Dunántúli Napló, 1955. szeptember (12. évfolyam, 205-230. szám)

1955-09-04 / 208. szám

8 N A PC<5 1955 SZEPTEMBER 4 RÁDIÓ ÜSS sssci. S-tfl! se-pt. 11-lg, ALUNBO MCSORSZAMOK KaMUtb-rádló; 4.30: Palunapttr. — 4.35:—íi.89-lg: Reggeli zenés mű­sor. — Közben: 5.00: Falurádió. — *.09: tíírck. — 6.39: SBÍr.bíraF ma- sora, — 7.00: A Szabad Nép mai vezércikke. — Kirak. — Időjárás jelentse. — 7.451 Naptár. — 0.00: Műsorismertetés. — 9.20: A Gyer­mekrádió műsora, — 10.90: Hírek. Lapszemle. Időjárásjelentés. — 14.00: Időjárás- és vízállásjelentés. 15 90: Hírek. Közérdekű közlemé­nyek. — 17.00: Hírek. Időjárásje­lenté«. — 19.00: Ismertetjük ma est! műsorunkat. — 20.00: Est) hír­adó. — Időjárásjelentés. Sport. — 24.99: Hírek. Időjárás jelentés. — 0.22: Himnusz. Utána: Vlzjelzőszol- gálat. Petőfi-rádió; 7.00— ll.30-!g azonos a Kocsutb-rádló műsorával. 11.30; Műsorzárás. — 25.00: Műsorzárás, Vasárnap, szeptember 1. Kossuth radio: 4.30—7.59-lg: Reg­geli zene. — 8.10: Édes anyanyel­vűnk.. . — 8.15: Egy falu —egy nóta. — 8.35: Fotóamatőrök öt perce. — 9.00: Czottner Sándor szénbányászai) mtnlszter ünnepi beszéde a Bányásznap alkalmá­ból. — 9.10: Hangverseny bányá­szaink tiszteletére. — 10.10: Csu­tak az új osztályban. Ifjúsági Rá­diójáték. — 11.00: UJ zenei Új­ság. — 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. — 13.00: Jó munkáért — szép muzsikát. — 13.30: Hangos Naptár. — 14.15: A Magyar Rá­dió szimfonikus zenekara látszik. — 15.30: Egy hét a külpolitikában. — 15.43: Szív küldi szívnek szí­vesen. — 10.15: Mesél a mikrofon. — 17.05: Délutáni muzsika. — 17.40: Kincses Kalendárium. — 18.50: II. félidő! Helyszíni köi- vetltés bajnoki labdarúgó-mérkő­zésekről. — 19.10: Vidám percek. — 19.20: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 20.20: Helyszí­ni közvetítés a berlini Állami Opera ünnepélyes megnyitásá­ról. — 23.00: Klasszikus operett- est. — 0.10: Népzene. Petőfi-rádló: 8.00: Fúvószene. — 9.00: Toki Horváth Gyula és ze­nekara Játszik. — 9.30: Miska bá­csi lemezesládája. — 10.10: Szív küldi' szívnek szívesen. — 12.17: Könnyű zene. — 12.30: A világiro­dalom humora: Asch őrsvezető lá­zadása. — 13.00: Művészlemezek. — 14.00: János vitéz. Részletek Kacséit Pongrác dallátékából. — 15.00: Tudósok a technika fejlesz­B8ŰS0R téléért. — 15.20: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 18.00: Ze­nes összeállítás a Károlyi-kert nyári hangversenyrnűsorából. — 17.00: A Rádió Gyermekszinhá iá­nak műsora. — 17.40: Délutáni hangverseny. — 18.35: Csendélet. Szatíra. — 18.55: Kamarazene. — 19.30: Színes magyar muzsika. — 20.20: A Tartós békéért, népi de­mokráciáért! című lap Ismerteté­se. — 20.35: Tánczene. — 21.30; A vasárnap sportja. Totóhirek. — 22.04: Esti muzsika. Hétfő, szeptember 5. Kossuth-rádió: 8.10: Zenekari hangverseny. — 10.10: Molnár Klára hegedül. — 10.30: ÜJ gyerekek az óvodában. — 11.00: Indulók ope­rákból. — 11.30: Éjszakai posta­kocsi. Elbeszélés. — 12.10: Részle­tek