Dunántúli Napló, 1956. július (13. évfolyam, 154-179. szám)

1956-07-01 / 154. szám

V1LÄG PROTEI AR] 41 EGYESÜLTETEK UNANTULI APLO A BARANYA ML'GYfc! PAß 7 B12 0 T FSA'íj T S A; M E G Y EI TANA'l'5 Í.APJ XIII. ÉVFOLYAM, 154. SZÁM VRA: 50 FILLÉR VASÁRNAP, 1956 JÜLIUS 1 A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata A Szovjetunió Kommunista Pártja történelmi jelentőségű XX. kongresszusának hatására a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 1956. március 12—13-i határozata a'apján hazánkban megerősö­dött a pártdemokrácia, az ál­lami és társadalmi élet demo­kratizmusa, a szocialista tör­vényesség. A párt jelentős kezdeti eredményeket ért el a szektarianizmus, valamint a személyi kultusz maradványai elleni harcban és egyre in­kább érvényesül a kollektív vezetés lenini elve a pártmun­kában. A munkások, dolgoz« Parasztok, értelmiségiek építő bírálata, egészséges, alkotó vi­tái és javaslatai új lendületet adnak a szocializmus építésé­nek. Különösen üdvözölni kell a Pártszervezeteinkben kibonta­kozó termékeny vitákat. E vi­tákon sok helyes, egészséges, az eredmények növelésére és a hibák kijavítására irányuló javaslat merül fel. Ezt az egészséges fejlődést azonban helyenként a párt ős a ni pi demokrácia ellen irányuló demagóg fellépések veszélyeztetik. A pártszerve­zetek, a kommunisták sokhe­lyütt szembeszálltak az ilyen törekvésekkel. Egyes esetek­be» ;i m partook tagjai c kötelességüket elmulasztották, tőként azért» mert azt hitték, hogy a helytelen nézetek elleni határozott állásfoglalásukkal a bírálat elfojtásának látszatát keltik. A pártcKenes elemek a párt, a kommunisták türel­mén felbátorodva ígyre erő­södő támadást indítottak pár­tunk politikája és vezetése, a népi demokratikus rendünk ellen. E támadások egyik gócpont­jává vált a DISZ Petőfi koré. Ennek vitaestjei kezdetben egészséges irányúak voltak, ezeket azonban íz utóbbi idő­ben egyes, pártunk politiká­jával szembehelyezkedő ele­mek egyre erősödő mértékben igyekeztek felhasználni párt­ellenes nézeteik terjesztésére, arra, hogy megtévesszék a közvéleményt, különösen az ifjúság egy résiét, s ingadozó elemekből híveket toborozza­nak maguknak. A legutóbbi Petőfi köri vita egyes felszólalói (Déry, Tar- dos) már odáig mentek, hogy tagadták a párt, s a munkás- osztály vezető izerepél és bur- *-oá, eHenfomdalini nézete' két hirdettek. Néhány más fel­szólalóval együtt a párt és a népi demokrácia fejlődése so­rán elkövetett hibákat dema­góg módon, egyoldalúan ki­élezték. lelje en elhallgatták. sőt tagadták pártunk és dol­gozó népünk forradalmi vív­mányait. Rágalmazták a párt­ós állami funkcionáriusokat, akiknek munkája összeforrott a magyar népi demokrácia nagy sikereivel. Ezek a felszó­lalók, számolva a XX. kong­resszus, a lenini eszmék rend­kívüli népszerűségével, úgy léptek fel, mintha a XX. kongresszus, a marxizmus- leninizmus talaján állnának, hogy így is leplezzék párt- és népi demokrácia-ellenes néze­teiket. Ezzel becsületes dolgo­zókat, köztük párttagokat is megtévesztettek, akik nem is­merték fel azonnal, hogy rossz indulatú, pártellenes megmoz­dulással állnak szemben. A Petőfi kör legutóbbi vi­tájának antidemokratikus jel­legére jellemző, hogy szerve­zett csoportok botrányos mó­don zavarták a párt álláspont­ját képviselő elvtársak hozzászólásait s a nagy szám­ban megjelent becsületes kommunisták megnyilvánulá­sait. A párt és a népi demokrácia elleni fellépéseket főként egy bizonyos csoport szervezi, amely Nagy Imre körül ala­kult ki. A sajtó nem lépett fel a pártellenes nézetekkel szem­ben, egyes újságok és folyóira­tok pedig megtévesztő, elvtele­nül dicsérő tudósításokat kö­zöltek, sót esetenként provo­kációs tartalmú cikkeknek is helyet adtak. A párttagság kö­rében többhelyütt