Dunántúli Napló, 1956. szeptember (13. évfolyam, 206-231. szám)

1956-09-01 / 206. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! DUNÁNTÚLI Bemutatjuk a Pécsi Állami Aruhdte konfekció üzemét A BARANYA MCGVLI PA'RVBI20TfS A NiFGVEI TANÄCS.LAp XIII. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM ARA 50 FILLÉR SZOMBAT, 1956 SZEPTEMBER 1 Új tanév kezdetén Egyre rövidebbek a napok. Itt-ott már sárguló falevelek is jelzik, hogy közeleg az ősz. Ismét kitárulnak az iskolák kapui, befogadják a jövő re­ménységeit, gyermekeinket. Szorongó szívvel, figyelő te- kintetekke'- lépik át a küszö­böt az elsőosztályosok. Szoro­san fogják édesanyjuk, édes­apjuk kezét, bár tudják, hogy az iskolában sok szépet és jót tanulnak. Köszöntjük első­osztályosainkat, akik rövide­sen nagy szorgalommal ró­ják a betűket és ismerkednek a számok világával. A nagyobb fiúk és lányok a hazatérők örömével keresik fel iskolájukat, nevelőiket. Ki­pihenték már az elmúlt tanév fáradalmait és újult erővel látnak a rendszeres iskolai munkához, ök már ismerik a fegyelmet, ismerik az iskola rendjét. Egyik fontos felada­tuk, hogy segítsék, bátorítsák a kicsiket, akik még csetlő- botló léptekkel ismerkednek ifjú életük új szakaszával. A kispajtásokat szeretettel fo­gadják és üdvözlik a pedagó­gusok. ök azok, akik embert faragnak gyermekeinkből, akik nagy Igyekezettel formál­ják, alakítják szocialista em­berré gyermekeinket. Nagyszerű munkájukhoz a Párt és a kormány a jövőben több lehetőséget, sokkal több segítséget igyekszik nyújtani. Tervbe vették, hogy a pedagó­gusok kötelező óraszámát a második ötéves terv végére a középiskolákban 18-ra, az ál­talános iskolák felső tagozatá­ban 20-ra csökkentik. Meg fogják teremteni " lehetőséget arra is, hogy az évi pihenésre és az önképzésre biztosítva le­gyen a két hónapi zavartalan szabadság. Több alkalmat fog­nak keresni arra. hogy peda­gógusaink nagyobb számmal liríosrathassanak el a Szovjet­unióba és a népi demokrati­kus országokba. A kormány naiv erőfeszítéseket tesz, hogy továbbfejlessze iskoláink háló­zatát. növelje a tantermek számát. Bizonyosra vehető, hogy ezek az intézkedések gyümöl­csözni fognak és ennek ered­ményeként tovább fog javulni a nevelőmunka. A jobb ered­mények eléréséhez feltétlenül szükséges a szülők nagyobb segítsége. Az iskola és a család között szoros együttműködést kell kialakítani. Vegyenek részt a szülők az iskola mun­kájában, segítsék a nevelők áldozatos munkáját, hogy gyermekeik élete szebb, vál­tozatosabb és gazdagabb le­gyen. A Hazafias Népfront Városi Bizottsága szeretettel köszönt’ és üdvözli a tanév megnyitásé alkalmából ez iskolás gverme keket és a nevelőket. Erőt és egészséget kívánunk váro­sunk nevelőinek, a gyerekek­nek és a szülőknek, hogy az úl tanévben a komo'y és lel k"t nemesítő feladataikat be csülettei tudják elvégezni. KOCSIS FEBVN^ Városi Népfront Bizottsá' titkára. Á bányásznapi verseny legjobbjai: | Komlón: lll-as üzem, Pécsett: Petőfi-akna A Komlói Szénbányászati Tröszt dolgozói tegnap reggel jelen­tették, hogy külszínre szállí­tották az augusztusi terv tel­jesítését jelentő utolsó tonna szenet; A bányászőrség napjaiban rég nem látott eredmények születtek. Augusztus 30-án a komlói szénmedence üzemei közül Béta-akna kivételével valamennyi bányaüzem túl­teljesítette napi tervét. Az üze­mek bányásznapi versenyében a III-as akna érte el a leg­jobb napi eredményt, augusz­tus 30-án 123,5 százalékra tel­jesítette előirányzatát és már a szeptemberi tervükön is dol­goztak. A III-as üzem dolgo­zóinak munkalendüle'ére jel­lemző, hogy a III. negyedévre a 300 ezer tonna széniből \ ál- lalt 1 400 tonna szén helyett már 1 898 tonna szenet termel­tek. Különösen a DISZ front brigádok tűnnek ki: