Dunántúli Napló, 1955. október (12. évfolyam, 231-253. szám)

1955-10-01 / 231. szám

¥f£Mfm£HÄ8MtEüY£fifU£T£K! DUNÁNTÚLI , NAPLÓ A haza javára, magad hasznára, jegyezz békekölcsönt! AZ MDP BABANYA M E C Y El BI20TT/A'CA'NAk LAPJA XH. £Vf%XA^ 831 SZÁM Ara: 50 FILLER SZOMBAT, 1955 OKTOBER 1 A szakszervezeti választások elé-Jegyónk bányái ban, ütemei - ben, a közlekedés, a kereske­delem és a népgazdaság sgyéb ágadban már hónapok óba foly­nak az előkészületek a szak­szervezeti szervek újjáváterz- tására. Most, amikor a válasz­tások Ideje is elérkezett, a bi­zalmiak, a műhely- és üzemi bizottságok odaállnak a tagság elé és elmondják, hogyan vé­gezték az előző választások óta eltelt időben munkájukat, mit tettek pántunk célkitűzé­seinek magvalósításáért, ho­gyan szolgáltak rá választóik bizalmára. E beszámolók alap­ján indul majd meg a vita a választott szervek eddigi mun­kája fedett s ezeken a taggyű­léseken dönt a tagság arról is, hogy kük a legalkalmasabbak, legmegfelelőbbek ama, hogy érdekeiket képviseljék. A szakszervezeti választá­soknak nagy jelentősége van különösen napjainkban, ami­kor egész dolgozó népünk a munkásosztály vezetésével kö­vetkezetes harcot folytat pár­tunk Központi Vezetőségének márciusi határozatában meg­jelölt feladatok végrehajtásá­ért. Biz a határozat többek kö­zött megszabja, hogy mit kell tennünk a termelés, a terme­lékenység növeléséért, a gazda­ságosabb termelésért, a minő­ség javításáért, a korszerű tecn tálca felhasznál ásábarn. Éppen ezér' a nsokszervezetok egész tevékenységének is ez a hatá­rozat szabja meg az irányát és e határozat niegvalésításának szellemébein keil megtartania választásokat. is. A szakszer­vezeti választásokat ugyanak­kor tel kell használni a szak­szervezeti munka fellendítésé­re, a szakszervezeti demokrá­cia további erősítésére, a ve­zetés saumxxrtei! árnak emelésé­re, a vezetés és a tagság kö­zötti kapcsolat megszilárdítá­sára. A swikBBservesetí választá­sokra folyó készülődés eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy megyénk szakszói vezeti tagsága érdeklődéssel várja a taggyűléseket, hogy gyakorol­ni altarja jogait, de ez nem elég. Nem szabad megengedni, hogy a választások szervezeti előkészítése háttérbe szorítsa a választások tartalmi célkitű­zéseit, a SZOT V. és VII. plé­numa hartározatoimk végrehaj­tásáért folyó harcot. Megyénk bányaüzemedben, de az ipari üzemek többségében sem kielé­gítő a versenyez« rv e?ó munka, »iem mozgósítanak megfelelő­en a vállalások teljesítésére. A párosversenyben lévő 60 pécsi és 60 komlód frontbrigád több­sége nem teljesíti még a ter­vét sem, nem hogy a vállalás­ban foglalt termelékenységi, minőségjavítási fogadalmának eleget tenne. Ezen kívül egy sor üzemünk elmaradt a terv teljesítésével. Nagyon rossz a minőség a Szigetvári Cipő­gyárban, nagyfokú pazarlás fo­lyók többek között a Posta Építő és Tatarozó Vállalatnál, a 3. ez. Mélyépítő Vállalatnál. Nem értünk el megfelelő ered­ményt bányaüzamtá nknél az újító-mozgalom fellendítése, a dolgozók javaslataival, va>ló tö­rődés te .-én eetn, s eddig még nagyon keveset tettek a szak­szervezetek a tedundlka fellen­dítése érdekében. A dolgozók a választások alkalmával szá­mon fogják kérni a szakszer­vezeti Kzerveintk vezetődtől, hogy mit tettek a feladatok végrehajtásáért és jogigal íté­lik el azt, aki csak arról tud majd beszámolni: mát nem tet­teit. Tettekre, következetes munkára van szükség, hisz csak így válik a határozatok­ból valóság, eredmény. A választásokon a szakszer­vezeti tagság joggal kéri szá­mon ezenitívAi azt is, hogy a választott szerviek, s a vezetői mit tettek a