Dunántúli Napló, 1956. febuár (13. évfolyam, 27-51. szám)

1956-02-01 / 27. szám

YILÁG PROLETÁRJA IECYT/ÜL 7ETEICJ DUNÁNTÚLI NAPLÓ A MAI SZÁMBAN: A Központi Vezetőség üdvözlete a Társadalmi Szemle megjelenésének tizedik évfordulójára. (2. o.) — A Dunántúli Napló jagl tájékoztató­ja: A jogtalan elsajátítás bűntette. (2. o.) — Leltár utáni kiárusítás Pécsett. (2. o.) — Mi­ért késnek az autóbuszok? (4. o.) — A szer­kesztőség postájából. (4. o.) — Hogyan töltsék tornászaink a téli átmeneti időszakot? (4. o.) BARANYA MEGYEI BIZÖTT/AC AN AK LAP3A XIII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM ARA: 5« FILLÉR SZERDA, 1956. FEBRUÁR 1 A Magyar Sajtó Napján Ma, február 1-én, a Magyar volna. Több gondot kell fordí- Sajtó Napját ünnepeljük, an- tanunk levelezőinkre, ha azt nak emlékére hogy 14 évvel akarjuk, hogy a pártsajto az ezelőtt ezen a napon jelent eddiginél is jobban betöltse hi- meg először a Szabad Nép, a vatását. •Magyar kommunisták lapja. Mindez nem maradhat sab- j ünnep napjának megvá- ]onos bírálat-önbírálat szavak- jasztása is bizonyítja, hogy a ban^ hanem tettekké kell vál­lai ^ magyar sajtó a kommu- nia ’ józanul, gondosan, reáli- nisták illegálisan megjelent san kell felmérnünk lehetősé- «PJának utóda, annak művét gejnket, erőinket és elért ered- _____ 0 V tat ja: a népet szolgálja, fényeinket, látnunk kell, hogy fásához. szabad országban, szabad né- utunk milyen irányba vezet — Punk munkáját, harcait segíti. csak így iehet a pártsajtó va- pártsajtónk a marxizmus-le- lóban a legszélesebb P'nizmus tanításait követve hivatott nevelője és Mervezo- Vegzi felvilágosító, nevelő, szer je, csak így tarthat igényt a v?z<> munkáját. Lenin arra ta- közvélemény irányítására. A n,tía a kommunistákat, hogy a legutóbb.evekbenolyan toieK- saitó éles fegyver, amelyet a vesek is éle^ekaptak i t-ott a szocializmus ügyének védelmé- magyar sajtóban, amelyek a ben, az osztály ellenséggel mai élet jelenségeinek helyte­szembeni harcban kell felhasz- len értékeléséhez, eredmenye- "alni. Sokszor sikerült bébi- ink lel^sulesenez. a hibák fel ^nyítanunk hoev magunké- nagyításához vezett k. y *á tettük ezt a tanítást. A dől- rekvések többnyire a „tormeg- 8ozók a Dárt^itn olvasói gyak hangulatra és „tomegige »» ?.p"nkLn re" hivatkozva ^«,1« Wjj °lyan írásokat amelyekben a maguknak. Ezért különöse faitó leleplezi’az osztályellen- fontos «mák: a: a sg mesterkedéseit, keményen, bogy a P • J , ^ ®lefn bírálja azokat, akik dolgozó "fPa^Sabecsüle­^nséglinek. Sajtónk naponta ^^“mSnySuláiÍTel iá'QSS WMS« ^nltS^elSenlaláTák J?e8 feladataikat a szocializ- S joggal állíthatjuk, hogy = fóJisépítése gőzben. . jtárjsaitó.Jf vr kerülnek ki. Ezért, ha helyt­hoe«™ .mondhatjuk azonban, akarjuk tükrözni mai éle­a.saltonk mindent megtett, kgt ott akarunk beavatkoz- Phi1Párt politikájának se- ’eseménvek menetébe ET' a dolgod, nép mun- szükség van, még­ténpvak eredményesebbé, éle- . bb meg keii szilárdítanunk fenek szebbé tételéért tennie í°^tatafnkat a sajtó leve- ka ett- A mindennapos harc , k £s olvasóinak nagy Sai;epette sajtónk figyelmét j!^fvel . eha elkerülték a társadalmi B , ... ®'et fontos jelenségei, előfor- a mai magyar sajtó példa dúlt, hogy állásfoglalás« nem képét, az üldöztetések ko - ^olt félremagyarázhatatlanul pette megjelent meg«!