Dunántúli Napló, 1956. szeptember (13. évfolyam, 206-231. szám)

1956-09-23 / 225. szám

1958 SZEPTEMBER 29 NAPF <*> 7 Tanácstag'! fogadóórák L kerület: Szeptember 24-én (hétfőn) 6 árá­tól Lucza Jánosné és Kalmár Kál­mánná a Kokszmüvek kultúrter­mében. n. kerület: Szeptember 27-én délután 6 ára­kor Haraszti Pál és Gyurkái' Vince a kertvárosi általános Isko­lában. Szeptember 28-án délután 6 óra­kor Farkas Ernőné és Till Antalné a siklósi külvárosi pártalapszerve- zet heyiségében (Szabadság utca). Hl. kerület: Szeptember 24-én délután 5—6 óráig Kovács Andrásné és Kotolá! János a Ped. Főiskolában, Varga Latos és Jeszenszki László a Kel­tető Vállalatnál (Xavér utca). Herendi Ferenc és Lippai Antalné a natacsi iskolában 7—8 óráig. B«k* János és Berta Lajos a in. kerületi tanács tanácstermében 7—8 óráig. Képviselői fogadónapok 23-án, vasárnap Drávaszer­d. ihelyen délelőtt 10 órától Achátz Imre. 23-án, vasárnap Bólyban d. e. 9 órától Gregor Sándor. 23-án, vasárnap Szederkény bon délelőtt 9 órától Bárdos Lajos. Fogadónapok a szerkesztőségben A szerkesztőség zavarta­lanabb munkája érdekében kérjük kedves olvasóinkat, levelezőinket, hogy ezután panaszaikkal személyesen lehetőleg csak a meghatá­rozott időben keressék fel levelezési rovatunkat Fél­fogadást minden szerdán délelőtt 9—12-ig és pénte­ken délután 3—1 óráig tar­tunk. Kérjük olvasóinkat, a lehetőséghez mérten alkal­mazkodjanak a megadott időhöz, hogy jobban és gyor­sabban intézhessük el kéré­seiket i Múltkori közleményünktől élté. főén a II. kerületben nem októ­ber 3-án, szerdán, hanem október 2-án, kedden a cédulaháznál (vá­sártéren) oltják be az ebeket. Szeptember 25-én délután 5—6 óráig Nagy Istvánná és Kaszás Júlia Vitéz utca 24. szám alatt. Marton Istvánné és dr. Gál Gyu- láné Petőfi utcai Iskolában. Ka­tonai Ferencné és Romvári Istvá" a III. kerületi tanácson. Cseres­nyés Józsefné, Bojtor János és Kis Tóth Györgyné a ni. kerületi tanácson. Bandies István az Al­kotmány u. 26. szám alatt. Zárton László a Petőfi utca 58. szám alatt. Sipos Sándorné és Balogh Anna a Ped. Főiskolán. Glück Józsefné és Krlsztbaum Gyuláné a Ped. Fő­iskolában, Beck Ferenc és Szőke Jánosné a Keltető Vállalatnál (Xa­vér utca) Mlschl Lajosné és B5- röcz István a III. kerületi taná­cson, Kollár Elemérné és Bi'tkkösd János az ürögl pártházban, Csiszár Nándor és Markó János a patacsi kultúrházban, Kövesdl Józsefné és Háromszéki Gyula a Kassa utca 16. szám alatt. Szeptember 26-án 5—6 óráig Gungl János és dr. Méhes Gyula a Gyógyszertani Intézet tan termé­ben (Rákóczi úti bejárat) Bedö Pálné a III. kerületi tanácson Kovács Jánosné és ifi. Pozsgay Andor az Alkotmány utcai iskolá­ban. Rapp Dezső és Szita Istvánné a Keltető Vállalatnál tanácstagi fogadóórát tartanak. Anyakönyvi hírek Születtek: Bokor János, Gazdag Magdolna, Mókus Agnes, Keresz­tes Terézia, Tompa Erika, Borbély László, Piukovics Velykó, Mester falvi Gyula, Kult Olivia, Szombat- helyi Agnes, Orsós Sándor, Popo- vlcs Mihály, Kígyóéi Géza. Balog Attila, Szőke Piroska, Teigl Béla. Alkonyi Balázs, Bállá Cecília, Jégl Gizella, Erdei Mária, Kott Miklós, Csorba Péter, Géczi