Fenyes Szabolcs operettjéből. — 13.00: A varsói VIT hangver­senyeiből. — 14.15: Úttörő-híradó. — 14.40: Húsz perc könnyű zene. — 15.10: Heti zenés kalendárium. — 16.00: Most légy kos, Domokos 1 — 18.25: Beethoven darabtaiból. — 18.40: Válaszolunk hallgatóinknak. — 17.30: Egy falu — egy nóta. — 18.00: Az Ifjúsági rádió műsora. — 18.30: Kórusművek. — 18.50: Ujitó- klub. — 19.02: A Bolgár Zenei Hét megnyitó hangversenye. — 20.20: Rádiódráma. Vitézek és hősök. — 22.15: Tíz perc külpolitika. — 22.25: Magyar zeneszerzők. Sárközy Ist­ván. — 23.25: A MaRyar Rádió népi zenekara Játszik. — 0.10: Népdalok és csárdások. Petőfl-rádió: 14.00: Operarészle­tek. — 15.00: OJra itt az ősz... — 16.00: Részletek Lehár Luxem­burg grófja című operettjéből. — 16.15: A Tartós békéért, népi de­mokráciáért című lap Ismertetése. — 16.30: Kuruc dalok — 17.00: Férfikórusok énekelnek. — 17.25: Szovjet filmdalok. — 17.50: Hámor Ervin hegedül. — 18.40: Szórakoz­tató zene. — 19.00: Az épülő kom­munizmus nagy országában. — 19.30: Az első könyv. — 19.55: Tánczene. — 20.20: Sporthiradó. — 20.40: Szeesfldy Irén és Udvardy Tibor énekel. — 21.10: A Belügy­minisztérium népi zenekara ját­szik. — 21.40: Béla bécsi. — Kar­colatok. — 22.00: Zenével a föld körül.' Kedd, szeptember 8 Kossuth-ráclló: 8.10: Vidéki népi zenekarok műsorából. — 9.00: In­dulók. — 9.15: Uttörő-hlradó. — 10.10: Könnyű zene hangszerszólók­kal. — 11.00: Lányok, asszonyok... — 11.15: Schumann: Manfred — nyitány. — 11.30: A- csatatér ár­jegyzéke. Elbeszélés. — 11.53: Grosomann: VH. orosz tánc. — 12.10: Magyar népi muzsika, — 13.00: Déli hangverseny. — 13.30: Operettkettősök. — 14 15: Hangver­seny gyermekeknek. — 15.10: Operarészletek. — 16.00: Irodalmi összeájlitás a magyar népballa- dákból. — 16.40: A Magyar Nép­hadsereg művészegyüttese énekel. — 17.10: Válaszolunk hallgatóink­nak. — 17.30: Szív küldi szívnek szívesen. — 18.00: Látogatás a színháztörténeti múzeumban. — 18.20: Francia, görög, olasz nép­dalok. — 18.33: Pillantás a nagy­világba ... — 19.02: A Magyar Rá­dió énekkarának hangverseny*. — 19.17: Chopin: Pelonéz-fantási». — 19.32: Tánczene új felvételeinkből. — 20.20: Bartók összes zongora- művel. — 20.50: Zenés irodalmi tar­ka est. — 21.49: Bolgár Zenei Hét. — 22.52: A Magyar Rádió népi zenekara játszik — 23.00: Előadó- művészeink hangversenye. — 0.10: Magyar nóták. Petőfi-rádló: 14.00: Népek ze­néje. — 15.00: Keringóhangverseny. — 15.30: Halló, Itt Szófia! —16.00: Magyar népdalok. — 17.00: Melis György énekel. — 17.30: Beszélő atlasz. Burma. — 17.45: Tánczene. — 18.30: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 19.00: Wagner: A bolygó hollandi. — 21.40: Ma­gyar nóták, verbunkosok, csárdá­sok. — 22.00: Zenekart hangver­seny. Szerda, szeptember 7. Kossuth-rádió: 8.10: Népszerű operarészletek. — 10.10: Zenei anek dolák. — 10.30: Óvodások műsora. 