szűcsmesteis Teréz u. 5; GZi 741 teslti a kisállattartó gazdákat és fuvaroso­kat; hogy száüastele- pümkön, Basamalom dűlőben széna és szal­mafélék árusítását kis tételben megkezdtük a mindenkorí hivata­los áron. Az áru ki­adása reggel 8-tól délután 4 óráig tart, szerda és szombat ki­vételével. utca 34, után;- Felsőruha varrónőket, jjemtan » flú tanulót felvesz; — Fehérnemű Szövetke. Ház beköltözhetően net. Kazinczy u. 1; sz. eladó; Felsővámház u;-------------------------------------­64; s z. 610 Eladó egy darab mi­niatűr Suport eszter­gapad. összes tartó- talos zékkal együtt. Fürst alatt. Sándor u. 5. Hegyes!. Píc51 Allaml Gazdaság Gyönyörű dió hálók és komhináltszekré- nyek; Budapest; VI. Lenin körút 60.; asz- Bejárat a kapu 51 Eladó 7 és fél lóerős tiszögpusztai üzemegy­_________________________ villanymotor és 1 víz- ségében állománycsök­Fé rfl segédmunkást szivattyú. Doktor Sán. kenlés miatt 27 darab felvesz az Utasellátó, dór U; 6;« udvar 3. tbc.-mentes tehén Pécs, Lenin tiér 2, 693 ajtó. 684 adó tovább tartásra* Szombati sportműsor LABDARÚGÁS: mérkőzések az NB. III-ba jutásért: PEAC—Trak­tor Tüzér utca 17.15, Vasas—DVAC PVSK edzőpályá 17.15, Kinizsi— BTC, sörgyár pálya 17.15, Alosz­tály n. mérkőzés: Kokszművek— Kesztyűgyár kokszművek pálya 17. KERÉKPÁR: A Bp. Építők nem­zetközi országúti kerékpáros ver­senyének első napja a Budapest— Pécs útvonalon. Cél: Rózsakért bejárata. Befutás kb, 14 órakor. KÉZILABDA: alosztály mérkő­zés: Gépipari—Kinizsi férfi, gép­ipari pálya 17.30. KOSÁRLABDA: alosztály mér­kőzések: PEAC—Postás férfi, egye teml tornacsarnok 17, Pcd. Főis­kola—Komlói Bányász, férfi, Ped. Fóiskola 14.50. TENISZ: Kerületi * ldénynyltó verseny. Városi teniszpályák. 15. * A megyei sportfelügyelőség közli, hogy a magyar sport át­szervezésével megbízott kormány- bizottság rendelkezése értelmében május 25-től, csak a kormánybi­zottság, a megyei sportfelügyelrt- ségek, valamint a szakszövetsé­gek által kiadott belépőjegyek ér­vényesek a mérkőzésekre. DUNANTÜLI napló a Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Intéző Bizottsága és a megyei tanács lapia Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: A MEGYEI PART INTÉZŐ BIZOTTSÁG Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, József A. u. 10. T.c 15-S2. 15-33. Hlrdetésfelvevő iroda: Kossuth Lajos utca 22. Tel.: 19-18. Terjeszti a Megyei Postahivatal Hlrlaposztálya 6s a hlrlap-kézbesltő postahivatalok. Előfizetés postahivataloknál és kézbesítőknél. Havi előfizetési dil ti.- Ft. SS- , £ il MECSEK NYOMDA Pécs, Munkácsy Mihály u. 10. czí Telefon: 20-27. Nyomdáért feleli Melles Rezsőt

Next

/
Oldalképek
Tartalom