zavart kel­tett a Szabad Nép június 24-i számának hibás cikke, amely nem szállt szembe az ellensé- res, demagóg nézetekkel, el­túlozta a Petőfi-köri vita egyes egészséges vonásait. Az MDP Központi Vezetősé­ge határozottan elítéli a Pe- tőft-körbcn lezajlott pártelle­nes megnyilvánulásokat. Pár­tunk és egész dolgozó népünk elvárja, hogy véget vessünk a párt- és népi demokráciaelle­nes jelenségeknek. A párt és a kormány az el­múlt hónapokban a XX. kong­resszus szellemében számos fontos határozatot hozott és to­vábbi intézkedéseket készít elő a hibák kijavítására s további fejlődésünk meggyorsításara. Semmiféle demagógia nem akadályozhatja meg pártunkat abban, hogy tovább haladjon a szocialista demokratizmus útján. Pártunk töretlenül to­vább fejleszti az állami, a tar sadalmi élet demokratizmusát, biztosítja az alkotó vitát, a pártszerű bírálatot, tántoritha- tatlanul folytatja a pártélet le­nini normáinak biztosítását küzd a személyi kultusz, a Munkakönyv nélkül is lehet dolgozni az építőiparban A minisztertanács rendelete apján az állami építőiparban ; a mezőgazdasági építkez^se- n — legfeljebb háromhavi kariamra — munkakönyv kül alkalmazhatók azok a mezőgazdasági főfoglalkozású dolgozók, akik az építkezéstől 30 kilométeres körzeten óéiul Iáknak. A mezőgazdasági fő­foglalkozást az illetékes tanacs igazolja. i mnmaz az A minisztertanács legutóbbi határozata alapján az épités- ugyi minisztérluri építőipará- otin foglalkoztatott munkások ~~ amennyiben egészévi fize- lott Szabadságukat a téli idő- * akban, december 15—feb­ruár 23 között veszik ki, ren- f!‘'s szabadságukon felül hat n**P pótszabadságot kapnak, ha a munkafegyelemre vonat­kozó rendeleteket megtartót' ták. A minisztertanács az építő­ipar jelentőségének kihangsú­lyozása érdekében minden év rnájus utolsó vasárnapját „Építők Napjának“ nyilváni tóttá, A begyűjtési miniszter rendelete a gabonabeadási kötelezettség teljesítéséről, valamint a gabona forgalmának és felhasználásának szabályozásáról A gabonabeadási kötelezett­ség teljesítésének sorrendje a begyűjtési miniszter rendelete szerint a következő: cséplő­géprész, terménykölcsön, gép­állomási talajmunkadíj-tarto- zás, terület utáni beadási kö­telezettség. Ezen belül • először a terményben fizetendő föld­adó és mezőgazdaságfej lejtési járulék. A rendelet előírja, hogy a gabonabeadási kötelezettséget a cséplőgéptől azonnal kell teljesíteni. A terület utáni be­adási kötelezettségre a telje­sítési határidőn belül átadotl kenyérgabona minden mázsája után 10 kg korpát térítés nél­kül, a gépállomást talajmunka- díj kiegyenlítésére átadott ke­nyérgabona minden mázsája A gabonabeadási kötelezett-, után pedig 20 kg korpát kell a dogmatizmus, a szektarianiz- mus minden megjelenési for­mája ellen és a szocialista tör­vényesség további megszilárdí­tásáért. A Központi Vezetőség felhív­ja a kommunistákat, pártunk minden tagját és népi demok­ráciánk minden hívét, hogy szánjanak mindenütt síkra a párt és a kormány politikájá­ért. Mindenekelőtt felvilágosí­tó munkával, meggyőzéssel vé­delmezzék a párt, a munkás- osztály, a szocializmus ügyét, népszerűsítsék a párt célkitű­zéseit. A legerélyesebben száll- janak szembe a párt- és nép­ellenes demagóg megnyilvánu­lásokkal, bárhol és bárki részé­ről jelentkezzenek is azok. A párttagok és pártszerveze­tek őrködjenek éberen a párt egységén, erősítsék a pártfe­gyelmet. Legyenek tudatában annak, hogy a dolgozó nép el­lenségeinek kezére játszik, aki meg akarja bontani a párt egységét, s aki éket akar ver­ni a Központi Vezetőség és a párttagság, a párt, valamint ál­lami funkcionáriusok s a nép közé. A Központi Vezetőség a for­radalmi éberség fokozására hívja fel pártunk tagjait és a pártonkívüli dolgozókat, mert a