11.00: Kórushangverseny, — 11.30: Részletek Juhász Ferenc A Sántha- család cimű költeményéből. — 12.10: Tánczene. — 13.00: Toldi Miklós Óbudán. Riport. — 13.20: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 14.15: Úttörő-híradó. — 14.40: Dalok. —lJ.tO: Távoli úton. ifjúsági rádiójáték. — 15.50: Zene­kari hangverseny. — 16.40: Vála­szolunk hallgatóinknak. — 17.10: Riportszemmel a világ körül... — 17.25: Bolgár Népzene. — 18.00: A virágzó mezőgazdaság útján. — 18.25: Helyszíni közvetítés a Nép­stadionból. a Bp. Vörös Lobogó— Anderloeh Európa Kupa labdarúgó mérkőzésről. — 19.12: Jó munkáért — szép muzsikát! — 20.20: Szabad­ság, szerelem. A Rádió Irodalmi folyóirata. — 21.20: „Házi orvos” — az üzemben. — 21.25: Tánc­zene. — 22.15: Tíz perc külpoli­tika. — 22.25: A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangver­senye. — 23.43: Lukacsi Margit énekel. — 0.10: Bordalok. Petőfi-rádló: 14.90: Művé«*l*me- zek. — 14.40: Vidám dallamok. — 15.20: Operettrészletek. — 16.20: A diakónus lánykérőben. Bolgár hu­moros elbeszélés. — 16.40: Régi ma­gyar muzsika. — 17.20: Mi újság a tudomány és technika világában. — 17.40; Délutáni hangverseny. — 18.30: Orosz nyelvtanfolyam hala­dóknak. — 18.50: Klasszikus bécsi operettek. — 19.30: Az épülő kom­munizmus r.ag” országában. — 20.00: Bolgár kórusok. — 20.20: Sporthiradó. — 20.40: Operettrész­letek. — 21.20: Látogatás a buda­pesti gyógypedagógiai intézetben. — 21.30 : 900 millió . . — 22.00: A Moszkvai Rádió népdalműsorából. — 22.30: Mesélő muzsika. — 22.50: Részletek a Piroska és a farkas oímű meseoperábóh Csütörtök, szeptember 8. Kossuth-rádió: 8.10: Zenekar! hangverseny. — 10.19: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 19.50: Balettzene. — 11.30: Két elbeszélés. — 12.10: Operarészle­tek. — 13.00: Hangszerszólók. — 13.20: Kálmán Imre operettjeiből. — 14.15: A Rádió Gyermekújság műsora a kisiskolásoknak. — 15.15: Az épülő kommunizmus nagy or­szágában. — 15.55: A Prágai Vár­őrség zenekara játszik. — 16.20: Magyar nyelvjárások. — 16.40: Szív küldi szívnek szívesen. — 17.10: Válaszolunk hallgatóinknak. — 17.25: Egy falu — egy nóta. — 17.55: Pillantás a nagyvilágba. — 18.00: Ismeretlen kerület... IT. Zugló. — 18.20: Mai operettekből. — 19.02: Ifjú Figyelő. — 19.30: Bol­gár tánozene. — 19.20: Francia népdalok. — 20.40: A szülők teen­dői az iskolaév kezdetén. — 21.10: Irodalmi műsor Bulgária nemzeti ünnepén. — 22.15: A Magyar Rá­dió népi zenekara játszik. —22.35: Közös dolgainkról. — 22.50: Bolgár zenekari hangverseny. — 0.18: A galgahévizi asszonyok énekelnek. Petőfl-rádió: 14.00: Zenekari mu­zsika. — 14.40: Hősi múltúnk dalai­ból. — 15.09: Szórakoztató zene. — 13.20: Kodály-művek. — 16.00: Szó­rakoztató zene. — 16.30: A zene- hallgatás művészete. — 17.25: Sporthíradó, 17.43: Százötven éves a magyar cukorgyártás. — 18.00: Beethoven kamaramüvei. — 18.51: Chabrier: Lengyel .