* Sz egyértelmű és tiszta, kerültek bad Népet az fedések is az újságba. Ezt a burzsoa u'saf7 ,ha?ffSa őszintén, kertelés nélkül meg tengerében hogv Selenüf hirer, UŰjm. Iá i r<)1 óvre növekedett a saj- en fogiait állást az elnyo- 'evelezőinek tábora. Mind ellen, a munkásosztály, a ,k^,ben vannak a dolgozók k°- doigozó nép igazsága mellett akik közérdekű javasla- utódai akanink len­t;'kat, bírálatukat az olvasod Mi . t ugyanígy mindig zezrei előtt akarják elmon- m, népünk igazáért, a szo­.ani. s ezzel részt vállalnak a do 8 ügyéért kell sikra­f'gozók kommunista nevele- c>a . örömmel mondhat- fben. Sok olyan levelezőnk száUnunk.ur^ ^ Punántúh kan; akik rendszeresen tájé- ju _ P növekvő népszerű se- faiZt?tják az újságot üzemük, ^apl°" yében azt bizonyítja, ta,U]uk életéről. Ezen a napon ge a megy dolgozó nepe °ke* is ünnepeljük. Egyuttól ho^ mef^1 üli sajtónk­éiban ismét el kell bírál- értékéi és megoe^.^ ^ fe_ munkánkat. A levelezők nak ezt a legjobban olv.i- ^éles tábora hatalmas segitsé- elezőink, egész dolgo­®et nyújt a pártsajtónak. Ki né’Dünk iránt érzett megbe­kiználtuk^ ezt a segítséget, ^épü ^ szeretetünket és , e8gé alapoztunk-e munkán _aitőkészségünket, ha erre te­án a levelezők támogatásara. * ígéretet és ígéretünket ^szintén meg kell állapit«- ^^„«fen erőnk Iatbavetese­unk. hogy ebben sem teííünk vei — valóra is váltjuk. me8 mindent, amit tehettünk vei —---------------------­„H Étezer ton ni szenet adunk tervünkön felül“ A Pécsi Szénbányászati Tröszt dolgozóinak csatlakozása a komlói bányászok versenyfelhívásához Mi, a Munka Vörös Zászló Érdemrenddel és a Felszabadulási Serleggel kitüntetett Pé­csi Szénbányászati Tröszt dolgozói örömmel csatlakozunk a Felszabadulási Serleggel és a Minisztertanács és a SZOT Elnöksége vörös vándorzászlajával kitüntetett Komlói Szén- bányászati Tröszt dolgozóinak versenyfelhí­A két szomszédos tröszt már hagyományos­sá váló nemes vetélkedése eddig is sok sikert hozott és meggyőződésünk, hogy a mostani párosversenyünk is elősegíti majd a második ötéves terv első évének megnövekedett terv­feladatai maradéktalan teljesítését. Üzemeink kibővített versenybizottsága mi­után a pécsi bányászok és műszaki vezetők a párt, DISZ és szakszervezetek megtárgyalták a Központi Vezetőség márciusi és novemberi, valamint a SZOT VIII. teljes ülésének hatá­rozatait, megállapította, hogy igen komoly és nagy erőfeszítést igénylő 1955. évi tervfel­adataink teljesítésének alapja dolgozóink ön­tudatos munkalendülete, a párt, a DISZ és a szakszervezetek hathatós segítsége a helyes műszaki munkaszervezés volt. Számunkra különösen fontos a jó műszaki szervezés, mert az 1956. évi megnövekedett tervfeladatokat szállítási berendezéseink ka­pacitásának elégtelensége miatt, csak a be­rendezések teljesítőképességének maximális kihasználásával és pótműszakok közbeiktatá­sával tudjuk teljesíteni. A lehetőségeket fi- gyelembevéve és megértve népgazdaságunk­nak a kokszolható és magas fűtőértékű feke­teszén termeléséhez fűződő elsőrendű érdekét, bízva a pécsi bányászok lelkesedésében, a pá­rosversenyben az alábbiakat vállaljuk: Újabb belépők a szcntlászlúi Rákóczi Termelőszövetkezetbe (Telefonjelentés) Nemrég adtunk hírt arról, hogy a szigetvári járásbeli Szentlászló községben Rákóczi néven megalakult