József. Szabó László, Haraszti Zsuzsanna. Scháll Lívia, Czlmmer Erzsébet. Studi József, Sípos János, Vlda József, Kordé Gyula, Kecskés Éva. Varga Agnes. Boros Anna. Szabó Dezső, Sárközi Erzsébet, Berta Aranka, Szegedi Agnes, Haj­nik József, Kovács Judit, Horváth Imre, Csuka Zsuzsanna. Makány György, Éliás Erzsébet, Szabó Éva. Dragovecz Anna, Elmayer István. Balogh Mária. Tóth István, Míg András, Balogh Agnes. Besze Ag­nes, Bencze József. Gerber Eva, Sarkadl Eszter, Villányi Mária. Csornai Zoltán, Stefkó Sándor. Házasságot kötöttek; Balatonyi Sándor városi bírósági bíró és Mayer Klára bírósági fogalmazó gyakornok. De esi Imre gépkocsi­vezető és Kuszlnger Mária jegy­kezelő, Harcos József építésvezető és Rauch Zsuzsanna könyvelő, Székelyi Ferenc építés technikus és Zsámboky Ilona építész tech­nikus, Strasser László MÁV tiszt gyakornok és Király Edit segéd­munkás, Gelder Gyula gépész- technikus és Kovács Mária óvónő, Kálóczl József árukihordó és Babai Borbála, Korsós Ferenc sütösegéd és Szegény Hajnal segédmunkás. Berkes István kőműves és Tóth Ilona vasbetonszerelő, Piszer Já­nos B. M. dolgozó és Müller Mar­git kirendeitségvezető, Maui E. Ri­chard villanyszerelő és Török Má­ria adminisztrátor, Békési János kirakatrendező és Kiss Ilona fel­vásárló, Nádelstumpf János segéd­munkás és Mattenhelm Róza. Czeglédi István vasöntő és Ambrus Judit kesztyűvarró, Tokaji Gyula forgalmi szolgálattevő és Tóth Magdolna MÁV távirdász, Fet- schnig Károly vájár és Nagy Má­ria beszerző, Kollár György bánya­munkás és Helgert Irén bánya­munkás, Mtszlai László gépész- technikus és Vondra Bemadetta könyvelő, Rip6zám László sertés­etető és Pázmán Erzsébet segéd­munkás, Kovács József vállalati őr és Hamel Erzsébet, Márkus Ernő katona és Pataki Mária gon­dozónő, GÖUes Ferenc tovább­szolgáló tiszthelyettes és Rochi Éva dobozkészítő, Rledl László aknász és Gylmesi Anna, Szabó Sándor hivatásos honvédtiszt és □ankó Margit konyhai alkalma­zott. Meghaltak: Bálint Ferencné szül Knick Paula 73 éves, özv. Ren deczki Józsefné szül. Bedekovlcs Paulina 81 éves, Németh József 57 éves". Leipám Károly 28 éves, dr. Kazár Andor 53 éves, Pozso­nyi Sándor 49 éves. Pusztai István 38 éves, Sturm Ede 75 éves, Ró­zán Péter 6 hónapos, Bozzai Já­nosné szül. Jankó Terézia 54 éves, özv. Obermayer Józsefné szül. Tóth Mária 75 éves. Kovács József 37 éves. Bányai Jenő 73 éves, Frid­iiéit Elza 73 éves, Szabó Sándor 2 hónapos, özv. Almásl Istvánné szül. Cselyuszka Mária 75 éves, Éliás Erzsébet 1 napos, Hunyadi Józsefné szül. Harkai Julianna 32 éves, Kakuk István 3 hetes, ömböli Ambrusné szül. KSntor Anna 21 éves, Deák Mária 1 napos Török János 25 éves. Pécs város Begyűjtési Hivatala felhívja a szőlőtermelők figyelmét^ hogy 1956—57. évi borbeadási kö­telezettségük teljesítése mustban van elrendelve. Minden borbeadás­ra kötelezett termelő beadási kötelezettségét a szüret megkez­désétől számított három napon belül köteles teljesíteni. A must­átvétel helye: a Borforgalmi Vál­lalat II. pincészete. Irányi Dá­niel tér 6. szám. A Begyűjtési Hi­vatal felhívja az érdekeltek fi­gyelmét, hogy nem teljesítés ese­tén a beadási kötelezettség 10 százalékos felemelést von maga után. Munkásokat keresnek PECS; A 3. számú Mélyépítő Vállalat 50 fiút segédmunkára, a Gyógypedagógiai Iskola 3 fűtőt, a Szekérfuvarozó Vállalat 4 kocsist, 2 lóápolót, a X számú Téglagyár 8 férfi segédmunkást és 4 női segéd­munkást, a Pécsi Ütfenn tartó Vállalat 5 férfi segédmunkást, a Borforgalml Vállalat szőlőgazda­ságának II. számú pincéje 8 férfi segédmunkást, a Borforgalml Sző­lőgazdaság (Légszeszgyár u. 32.) 