ünnep. —19.00: Kispolgárok. Színmű négy felvo­násban. — 22.35: Ejl zene. Péntek, szeptember 9. Kossuth-rádió: 8.10: Népi zene­karok műsorából. — 9.00: Dalok. — 10.10: Körösi Marianne énekel. — 10.30: A Gyermekrádió műsora. — 11.00: Lányok, asszonyok . i. — 11.20: Filmzene. — 11.30: Mai operákból. — 12.10: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 12.35: Úttörő-híradó. — 13.00: Táne- zene. — 14.15: A Fővárosi népi zenekar játszik. — 14.40: Dános Lili zongorázik. — 15.10: Készle­tek Verdi Othello című operájá­ból. 9- 16.00: Orosz nyelvtanfo­lyam kezdőknek. — 16.20: Elkészül ni. . . Vigyázz. . Rajtl — 16.40: Bőig ir Zenei Hét. — 17.10: A szov­jet mezőgazdaság a moszkvai ki­állítás tükrében. Gulyás Pál írása. — 17.30: Szív küldi szívnek szíve­sen. — 18.00: Két mérnök-nemze­dék. — Riportműsor. — 18.30: Ju­goszláv népek dalaiból és táncai­ból. — 19.02: Külpolitikai kérdések re válaszolunk. — 19.15: Jó mun­káért — szép muzsikát! — 20.20: A Magyar Rádió szimfonikus zene karának hangversenye. — 21.30: Ipart kommentár. — 21.35: Sport- híradó. — 22.15: Tíz pere külpoli­tika — 22.25: Tánzcene. — 22.50: Czuczor Gergely verseiből, — 23.00: .Szerelem”. Verse«-zenés össze­állítás. — 28.34: Szórakoztató ze­ne. — 0.10: Mulatónóták. Petőfi-rádló: 14.00: Operarész­letek. — 14.50: Népi zene — népi tánc. — 15.30. — Erich Schmidt orgonái. — 16.00: A magyar rádió népi zenekara Játszik. — 16.40: A magyar rádió szimfónikus zene­kara játszik. — 17.30: Paul Elu­ard élete és költészete. — 18.00: Délutáni hangverseny. — 18.30: Az épülő kommunizmus nagy orszá­gában. — 19.00: Bolgár madrigá­lok. — 19.25: Freudizmus és tudo­mányos lélektan. — 19.40: Népda­lok Petőfi verseire. — 70.00: Tánc­zene. — 21.90: Bolgár filmzene. — 21.43: A magyar rádió népi zene­kara játszik. — 22.13: Csajkovszkij operáiból. Szombat, szeptember 10. Kossuth-rádió: 8.1«: Zenekari hangverseny. — 9.20: Úttörő­híradó. — 10.10: Ivan Tljics halála. Rádiódráma. — 11.18: Couperin. A szultán. — 11.30: Ismeretterjesz­tő előadás. — 11.40: Szovjet együt­tesek műsorából. — 12.10: Szóra­koztató zene. — 13.00: Népi zene­karok Játszanak. — 13.40: Fúvós­zenekari hangverseny. — 14.15: ..Hegyi szimfónia”. Zenés, Irodal­mi összeállítás. — 15.10: Szív küldi szívnek szívesen. — 15.40: A ma- radlság — a technika fejlesztés egyik legnagyobb ellensége. — 18.00: Operettrészletek. — 16.38: Bolgár zenei hét. — 17.10: A ma­gyar rádió népi zenekara játszik. — 17.40: Válaszolunk hallgatóink­nak. — 18.00: Tánczene. — 18.20: Az épülő kommunizmus nagy or­szágában. — 19.05: Uton-úlfélen. — 19.10: Népszerű hangverseny. — 20.20: Gsárdáskirálynő. Nagy­operett három felvonásban. Petőfl-rádió: 14.00: Operett­részletek. — 15.00: Dalok. — 13.29: Wagner. Tannhauser. — 16.2«: Tánezene. — 16.35: Kórusaink éh* téből. — 17.05: Akik »zívükber. fia­talok. Mikszáth. — n.3í: Bolgár kórusok hangversenye. — 18.00: Szeged. A „Tiszatáj” íróinak szer­zői estje. — 18.30: A zeneirodalom legszebb dalai. — 19.00: Külpoli­tikai kalauz. — 19.10: Szív küldi szívnek szívesen. — 19.40: Híres előadóművészek műsorából. — 20.20: Sporthiradó. 