munkások és alkal mazottak szociális és kulturá­lis körütmémyeáiniek. megvaló­sításáért, hogyan harcoltak a kollektív szerződéseik betartá­sáért, a dolgozók törvényes jo­gainak védelméért. A válasz­tás tehát számonkérés, itt dől majd el, ki érdemli meg to­vábbra is a dolgozók bizalmát, kik a legmegfelelőbbek arra, hogy a jövőben sikeresen ve­zessék a szakszervezeti mun­kát az előttünk álló nagy fel­adatok megoldására. A választások éppen ezért a szakszervezeti tagságot arra kötelezik, hogy alapos körül­tekintéssel válassza kJ vezetőit, hogy olyan társaikat bízzák meg funkcióval, akik már ed­dig is számtalanszor bebizonyí­tották, hogy minden képessé­güket, erejüket szívesem for­dítják a szakszervezeti moz­galom fejlesztésére. Rajtuk, a aaaksaervezetd tagokon múlik tehát, ki lesz a hizalmijuk, feit választanak az üzemi bizott­ságba. Nagyon keli vigyázni arra, hogy még véletlenül se kerüljön a szakszervezeti ve­zetők közé olyan, akiben ké­sőbb csalódnának. A legutób­bi választások óta számos pél­da van arra, hogy egyes szak­szervezeti vezetők jogtalan követelések hangoztatásával akarták „népszerűségüket“ nö­velni, hogy nem a dolgozók közös, hanem egyesek szemé­lyes s jogtalan érdekelnék kép­viselőiként léptek fel. A vá­lasztásokon minden bizonnyal a termelésben élenjárókat, a társadalmi munkában példa­mutatókat választják majd meg, hogy megakadályozzák az ellenségnek minden olyan irá­nyú tevékenységét, hogy a szakszervezet vezetői közé ke­rülhessen. A szakszervezeti választá­soknak tehált az a céljuk, hogy a szakszervezeti tagok közül a legalkalmasabbakat, a legmeg­felelőbbeket bízzák meg a szakszervezeti munka irányítá­sával, hogy megjavítsák aszok szervezeti munkát minden te­rületein. Most a választások előtt, s a választások után is kövessenek el szakszervezete­ink mindent annak érdekében, hagy elősegítsék a Központi Vezetőség és a SZOT határo­zatainak maradék tálain meg­valósítását, hogy a muntoaver- eeny fellendítésével, a gazda­ságos termelés megvalósításé­val biztosítsuk az éves terv ha­táridő előtti teljesítését, meg­felelően készüljünk .M a má­sodik ötéves tervre. Üjabb belépések a g 8 d reszentm ár toni Zrínyi Tsz-be gteeptembeff Sí-én alakult meg m gödreszrwtmártcoi Zrí­nyi Termei ósxő vetkezet 84 eaa- Iáddal és ma már 81 csfilád W tagja indát a közte mun­kának. Az elmúlt hét torán hét új csal ál) Irta aJa • belé­pte! ny Hatkor» tot: I örinca István hét. Ilcmerle József 11, Balatoni Unre 10, Szálra Jó­»»«4 nyele, Andies Oergelyné 14, Rezes Ferencné 11 te Pal­lér Károly 13 holdas gazdák ««áöja. A termelőszövetke­zet földterülete már 358 ka­tasztert holdra nőtt, de tov;V bi belépőkre is számítanak. A ürmei ős tő vetkezeti tagok vár­ják Takács Nándor II holdas V. b. tag belépését is, aki sotia- «I a A nép jólétéért, a haza felvirágzásáért, jegyezz békekölcsönt! A villányi járás valamennyi dolgozója becsülettel eleget tett hazafias kötelességének A megyei párt-végrehojtóbizotlsúg távirata Az MDP Villányi Járási Bizottságának, Villány. A megyei párt-végrehajtó bizottság köszönti a villányi járás kommunistáit, valamennyi dol_ gozóját, tsz-tagokat és egyénileg dolgozó pa­rasztokat abból az alkalomból, hogy eleget té­ve hazafias kötelességüknek, valamennyien becsülettel Jegyeztek békekölcsönt. A villányi járás elsőnek jelenthette a me­gyében, hogy valamennyi dolgozója forintjai, val hitet tett szocialista hazánk építésének ügye mellett: 1,162.250 forinttal járult hozzá a második 5 éves terv sikeres beindításához, dolgozó népünk jólétének növeléséhez. Őszinte lelkesedéssel szívesen adták forintjaikat, mert tudták, hogy az