az új cv má­sodik baranyai termelőszövet­kezete. A szövetkezet vezetősé­ge azóta már össze is írta a vetésterületeket, hogy elkészít­hesse a tavaszi munkák tervet s közben folytatta a többi egyé ni gazda meggyőzését is. Azóta öt újabb család írta alá a be­lépési nyilatkozatot. Pásztorek Lajos, Schwarcz István. Ro- mics Jánosné, Páry József és özvegy Páry Jánosné újabb nyolc taggal és 37 holddal gya­rapították a szövetkezetét, amely most már 25 családot, U tagot és 182 hold földet szám­lál. 5. A meddővágathajtási munkák meggyorsítá­sa és a teljesítmények emelése érdekében a Mennyiségi tervünk alább egy-eev terven felüli ­teljesítése mellett 1956 front előkészítésével kívánjuk április 4-ig hazánk fel- termelésünket emelni. A nyi- f szabadulásának 11. év- tott vágataink állapotának fordulója alkalmából terven megjavítására és ezzel a vá- zártajtók mögötti repesztéstés felül 1600 tonna jóminőségű gatfenntartási műszakok csők- a hengeres morzsoló betöréses feketeszenet termelünk. kentésére állandó telepítésű repesztést mindhárom üze­Az első félév végéig 3300 fenntartási munkahelyeket ki- műnkben egy-egy munkahe- tonnát, 1956-os tervünkön felül vánunk szervezni és ugyanak- lyen üzemszerűen alkalmaz- pedig 7000 tonna szenet adunk kor dolgozóink felajánlása zuk. Ezenkívül sajátos viszo- r.épgazdaságunknak. alapján a szakmai tervben nyaink mellett eddig soha el ____ Minőségi munkánk tervezett fenntartási teljesít- nem ért havi 50 méteres med­|o I megjavításával, a mény értékét 5 százalékkal dővágathajtási mozgalmat kí­I ■“* I mennyiségi terv túl- magasabbra emeljük. vánunk elindítani.-------- teljesítése mellett az A fenntartási munkahelye- --------- rioleozóink egészség­19 55. évben elért átlag pala- ken megtakarított -műszákok- tartalom százalékát 5 száza- kai a korszerű ^ biztosítással :éKkai javítjuk. ~ ’"eiiatt..., vctga,aii*j\ o^szhosszu— 6. nyafa gazdaságosabb felhasználása és szigo­rúbb takarékossági intézkedé­sek alkalmazása eredménye­ként évi 250 ezer forint meg­takarítást érünk el védelme érdekében vállaljuk, hogy a pécs­_ bányai 13—äü és>lS-ö5. önköltségi tervünkbe- ságát a szakmai terven felül meredekdőlésű fejtési műveié tartása mellett a bá- 100 méterrel növeljük. seinknél a technológiai és biz­A Pécs VI. kerületi Károly- tonsági fegyelem betartása ér­táró művelésénél a jelenlegi dekében minden műszakhar- lószállítás fokozatos csökkenté- madban külön felügyeleti sze- sével Diesel mozdonyszállí- mély gyakorol ellenőrzést. Pe- tást vezetünk be. A vasasi Pe- tőfi-akna földalatti dolgozói tőfi-aknai üzemnél a táróbá- részére a külszínről ivóvízhá- Az 1956. évi megnő- nyászat szétszórt szállítását lózatot építünk be az akna vekedett tervfeladatck koncentráljuk é* ezzel a napi egyet szintjeire. Fejtéeeink teljesítése a műszaki improduktív létszámot négy portalanítására, minden poros fejlesztés, továbbá a fővel csökkentjük. munkahelyen porleköW locso­termelékenységi terv teljesíté- A szakmai színvonal emelé- lést vezetünk be. A szilikózis- se érdekében vállaljuk, hogy se érdekében ez évre tervezett veszély csökkentésére a víz­minden tömegtermelő munka- tanfolyamokon felül négy vá- öblítéses fúrási mód széleskö- helyen előírjuk és betartatjuk jár-továbbképző, két műszaki rű alkalmazását és új gépek az