20.40: Klasz- szikus operettek. —21.20: A SZOT művészcéh-áttét népi zenekara ját­szik. — 21.57: Zenekari hangver­seny, Vasárnap, szeptember sí. Kossuth-rádió: 4.30—7.59-ig: Reg­geli zene. — 8.10: Édes anya­nyelvűnk.;: — 8.15: Egy falu — egy nóta. — 8. «5: Fotó-amatőrök öt perce. — 9.00: Zenés fejtörő; — 10.00: Vasárnapi levéL — 10.10: Tűzálló PáL Mesejáték. — 11.00: Schopin és Liszt zongoraművei­ből. — 11.30: Julius Fucsik szatí­ráiból. — 12.11: Jó ebédhez szó! a nóta. — 13.00: jó munkáért — szép muzsikát! — 13.30: Rádiólexüton, — 14.15: A magyar rádió szimfó­nikus zenekarának hangversenye; — 15.30: Egy hét a külpolitikában; — 15.45: Szív küldi szívnek szíve­sen. — 16.15: Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelme — 16.55: Szórakoztató zene. — 17.40: Kin­cses Kalendárium. — 18.30: Hely­színi közvetítés bajnoid labdarúgó mérkőzésekről. — 19.10: Németh Amadé: Elégia. — 19.20: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 20.20: Carmen. Bizet operál»; — 22.10: Operettest. — 23.00: Zene­kart hangverseny. — 0.10: Népda­lok. Petőfi rádió: 8.00: Fúvószene. — 9.00: A magyar rádió népi zene­kara Játszik. — 9.30: Miska bácsi lemezesládája. — 10.10: Szív küldi szívnek szívesen. — H.OO: Zeneba­rátok köre. — 12.00: Bolgár zenei hét. — 12.30: A becsület áldo­zata. Lope de Vega novellája. —■ 12.55: Művészlemezek. — 14.00: Mai operettekből. — 15.00: Beszélgetés a VTT-en rész tvett magyar képző­művészekkel. — 15.20: Verbunko­sok, magyar nóták és csárdások. — 16.00: Mozart operáiból. -—17.80: A Rádió Gyermekszfnházának mű sora. — 17.40: Könnyű szimfó­nikus zene. — 18.35: Anekdóták híres emberekről, — 18.55: Jár­dányi: ll; vonósnégyes. — 19.16: Mozart: D-dur szonáta zongorára. — 20.29: A Tartós békéért, népi demokráciáért! című lap Ismer­tetése. — 29.35: Tánczene; — 31.39: A vasárnap sportja. Totóhirek. — 21.58: Zenekari hangverseny. (A magyar rádió a műsorráltec- tatás jogát fenntartja.) NYLON harisnya átkötés rossz harisnyából 30 Ft. Kívánságra há- tulvarrottat készítek. Gumlfixes zokni 10 Ft. Téfdhsrlsnyakötés. Rósz zokni újragumizása. Azonnali csere. Kovácsné, János u. ll. TfJLTOrOLLJAVTTAS, golyós- toHtavítás garanciával. Varga Jó­zsef, Kossuth L. u. 20. HASZNÁLT férfi ruhát veszek. Hetényl, Bem u. 20. Tel. 22-4*. 350-ES sivatagi DKW Jó álla­potban eladó. Kiss Ernó u. 52. A PÉCSI Porcelángyár azon­nali hatállyal felvesz egy gya­korlott gépészmérnököt, és egy gyakorlott vegyészmérnököt. Je­lentkezés a vállalat személyzeti Osztályán. •FOOSORAT soronkívül megja­vítja Vajda Lajos fogtechnikus. Mártírok útja 7., em. HAMAS Kálmán motoros fa­hl részelő telefonszáma 39-91. György u. 6. KOMBI NALTSZEKRENY, reka- mlé eladó. Alsóbalokány u. 41. HARMONIUM bérbeadó vagy eladó. Zongora, angolmechanlkás, éladó. Engels u. 46. KOMOLY mellékkereset fel­nőtteknek. Ifjúságnak, nőknek az Rugóra szőrtermelés. Magas Arak. Kérjen ismertetőt! Gyapjúter­melő, Budapest, V., Sütő u. 