Szebény József DISZ-csapata augusz tus 30-án 139 százalékra, Har sányi János DISZ frontfori gádja pedig 115 százalékra tel­jesítette napi tervét. A bányásznap közeledtével nemcsak a frontbrigádok, ha­nem az üzem szenes körletei­nek dolgozói is versenyeznek. A hónap eleji elmaradás pót­lásáért különösen Notheisz An­tal körletének bányászai áll­tak helyt. Ezt bizonyítja, ho^y letörlesztették havi adósságu­kat, már terven felül, termel­nek, s nyomában vannak az egész hónapban egyenletes munkával tervszerűen dolgo­zó Donovál József körletének. A pécsi szénmedencében a vasas! bányászok továbbra sem engedték elhódítani az első helyet. Augusztus 30-án 8,9 százalékkal szárnyalták túl napi előirányzatukat; A vasasiak példájára az egész hónapban adóssággal küzdő szabolcsi bányászok is túltel­jesítették napi tervüket. A bá­nyászőrség napjaiban munká­juk azt bizonyítja, hogy a ba­ranyai bányászok büszkén ün­nepelhetik a VI. magyar bá­nyásznapot; 51 csille szén terven felül egy műszakban Fekete Ferenc Széehenyi- aknai írontbrigádjáoak havi teljesítménye augusztus 30-cal bezárólag 130,9 százalék. — E nagyszerű eredmény 558 ter­ven felüli csillét jelent; A bányászőrség hajrájában Fekete Ferenc csapata még korábbi napi teljesítményeit is túlszárnyalja. A csütörtöki mű­szakon 168,9 százalékot értek el. A tervezett 74 csillén felül még 51 — tehát összesen 125 csille szenet szállítottak. Mél­tán érdemelték ki Fekete Fe­rencék a legjobb írontbrigád címeik A korlet előnye: 132 tonna Gulyás István körletének hat fejtési csapata csütörtökön 22 tonna szénnel termelt töb­bet a napi előirányzatnál, s ezzel a Gulyás-körlet augusz­tus utolsó napjáig 132 tonná­ra növelte előnyét. A körlet havi teljesítménye ekkor 103,6 százalék voltj A Pécsi Állami Aruház 1954 augusztus elsején Pécsett, az Anna utca 4. szám alatti épületben saját konfekciós üze met létesített. Az üzem olyan árucikkeket készít, amelyeket a magyar konfekcióipar vagy kis mennyiségben vagy egyáltalán nem gyárt. Például: női flanellruhákat, flanell pongyolákat, düftin és matlasszé pongyolákat. Ezenkívül sötétkék kamgarn-öltönyöket, valamint különleges szabású, divatos női télikabátokat is készítenek. Augusztusban 200—200 női flanellruhát és pongyolát, 100—150 düftin pongyolát, 150 200 darab matlasszé pongyolát varrtak a lakosság részére. Ezeket az árukat a Pécsi Álla­mi Áruház konfekciós osztályán hozzák forgalomba. Az üzem ma már ott tart, nemcsak a Pécsi Állami Áruházat látja el konfekcióáruval, hanem a budapesti Corvin Aruház részére is megltezdi a szállí tást. Az országos tejtermelési verseny eredményei A tejtermelési verseny há­romnegyedévi eredményeinek értékelése során az állami gazdaságok nagytehenészetei versenyében a 2. a szentlőrinci tangazdaság. Az ország legjobb fejője cím­ért folyó versenyben a terme­lőszövetkezeteknél 1. Hajba Dezső, (az ivándárdai Sarló Kalapács Tsz), 3. Hamvas Ist­ván (Pécs Remény-pusztai Vj Elet Tsz) fejője. Az ország legjobb tehene címért folyó versenyben az állami szektorban: 2. csoboka- pusztai törzsállaltcnyésztő áU la mi gazdaság 82 Czukor nevű tehene, • a termelőszövetkezetekben: 2—3. az ivándárdai Sarló Ka­lapács Tsz 19 Emma és 8 Vi­rág nevű tehene. A kistehenészetek versenyé­ben: 2. ivándárdai Sarló Kala­pács Tsz. Homorűdi helyzetjelentés Mcháessziget újjáépítése erőteljes ütemben halad. Homo­rúd egyike volt azoknak a községeknek, amelyeket az árvíz jóformán teljesen elpusztított. De ma már látni, hogy a falu valamennyi utcájában épülnek az új házak, sőt' valóságos utca­sorok. Varga Mihály tanácselnök így nyilatkozik az építkezés jelenlegi helyzetéről: — Községünkben az árvíz előtt 515 lakóház volt. Ebből 477 házat az árvíz rombadön- tött, vagy annyira megron­gált, hogy