pártellenes, demagóg nézetek hatására megnövekedett az el­lenséges zavarkeltés veszélye. A poznani provokáció arra fi­gyelmeztet minden magyar dolgozót, minden becsületes hazafit, hogy határozottan szálljon szembe a zavartkeltő kísérletekkel és segítse azok­nak az erőknek szabad kibon­takozását, melyek a marxiz- mus-leninizmus alapján, a XX. kongresszus szellemében új si­kerekhez vezetik a népi de­mokráciánkat. A Magyar Dolgozók Pártjá­nak Központi Vezetősége biz­tos abban, hogy pártunk tag­jai, a munkások, parasztok és értelmiségiek, a népi demokrá­cia minden híve egységesen sorakozik fel a párt vezctése>.aaiiiaaa»ia«iaaMn és a kormány mellett, népi de-J mokráciánk vívmányainak to-; vábbfejlesztéséért, a szocializ-: mus építéséért. Budapest, 1956. június 30. [ A MAGYAR DOLGOZOK: PARTJA KÖZPONTI VEZETŐSÉGE séget a beadási könyvben elő­írt gabonafélével kell teljesíte­ni. Előcséplés esetén a beadási kötelezettség teljesítésére a cséplőgép-, a cséplőmunkás- és az aratórész kiadása után fenn­maradó gabonamennyiség fe­lét, illetve ha a beadási köte­lezettség ennél kisebb, ezt a mennyiséget kell beadni. Az őszi és a tavaszi árpa külön történő cséplése esetén az árpabeadási kötelezettség termelő részére mázsánként 150 forintos áron adni. Ha a korpa járandóság a 30 kilót nem haladja meg. a járandósá­got a kenyérgabona beadás al, kaiméval, legkésőbb azonban a beadást követő tíz napon be- belül, ha a korpajárandÓ6ág a 30 kilót meghaladja, a járan­dóság 40 százalékát a beadás alkalmával, de legkésőbb a beadástól számított 10 napon belül, a fennmaradó mennyisé­teljesítésére tavaszi árpát leg- get pedig 1956. november lO'-e alább az őszá és a tavaszi árpa és 1957. január 31-e között kell vetésének arányában kell be- kiszolgáltatni, adni. A korpa járandóságot a kor­Vetőmagszükségletként ke- pautalvány ellenében a mal- nyérgabonából a kötelező ve- mok, illetve cseretelepeik, tésterület után holdanként bú- vagy a földművesszövetkezetek zából és rozsból 110 kilót, ár- adják ki. pából és zabból a tavalyi vetés- terület után holdanként 90 ki­lót vesznek figyelembe. A gabona beadási kötelezett­ség teljesítésére tizenhat száza­léknál magasabb víztartalmú, ocsuval vagy egészségre ártal­mas anyaggal kevert, csává­zott, dohos, nem természetes szagú vagy zsizsikes gabonát nem szabad átvenni. A rendelet a továbbiakban részletesen szabályozza a csép­lőgép rész beadását, a termény- kölcsönök visszaadását a, gép­állomási tata jmurrkadíj tartozás kiegyenlítését, a beadási köte­lezettség teljesítését, a sörárpa beadási kötelezettség teljesí­tését, a nemesített kalászos ve­tőmagvak beadását, az átvétel lebonyolítását. A beadási kötelezettség tel» jesítésére a búzát, a rozsot, az árpát és a zabot a termény­forgalmi vállalatok, illetve te­lepeik, a búzát, a rozsot ezen­kívül az átvételre kijelölt mal­mok is átveszik. A mezőgazdasági termelő­szövetkezetekkel a terményát- vevő megállapodást köthet a beadáshoz szükséges gaboná­nak vasútállomáson történő át­adására is. A termelők az állam iránti kötelezettség teljesítése után gabona feleslegüket az ország egész területén szabadon érté­kesíthetik és mennyiségre va­ló tekintet nélkül szabadon szállíthatják. Megszűnik az a korlátozás, amely szerint a ga­bona szállításához szállítási engedély szükséges. Azokat a községeket és városokat, ahol a cséplés üteméhez képest a be­gyűjtési tervek teljesítése- nem kielégítő, a begyűjtési minisz­ter — a járási és megyei be­gyűjtési hivatalok, valamint a járási és megyei tanácsok vég­rehajtó bizottságainak javas­lata alapján — a gabona sza­bad forgalmából kizárhatja» Kenyér- és takarmánygabonát — továbbértékesítés céljából — csak a terményforgalmi vál­lalatok vásárolhatnak. Végül a rendelet intézkedik a gabona