1. MODERN, üj konyhabútor el­adó. Bajcsy Zs. u. 7. Hétfőtől. ÖRÖKLAKÁS, két szoba, elő­szoba. konyhás, Molotov utca ele­jén eladó. Érdeklődni ’ehet hét­köznap délelőtt Alkotmány-utcai iskola igazgatójánál. UJ fotelágy és 'emezjátszó- doboz eladó. Molotov u. 11. LUGOS u. 6. számú ház eladó. SZIGETI ÜT 94. számú ház el­adó. HÁZHELY az Engels úton busz­megálló közelében, gyümölcsfák­kal betelepítve 15.000 forintért el­adó. Érdeklődni: József u. 39. TÖLTOTOLLJA VITAS, golyós- tolltöltés, Kossuth L. u, 35. Zá­tonyi János. EQY Oombor-féle szív sport­kocsi eladó, vagy mélykocsiért elcserélhető. Pécs, Hajnal u. 18. ELADÓ kb. 900 négyszögöl szőlő Istenáldésvölgyben. Érdek­lődni. Zsigmond u. 7., délután 5 óra után. Ifj. Kovács. ELADÓ fekete Bösendorfer zon­gora. Sztálin u. 37. ELADÓ 1 db nagyméretű, 16 ka­lapácsos daráló. Komló, Berek u. I. HÁZTARTÁSBAN keveset se­gítő, németül tudó női keresek gyermekemhez délutánra. József u. 9. II. 7. KITÁGULJ harisnyáját, zokni­ját 2.*8-ert újragumlzza Fenyő Fix-. Szabadság üt 7. Háziipari kötőgépemen megtanítom haris­nya. kötöttáru készítésére az esti órákban. FATTANASOS, szépiák. foltos, azáraz bőre ragyogó szép lesz specialis krémjeimtől, utánvéttel szállítok, szőrszálait örökre eltá­volítóm. rövidhullámú gépemen. Sándorffy József kozmetikus, Budapest, Jókai tér 3. ZONGORA eladó, vagy motor­kerékpárért elcserélhető. Alkot- , many u. 4L 250-ES Zündapp motorkerékpár yladó, vagy nagyobbért elcserél­hető. Semmelweis u. 8. SINGER süllyesztőé varrógép. 350-es négyütemű motorkerékpár eladó. Rudas László u. 26. RADIO 3+1-es, gyermek sport­kocsi. 6 személyes Cobald étkész­let. Smizet, 6 fiókos, eladó. Vá­rad 1 Antal utca 14. KÉT diáklánynak kényelmes, fütött otthont adnék. (Ellátással Is.) Perczel u. 37. EGY üzemképes fafürészelögép eladó. Pécs, György u. 8. UJ Singer és Ptatt varrógépek állandóan kaphatók. Varrógép- üzlet, Városház utca. KÉT UJ. sötétre fényezett ágy eladó. Szilágyi Dezső u. 16. A NYÁRI VASAK SZEPTEMBER 19-IG MEGHOSSZABBÍTVA! Áruházakban, szaküzletekhen, földművesszövetkezeti boltokban HORVATH Ferenc fafűrészelő új lakása Tábor u. 6. Telefon: 41-66. 12 REGISZTERES. 2 sípsoros harmóntum olcsón eladó. Móricz Zs. u. 4. DIAKOK figyelem! Töltőtoll- Javítás egy nap alatt elkészül Blancz Vilmos töltőtolljavltónál. Perczel utca 15. STABIL kazánhoz vizsgázott fűtőt és rőnktéri munkásokat fel­veszünk. Parkettagyár, Czinderi u. 3. sz. ELCSERÉLNEM pécsi kettőszo­bás lakásomat nagybudapestiért. Érdeklődni 34-31 telefonon. Máté. BÚTOROZOTT szoba kiadó két diáknak, vagy két értelmiségi férfinek. Ady Endre u. 49. Ivóit Ágoston u.). HASZNÁLT darálókat, prése­ket. hordókat, kádakat és min­denféle borászati eszközöket vesz és elad: Gulyás, Perczel u. 27. Telefon: 29-63. KÖZÉPKORÚ, nyugdíjas nőnek kis munkáért otthont adok. Alsó­balokány u. 65. JÁWA, oldalkocsival, eladó. Doktor Sándor u. 33. KOMBINALTSZEKRENY eladó. Doktor Sándor U. S3. HALO- és konyhabútor