lakhatatlanná vált. Az államtól kapott támogatás révén mindjárt az árvíz befe­jezte után megkezdtük a köz­ség helyrehozását. Eddig het­vennégy házat építettünk fel, 160 pedig építés alatt áll, — A helyreállítási munká­latokkal kapcsolatosan me­rültek-e fel problémák? — Legutóbb a szakmunká­sok elhelyezése okozott elég nagy gondot a községi tanács­nak. Homorúdon mintegy 125 főnyi szakmunkásgárda dolgo­zik. Szállásukról gondoskodó nunk kell. Úgy próbáljuk el­helyezni őket, hogy — a la­kosság segítségét kérve — a már felépített családi házak tulajdonosai egy-egy szobát, vagy más helyiséget erre a célra rendelkezésükre bocsá­tanak. Grécs József, Bencsik József és még nagyonv gazda azonnal felajánlotta szo­báját a messziről ideérkezett szakmunkások részére* — Hogyan biztosítottak kel- " lő mennyiségű élelmiszert a lakosság részére? —> A helyi földmfivesszővet- kezet engedélyt kapott arra, hogy a környéken felvásárol­hassa a gyümölcs- és zöldség­félét; Van kenyerünk és hús­készletünk is elég, csupán a raktározás nehéz. A szövetke­zeti' bolt • épületét még nem tudtuk felépíteni, men erre külön épületanyag-keret kell, és elsősorban a lakóházakat építjük fel, ez fontosabb. «-» Ideiglenesen helyet biztosítot­tunk itt a tanácsházán a szö­vetkezeti boltnak, de az is ki­csi. Abba a szobába, ahol az italt árusítják, öt-hat ember­nél több semmi esetre sem fér el, pedig esténként 250— 1300 ember tolong a bolt előtt.;* I i — Ha ilyen nagy gondot i ókoz a szövetkezeti bolt helyzete, történt-e már va- | lami biztató intézkedés? • — A járási pártbizottság és • különösen König elvtárs, a • pártbizottság első titkára pró-* • bál valami megoldást találni; 1 Úgy hallottam, Vas Zoltán • elvtárs a közeljövőben meg- | látogat bennünket, éppen eb­ben az ügyben. A bolt építé­sére van pénzünk is, elkészült a terv is, csupán az anyag megszerzésére kellene enge­dély. Reméljük, Vas Zoltán elvtárs ebben a tekintetben t segítségünkre lesz; • — Hogyan halad az iskola [ helyreállítása? I í=-* Befejeződött. Ä nyár fo- > lyamán sürgettük a munkála­tokat, hogy a gyerekek Homo- l rúdon is megkezdhessék az új • tanévet. Egyébként a Tavasz­• szál megkezdjük az új, négy • tantermes iskola építését, a így 1 jövőre már teljesen megszű- 1 nik a tanteremhiány. Ami pe- 1 dig a község általános helyre- 1 állítását illeti, azon igyek- 1 sztink, hogy a tél beálltára fe- ' dél alá juttassuk Homorúért*­laroennyi lakóját* ECYÉNKÉLETÉBŐL Pécsied tanu'm^nyút'a a Szovjetunióban A Magyar-Szovjet Társaság tagjai közül hárman utaztak a Szovjetunióba tanulmányút­ra. Pécsről tizenhárom napos tanulmányútra ment: Sztipá- novits József, az MSZT váro­si titkára, dr. Gárdos Istvánné, a pécsi Gorkij Könyvtár veze­tője, az MSZT megyei elnök­ségének tagja és Nagy Erzsé­bet, az MSZT mohácsi járási titkára* - ­FTöbb millió forint értékű ' | sajtot szállítottunk külföldre ji Ebben a hőnapban is több , i millió forint értékű sajtot szál- (i lítottunk a nyugateurópai or- 11 szágokba. Három vagon trap­pista sajt ment Nyugat-Né- i metországba. Másfél vagon 1i Ementálit küldtünk Belgium- *»ba. A Német Demokratikus (i Köztársaságba másfél vagon il Pannonia-sajtot s egy vagon (i rockfortot küldtünk. i> A sajt exportálása nekünk (•igen előnyös, mert a nyugati öpiacokon jól megfizetik. Ami I oénzünkön számítva egy má­zsa sajt átlagos ára 4 900 fo­rint. Célunk, hogy a jövőben is megtartsuk külföld előtt a baranyai és általában a ma­gyar sajt jó hírnevét, kere­settségét. Vajda Tejipari ES 12 mázsa búza 4 — csak előleg i • A máriakéméndi Petőfi Ter- * • -nelőszövetkezetbén kiosztot­ták a búzaelőlegeket. — Fgy munkaegységre három és fél I kilót kaptak a tagok. Danajlta , i Lajos, aki egyedül dolgozni a i szövetkezetben, 