államnak kölcsön adott öez- szeg sokszorosan megtérül új gépek, iskolák. ■talk, lakások, orvosi rendelőit, knlturháaak és más — fejlődésünket elősegítő — létesítmé­nyek képében. A járás dolgozó parasztsága is­mét bebizonyította, mint már annyiszor ag utóbbi években, hogy híven kiáll pártunk és kormányunk politikája mellett éts minden ere­jével segíti annak megvalósítását. A mostani nagyszerű eredmény ösztönözze Önöket, a villányi járá« dolgozóit arra, hogy a következő hetekben a termelőszövetkezetek fejlesztésében és megerősítésében, az Asz! me. Tógazdasági munkákban további hasonló győ­zelmeket érjenek eí. Ehhez kívánunk önök­nek jó munkát és sok sikert! AZ MDP BARANYA MEGYEI . PART-VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA Jegyzésben is a tsz-tagok mutattok példát Négy nap alatt & villányi járásban 896 termelőszövet­kezeti család közei 200 000 forintot, 550 egyéni gazda pe­dig 108 400 forintot jegyzett A járás községei közül az első helyet Magyarbóly érde­melte ki 251 foríívtott átlaggal. Pénteken délelőtt már csak egyetlen gazda volt egész Ma- gyartíólyban, aki nőm jegyzett békekölcsönt, de délben már örömmel jelentették, hogy Ja- kics István is 200 forintot ad kölcsön államunknak. Szabó Ferenc termelőszövetkezeti tag 600 forintot jegyzett. Ti­zenötéves fia, Ferenc, a ter­melőszövetkezet együk legfia­talabb tagja, szintén bekopog­tatott a tanácsházám és né­hány perc múlva már az ő aláírása is ott volt a jegyzés- gyűjtő íven: 300 forintot adott kölcsön államunknak. Szabó Ferenc felesége sein maradt ki a jegyzésből, szirtién 300 forintot jegyzett A községi tanácsházám már meg is kezd tele a békekölcsön befizetését. Elsőnek Kutyám- csán-in Szveto kilencholdas délszláv paraszt fizette be 300 forintját. A villányiak és az egész vil­lányi járás tehát elsőnek fe­jezte be a megyében a béke­kölcsön-jegyzést Az államnak adott kölcsönből egy bizonyos öt*raeget valamennyi község saját beruházására fordíthat. Beaedoken például a mozi be­rendezését bővítik majd, Vó- kányban betonozzák a járdát, Villányban törpe, vízmüvet, Ujpetrén ifjúsági házat építe­nek. A villányi járásban ma már nincs olyan dolgozó pa­raszt olyan kisiparos, munkás vagy értelmiségi dolgozó, aki ne tett volna eleget hazafias kötelességének. Dr. Scliwarcz János a pecsbanyaiolepi kórház or­vos» 4000 forintos jövedelme után 5200 forint békekölcsönt Jegyzett 46 millió forintot jegyzet! eddig a megye Lapzártakor jelenti az OTP pécsi fiókja: Baranya megye lakossága pénteken este 10 óráig 46 mil­lió 58 ezer forint békekölcsönt jegyzett. A Pécs! Szénbányá­szati Tröszt eredmény* 6 mil­lió 073 ezer forint Több mint hat és félmillió forintot jegyeztek eddig a Komlói Szénbányászati Tröszt dolgozói Kossuitih-bánya új fürdőjé­nek épületében feliratok, pla­kátok hirdetik a jól jegyzők nevét: Járat Vilmái csillés 1000 forintot jegyzett, Tóth János vájár 2000 forintot adott kölcsön államunknak. De akadt olyan bányász is, aki nem mindjárt értette meg a jegyzés fontosságát A népi- nevelők meggyőző érveket so­rakoztattak fel Ilyen esetben. Joó Sándor, a Kossuth-bánya III-es üzemének vájára — an­nak ellenére, hogy 1 600 for In­tőé keresete van — csak 600 forintot akart Jegyezni. Duga János népnevelő felkereste a munkahelyén. Beszélgetésük során szó esett arról, hogy ál­lamunk a komlói vájárisfkolát 11 millió forintos beruházás­sal építette és azonkívül az elmúlt öt esztendőiben mint­egy kétezer család költözött új, korszerűen berendezett két vagy háiramszóbás lakásokba a kökönyösi városrészen. Itt kapott új otthont Joó Sándor vájár családja is. Joó Sándort meggyőzték a