nagyon szép kivitelben, olcsón kapható. Saltai u. 38. (volt Rózsa). EGY szoba, konyhás lakáso­mat elcserélném egy szobáért Is. Érdeklődni esti órákban. Kovács Teréz, Kálvária u. 67. CSEREPKALYHAK eladók. Ru­das László u. 17. VENNÉK beköltözhető 1 szobás öröklakást. Cim: Doktor S. u. 4. MARKAS, szép kivitelű, maha- góri pianínó eladó. Kossuth La­jos u. 8., emelet. NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, kifo­gástalan állapotban lévő, szál- vezetös Buksi kötőgép eladó. Vorosilov u. 46. 12S-ÖS Csepel, 150-es Zetka, Pannónia motorok eladók. Rá­kóczi u, 78. DOLGOZO anya gyermekének gondozását vállalom. Bajcsy Zs. u. 11. Tóthné. 125-ÖS Csepel — 1 éves — el­adó. Szabadság u. 1. UJ, nagyméretű, diófurnéros komblnáltszekrény eladó. Erzsé­bet u. 19. ELADÓ: boltberendezés, elő­nyomda, 2x3-as szőnysg. Megte­kinthető: vasarnap. Hétfőtől este 7 után. Rákóczi út 13 a. II. 6., 3 csengetés. DIOGYÖKERHALO, rádióasztal lemeztartóval, négyszögletes ász­ul. lószőrmatracok, plüssteritő, steiázsi, pult, deszkák, rádió, szabó varrógép eladó. Ibamirt D. u. 2., emeleten balra. MODERN, UJ konyha és diófa- színre fényezett kisipari háló- szobabútor eladó. Perczel u. 14. Festőműhely. Hétfőtől. KERTES családi ház, lakáscse­rével eladó. Marx u. 34. (volt Bányatelep! ut). CSALÁDI ház eladó, lakáscse­rével beköltözhető. Lánc u. 23. Hitter. OR AJ A VIT AS jótállással. Óvá­rosi Vasas II. 18. Egészségházi megállónál. Lakás Pécs, Dárda u. 8. NAGY ebédlőszőnyegek, plüss- dtvány, sodrony, ágyak stb. sür­gősen eladók. Batsányi u. 13. AGYAK, szekrények eladók. Érdeklődés Búza-téri Llm-lom boltban. 75. szám. ELADÓ puhafából készült, tó állapotban lévő szekrény. 2 ágy, asztal, tükör. Vilmos u. a5. ELADÓ: tollasén UJ. könnyű fuvarsrekér vaslő”sökkel. Stutler. Szigeti országút 104. VÉGZETT gyors- és géoirrtnő elhelyezkedne. Bővebbet: Verese Ilona. Szászvár. BARNA, politúros hálószoba el­adó. Garai u, 4. EGY világos, masszív háló el­adó. Siklósi u. 57. Érdél, VENNEK kétszoba, összkomfor­tos (lakó nélküli), kertes, be­költözhető családi házat. AJán1»" tokát Hegyalja U. 37- *z- ala kérem. ELCSERÉLNEM 3 szobás, össz­komfortos. komlói lakásomat pé­csi hasonlóért, vagy esetleg fürdőszoba hóikul Cim: Citrom u. 9/2. Csermák. ADÓMENTES, modern családi ház eladó, Telefon: 14-7«. BEKÖLTÖZHETŐ, új ház, «Ob«, konyha, pince — szőlővél. gyü­mölcsössel — eladó. ErdéKlőőhl: BCYEDtTLALLO Idősebb asr- szony hdzv<-tetői állást vállal egyedülálló férfinél, vidékre 1« elmegy. Gazdasághoz én. F-k- ker Sándorné Pécs, Deák u. 15, SÖTÉT hálószoba. konyhabe- randezés. komblntitszekrénv, re- kamié. hotelok, toalett-tflkör el Nyíl u. U. ___________________ UJ . kétszemélyes borúd re* ka.ntíé eladó. Nagy Lajoá u. IV 330 cm* DKW motor éleíó. Nagyarptd 121. *Z. MAGYARÜRÖO hstírában 4490 _____ _11|__ négyszögöl, kertészetnek is ál­adé. Beloiannisz ü. 7, (volt Zaü-J kalmas terület eladó, Hagy ár­it* j0, IN GATLANOK: Családi ház be­költözéssel