2 kádárt, a Szlkvízüzem 4 kocsist. 2 lóápolót, a Dohánybeváltó egy éjjeliőrt, a Húsipari Vállalat 5 férfi segédmunkást, a Soplana Gép­gyár 3 takarítónőt, az Orvos- tudományi Egyetem egy gyors- és gépírót, a Pécsi Állami Erdő­gazdaság 20 női segédmunkást, a 22. számú Építőipart Vállalat kő­műveseket és szobafestőket, a Baranya Megyei Építőipari Vál­lalat építőipari szakmunkásokat, (kőműveseket, ácsokat, villany­szerelőket és vízvezetékszérelőket) építőipari tanulókat és 10 női segédmunkást, a Pécsi Vájáriskola vájártanulókat. KOMLÓ: A Helyiipari Vállalat egy kárpitost és kőműveseket, a Karbantartó Vállalat asztalosokat, egy festőt, egy villanyszerelőt, 2 kőművest és 4 női segédmunkást, a 49. számú Építőipari Vállalat kőműveseket, ácsokat, lakatosokat, asztalosokat, vasbetonszerelőket, kubikosokat és férfi segédmunká­sokat, a Cementipari Vállalat 10 segédmunkást, a 7, számú Kőbá­nya Vállalat 20 bunkózó-pakolót és egy villanyszerelőt, a Parképítő Vállalat 20 kubikust, az Akna- mélyitő Vállalat 20 csillést föld­alatti munkára, a Víz- és Csatorna­művek egy lemezlakatost. 5 kubi­kost, az Anyagbeszerző Vállalat 2 kőművest és 3 segédmunkást, az Aszfaltútépftő Vállalat 150 ku­bikost, a Helyiipari Vállalat 2 kőművest és 4 segédmunkást, a MÁV rakodási főnökség 5 férfi segédmunkást. A Mohácsi Helyiipari Vállalat szíjgyártót. Jelentkezni lehet a járási, városi tanács vb. munkaerőgazdálkodási csoportjain és a megyéi tanács vb.} munkaerőgazdálkodást osztályán I bővebb felvilágosítás végen. 1 BE KELL JELENTENI A FÖLDEK használatában bekövet­kezett VÁLTOZÁSOKAT Pécs város tanácsa pénzügyi osz­tályának földnyilvántartást részle­ge felhívja Pécs város mezőgaz­dasággal foglalkozó lakosságának a figyelmét, hogy a földhasználók személyében és a földek művelési ágában bekövetkezett változást csak akkor lehet a következő évi beadási kötelezettség megállapítá­sánál figyelembe venni, ha a vál­tozást a tulajdonos (használó) leg­később november 30-lg a föld fek­vése szerint illetékes községi (vá­rosi, városi kerületi) tanács vég­rehajtó bizottságánál bejelentette. Az 1958 november M-a után be­jelentett változások az 1957. évi beadási és adófizetési kötelezett­ség megállapításánál nem vehetők figyelembe. Pécsett a földhasználók szemé­lyében bekövetkezett változást mind az eladónak, mind a vevő­nek, illetve a bérbeadónak és bérlőnek a lakhelyük szerinti ke­rületi tanácsok mezőgazdasági csoportján kell bejelentenie és földhasználathoz fűződő jogát ok­mányokkal igazolnia (Tkvi végzés elidegenítést engedéllyel és Illeték­befizetéssel igazolt adás-, vevésl- csere-, ajándékozási szerződés, il­letve a kerületi begyűjtési hivata­lok