népnevelők szaval: 1200 forin­tot jegyzett A ll-es üzemi Horfik Fe­renc és DISZ brigádjának tag­jai — akik egyébként az üzem egyik elővájó csapata — 10 200 forintot jegyeztek A Ezer forinton felül jegyeztek Szaboícs-bányán a dolgozók 83 százaléka jegyzett le pénte­ken délig 2,009.050 forint értékben. István-aknán a népnevelők igen Jó munkát végeztek. Vargha János brigádjának minden tagja már az első órákban lejegyzett. Egyetlen egy olyan dol­gozó ue akadt köztük, aid ne irt volna legalább ezer forintot a oave aoetté, Dicséretet érdemül Tavasz Lajos brigádja is. Il-es üzem dolgozói a hónap közepén még meglévő közel 400 tonnás adósságukat hónap végére annyira letörlesztettók, hogy végül is a tervüket tel­jesítő üzemele közé léptek. A tröszt üzemei közül i Béta- és az Anna-aknad dol­gozók járnak az élem a béke­kölcsön jegyzésben. A Komlói Szénbányászati Tröszthöz tar­tozó üzemek dolgozói pénte­ken délig több mint hát és félmillió forintot adtak köl­csön államunknak. Ábrahám Sándor a harkányi gépállomás trak to 8M forint békekölcsön« Jegy*« Kié les* az 60 ezer Ft-o* rendkívüli beruházás? Kékesd község dolgozói ed­dig 25.150 forintot jegyeztek. A faluban mór csak S—4 csal ad van, akik még nem teljesítet­ték hazafia« kötelességüket. A kékesdkk átlagosan 300 forin­tot jegyeztek. * Dlnyeberki lakosai 20.850 fo­rinttal segítették elő a kölesé« jegyzés sikerét. Az átlag 41E forint. A faluban már csak né­hányon vonnak, akik eddig még nem jegyeztek. „Háromszor annyit jegyez­tünk, mint tavaly“ Szeptember 27-én o népne velők reggel 7 órákor kezdték el a jegyzés gyűjtést, Pécsdeve cseren elsőnek ők maguk je gyertek békekölcsönt, s Így o példamutatásukkal könnyei■ meg tudták győzni a község gazdáit. Ennek köszönhető a- is, hogy amíg tavaly csak 3 600 forintot jegyeztünk a közsé­günkben, most ennek a hű romszorosdt — 12 000 forintot adtunk. Példamutatóan jegyez tek a helyi termelőszövetkezet tagjai és a tanácstagok. KOSTYÁK JANÓS A jó példa követőkre talált re is kell gondolnunk. Ferike most a másodikba jár — ki­válóan tanul és szeretném to­vább taníttatni, ha űz általá nősből kikerül. Államunk vi­szont csak úgy tudja őket ta­níttatni, ha ml szülök segít­jük forintjainkkal. — De nemcsak erről van szó. Községünkben az Ipar­telepen járdát kellene építeni A kastélytól vezető kövesét, amely a tanács kezelésében van, igen rossz állapotban van — azt is meg kellene javttan- Ezenkívül a közvilágításunk te hiányos — ennek a pótlása te ránk vár. Azzal hogy béke captam. Az idén M^osónt jegyzőnk, segítjük ma adókedvezményt államot, de a jegyzett Már a béloekölcsön-jegyzés első napján tudta az egész község, az egész járás, hogy a kisasszonyfái Krizsán Ferenc 17 holdas egyéni gazda, tanács elnökhelyettes 1000 forintot jegyzett. Mi a járásnál tudtuk meg a példamutató esetet, s az otthonában kerestük fel Krizsán elvtársat, és kérdez­tük meg tőle, hogy miért jegy­zett ennyi békekölcsönt? — Szóra sem érdemes —* válaszol a kérdésre — még ez­zel az ezer forinttal sem ad­tam annyit az államnak, mint amennyit én kaptam. Az idén 1 600 forint kaptam a négy növendék üszőm után. Csépiét után jó áron értékesíthettem a felesle­ges búzámat is. Az áUam 7 280 forintot adott 26 mázsa búzá­ért, — ennyit senki sem adott volna érte, — Látja az elvtárs itt ezt a három kisgyereket? — mu­tat a körülöttünk álló gyere­kekre. — Ezeknek a jövőjük­nek a fele Itt marad « közsé­günkben, amivel mi rendűik*' iMt Krizád* «teádra jó példája Kisasszonyfán követésre ta­lált. Több olyan dolgozó pa­raszt ton a faíubon, eifcik 500—600 forint békekölcsön; jegyeztek \

Next

/
Oldalképek
Tartalom