felhasználásáról, amely szerint kenyérgabonát takarmányozásra felhasználni nem szabad. Az egész megyében megkezdődött az aratás Máriakéménd A pécsváradi járásban a má- riakéméndi tsz-ban tegnapelőtt kezdte meg két kombájn az aratást. A kombájnok az őszi árpát vágják, és előrelátható­lag 16 mázsás lesz az átlag­termés. Az egyéniek is hozzá­fogtak az árpa vágásához Nagy- pallon é6 Fazekasbodám. Magyarbóly A magyarbolyi termelőszö­vetkezetben már végeztek 22 hold Ő6ziérpa aratáséval. A kedvezőtlen idpiárás miatt kéz­zel kellett levágniók. De a kombájnt is kihasználják. A termelőszövetkezet repcéjét csépeli. Hétfőn pedig meg­kezdik a tsz-ben az ősziárpa cséplését. Ügy tervezik, hogy a búzát a jövő hét közepén szintén vághatják. Szalánta Szalántán elsőnek Pávics György és Bosnyák Márk — két szomszéd — kezdte meg az ősziárpa aratását s már végez­tek is vele. A többiek való­színű hétfőn fognak hozzá az aratáshoz. Azért nem tudják pontosan a községi tanácson, mert ebben a nagy községben már egy hónapja ninc6 tanács­elnök, agronómusuk sincs, és a sok egyéb munka miatt a tanácstitkár nem jut ki a ha­tárba. Helesfa A helesfai Űj Élet termelő­szövetkezet szombaton fogott hozzá az ősziárpa aratásához; A tsz-nek 42 hold ősziárpa ve­tése van, s ebből 30 holdat gép­pel, tizenkettőt pedig arató­párok vágnak le. A tsz vezetői becslésük szerint 12—13 má­zsás átlagtermésre számítanak a helesfai határban. Á Icinycsókicik első gabonája !ZSI— Pécsi Dózsa 1:0 (0:01 Részletes tudósítás a hato­dik oldalon. •■■■■■•■■■■■■■■■■■■•■■■■•■I Szombat délelőtt két he­lyen is készültek már arra, hogy a mohácsi járásban és az egész megyében első­ként megkezdjék az idei gabona beadását. A lánycsóki terményrak­tár kapujában nemzetiszínű szalaggal csavarták be azo­kat az oszlopokat, amelyek fölött széles felírás hirdet­te: Első gabonát a hazának! Ugyanekkor a lánycsóki Csillag Termelőszövetkezet szérűjén már zsákokba mer­ték azt az 55 mázsa őszi árpát, amellyel a tsz ezévi árpabeadását teljesíti. Két napja folyik már az aratás a mohácsi ország- úttól délre eső részeken, 33 hold árpát vágtak le részben a tsz kaszásai, részben a bólyi gépállomás kombájn­ja. Az elmúlt napok esői megdöntötték a dúskalászú árpatáblákat és így egy ré­szét kaszásoknak kellett le- aratniok. Az eddigi eredmények sze­rint több mint 20 mázsás holdanként! átlagtermésre számítanak. A fellobogózott, feldíszí­tett szekereket a termény­raktárnál a járási tanács és a terményforgalmi válla­lat vezetői várták. Kőhalmi Antal, a mohácsi járási ta­nács elnökhelyettesének üd­vözlő szavai után vállra­kapták az első zsákokat, amelyekből nemsokára a raktár padlójára peregtek az árpaszemek, félóra inni- va már ott magasodott a garmada és a lánycsóki Csil­lag tagjai letették árpabe­adási gondjaikat. U,j hidak és utak épülnek Baranyában A Posta- és Közlekedésügyi Minisztérium Baranya Megyei Közúti Kirendeltségének és a Baranya Megyei Útfenntartó Vállalatnak tájékoztatása sze­rint a második ötéves terv irányelvei alapján megyénkben 19 bekötő- és összekötőút épül 1960-ig. Az újonnan kiépített utak hossza csaknem 100 kilo­méter, s ezzel a megye 96 ki­épített úttal nem rendelkező községe közül 26 községet kap­csolnak be a meglévő útháló­zatba. A bekötő utakon kívül át­építik a nagyforgalmú ipari te­lepek makadám útjainak egy- részét szilárd burkolatú utak­ra. Előreláthatóan 25—40 kilo­méteres szakasz kerül így át­építésre. A meglévő makadámutak- ból a második ötéves tervben mintegy 125 kilométert kor­szerűsítenek, ami a megnöve­kedett gépkocsiforgalomhoz vi­szonyítva kevés. A közlekedés megjavítása ér­dekében új hidakat építenek drávaszabolcsi Feketevizen, a bükk ósdi palakon. s megépí­tek a welk* Kamwmw <K4at h

Next

/
Oldalképek
Tartalom