által Jóváhagyott bérleti szer­ződés stb.) A földek művelési ágában be­következett változásokat a föld- használó köteles bejelenteni. felhívás A városi tanács munkaerő gaz­dálkodási csoportja a Miniszterta­nács határozata értelmében fel­hívja az üzemek, vállalatok és intézmények figyelmét, hogy munkaerőigényüket (nőkre és 14— 18 eves fiatalokra) jelentsék be a városi tanács munkaerőgazdálko- dási csoportján (városi tanácsház, félemelet 20-as ajtó) SPORT Á vifág sportolói Melbournebe készüknek Soha a modem sport történeté­ben nem történtek olyan nagy­arányú előkészületek az olimpiai játékokra, mint az idén. Az egve.-i nemzetek már Jórészt összeállí­tották a nafv világversenyen szá­mításba jövő sportolóikat, nézzük kik képviselik az egyes államoka r és a különböző nemzetek milyen számokban vesznek részt a ver­senyeken. Ausztria olimpiai csapata A legtöbb résztvevővel a kajako­sok indulnak, mint akiknek a leg­több esélyük lehet. Hét sportolót küldenek ki. Biztosra vehető a következő férfi kajak kettősök indulása: Raub—Wiedermann. Schmiedberger—Salzner és Schind­ler—'Waldner. Ehhez egy női ver­senyző jön: Schwingl. Hellebrand vagy Schindler. Ez még a Kuche- lauban sorra kerülő selejtező ver­senyeken dől el. A birkózók mindössze három résztvevőre számíthatnak, akik közül biztos induló Brützner és Wiesberger. A lehetőségek szerint Brunner is hozzájuk csatlakozik majd. Ezzel szemben a meglepetés erejével hatott az a határozat, hogy csak két súlyemelőt fognak kiküldeni. Ez a kettő a könnyű­súlyú Tauchner és a nehézsúlyú Hölbl lesz. A legnagyobb kilátása a maratonista Grubemak van, aki­nek csak egy teljesítménye hi­ányzik a végső minősítéshez. A nők közül a 'súlylökő Branner már egy előirt eredményt ért el. A diszkoszvető Poll, a tapasztala­tok szerint csak később lendül formába. Az olimpiai bizottság tehát az atlétikánál egyelőre még várakozó álláspontra helyezkedik. A tornászok közül az osztrák baj­noknak Sautersnak a kiküldetése van biztosítva. Lehetséges, hogy dr. Girardi fog hozzá csatlakozni. Az ökölvívásban PotesU. a vívás­ban Ellen Müller—Preisnek a ki­küldetése biztos, ^.z evezésre nagy esélyes a linzi Radebeder. A mű­ugrásban való részvételre való­színűleg Eve Pfarrhofemck lesz­nek esélyei. A lehetőséghez ké­pest a csapatot kiegészíti majd még dr. Saxenmeier a lövészet­ben, aki a tavalyi világbajnoksá­gon a kisöbű puskában' 12. lett és azóta nagyon feljavult. Johannesburg A melbourne-i nyári olimpiai Játékokon Dél-Afrika 51 sportoló­val és 8 hivatalos kísérővel vesz részt. * A kanadai evezős szövetség bejelentette, hogy Melbournebe csak egy „nyolcast” és egy kor­mányos nélküli négyest küld. Az evezősök a Vancouver városi Bri­tish Columbia egyetem diákjai. Olaszország melbournei olimpiai csapata körülbelül 11» aktív résztvevőből fog állni, akik a kenuzás, labda­rúgás, öttusa, férfi torna, gyepho­ki és a kosárlabdázás kivételével valamennyi versenyszámban In­dulnak. Komplett csapatot Olasz­ország csak a vívásban és a kerék­páros versenyeken Indít. Vasárnapi sportműsor Labdarúgás. NB n. mérkőzések; Váci Bástya—Komlói Bányász Vác 17, Törekvés Szállítók—Pécsi