341 munka- ,1 egységre 11 mázsa 93 kilót ka­ll nőtt. Czinege Pál 350 muil- (ikaegységet szerzett és több, (•mint 12 mázsa búzát vitt haza |i előlegbe. Hohmann János már (•túl van a hetvenen s egymaga (•395 kiló búzát keresett. Jan- (•Vovics István és felesége 17 t. mázsát zsákolt fel a magtár­ban előlegbe. Ugyanakkor az egyéni gazdáknak bizony a le­ie sem maradt meg az arató, cséplőrész, beadás és vetőmag kiszámolása után. Búcsúházi Károlynak 30 mázsa búzája termett. S mire mindent ki­fizetett^ és félre tett, mindösz- sze nyolc mázsa maradt a család számára. Búcsúházi, aki már korábban dolgozott a kö­zösben, most ismét érdeklő­dik a termelőszövetkezet Iránt, Értelmiségi konferenciát tartanak Pécsett Budapesten szeptember má­sodik felében értelmiségi kon­ferenciát tartanak. Pécsett szeptember első felében ren­dezik meg az értelmiségiek konferenciáját. Erre mintegy 60—70 pécsi és baranyai ér­telmiségit hívnak meg. Ez al­kalommal a fővárosból a Ha­zafias Népfronttól központi előadó érkezik Pécsre, ahol megtárgyalják majd, hogy az értelmiségiek miként kapcso­lódhatnának be az eddigieknél aktívabban a békemozgalomba Kitüntették a bányász társadalmi ellenőröket Bányászaink nemcsak a munka frontján állják meg helyüket, hanem szabadide­jükben társadalmi munkát is vállalnak. Ma már igen nagy a száma azoknak a bányá­szoknak, akik mint kereske­delmi ellenőrök tevékenyked­nek. Ilyen többek között Tu­rí László, Stenczer János, Nagy Károly, akiket jó munkájuk elismeréseként az Állami Ke­reskedelmi Felügyelőség ok­levéllel tüntetett ki. Heller József bányász pedig elnyer­te a Pécs városi Állami Keres­kedelmi Felügyelőség vándor­zászlaját; Megkezdődik a szarvasbikavadászat Baranyában Az ország egyik leggazda­gabb szarvasállománya ma Baranyában van. A Szakszer­vezetek Baranya Megyei Va­dásztársasága felkészült a szarvasvadászatra, amely szep­tember elsején kezdődik meg. A társaság tagjai az elmúlt esztendőben összesen hatvan­hat szarvast, 21 bikát és 45 tehenet lőttek és Bakóca kör­nyékén ejtették el Európa egyik legszebb szarvasbikáját. A pécsi és baranyai vadászok szombaton és vasárnap puskát öltenek vállukra és minden re­ményük megvan, hogy a me­cseki erdőkből ez évben is gazdag szarvas zsákmánnyal térnek haza* Mclegvfzfürdőt létesítenek Szebénybcn Szebény községben a Haza­fias Népfront tervbevette, hogy melegvízfürdőt létesít. A köz­ség lakosai eddig már mint­egy nyolcezer forint értékű társadalmi munkával járultak hozzá a fürdő létesítéséhez. A földmunkálatok elvégzése után most a községi tanács segítse* gét várják, ' ' ' ~ . Megjelenik a „Dunántúl*1 folyóirat legújabb száma Szeptember első hetében megjelenik a „Dunántúl“ cí­mű irodalmi folyóirat leg­újabb száma. A folyóirat közli Déry Tibor elbeszélését, Gél- lóri Andor Endre eddig ki­adatlan novelláját, Palotai Bo­ris elbeszélését, Weöres Sán­dor és Nemes Nagy Ágnes versed t* „Körséta Pécs állomáson'1 A MÁV állomás színjátszói­ból alakult „Pécsi ütköző“ hu­moregyüttes, szeptember 1-én, szombaton este 7 órakor „Kör­séta Pécs állomáson“ címmel szórakoztató műsort ad a Vá- radi Antal utca 7/1 sz. alatt lévő Vasutas Kultúrotthonban. A műsor keretében a pécsi ál­lomás kisebb-nagyobb hibáit mutatják be a humor tükré­ben. Közreműködnek: Berta Kázmér, Bognár Lajos, Cseke László, Divják György, Győri Miklós, Heit Ilona, Kuti Tiva­dar, Nagy László, Port János, Lintersteller Géza* Műsor után tánc következik* Értekezletet tartanak a pécsi horgászok A Pécsi Horgász Egyesület szeptember 4-én, kedden úél- után 6 órakor vezetőségi, illet­ve választmányi ülést tart a Doktor Sándor Kultúrotthon- ban. Az ülés tárgysorozatán az üszögi tó horgászat céljára va­ló rendbehozása szerepel*

Next

/
Oldalképek
Tartalom