optimális telepítettséget és konzultációs és hat baleset- beszerzését szorgalmazzuk, — megköveteljük a munkahelye- biztonsági tanfolyamot szerve- ugyanakkor a rendelkezésre ken a legszigorúbb technoló- zűnk. Tovább fejlesztjük az álló összes vízöblítéses fúró- giai fegyelmet. A fejtési mun- igen jól bevált oktatófilm-pro- gépet — az erre alkalmas helyek telepítésénél figyelem- pagandát is. munkahelyen — a munkahelyi bevesszük a munkahelyek kon- Az éveken át jól bevált technológiai előírásokba is be- centrálásának lehetőségeit, — Rufli-módszert a fejtési telje- vesszük és annak alkalmazását így elsősorban Szabolcs kerü- sítmények emelése érdekében megköveteljük. let két bányamezejében egy- a meredekdőlésű és kemény- |--------. Az üzemi párt, DISZ-eg y kérész tvágaton legalább szenű munkahelyeinknél be- I j J és szakszervezetek három fejtés telepítésével ki- vesszük a munkahelyek tech- | * • | fenti vállaláshoz azzal vánunk ennek eleget tenni. A nológiai előírásaiba és rend- --------- járulnak hozzá, hogy ha zafelé haladó frontművelési szeresen alkalmazzuk. A „Ne- szervezik a dolgozók, a brigá- rendszert a szakmai tervben vélj új bányászt“-mozgalmat, dók és az üzemek közötti ver- tervezett értéken felül min- a párt, a DISZ és a szakszer- ser.yt, hogy mozgósítanak i den üzemben a lehetőséghez vezet segítségével 100 új dől- vállalások maradéktalan tel mérten kiterjesztjük és leg- gozóra terjesszük ki. jesítésére. Czárt Ferenc Tamásy István a városi párt-végrehajtó tröszt-főmérnök bizottság első titkára Pusztai József a városi DISZ-bizottság titkára Vereckei Lajos trösztigazgató Fehér János szakszervezeti trösztbizottság elnöke Országos baromfitenyésztés! ankét Pécsett Baranya megye ötéves ba­romfitenyésztési tervjavaslatát tárgyalta meg a Micsurin Agrártudományi Egyesület, a Mezőgazdasági Igazgatóság, és Magyar—Szovjet Társaság által Pécsre összehívott orszá­gos baromfitenyésztési ankét. Szathmári Elemér — a Kel­tetőállomás igazgatójának — beszámolója után a legneve­sebb baromfitenyésztő szak­emberek kapcsolódtak be a Vi­tába. Felszólalt G. Kodinyec professzor, az odesszai Állatte­nyésztési Főiskola hazánkban tartózkodó tanszékvezetője, Báldy Bálint a gödöllői Állat- tenyésztési kutatóintézet osz­tályvezető helyettese, Bögre János agráregyetemi tanárse­géd és Kántor István elvtárs, FŰWművelésügyi Miniszté­rium osztályvezetője. A fermelCszSvelkeiei példát mutat a békekölcsön befizetésében Siklóson a község lakósai a legutóbbi békekölcsönjegyzés­kor összesen 62.450 forintot jegyeztek. Örömmel látjuk, hogy a termelőszövetkezet tag­jai példát mutatnak a lejegyzett békekölcsön fizetésében. Á siklósi „Táncsics” termelőszö­vetkezet összesen 4.700 forint békekölcsönt jegyzett és azt teljes egészében befizette. A dolgozó parasztok 8.500 forin­tot írtak alá és eddig 7.100 fo­rintot fizettek be. A kiskeres­kedők 2.400 forintot vállaltak és befizettek 1.350 forintot. A magánkisiparosok jegyzése 41.400 forint volt. A mai napig 15.700 forintot fizettek be. Horváth István a siklósi községi tanács elnöke. Köszöntjük a párfsajfó élenjáró levelezőit és terjesztőit NUSSZER PÉTER levelező BIHARI IMRE kézbesi"' GYŐRI LAJOSNÉ levelező BALATONI VILMOS hírlapfele'ös HORVATH ANTAL levelező ÄDÄM JANOS kézbesítő

Next

/
Oldalképek
Tartalom