Tö­rekvés Budapest 18.3«, Megyei L osztályú mérkőzések; Mohácsi Bástya—Pécsbányatelepi Bányász Mohács 16,30. — Pécsszabolcsf Bá­nyász-Szigetvári VL Fécsszabolcs 16.30. — Pécsi P06tás—Véménd Pos­tás pálya 10. — Pécsi Építők— Szászvári Bányász Sörgyárpálya 15. — Hidasi Bányász—Haladás Hidas 16,30. — Megyei U. osztályú mérkőzések: Keleti csoport: Pécs- várad—Töttős Pécsvú-ad 16,30. — Ho«6zúhetény—Bóly Hosszúhetény 16. — Szederkény—Sátorhely Sze­derkény 16. — Lánycsók—Babarc lány csók 17,30. — Dunaszekcső— Mohácsi Bástya Dunaszekcső 16,30. — Villány—Károlymajor Villány 16.30. — Komlói csoport: Mágocs— Komlói Bányász n. Mágocs 17. — Oroszló—Komlót Ko.jrjth-akna Oroszló 16. — sásd—Komlói Vasas Sásd 16,30. — Magyarszék—Csikós- töt’,ős Magyarszék 16,30. — Nyu­gati csoport: Szentlőrinc—Baksa Szentlőrinc 17. — Szigetvári Ki­nizsi-Siklós Szigetvár 17, — Szente­sét—Beremendt Vörös Csillag Szentegát 10. — Beremendl Építők— Nagyhansány Beremend 16,30. — Vajszló—Csoboikapuszta Vajszló 17. Városi I. osztályú mérkőzések: Vasas I. Bányász—Kesztyűgyár Vasas I. 16,30. — Vasas n. bányász —Bástya Vasas II. 15. Megyei Ifjú­sági mérkőzések: Mohácsi Bástya— Pécsbányatelepi Bányász Mohács 14.30. — Pécsszabolcsl Bányász­Szigetvári VL Fécsszabolt* 14,30. — Pécsi Kinizsi—Pécsi Postás Sör­gyár pálya 9. — Pécsi Építők— Komlói Bányász Sörgyár pálya 11. Barátságos mérkőzések: Bp. Hon­véd-Pécsi Dózsa Budapest 11.30. Kosárlabda. Ob mérkőzések: Pécsi Törekvés—Bp. Vörös Meteor női Törekvés tornacsarnok 8,45. — Pécsi Törekvés—Bp. MAVAO férfi Törekvés tornacsarnok. 10 órakor. Területi mérkőzések. Zalaeger­szegi Törekvés—Pécsi Törekvés nő Zalaegerszeg 10. — Zalaegerszegi Építők—Pécsi Törekvés férfi Zala­egerszeg 11. — NaRvkan'zsal Bás­tya—Pécsi Postás férő Nagykani­zsa 12. — Kaposvári Törekvés- Pedagógiai Főiskola férfi Kapos­vár 10 órákor. Kézilabda. Megyei mérkőzések • Dózsa—Szigetvári Vörös Lobogó női Építőipari Technikum Diák­otthona 9. — Bástya—Haladás női Építőipari Technikum Diákotthona 9,45. — Terményforgalmi—Sziget­várt Vörös Lobogó női Építőipari Technikum diákotthona 10.40. — Bástya—Pécsbányatelepi Bánvász férfi Építőipari Technikum diák­otthona 11.30. — Komlói Bányász- Törekvés férfi Komló 9. — Komlói Bányász—Sellyéi Vörös M. női. Komló 10,10. — Pedagógiai Fő's- kola— Haladás férfi Ped. Főis­kola 16 órakor. Röplabda. Területi mérkőzések Pécsi Bástya—Sztálinvárosi Vasas férfi Vörös Meteor pálya 10. — Pécsi Vörös Meteor—Sztálinvárosi Vasas női Vörös Meteor pálya 11. — Szikra—Székesfehérvári Vörös Meteor női Pénzügyi nálva 11. — Dózsa—Simontomyaí VL férfi, Dó­zsa pálya 9,30 órakor.. Atlétika: A megyei ifjúsági és felnőtt egyéni bajnokságok máso­dik napja Törekvés pálya 9.30. — Baranvá—Tolnai Traktor sportkö­rök közötti atlétikai verseny. Tü­zér utca 9,30 órakor. Birkózás: Baranya megye kötött­fogású felnőtt második és harmad- osztályú egyéni bajnoksága Komlói Bányász kultúrotthon 10 órakor. Motor: A Pécsi Dózsa országos gyorsasági versenye Mecseki kör­pálya. Indítás 18 órakor. Rajt és cél Üdülőszálló. VIVAS A pécsi városi TSB vasárnap délelőtt 9 órakor rendezi meg az egyetemi