eladó. Székely Ber­talan Ut 75. Andrelli. — Két- szoba-konyhás beköltözhető ház eladó, Majtényl Ferenc u. 33. (Felsőouturluk). — Alkalmi áron családi ház szőlővel, lakáscseré­vel eladó, Tettye dűlő I. — Otemető 10. sz. családi ház, gyü- ntölcsöskertté! eladó. Lakáscseré­vel beköltözhető. — Családi ház eladó 880 négyszögöl szőlővel és gyümölcsössel, Péesújhegy VI. dűlő 283. — 1500 négyszögöl szőlő fölszereléssel, terméssel. • beköl­tözhető épülettel együtt eladó. Nagyszkókó 39. — Prima szőlő (Felsőmakár 6. sz.) 20j9 négy­szögöl. több részben megosztva, terméssel eladó. Az épület be­költözhető. Benodek-szőlő. — Ke­mény örökösök ürögi szőlőjéből 651 négyszögöl terméssel együtt Jutányosán eladó. Dr. Schuller gondnok. Egyetem u. 4. — El­adó Alsógyükésben szőlő termés­sel. 1187 négyszögöl. Érdeklődni Tnköz-nél. Diósviszlőn 400 négy­szögöl szőlő terméssel, kétszobás présházzal eladó. Pécs. Siklóst Ut 9. — Kétszobás családi házat vennék beköltözhetőséggel. köz­műves előnyben. Ajánlatokat le­írással kér Vályi. Nagymányok. CSEREK: Egyszobás, összkom­fortos lakásomat elcserélném egyszoba-előszobásért. Regős u. lg _ Egyszoba-összkomfortos házfelügyelői lakásomat elcse­rélném kétszobás összkomfor­tosért. Kolozsvár u. 8. Rábai. — Egyszer kétazoba-konyhás. élés­kamrás és egyszer egyszobás, előszobái, összkomfortos lakást cserélnénk háromszobés, össz­komfortos, kertes lakásért. Ka- pitányné. Bem u. 3. — Elcse­rélném különálló kétszoba-kony- ha. mellékhelyiséges lakásomat hasonlóért. Takács. Tompa Mi­hály u. 39. sz. — Elcserélném Rókusalja 16. sz. kis szoba-kony- hás lakásomat nagyobbért. — El­cserélném szoba-konyhás lakáso­mat kétszobásért, vagy hason­lóért. Bátory út 16. Rózsavölgyi. — Nagy szoba-konyha, éléskam­ra, sertéstartásoa lukásomat el­cserélném kétszobásra, költség­megtérítéssel. Hatház u. 15. Steig. — Eayszobámat elcserélem szobá­kon vhá sért. Költséget térítek. Virágné. Zólyom u. 9. — Belvá­rosi kétszobás társbérletemet el­cserélném háromszobásra, kőlt- ségmagtérítéssel. Telefon: 22-21, Mindenki töltőtolla Stadion 60.40 Ft Balaton 36.30 Ki Úttörő Luxus 23.20 Ft Vásári áron! Kérje mindenütt Hangerősítőt rendezvényekhez vállalatok, üzemek, iskolák résére kölcsönös, felszerel és javít a PÉCSI FINOMMECHANIKAI ÉS MOTORJAVÍTÓ V. RÁDIÓ RÉSZLEGE TEL 19-74. DUNÁNTÚLI NAPLÓ • Magyar Dolgorók Pártja Baranya megyei Bizottságának lapja Szerkeszt! a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: OABRI MIHÁLY Szerkesztőság és ktedőtuvaul: Pécs, József A. u, 10. T: 15-32, 18-33 Terjeszti: a Megyei Postahivatal Hfrlaposztálys és * hirlso-kézbesltfl postahivatalok Előfizetés: po»tah1v«taioknäl és kézbesítőknél Havi előfizetési dtj; 11.— Ft. Pécsi Szikra nyomda Péca. Munkácsv Mihály u. I* t*. Telefon: 20-27: Nyomdáén felel: Malle« Razaő Ukolásgyenuekek részére . CIPŐ nagy váUeítékbau kapható a szakosított 12. RUHÁZATI BOLTBAN Kossuth u. 59. na. (Kossuth kitérőnél)

Next

/
Oldalképek
Tartalom