tornacsarnokban a Pécs és Győr városok közötti vivő- viadalt. A győri csapat a vidék legerősebb együttese, amit bizo­nyít az is, hogy a Győrt Vasas nyerte Dunántúl bajnokságát s pécsi Haladás ellen. A pécsiek szorgalmasan készültek a találko­zóra, bár halvány a győzelmi esély. Pécs válogatottja a Haladé- és a Dózsa versenyzőiből kerül* ki. Összeállítások: nőt tőr: Túrós Szabó, Vince. Vlllánvi. tartalék A!mássV, férfi tőr; Czigánv. S/öl- lősi. Kovács. Méhes, tartalék Ke­serű. Párbajtőr: Méhes. Keserű Császár, Karakln. tartalék Lovia- Bln, kard: Földesdl, Boros. 4zö'- lősí. Benczenleítner, tartalék Spel­lenberger, A svédek nem küldenek ki váltót Ma Birger Bergwall egy Inter­júban úgy nyilatkozott, hogy a nagy költségekre való tekintettel, aligha küldenek ki váltót Melbour­nebe. Sem a 4 x 100 méteres, sem a 4 x 400-ban esélyük nincs és az 50—60.000 koronát, amennyibe a kiküldetés kerülne, iobb célokra tud*a a svéd sport felhasználni. Vál'ozás a nevezésekben Legutóbb Izland és Uganda fo­gadta el a meghívást az Olim­piai Játékokra. Izland 4 főnyi, Uganda 5 főnyi csapatot szándé­kozik kiküldeni. Ezzel szemben Peru és az Aranypart visszavo­nása mellett most Egyiptom is be­jelentette. hogy nem küld csapa­tot Melbournebe. így a nevezett országok számában változás állott be. az eddigi 73 nevezés helyett, most ..csak’’ 72 a résztvevő orszá­gok száma. A svájciak összeállítása A svájci OB csökkenteni kívánja a keretet, egyrészt a magas úti­költségekre. másrészt arra való tekintettel, hogy több sportágban nincs nemzetközi értékű sválci versenyző. Svájc részvétele így alakul: Könnyűatlétika: 8 versenyző és egy kísérő (a 20 és 50 km gyal >g- lásban Louts Marquis és Fritz Schwab a lelöltek: a 400 m sík­ban Jean-Jacques Hegg. a 409 m gátban Josef Kost. a 800 m-en Josef Steger. az 5000 m-en Pierre Page a valószínű kiküldöttek). Torna: 6 versenyző. 1 tartalék és egy kísérő és két bíró. (A válo­gatás később történik meg.) Evezés: 6 versenyző és egy kí­sérő és 1 bíró. Vitorlázás: 6 versenyző és egy kisérő. (A csillaahaióasztálvban Hans Bryner, a Finn-ben Willy Pieper már ki van szemelve.) Kik képviselik Jugoszláviát? Jugoszlávia 4$ versenyzőt kiuu Melbournebe. (Ezek: 12 viz’lab- dázó, 18 labdarúgó, 5 evezőv - 10 az atléták, úszók, céllövők és bir­kózók közül.) A vízilabda----- at ed dig biztosnak látszó tagja "b- váosics. Amsei. Ksesics. -cl, Stskula, Arnerl. Jezies. Vo’-.za- novies, Radonlcs, Ivkovies és Frankóidé«. A 12. Siljak vagy Cir- kovlcs lehet. A női úszásban biztos Vinka Jeriesevics helye, aki a 10« m mellben 1 : 22.2-t. a 200 m mellben -* : 57.9-t úszva új jugoszláv csú­csokat állított fel. Nlepusnak is van reménye a kiküldetésre, min-' tán a 100 m gyors úszásban 58,2-t ért el. Lorger a 119 m gátban 14.3-at futott, ami egyenlő a jugoszláv csúccsal. A szakvezetők 14.2-t várnak tőle. A 100 m síkfutásban eddig kétszer futott 10.t-ot. Ha 10.4-et érne el, ebben a számban Is versenyezne az olimpián. Mu- gosa kissé az évad hőse. A TOno m-en új országos csúcsot (8 • oi 7) az 1500 m-en szintén azt (3 :44) érte el. Beigrádban az 5000 m-en is országos csúcsot állított fel a napokban: 13 : 56.7-es nagyszerű idejével. Kiküldése valószínű. A PENZÜOTÖBSEa értesíti az érdekelt bortermelőket, hogy a tárolási hely szerinti elszámoláso­kat a következőként tartják meg. 24-én, hétfőm Péos-szaboics köz­ségben és Csertető, Cserih-gy, Felsőhegy és Deák Ferenc u. 1—62. számig tárolóknál. 25-én kedden: Pécs-szabolcs Középhegy egész területén. 28-án, szerdán: Pécs- újhegy X., EL, Hl. dűlők. 27-«n, csütörtökön: IV., V„ VI., VII., Vm. dűlők és Deák Ferenc utca végződése. Felhívjuk a termelőket, hogy a bor tárolási helyén Idét­lenül jelenjenek meg a szük«*"es iratokat készítsék elő. valamint a borforgalml adótartozásokat a hely­színen rendezzék. Apróhirde t£sek KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS KöszSnetünket fejezzük k! mindazoknak, akik ifJ. Leipárr Káro'y édes, drága, J6 gyer­mekünk, férj, apa. testvér é- rokon temetésén résztvettek é” bármilyen módon részvétük­nek adtak kifejezést. A gyászoló c aiád Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik férjem, édes­apánk és apórom temetésén m?-fo'entck- A gyászoló Király csa'ád. K’jzönctünket fejezzük k' rrt'-vj ‘zoknak; »kik drága ha­tó". nk temetésén részvétük kel fájdalmunkat enyhítették A '-!' család 585 MAGYAR perzsa 2X21', méteres újsz'rü állapotban eladó. Megte­lem he ö hétköznaponként tizenhat óráig. Endresz György u. 34. KÉTSZOBÁS, hallos, balkonod komfortos (központi fűtésre) bel­városi lakást adok. belvárosi há- rom-otvVs komfortosért megegye­zéssel. Telefon: 44-53 délután 4—8 között és esti órákban. MECSEKALJAN egy szobából (Bló kts ház 300 négyszögöl gyü­mölcsössel beköltözhetően eladó Cím: Bajcsy Zs. u. 13, ELADÓ férfi, női varrógép. Jó­kai Mór (Deák) utca 9. földszint 1. EGY teljesen új trhabunda eladó. Érdeklődni lehet Kultch Gyula u. 37. szám alatt. Telefon: 47-3«. CSALÁDI ház Pécsújhegyen 1.500 négyszögöl földdel jutányos áron eladó. Érdeklődni József utca 2. esti órákban. Pusztinál. BEKÖLTÖZHETŐ kétszoba, elő­szoba, és fürdőszobás, gazdálko­dásra Is alkalmas családi ház, 164 négyszögöl termő gyümölcsössel eladó. Nap u. 9. KIADNÉK egy hold szőlőt gyü­mölcsössel 800 négyszögöl cukor­borsó földet megegyezés szerint. Lakás van.. Kürtösi János Tere- hegy (Baranya m.) BAJAI kétszoba-konyhás lakáso­mat elcserélném pécsiért. Esetleg ráfizetéssel Is. Érdeklődni: Pécs Dltzmalom utca 10, sz. EGYSZEMELYES rekamié, Bcl- tika fényképezőgép eladó. Lég­szeszgyár utca 5 földsztnt I. Érdek­lődni: délután 5 órától. KAPITÁNY János tüzlfafűrészélő telefonszáma 10-01. Alkotmány u. 6. szám. MINDENFELE nyers és vadbőrt. valamint borkövet veszek, Hab- licsek, Ipar utca 3, HASZNÁLT kádakat, boroshor­dókat. borászati eszközöket vásá­rol, elad: Gulyás, Perczel utca 27. Telefon: 29-83. HÁZ lakáscserével eladó, vagy kisebbért elcserélhető. Xavér u. 11. szám. EREDETI Stingl zongora eladó. Damjanich utca 10. Telefon: 31-10. SZEKERES ciánozó olcsón, rész­letfizetésre is ciánoz. Pécs. Tettye utca 1. szám. 5.000 km-t futott Pannónia eladó. Pécs, Semmelweis utca 8. ELADÓ 4 szobás családi ház a belvárosban, kétszobás összkom­fortos rész beköltözhető. Pécs, Jó­zsef utca 27. szám. KÉT keveset használt kétszár­nyas, redőnyös ablak eladó. Ér­deklődni: Gerde, 64. ez. TAMÁS Kálmán motoros fafűré­szelő telefonszáma: 29-91. György utca 6. 1 DARAB 5/45-ös alkkötő eladó. Gombos kötöde, SaUal utca 27. elcserélnem * szoba, össz­komfortos egyedülálló villalakáso­mat hasonló budapestiért- Telefon • 34-17. BARNA politúrozott Íróasztal el- Adó. Szigeti út 93. szám. IGÉNYESEK! Figyelem. Bösen- dorfer, angolmechanikás zongora eladó. Pécs, Rákóczi út 13/b. I. em. l. ajtó. Megtekinthető: 17-19 óra között. LAUBERGER és Glare pianínó eladó. Pécs, Geisler Eta utca 19.. félemelet 3 csengetés. Megtekint­hető 17—19 óráig. ELETJARADEKOS házat, szőlő*. gyümölcsössel, kerttel megvételre keresek. Pécs, Somogyi Béla utca 13. Nagy György. ELADÓ kis családi ház. Blcsérd. 59. szám. Tancslk. FRANCIA, német, latin órákat ad nyug. tanár. Zsinkó utca 8. ELCSF.REt.NEM szoba-konvhá« lakásomat hasonlóért. Nyü utca 24. szám. NAGYTEHERBIRASÜ vastenge­lyes, fuvarozásra alkalmas kézi- s-ekér eladó. Szilágyi Dezső utca 9. szám. DONATUS temolomtől 8 percre 877 négyszögöl szőlő gyümölcsössel lakással, felszereléssel eladó. Bras­só utca 16. szám. HÁZ eladó beköltözhető lakás­sal. Nap utea 11. ET ADÓ egy úiszerű állapotban lévő mély gyermekkocsi és egy férfi hosszú kabát. BEKÖLTÖZHETŐ 3 szoba össz komfortos családi ház ISO négy­szögöl szőlővel eladó. Vorosilov u. 31. Telefon: 45-77. ELADÓ 10 család méh szalma­kasban. Cím: Páhoky József. Szőke. SZERENY-lgényű szakácsnőt 35 éves korig azonnal alkalmazok tel­jes ellátásra. Jelentkezni vasárnap délután 1—0-ig. Mecsekalja. Ko­vács-telep, Aradi utca 0. szám. PÉCSTŐL 14 kilométerre egy csa­ládi ház gyümölcsössel olcsón el­adó. Érdeklődni: Pécs, Kovácste­lep, Ürögl fasor 83. VILÁGOS, politúros hálószoba- bútor sodronnyal együtt eladó. — Szentenrel, Kertváros, Gyulai P. utca 2. NAGYSZOBA-konyhás, éléskam­-ás egybekötött mellékhelyiségbő’ álló lakásomat elcserélném kisebb, disznó- és baromfitartásosra. EGY nagy Orion csúcsszuper rá­dió — majdnem új — eladó. Cim: Tavasz utca 13. szám. MARIAGYÜDÖN azonnal beköl­tözhető családi ház eladó. Cím: Farkas Lajos. Máriagyűd. EGY szőlődaráló eladó. Szigeti út 96* ELADÓ keleti antik Szúrnák sző­nyeg 230x350 és egy perzsa össz*- ■'■ötő. Fogaras utca 6. délután 4-tol 6-ig. MEHESZEKt Kasos méhcsaládo­kat ne fojtsák le, azokat a hely­színen kidobolom. Értesítést kér. Méhész Zoltán, Vas Gereben utca 47. szám. 129-ÖS, első-hátsó teleszkó-as. piros Csepel eladó. Munkácsy M. utca 12. szám. BETÁRSULNÉK komolyabb ősz- szeggel. Csak levélbenl ajánl'dok. Dr. Újvári Géza, Aradi vértanuk útja 10. szám. ELCSERÉLNEM Landler utca 7. szám alatti kétszoba-konyhás ’aki- sómat hasonlóért vaev nagyöbűért. Férfi varrógép eladó. Naponta 3 után. Strtczky. HÁZ olcsón. 120 700-ért eladó — Kürt utca 7. szám. TÖLTOTOLUAVITAS. golvó*. tolitöltés. Kossuth Lajos utca 36. szám. Zátonyi János. ELADÓ kétszobás, összkomfortos családi ház alagsorral. Pécs, Lot' Károly utca 36. BÚTOROZOTT albérlet] szobát keresek a színház környékén. — Alánlatokat a színház portásához kérek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom